B&W

dinsdag 11 juni 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Voorzitter:
A.M.T. Naterop
Toelichting:

Vergaderen op locatie
De Vouwwagen specialist
Mijlstraat 24-25, 5281 LL Boxtel

Agendapunten

 • 03.01

  De Apv wordt regelmatig geactualiseerd om deze aan te laten sluiten op actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen. Dit voorstel bevat daarnaast een aantal inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot de regels voor evenementen en ondermijning. Verder wordt een ballonenverbod opgenomen en regels die de verspreiding van hinderlijke rookgassen moeten tegengaan.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het raadsvoorstel


  Besluit
  1. Instemmen met het raadsvoorstel
 • 03.02

  In januari 2019 is de regeling id boxtel vastgesteld. Er is een stuurgroep nodig om de aanvragen te beoordelen. De stuurgroep bestaat uit drie stuurgroepleden. Twee daarvan zullen vast plaatsnemen en één zal op flexibele basis aansluiten. Gezien de vier doelstellingen van de regeling is het voorstel per doelstelling een vakspecialist aan te laten sluiten.  Voorgesteld besluit

  1. De stuurgroep te mandateren om te beslissen op subsidie aanvragen op grond van de regeling ”id boxtel”.
  2. Ondertekeningsmandaat voor de op grond van punt 1 genomen besluiten te verstrekken aan de wethouder Economie.


  Besluit
  1. De stuurgroep te mandateren om te beslissen op subsidie aanvragen op grond van de regeling ”id boxtel”. 2. Ondertekeningsmandaat voor de op grond van punt 1 genomen besluiten te verstrekken aan de wethouder Economie.
 • 03.03

  Naar aanleiding van de bestuurlijke toezegging van wethouder Lestrade-Brouwer tijdens de raadsvergadering van 19 september 2017 informeren wij u over de evaluatie van het project Cultuurverbinder Boxtel.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met bijgaande concept-informatiebrief
  2. de griffie verzoeken de raadsinformatiebrief te agenderen


  Besluit
  1.in te stemmen met bijgaande concept-informatiebrief 2.de griffie verzoeken de raadsinformatiebrief te agenderen
 • 03.05

  Beantwoording van de vragen van Fractie Balans ex. art. 37 RvO over B-Town  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met beantwoording van de vragen.


  Besluit
  Akkoord gaan met beantwoording van de vragen.
 • 03.06

  De gemeente Boxtel heeft populieren geleverd aan de Brabantse Populieren Vereniging (BPV). Die bomen zijn gekapt langs de A2 en worden binnen het initiatief "we houden jullie hier" op een duurzame en CO2 vriendelijke manier verwerkt en lokaal afgezet. Het verwaardingsplan beschrijft de manier waarop de gemeente een tegenprestatie ontvangt voor het geleverde hout.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het verwaardingsplan van de Brabantse Populieren Vereniging
  2. Het overleg aan te gaan met de Brabantse Populieren Vereniging over de wijze waarop de waarde aan de gemeente wordt terug geleverd


  Besluit
  1. In te stemmen met het verwaardingsplan van de Brabantse Populieren Vereniging 2. Het overleg aan te gaan met de Brabantse Populieren Vereniging over de wijze waarop de waarde aan de gemeente wordt terug geleverd
 • 03.07

  De SP heeft vragen gesteld over Vion en Hydrobusiness. In de bijlage treft u de beantwoording aan.  Voorgesteld besluit

  De vragen van de SP te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.


  Besluit
  De vragen van de SP te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.
 • 03.08

  In dit voorstel vragen wij uw akkoord om de huidige overeenkomsten voor specialistische ondersteuning te verlengen. Dat betekent dat niet voor 2020 maar voor 2021 opnieuw ingekocht wordt. Hoewel het de intentie was voor 2020 in te kopen en daarvoor alles gereed was tonen de verdere uitwerking van de inkoopdocumenten, de impactanalyse en de laatste doorberekeningen aan dat de verwachte stijging van kosten niet in verhouding staan tot wat het oplevert. Deze kostenstijging levert geen betere of meer zorg op voor onze inwoners. De (financiële) gevolgen en risico’s blijken groot. Hierna is er onderzocht welke beheersmaatregelen we kunnen nemen om de financiële risico’s te verkleinen. De uitgewerkte beheersmaatregelen hebben echter een te grote weerslag op de grote aanbieders (die de meeste cliënten helpen). Uiteindelijk zullen de cliënten dit merken, wanneer aanbieders hun kosten gaan verlagen door de zorginzet te verlagen. Het regionale standpunt is om daarom de nieuwe inkoopvorm niet door te zetten per 2020, maar de tijd te nemen om opnieuw te gaan onderzoeken hoe de zorg zo eenvoudig mogelijk, financieel beheersbaar en
  kwalitatief goed kunnen inkopen per 2021.  Voorgesteld besluit

  1. gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid in de inkoopstrategie Wmo 2020: de huidige contracten (op basis van Lumpsum) voor de specialistische ondersteuning Wmo stilzwijgend te verlengen;
  2. de financiële solidariteit binnen de regio Meierij per 1 januari 2020 los te laten;
  3. akkoord te gaan met 100% solidariteit voor de kosten van hulp aan zintuiglijk gehandicapten in de regio Meierij vanaf 2020;
  4. RIOZ te mandateren om bij regionale wijzingen in de huidige SROI-verplichtingen deze wijzingen toe te passen;
  5. akkoord te gaan met het verstrekken van de inkoopopdracht aan RIOZ voor kalenderjaar 2020;
  6. de mogelijkheden van inkoop Wmo specialistische zorg voor 2021 en daarna te onderzoeken en daar in het laatste kwartaal van 2019 een besluit over te nemen; 7. in te stemmen met de collegebrief (bijlage) aan de gemeenteraad.


  Besluit
  1. gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid in de inkoopstrategie Wmo 2020: de huidige contracten (op basis van Lumpsum) voor de specialistische ondersteuning Wmo stilzwijgend te verlengen; 2. de financiële solidariteit binnen de regio Meierij per 1 januari 2020 los te laten; 3. akkoord te gaan met 100% solidariteit voor de kosten van hulp aan zintuiglijk gehandicapten in de regio Meierij vanaf 2020; 4. RIOZ te mandateren om bij regionale wijzingen in de huidige SROI-verplichtingen deze wijzingen toe te passen; 5. akkoord te gaan met het verstrekken van de inkoopopdracht aan RIOZ voor kalenderjaar 2020; 6. de mogelijkheden van inkoop Wmo specialistische zorg voor 2021 en daarna te onderzoeken en daar in het laatste kwartaal van 2019 een besluit over te nemen; 7. in te stemmen met de collegebrief (bijlage) aan de gemeenteraad.
 • 03.09

  De jaarrekening 2018 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 607.849. Dit betreft het resultaat na bestemming, dus nadat er mutaties van en naar diverse reserves zijn verantwoord op basis van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld de jaarrekening vast te stellen. Tegelijk met de vaststelling van deze jaarrekening wordt via de 5e begrotingswijziging 2019 een bedrag van per saldo € 124.059 aan budgetoverhevelingen en een bedrag van € 2.761.463 aan investeringsbudgetten beschikbaar gesteld in het jaar 2019. Daarmee is het netto resultaat voor de Algemene reserve € 483.790. Dit voorstel kan worden doorgeleid naar de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  1. het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen en het daarin opgenomen resultaat na bestemming van € 607.849 te storten in de Algemene reserve.
  2. de 5e begrotingswijziging van het jaar 2019 vast te stellen om hiermee voor een bedrag van per saldo € 124.059 aan exploitatiebudgetten en een bedrag van € 2.761.463 aan investeringsbudgetten beschikbaar te stellen in 2019.


  Besluit
  1. het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen en het daarin opgenomen resultaat na bestemming van € 607.849 te storten in de Algemene reserve. 2. de 5e begrotingswijziging van het jaar 2019 vast te stellen om hiermee voor een bedrag van per saldo € 124.059 aan exploitatiebudgetten en een bedrag van € 2.761.463 aan investeringsbudgetten beschikbaar te stellen in 2019.