college B&W Boxtel

dinsdag 10 november 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  Op woensdag 18 november 2020 vindt de verkiezing plaats voor de Gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders dient voor iedere verkiezing opnieuw de stemdistricten, stembureaus en voorzitters en (reserve)leden van de stembureaus te benoemen. Als gevolg van het handmatig stemmen is het gewenst ook in 2020 gebruik te maken van de hulp van verenigingen bij het tellen van de stembiljetten. Er komt (zeer waarschijnlijk) een wetswijziging ivm corona waardoor er voor een stembureau met beperkte toegang een waarnemer benoemd moet worden  Voorgesteld besluit

  Voor de Gemeenteraadsverkiezing op 18 november 2020:

  1. te benoemen de 16 stemdistricten en stembureaus met hun personele bezetting, zoals opgenomen in de bijlage 1 van dit voorstel; en de reserveleden zoals opgenomen in bijlage 2 van dit voorstel.
  2. te benoemen een waarnemer voor het stembureau;
  3. in te stemmen met het in zetten van hulp van Boxtelse verenigingen bij het opmaken van de uitslag tegen een vergoeding van € 65,- per teller, waarbij per vereniging ongeveer 15 personen ingezet zullen worden.


  Besluit
  Voor de Gemeenteraadsverkiezing op 18 november 2020: 1. te benoemen de 16 stemdistricten en stembureaus met hun personele bezetting, zoals opgenomen in de bijlage 1 van dit voorstel; en de reserveleden zoals opgenomen in bijlage 2 van dit voorstel. 2. te benoemen een waarnemer voor het stembureau; 3. in te stemmen met het in zetten van hulp van Boxtelse verenigingen bij het opmaken van de uitslag tegen een vergoeding van € 65,- per teller, waarbij per vereniging ongeveer 15 personen ingezet zullen worden.
 • 02.02

  In de raad van 10 november wordt het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Keulsebaan behandeld. Ten behoeve van dit plan is het noodzakelijk om een hogere grenswaarde procedure geluid te volgen, Het college is het bevoegd gezag om deze hogere waarde vast te stellen. De wetgever heeft bepaald dat het college eerst een besluit moet nemen over de hogere grenswaarde geluid alvorens de raad het betreffende bestemmingsplan kan vaststellen. Gezien de zeer korte besluitvormingstijd, is het college hierover op 27 oktober geïnformeerd. Het besluit hogere grenswaarde is ten opzichte van 27 oktober aangevuld met 2 zienswijzen die op 30 oktober zijn ontvangen.  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit hogere grenswaarde geluid conform bijgevoegd concept vast te stellen.


  Besluit
  1. Het besluit hogere grenswaarde geluid conform bijgevoegd concept vast te stellen.
 • 02.04

  De commissie bezwaarschriften heeft over 2019 een jaarverslag uitgebracht. Daarin treft u een cijfermatige verdeling van de afgehandelde bezwaarschriften, conclusies en aanbevelingen. Tevens is een jaarverslag uitgebracht over de ingediende klachten in 2019. Ook hierin treft u een cijfermatige weergave van de afgehandelde klachten en de aandachtspunten.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van beide jaarverslagen


  Besluit
  1. Kennis te nemen van beide jaarverslagen
 • 02.05

  Het budget voor duurzaamheidslening is uitgeput, terwijl er per 1 januari nog circa € 789.000 beschikbaar is op de algemene rekening van SVn. Er ligt al ruim €63.000 aan aanvragen voor de duurzaamheidslening die nog toegewezen moeten worden, terwijl nog slechts € 7.961,57 beschikbaar is. Daarom wordt voorgesteld om €250.000 over te hevelen van de gemeenterekening naar rekening voor de duurzaamheidslening.  Voorgesteld besluit

  1. € 250.000,- overhevelen van de SVn gemeenterekening naar het budget voor de duurzaamheidslening.


  Besluit
  1. € 250.000,- overhevelen van de SVn gemeenterekening naar het budget voor de duurzaamheidslening.
 • 02.06

  Raadsinformatiebrief over voortgang proces om te komen tot TransitieVisie Warmte samen met de projectleider Overmorgen en de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de voortgang met betrekking tot de transitievisie warmte;
  2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  Besluit
  1. Kennisnemen van de voortgang met betrekking tot de transitievisie warmte; 2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • 02.07

  Beantwoording vragen ex art 37 RvO dd dinsdag 6 oktober 2020 van D66 over Willibrordusschool Esch  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.


  Besluit
  1. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.
 • 02.08

  Per datum van herindeling verliezen de wethouders hun functie. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, wordt voorgesteld om de huidige wethouders op de eerste vergadering van de nieuwe raad, tijdelijk te benoemen. De heer E. van den Broek heeft aangegeven, te kiezen voor het raadslidmaatschap en daarom niet beschikbaar te zijn voor de tijdelijke benoeming tot wethouder.  Voorgesteld besluit

  Met uitzondering van de heer E. van den Broek de huidige wethouders door de raad tijdelijk te laten benoemen tot wethouder en aan de benoeming de voorwaarde te verbinden dat zij hun ontslag indienen zodra er een nieuwe coalitie is gevormd. Nadruk wordt ook gelegd bij de volgende kanttekening in het raadsvoorstel:
  Na de benoeming van de kandidaten tot wethouder van de nieuwe gemeente kunnen zij geen raadslid meer zijn van de nieuwe gemeente. Zij worden geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop zij hun benoeming tot wethouder aanvaarden. In hun vacature in de raad wordt voorzien.


  Besluit
  Met uitzondering van de heer E. van den Broek de huidige wethouders door de raad tijdelijk te laten benoemen tot wethouder en aan de benoeming de voorwaarde te verbinden dat zij hun ontslag indienen zodra er een nieuwe coalitie is gevormd. Nadruk wordt ook gelegd bij de volgende kanttekening in het raadsvoorstel: Na de benoeming van de kandidaten tot wethouder van de nieuwe gemeente kunnen zij geen raadslid meer zijn van de nieuwe gemeente. Zij worden geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop zij hun benoeming tot wethouder aanvaarden. In hun vacature in de raad wordt voorzien.
 • 02.08.02

  Dit voorstel is bedoeld om uw college in te laten stemmen met een voorstel aan de raad van de gemeente Haaren om een aantal belastingverordeningen in te trekken. Een dergelijke werkwijze is nodig omdat deze materie valt onder het preventief toezicht zoals genoemd in de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi). Uitgangspunt bij de herindeling is dat de belastingtarieven van Boxtel met ingang van 2021 ook van toepassing zijn in Esch. Om dit mogelijk te maken, zijn een aantal acties nodig, waaronder
  de onderhavige. Uw college is in deze het bevoegde orgaan.  Voorgesteld besluit

  In het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi, in te stemmen met het voorstel aan de raad van de gemeente Haaren om met ingang van 31 december 2020 de navolgende verordeningen in te trekken:
  Verordening reinigingsheffingen 2020;

  - Verordening rioolheffing 2020;
  - Verordening forensenbelasting 2020;
  - Verordening toeristenbelasting 2020;
  - Verordening precariobelasting 2020;
  - Verordening marktgeld 2020.


  Besluit
  In het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi, in te stemmen met het voorstel aan de raad van de gemeente Haaren om met ingang van 31 december 2020 de navolgende verordeningen in te trekken: Verordening reinigingsheffingen 2020; \- Verordening rioolheffing 2020; \- Verordening forensenbelasting 2020; \- Verordening toeristenbelasting 2020; \- Verordening precariobelasting 2020; \- Verordening marktgeld 2020\.
 • 07

  Voorliggend voorstel betreft een integraal onderzoek naar de haalbaarheid van een vrachtwagenverbod voor de Kapelweg / Kalksheuvel, waarbij naast de verkeerseffecten ook de effecten op de leefbaarheid en de uitvoerbaarheid van de eventuele maatregel zullen worden onderzocht. Om de effecten van eventuele verplaatsing van vrachtverkeer en de daarbij behorende (ongewenste) effecten, naar andere woongebieden in beeld te kunnen brengen, zal een ruim onderzoeksgebied worden gedefinieerd zodat een eventueel vrachtwagenverbod voor een groter gebied zou kunnen gelden. Afstemming en overleg met de buurgemeenten zijn derhalve onderdeel zijn van het onderzoek. De kosten van het onderzoek zullen ten laste worden gebracht van het beschikbare budget voor de mobiliteitsvisie MOVE’31  Voorgesteld besluit

  Het college van Burgemeester en Wethouders wordt voorgesteld in te stemmen met:

  1. het verstrekken van een opdracht voor een integraal haalbaarheidsonderzoek naar een vrachtwagenverbod voor de Kapelweg;
  2. de afronding van deze opdracht, en dus oplevering van de resultaten, op uiterlijk 1 april 2021;
  3. de aan deze opdracht verbonden kosten ten laste te brengen van het beschikbare budget voor MOVE’31.


  Besluit
  Het college van Burgemeester en Wethouders wordt voorgesteld in te stemmen met: 1. het verstrekken van een opdracht voor een integraal haalbaarheidsonderzoek naar een vrachtwagenverbod voor de Kapelweg; 2. de afronding van deze opdracht, en dus oplevering van de resultaten, op uiterlijk 1 april 2021; 3. de aan deze opdracht verbonden kosten ten laste te brengen van het beschikbare budget voor MOVE’31.