B&W

dinsdag 17 december 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
R.S. van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.02

  Nieuwe inzichten bij het Ministerie van VWS maken het noodzakelijk dat het college van burgemeester en wethouders een extern mandaatbesluit neemt bij de uitvoering van taken op grond van art. 5.2 Wvggz  Voorgesteld besluit

  1. Voorgesteld wordt dat het college de ketenmanager van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg mandateert om namens het college een aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging in te dienen bij de Officier van Justitie, zoals bedoeld in artikel 5:2 Wvggz.


  Besluit
  1. Voorgesteld wordt dat het college de ketenmanager van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg mandateert om namens het college een aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging in te dienen bij de Officier van Justitie, zoals bedoeld in artikel 5:2 Wvggz.
 • 02.04

  WSD vraagt een zienswijze van de raad op de notitie "Samen doorontwikkelen - Advies over de toekomstige koers WSD". In de notie staan 3 adviespunten m.b.t. het doorontwikkelen van:

  • de lokale infrastructuur
  • een WSD breed expertisecentrum
  • de plusdiensten
   De notitie is de gezamenlijk visie die als basis dient voor het doorontwikkelen van deze 3 punten. De doorontwikkeling vindt in 2020 plaats en leidt tot aanpassing van de GR WSD en het contract met WSD.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de notitie `Gezamenlijk doorontwikkelen - Advies over de toekomstige koers WSD" en de daarin opgenomen 3 adviespunten.
  2. Dit als zienswijze van de gemeente Boxtel kenbaar maken per brief.
  3. De notitie en bijbehorende stukken ter vaststelling voor te leggen aan de raad.


  Besluit
  1. Akkoord te gaan met de notitie `Gezamenlijk doorontwikkelen - Advies over de toekomstige koers WSD" en de daarin opgenomen 3 adviespunten. 2. Dit als zienswijze van de gemeente Boxtel kenbaar maken per brief. 3. De notitie en bijbehorende stukken ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 • 02.07

  Als onderdeel van de transformatie sociaal domein is begin 2019 gestart met het project 0e en 1e lijn. Einddoel van dit project is om, ten behoeve van onze inwoners, tot een sluitend aanbod aan voorzieningen en ondersteuning in het voorliggend veld te komen. Doel voor dit jaar was om met de grote gesubsidieerde partners en WSD en GGD te komen tot vier gezamenlijke deelopdrachten (deel uitmakend van ieders maatschappelijke opdracht 2020) en begin 2020 te
  starten met de uitvoering ervan. Dit zou de opmaat zijn naar een ketensamenwerking op alle voorzieningen in de 0e1e lijn en een volledig sluitend aanbod in 2021.

  Het einddoel voor 2021 is onveranderd. Voor wat betreft het doel voor 2019 hebben we onze ambities moeten bijstellen en liggen er nu vier plannen van aanpak die begin 2020 verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. Het betreft kleinere opdrachten dan we voor ogen hadden bij de start van het project. Gedurende het proces dat we gezamenlijk doorlopen hebben, bleek dat het in beeld brengen van ieders rol, taak en aanbod een redelijk makkelijk uit te voeren opgave was. Het proces binnen de vier werkgroepen kwam echter moeizaam op gang en bleek voor de partners lastig te zijn. Ook de bezuinigingen en de onzekerheid over hun positie in de integrale toegang en ten opzichte van de wijkteams hebben hier een flinke rol in gespeeld.

  Een positief effect is dat de ketensamenwerking gedurende het proces al verbeterd is en de ketenpartners elkaar en de gemeenten beter weten te vinden. Een tweede positief effect is dat de opgelegde bezuinigingen de gesubsidieerde partners dwingen om op een andere manier te kijken naar hun rol, kerntaak en aanbod en hun inzet meer af te bakenen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen van aanpak (bijlage) in 2020.
  2. In te stemmen met de verdere doorontwikkeling en verbetering van de ketensamenwerking in 2020 en het realiseren van een sluitend aanbod van onze grote gesubsidieerde partners.
  3. In te stemmen met het onderzoeken hoe we als gemeenten ons opdrachtgeverschap en onze subsidieverlening kunnen aanpassen zodat deze beter past binnen de transformatie.


  Besluit
  1. In te stemmen met de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen van aanpak (bijlage) in 2020. 2. In te stemmen met de verdere doorontwikkeling en verbetering van de ketensamenwerking in 2020 en het realiseren van een sluitend aanbod van onze grote gesubsidieerde partners. 3. In te stemmen met het onderzoeken hoe we als gemeenten ons opdrachtgeverschap en onze subsidieverlening kunnen aanpassen zodat deze beter past binnen de transformatie.
 • 02.10

  De Veiligheidsregio heeft de wettelijke taak iedere vier jaar een Regionaal Risicoprofiel en een Regionaal Beleidsplan vast te stellen. Op 19 maart 2019 heeft uw raad de zienswijze op het Beleidskader 2020, het Risicoprofiel 2018 en de Beleidsagenda 2020-2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: “VRBN”) vastgesteld.
  Het Risicoprofiel en de Beleidsagenda vormen samen met de opgehaalde zienswijzen van de gemeenteraden van de VRBN de basis voor het (ontwerp) Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023 zoals die nu voorligt. Conform artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester - voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan - Veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerp beleidsplan.  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt om bijgaande raadsvoorstel inclusief bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad.


  Besluit
  Voorgesteld wordt om bijgaande raadsvoorstel inclusief bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad.
 • 02.11

  Eind 2017 is de Beleidsnotitie Jongerenwerk vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de behandeling van de notitie is afgesproken dat er na twee jaar een evaluatie zou worden gehouden. Deze evaluatie met bijbehorende raadsinformatiebrief ligt nu voor u.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de evaluatie Jongerenwerk 2017-2019, de conclusies en aanbevelingen over te nemen en bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.


  Besluit
  1. Akkoord te gaan met de evaluatie Jongerenwerk 2017-2019, de conclusies en aanbevelingen over te nemen en bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.
 • 02.12

  In de raadsvergadering van 10 december 2019 zijn de voorlopige OZB-tarieven voor 2020 vastgesteld. Dit, in afwachting van de definitieve ontwikkeling van de WOZ-waarden. Thans is de herwaardering afgerond zodat een definitief tariefvoorstel gedaan kan worden.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om vast te stellen de volgende verordening:
  Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
  Artikel I. Wijziging verordening
  Artikel 5 wordt vervangen door:
  Artikel 5 Belastingtarieven

  1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
   a. de gebruikersbelasting 0,2197%;
   b. de eigenarenbelasting

  2. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1189%;

  3. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2925%.

  4. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s.
   Artikel II. Inwerkingtreding

  5. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  6. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020.


  Besluit
  De raad voor te stellen om vast te stellen de volgende verordening: Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 Artikel I. Wijziging verordening Artikel 5 wordt vervangen door: Artikel 5 Belastingtarieven 1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor: a. de gebruikersbelasting 0,2197%; b. de eigenarenbelasting 1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1189%; 2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2925%. 2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s. Artikel II. Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 2. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020.