B&W

dinsdag 18 juni 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 03.01

  Omdat zich vanuit het gebied ‘De Oksel’ de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan, onderkende uw college de noodzaak om een globale kaderstellende visie op te stellen. In uw vergadering van 12 maart stelde u het stappenplan vast om te komen tot deze visie. De afgelopen periode is het stappenplan doorlopen, wat resulteerde in de nu voorliggende globale kaderstellende visie ‘Tongeren’. Omdat de naam ‘De Oksel’ onvoldoende recht doet aan de kwaliteiten van het gebied is deze vervangen door de werknaam ‘Tongeren’. De inbreng van de vier belanghebbenden met wie een gesprek plaatsvond, de policy van uw college en de inloopsessies vormen samen met de gebiedsanalyse de basis voor een drietal scenario’s:

  1. Tijdelijke invulling voor de huisvesting van spoedzoekers en/of de energietransitie;
  2. Extensieve bijzondere woonvormen;
  3. Innovatieve en duurzame mix van functies.

  Voor de beschrijving van deze scenario’s verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde concept visie. Voorstel is om scenario 1, de tijdelijke invulling als voorkeursscenario aan de raad voor te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voorstellen de globale kaderstellende visie ‘Tongeren’ vast te stellen;
  2. Aan de gemeenteraad voorstellen scenario 1 ‘Tijdelijke invulling voor de huisvesting van spoedzoekers en/of de energietransitie’;
  3. De vier belanghebbenden waarmee een gesprek plaatsvond per email het raadsvoorstel toe te sturen.


  Besluiten
  1. Aan de gemeenteraad voorstellen de globale kaderstellende visie ‘Tongeren’ vast te stellen; 2. Aan de gemeenteraad voorstellen scenario 1 ‘Tijdelijke invulling voor de huisvesting van spoedzoekers en/of de energietransitie’; 3. De vier belanghebbenden waarmee een gesprek plaatsvond per email het raadsvoorstel toe te sturen.
  1. Aan de gemeenteraad voorstellen de globale kaderstellende visie ‘Tongeren’ vast te stellen; 2. Aan de gemeenteraad voorstellen scenario 1 ‘Tijdelijke invulling voor de huisvesting van spoedzoekers en/of de energietransitie’; 3. De vier belanghebbenden waarmee een gesprek plaatsvond per email het raadsvoorstel toe te sturen.
 • 03.05

  In navolging van een jarenlange juridische procedure over wie formeel eigenaar is van de berm, waarbij de gemeente uiteindelijk in het gelijk is gesteld, is op 14 mei 2019 het voorlopig ontwerp reconstructie Dianabos en omgeving gepresenteerd aan de bewoners. Op basis van de reacties van de informatieavond is het definitief ontwerp opgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp kan de civieltechnische voorbereiding starten waarbij het streven is om eind 2019 te starten met de uitvoering. Nutsbedrijven hebben ook een definitief ontwerp nodig om de voorbereiding van de werkzaamheden op te starten. Alle seinen staan nu op groen om het zo snel mogelijk in uitvoering te brengen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het definitief ontwerp conform tekeningen GBx1901-301a, GBx1901-301b en GBx1901-301c met d.d. 11-06-2019 en op basis hiervan over te gaan tot het opstellen en aanbesteden van het bestek.
  2. In te stemmen om in afwijking tot het oorspronkelijke plan het gedeelte Halderheiweg tussen Nimrodlaan en Halderheiweg 2B toe te voegen aan het projectgebied.
  3. In te stemmen met de reactienota Dianabos e.o, d.d. 11-06-2019 en deze te communiceren met de aanwezigen van de informatieavond van 14 mei 2019.
  4. In te stemmen met het streven om in 2019 nog te beginnen met de uitvoering van het project.
  5. Voor deze reconstructie de beschikbare kredieten vervangen riolering en vervangen wegonderhoud aan te wenden


  Besluit
  1. In te stemmen met het definitief ontwerp conform tekeningen GBx1901-301a, GBx1901-301b en GBx1901-301c met d.d. 11-06-2019 en op basis hiervan over te gaan tot het opstellen en aanbesteden van het bestek. 2. In te stemmen om in afwijking tot het oorspronkelijke plan het gedeelte Halderheiweg tussen Nimrodlaan en Halderheiweg 2B toe te voegen aan het projectgebied. 3. In te stemmen met de reactienota Dianabos e.o, d.d. 11-06-2019 en deze te communiceren met de aanwezigen van de informatieavond van 14 mei 2019. 4. In te stemmen met het streven om in 2019 nog te beginnen met de uitvoering van het project. 5. Voor deze reconstructie de beschikbare kredieten vervangen riolering en vervangen wegonderhoud aan te wenden
 • 03.06

  Op 21 september 2016 is een verkeersbesluit genomen inzake de tijdelijke invoering van een parkeerschijfzone in de Prins Hendrikstraat (Zwaanse Brug) en de Rechterstraat. Dit hield onder meer verband met de herinrichting van de Markt. Nu de werkzaamheden aan de Markt afgerond zijn, kan de parkeerschijfzone in de Prins Hendrikstraat komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt dan weer het betaald parkeren terug. Voor de Rechterstraat is een en ander niet meer van toepassing omdat de parkeerplaatsen aldaar opgeheven zijn. Om het betaald parkeren in de Prins Hendrikstraat wederom in te voeren, dient deze locatie weer opgenomen te worden in de ‘Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen’. In voornoemde regeling is ook een bepaling voor het mobiel parkeren opgenomen (zie artikel 3, lid 2). Als ingangsdatum wordt 1
  juli 2019 aangehouden.  Voorgesteld besluit

  De 'Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019' vast te stellen.


  Besluit
  De 'Uitvoeringsregeling parkeerbelastingen 2019' vast te stellen.

  Akkoord

 • 03.08

  De gemeente Boxtel wenst het voortouw te nemen van het door de paters ingezette project ‘Kunst en religiepark Stapelen’ en dit gewijzigd uit te voeren in samenspraak met de nieuwe eigenaar van Stapelen. In het voorgelegde projectplan voert de nieuwe eigenaar ook een projectonderdeel uit in de Ossenweide en betaalt hij een deel van de projectmanagementkosten en de afdracht aan het programmabureau.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het feit dat het project ‘Kunst en religiepark Stapelen’ binnen het Uitvoeringsprogramma “Kloppend Hart van Het Groene Woud” van “Landschappen van Allure” wordt voortgezet in een gewijzigde vorm door de gemeente Boxtel;
  2. In te stemmen met het opgestelde projectplan Stapelen 2.1, "De transformatie van religie- en kunstpark naar kunst en natuurbeleving op Stadslandgoed Stapelen" met een uitvoeringsbudget van €549.073,- excl. BTW;
  3. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €160.593,- excl. BTW (uitvoeringsbudget – kosten eigenaar – subsidie) ten behoeve van de uiteindelijke netto kosten van het projectplan Stapelen 2.1;
  4. Dit budget van €160.593,- vooralsnog ten laste te laten komen van de Reserve Plattelandsvernieuwing;
  5. Het projectplan Stapelen 2.1 , "De transformatie van religie- en kunstpark naar kunst en natuurbeleving op Stadslandgoed Stapelen" als wijzigingsverzoek voor te leggen aan de provincie;
  6. Het projectplan ter informatie aan de gemeenteraad door te sturen voordat dit naar de provincie wordt verzonden.


  Besluit
  1. In te stemmen met het feit dat het project ‘Kunst en religiepark Stapelen’ binnen het Uitvoeringsprogramma “Kloppend Hart van Het Groene Woud” van “Landschappen van Allure” wordt voortgezet in een gewijzigde vorm door de gemeente Boxtel; 2. In te stemmen met het opgestelde projectplan Stapelen 2.1, "De transformatie van religie- en kunstpark naar kunst en natuurbeleving op Stadslandgoed Stapelen" met een uitvoeringsbudget van €549.073,- excl. BTW; 3. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €160.593,- excl. BTW (uitvoeringsbudget – kosten eigenaar – subsidie) ten behoeve van de uiteindelijke netto kosten van het projectplan Stapelen 2.1; 4. Dit budget van €160.593,- vooralsnog ten laste te laten komen van de Reserve Plattelandsvernieuwing; 5. Het projectplan Stapelen 2.1 , "De transformatie van religie- en kunstpark naar kunst en natuurbeleving op Stadslandgoed Stapelen" als wijzigingsverzoek voor te leggen aan de provincie; 6. Het projectplan ter informatie aan de gemeenteraad door te sturen voordat dit naar de provincie wordt verzonden.