B&W

dinsdag 21 april 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.03

  Op 2 april 2020 heeft het Algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij de Kadernota 2021-2024 vastgesteld en vervolgens is deze Kadernota via het Dagelijks bestuur aangeboden aan de beide gemeenten. De in deze Kadernota opgenomen ontwikkelingen worden meegenomen via de 1e bestuursrapportage 2020 en de nieuwe meerjarenbegroting 2021-2024. Deze documenten volgen later dit voorjaar. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In 2018 is met de gemeenteraden afgesproken om niet op de nieuwe meerjarenbegroting, maar op de Kadernota de zienswijze te geven. Op deze wijze kan op een eerder moment in het jaar kennis genomen worden van de ontwikkelingen vanuit MijnGemeenteDichtbij. In ieder geval nog voordat de
  financiële gevolgen vanuit MijnGemeenteDichtbij opgenomen zijn in de gemeentelijke Planning en Control documenten  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2021-2024 van MijnGemeenteDichtbij.
  2. Op deze Kadernota geen zienswijze in te dienen.


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen: 1\. Kennis te nemen van de Kadernota 2021\-2024 van MijnGemeenteDichtbij\. 2\. Op deze Kadernota geen zienswijze in te dienen\.
 • 02.05

  In 2017 is het proces gestart om voor de gemeente Boxtel een (nieuw) Bomenbeleidsplan op te stellen. De voortgang van het beleidsproces is (veel) minder voortvarend gebleken dan aanvankelijk werd beoogd. Redenen hiervoor zijn gebrek aan capaciteit, het vertrek van de verantwoordelijke beleidsmedewerker en mede daardoor andere prioritering van taken. Voor de afrondingsfase is er een nieuw/gewijzigd plan van aanpak en gewijzigde planning gemaakt. Voorgesteld wordt om middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad over de huidige stand van zaken en deze gewijzigde planning te informeren.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze via de Griffie te verspreiden.


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze via de Griffie te verspreiden.
 • 02.06

  De gemeente Haaren is van plan om voor de gemeentelijke herindeling het bestemmingsplan 'Kom Esch 2020' vast te stellen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 28 april 2020 ter inzage. Tot deze datum kan er een inspraakreactie kenbaar worden gemaakt. Via dit voorstel wordt de inspraakreactie ter goedkeuring aan uw college voorgelegd.  Voorgesteld besluit

  1. Een inspraakreactie kenbaar te maken op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Kom Esch 2020';
  2. In te stemmen met de bijgevoegde brief waarin de inspraakreactie is verwoord.


  Besluit
  1\. Een inspraakreactie kenbaar te maken op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Kom Esch 2020'; 2\. In te stemmen met de bijgevoegde brief waarin de inspraakreactie is verwoord\.