B&W

dinsdag 7 april 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  n de bijgaande raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot PFAS. Er was een groot probleem met PFAS voor de toepassing van grond. De toegestane concentraties waren dusdanig laag (detectiegrens) dat hergebruik van grond moeilijk werd en tevens zeer kostbaar om deze kwijt te kunnen. Projecten kwamen stil te liggen. Inmiddels is door de rijksoverheid een (aangepast) tijdelijk handelingskader PFAS bekend gemaakt waardoor de meeste projecten weer door kunnen. Daarnaast is door het college besloten om te werken volgens het tijdelijke handelingskader van de rijksoverheid en hiervoor lokaal geen andere normen te bepalen. De Brabantse omgevingsdiensten hebben een advies uitbracht om hier voor een deel van de PFAS (tijdelijk) van af te wijken  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de raadsinformatiebrief.


  Besluit
  1\. Instemmen met de raadsinformatiebrief\.
 • 02.02

  Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, volksgezondheid, natuur en water. Daarmee vormt ze de basis voor het integraal beheer van de fysieke leefomgeving en voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet kent nieuwe wettelijke instrumenten, bevat een ambitieuze aanpassing van de informatievoorziening (Digitaal Stelsel  Omgevingswet) en vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Met de bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en deze door te leiden naar de griffie.


  Besluit
  Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en deze door te leiden naar de griffie. Akkoord