B&W

dinsdag 16 april 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 03.01

  Het ontwerp bestemmingsplan Heem van Selis ligt tot eind april 2019 ter inzage. De Dukaat is één van de twee ontsluitingen van de nieuwe woonwijk Heem van Selis. Tijdens een besloteninformatieavond op 13 maart jl. hebben de bewoners van de Dukaat gevraagd om te laten zien hoe de Dukaat als ontsluitingsweg eruit komt te zien. Voor de sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Heem van Selis dienen bewoners geïnformeerd te zijn. Op 17 april worden er twee varianten aan de bewoners gepresenteerd. De bewoners kunnen hun voorkeur uitspreken. Na deze bijeenkomst zal een definitief ontwerp gemaakt worden.  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen dat er in overleg afgeweken is van de gebruikelijke werkwijze vanwege de verkorte doorlooptijd.
  2. Kennis te nemen van de twee varianten voor de herinrichting van de Dukaat.
  3. Voor deze herinrichting het beschikbare budget FCL 72151020 aan te wenden.


  Besluit
  1. Vast te stellen dat er in overleg afgeweken is van de gebruikelijke werkwijze vanwege de verkorte doorlooptijd. 2. Kennis te nemen van de twee varianten voor de herinrichting van de Dukaat. 3. Voor deze herinrichting het beschikbare budget FCL 72151020 aan te wenden.
 • 03.02

  Op 12 juni 2018 heeft uw college ingestemd met het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de capaciteitsuitbreiding Keulsebaan, deelproject 4 van het Maatregelenpakket PHS Boxtel. Nadat er vervolgens duidelijkheid is gekomen over de mogelijkheid tot aankoop en gebruikmaking van het tracé van het Duits Lijntje is het VO hierop geactualiseerd. Daarnaast is in het plan ruimte voor landschappelijke inpassing en voor inpassing van de cultuurhistorische beleving van het Duits Lijntje opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan Keulsebaan is op het geactualiseerde en definitieve VO gebaseerd. Het VO heeft tot gevolg dat voor vier woningen een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder dient te worden vastgesteld. Verder dient door GS te worden besloten over een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Als gevolg van de aantasting van een stukje bosperceel ter plaatse van het Peerkesbos verdwijnt NNB.

  Compensatie hiervan vindt plaats op een hiertoe verworven perceel aan de Dommel ter hoogte van De Voetboog. Dit perceel dient door GS in de Verordening ruimte als nieuwe NNB te worden aangeduid. Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van 3 mei 2019 gedurende zes weken ter visie gelegd met een informatiemarkt op 22 mei 2019.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het geactualiseerde en definitieve VO voor de Keulsebaan;
  2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Keulsebaan, gebaseerd op het geactualiseerde en definitieve VO;
  3. Instemmen met het schetsontwerp voor de landschappelijke inpassing en de nadere uitwerking van de ideeën voor de cultuurhistorische beleving van het Duits Lijntje;
  4. Instemmen met het ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder voor 4 woningen;
  5. Instemmen met het compensatieperceel en compensatieplan en GS te verzoeken tot een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant;
  6. Instemmen met het resultaat van de vormvrije m.e.r.-beoordeling en aan te sluiten bij de MER van het PAS;
  7. Besluiten voor het plangebied een archeologische dubbelbestemming op te nemen opbasis waarvan vervolgonderzoek noodzakelijk is;
  8. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan met start van de ter visie termijn op 3 mei 2019.


  Besluit
  1. Instemmen met het geactualiseerde en definitieve VO voor de Keulsebaan; 2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Keulsebaan, gebaseerd op het geactualiseerde en definitieve VO; 3. Instemmen met het schetsontwerp voor de landschappelijke inpassing en de nadere uitwerking van de ideeën voor de cultuurhistorische beleving van het Duits Lijntje; 4. Instemmen met het ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder voor 4 woningen; 5. Instemmen met het compensatieperceel en compensatieplan en GS te verzoeken tot een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant; 6. Instemmen met het resultaat van de vormvrije m.e.r.-beoordeling en aan te sluiten bij de MER van het PAS; 7. Besluiten voor het plangebied een archeologische dubbelbestemming op te nemen opbasis waarvan vervolgonderzoek noodzakelijk is; 8. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan met start van de ter visie termijn op 3 mei 2019.
 • 03.03

  Op 12 juni 2018 heeft uw college ingestemd met het Voorlopig Ontwerp (VO) van Prorail van november 2017 voor de Fietsonderdoorgang Tongersestraat, deelproject 5 van het Maatregelenpakket PHS Boxtel. Hierbij is besloten de hellingpercentages aan de centrum- en Ladonkzijde terug te brengen. Daarnaast is besloten in het VO geen hellingbaan op te nemen voor de aansluiting van Tongeren op de fietstunnel maar in de verdere uitwerking naar een Definitief Ontwerp (DO) constructieve maatregelen te nemen om voor te sorteren op een mogelijke toekomstige hellingbaan.

  Op basis van dit besluit is een variant uitgewerkt met een hellingpercentage van 3% aan de Ladonkzijde. Aan de centrumzijde is een hellingpercentage van 4% nog net inpasbaar. Het ontwerpbestemmingsplan is op het geactualiseerde en definitieve VO gebaseerd waarbij aan de Ladonkzijde naast het aangepaste hellingpercentage ook rekening is gehouden met het ruimtebeslag voor inpassing van een hemelwaterafvoer vanuit Kalksheuvel en een voorziening voor het Waterschap. Het ontwerpbestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid om in de toekomst, wanneer er duidelijkheid is over de financiële en technische uitvoerbaarheid, een hellingbaan in Tongeren mogelijk te maken. Bij de nadere uitwerking in een definitief ontwerp vindt afstemming plaats met het project EVZ Smalwater. Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van 3 mei 2019 gedurende zes weken ter visie gelegd met een informatiemarkt op 22 mei 2019.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het geactualiseerde en definitieve VO voor de Fietsonderdoorgang Tongersestraat waarbij het hellingpercentage aan de centrumzijde 4% bedraagt en aan de Ladonkzijde 3%;
  2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Fietsonderdoorgang Tongersestraat, gebaseerd op het geactualiseerde en definitieve VO;
  3. Instemmen met een afstemming tussen de nadere uitwerking van de fietsonderdoorgang en het project EVZ Smalwater;
  4. Besluiten voor het plangebied een archeologische dubbelbestemming op te nemen op basis waarvan vervolgonderzoek noodzakelijk is;
  5. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan met start van de ter visie termijn op 3 mei 2019.


  Besluit
  1. Instemmen met het geactualiseerde en definitieve VO voor de Fietsonderdoorgang Tongersestraat waarbij het hellingpercentage aan de centrumzijde 4% bedraagt en aan de Ladonkzijde 3%; 2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Fietsonderdoorgang Tongersestraat, gebaseerd op het geactualiseerde en definitieve VO; 3. Instemmen met een afstemming tussen de nadere uitwerking van de fietsonderdoorgang en het project EVZ Smalwater; 4. Besluiten voor het plangebied een archeologische dubbelbestemming op te nemen op basis waarvan vervolgonderzoek noodzakelijk is; 5. Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan met start van de ter visie termijn op 3 mei 2019.
 • 03.04

  Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van BALANS met betrekking tot nut en noodzaak aangekondigde stappen in ons centrum.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aanbieden aan de Griffie.


  Besluit
  Instemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aanbieden aan de Griffie.
 • 03.05

  In november 2016 heeft BALANS een motie ingediend over het aanbrengen van maatregelen ter beperking van geluidsoverlast door het spoor. Bij brief van 21 maart 2019 heeft BALANS exartikel 37 RvO vragen gesteld over de uitvoering van deze motie. Bijgaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de inhoud van bijgevoegde antwoordbrief en deze toesturen aan de griffie.


  Besluit
  Instemmen met de inhoud van bijgevoegde antwoordbrief en deze toesturen aan de griffie.
 • 03.06

  Buurtvereniging Sparrenlaene heeft een initiatief ontwikkeld om een speeltuin aan te leggen in het openbare deel van het wijkje Sparrenlaene. De buurtvereniging gaat zelf de financiële middelen verzamelen om de speeltuin te kunnen realiseren. De buurtvereniging zal het dagelijks onderhoud uitvoeren en de gemeente zal het groot onderhoud uitvoeren aan de speeltuin.  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande overeenkomst in te stemmen


  Besluit
  Met bijgaande overeenkomst in te stemmen
 • 03.08

  Het bestemmingsplan Mijlstraat ongenummerd, naast nr. 30 te Boxtel betreft de omzetting van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap’ naar ‘Wonen’ en de bouw van een Ruimte-voor-Ruimtewoning op dit perceel. Er is één zienswijze gekomen op het ontwerpbestemmingsplan dat van 2 november 2018 tot en met 13 december ter inzage heeft gelegen.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  1. Het bestemmingsplan "Mijlstraat ong.";
  2. Het ontvankelijk doch ongegrond verklaren van de zienswijze;
  3. Het niet door de raad laten vaststellen van een exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 2.
  4. Het Besluit Hogere grenswaarde vast te stellen


  Besluit
  1. In te stemmen met: Het bestemmingsplan "Mijlstraat ong."; Het ontvankelijk doch ongegrond verklaren van de zienswijze; Het niet door de raad laten vaststellen van een exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 2. 2. Het Besluit Hogere grenswaarde vast te stellen