B&W

dinsdag 14 mei 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Voorzitter:
A.M.T. Naterop
Toelichting:

Collegevergadering is deels vervallen wegens bezetting varkenstallen Lennisheuvel

Vergaderen op locatie
Collegevergadering bij Gemeenschapshuis De Walnoot

Agendapunten

 • 02.02

  De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben vanaf 2018 nauw samengewerkt om de herindeling van de gemeente Haaren met de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg conform de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) voor te bereiden. De vaststelling van het herindelingsadvies door de raden van deze gemeenten is voor de betrokken gemeenten de laatste noodzakelijke stap in de procedure van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Deze procedure wordt daarna voortgezet door Gedeputeerde Staten en de minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als uiteindelijk doel een wet vast te stellen tot herindeling van de gemeente Haaren met de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg per 1 januari 2021.

  De raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 en 18 december 2018, als onderdeel van de wettelijke procedure, het herindelingsontwerp voor deze gemeenten vastgesteld. Daarna is op basis van een uitgebreide zienswijzeprocedure afgewogen of het door de raden vast te stellen herindelingsadvies moet worden aangepast ten opzichte van het herindelingsontwerp. Aan de totstandkoming van het herindelingsadvies is
  met grote betrokkenheid van de belanghebbende gemeenten gewerkt. Dit in de brede projectorganisatie.

  De stuurgroep heeft het herindelingsadvies behandeld en besloten dat dit ter instemming aan de colleges kan worden voorgelegd. Dit voorstel voorziet daarin.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg;
  2. Het bijgevoegde raadsvoorstel herindelingsadvies aan de raad ter vaststelling voor te leggen.


  Besluit
  1. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; 2. Het bijgevoegde raadsvoorstel herindelingsadvies aan de raad ter vaststelling voor te leggen.