B&W

dinsdag 28 april 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.02.AK

  Combinatie95 heeft vragen gesteld over het onderwerp 'huisvesting arbeidsmigranten'. Bijgaand een antwoordbrief als reactie op deze vragen.  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met bijgevoegde antwoordbrief en deze door te leiden naar de griffie.


  Besluit
  Akkoord te gaan met bijgevoegde antwoordbrief en deze door te leiden naar de griffie.
 • 02.03.AK

  In uw vergadering van 10 december jl. heeft u de nota Terug naar het publiek (1219040) vastgesteld. De nota gaat over het zorgvuldige proces om te komen tot afstoting van de eigen kunstcollectie conform de wet- en regelgeving. Na het collegebesluit is het vervolgtraject ingezet. Uw ‘Voornemen tot Vervreemding van 335 kunstwerken’ incl. de bijbehorende lijst is in de Staatscourant gepubliceerd. De procedure tot zienswijze is gevolgd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. U wordt voorgesteld het vervolgtraject voort te zetten en over te gaan tot het daadwerkelijk afstoten van de 335 niet-bewaarwaardige kunstwerken.  Voorgesteld besluit

  1. over te gaan tot het afstoten van de 335 niet-bewaarwaardige kunstwerken;
  2. deze kunstwerken te verkopen via de internetveiling Kunstveiling.nl;
  3. de niet-verkoopbare werken te schenken aan de Vincentiusvereniging die opkomt voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving;
  4. voor de opbrengst van de kunstveiling een tijdelijke post ‘mini-cultuurfonds Boxtels’ in de gemeentelijke begroting op te nemen.


  Besluit
  1. over te gaan tot het afstoten van de 335 niet-bewaarwaardige kunstwerken; 2. deze kunstwerken te verkopen via de internetveiling Kunstveiling.nl; 3. de niet-verkoopbare werken te schenken aan de Vincentiusvereniging die opkomt voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving; 4. voor de opbrengst van de kunstveiling een tijdelijke post ‘mini-cultuurfonds Boxtels’ in de gemeentelijke begroting op te nemen.
 • 02.04.AK

  Op 3 december jl. is de gemeenteraad voor de laatste maal bijgepraat over de stand van zaken Maatregelenpakket PHS Boxtel. In deze bijeenkomst is ingegaan op de vernietiging van de PAS - wetgeving, bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg en samenhangende verkeersbesluiten. Op 10 maart zou er weer een beeldvormende raadsvergadering over dit onderwerp plaatsvinden. Door de corona crisis is deze geannuleerd. Omdat er geen reguliere bijeenkomsten met de gemeenteraad plaatsvinden in de nabije toekomst, willen wij de raad door middel van een RIB informeren. In de RIB wordt ingegaan op de besluitvorming plan van aanpak 'herstelmaatregelen' en de planologische procedures van de deelprojecten.  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgaande RIB in te stemmen;
  2. Deze via de griffie door te leiden aan de raad.


  Besluit
  1\. Met bijgaande RIB in te stemmen; 2\. Deze via de griffie door te leiden aan de raad\.
 • 02.07.AK

  Loting De gemeente Boxtel staat een eerlijke transparante verkoop/verdeling van de nieuwbouwwoningen in de gemeente voor. Bij meer vraag dan aanbod naar een nieuwbouwwoning wordt er geloot bij de makelaar of de gemeente. Dit kunnen we zo doorzetten of we kunnen kiezen voor een loting met meer voorwaarden. Deze loting met voorwaarden kan worden vastgesteld en in een vroeg stadium in de anterieure-/ koopovereenkomst besproken en vastgelegd worden met de ontwikkelaar. We proberen daarbij om nieuwbouwwoningen eerst onder de aandacht te brengen van inwoners van Boxtel via plaatselijke publicaties en daarna pas via een ruimere verkoop bekendheid zoals Funda. Eerlijk toewijzen via loting staat bij beide verkopen centraal.  Voorgesteld besluit

  1. Het lotingsbeleid 2020 als toewijzingsregeling voor nieuwbouwwoningen vast te stellen.
  2. Een zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen vast te stellen. (richtlijnen zie bijlage)
  3. Het antispeculatie-beding bij nieuwbouwwoningen vast te stellen.(richtlijnen zie bijlage)
  4. Het besluit en de ‘Toewijzingsregeling voor nieuwbouwwoningen, de eis tot zelfbewoning en het antispeculatie-beding’ (bijlage) middels bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad doen toekomen


  Besluit
  1\. Het lotingsbeleid 2020 als toewijzingsregeling voor nieuwbouwwoningen vast te stellen\. 2\. Een zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen vast te stellen\. \(richtlijnen zie bijlage\) 3\. Het antispeculatie\-beding bij nieuwbouwwoningen vast te stellen\.\(richtlijnen zie bijlage\) 4\. Het besluit en de ‘Toewijzingsregeling voor nieuwbouwwoningen\, de eis tot zelfbewoning en het antispeculatie\-beding’ \(bijlage\) middels bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de raad doen toekomen
 • 02.08.AK

  Beantwoording vragen ex art. 37 van Combinatie'95 over de St. Willibrordusschool in Esch  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording vragen ex art. 37 van Combinatie'95 over de St.   Willibrordusschool in Esch en deze via de griffie te verspreiden.


  Besluit
  1. In te stemmen met de beantwoording vragen ex art. 37 van Combinatie'95 over de St.  Willibrordusschool in Esch en deze via de griffie te verspreiden.