B&W

dinsdag 10 maart 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.04

  Per 1 januari 2020 gaat de Kredietbank Nederland de tweede fase van schulddienstverlening voor de gemeente uitvoeren. De Kredietbank Nederland moet daarom officieel gemandateerd worden om verklaringen af te geven als in art. 285 lid 1 f Faillisementswet.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het mandateringsbesluit.
  2. Het bijgevoegde mandateringsbesluit van de gemeente Boxtel te tekenen.


  Besluit
  1\. In te stemmen met het mandateringsbesluit\. 2\. Het bijgevoegde mandateringsbesluit van de gemeente Boxtel te tekenen\.
 • 02.05

  Voorstel voor het concept bod voor de Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio Noordoost Brabant. In het kader van het Nationaal Programma RES doen alle 30 regio's in
  Nederland een concept bod voor de klimaattafels elektriciteit en gebouwde omgeving. Samen met de andere tafels industrie, mobiliteit en landbouw moeten deze voldoen aan het landelijke doel van de Klimaatwet om 49% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Hiervoor moet de regio in 2030 5,8 PJ (1,6 TWh) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit leveren, waarvan de gemeente Boxtel 0,29 PJ (=0,08 TWh) moet leveren. Daarnaast moet de regio in  2030 11% besparen van elektriciteit en warmte en moet zij 3 PJ hernieuwbare warmte opwekken in 2030. Verder zijn in het concept bod de leidende principes voor de regionale  samenwerking in de RES NOB benoemd en is het afwegingskader bepaald als handvat voor  het afwegen van lokale- en subregionale gebiedskeuzes gericht op de realisatie van de RES  opgave.  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voor te stellen in te stemmen met:

  1. het regionale concept bod voor 2030 bestaande uit:
  • 5,8 PJ (= 1,6 TWh) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit
  • 11% besparing van elektriciteit en warmte
  • 3 PJ hernieuwbaar op te wekken warmte.

  2. de lokale opgave RES voor 2030 van 0,28 PJ (= 0,08 TWh) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit voor onze gemeente, als bijdrage aan het regionale concept bod en de
  landelijke doelstellingen, zoals opgenomen in de Concept RES Noordoost Brabant;

  3. de leidende principes voor regionale samenwerking in de RES Noordoost Brabant;

  4. het afwegingskader als handvat voor het afwegen van lokale- en (sub)regionale  gebiedskeuzes, gericht op de realisatie van de RES opgave.


  Besluit
  Aan de raad voor te stellen in te stemmen met: 1\. het regionale concept bod voor 2030 bestaande uit: • 5,8 PJ (= 1,6 TWh) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit • 11% besparing van elektriciteit en warmte • 3 PJ hernieuwbaar op te wekken warmte. 2\. de lokale opgave RES voor 2030 van 0\,28 PJ \(= 0\,08 TWh\) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit voor onze gemeente\, als bijdrage aan het regionale concept bod en de landelijke doelstellingen, zoals opgenomen in de Concept RES Noordoost Brabant; 3\. de leidende principes voor regionale samenwerking in de RES Noordoost Brabant; 4\. het afwegingskader als handvat voor het afwegen van lokale\- en \(sub\)regionale  gebiedskeuzes\, gericht op de realisatie van de RES opgave\.
 • 02.08

  Zoals gebruikelijk worden exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten die niet zijn aangewend in 2019 maar waarvan uitvoering nog moet plaatsvinden in 2020 of later  overgeheveld naar 2020 of een volgend jaar.  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten over de voorgestelde overheveling van de baten Verkoopopbrengst Kerkstraat  1-3;
  2. Te besluiten over de 2 voorgestelde overhevelingen van de lasten Kansrijke start en  Bewonersinitiatief Stationsstraat;
  3. Te besluiten over de voorgestelde overheveling van de last Juridische kosten Moorwijk;
  4. Te besluiten dat de Wijkbeheer idopgelden voor de laatste keer worden overgeheveld en dat dus aan het eind van 2020 geen idopgelden meer worden overgeheveld naar 2021 of later;
  5. In te stemmen met de overige voorliggende overhevelingen van exploitatiebudgetten.
  6. In te stemmen met de overheveling van investeringskredieten waarbij de inkomsten 2020  voor een totaalbedrag van € 376.100 worden verhoogd en de uitgaven voor een bedrag van  € 2.158.700;
  7. In te stemmen met de beleidsteksten van de programma’s en producten van de jaarrekening  2019.


  Besluit
  1\. Te besluiten over de voorgestelde overheveling van de baten Verkoopopbrengst Kerkstraat  1\-3; 2\. Te besluiten over de 2 voorgestelde overhevelingen van de lasten Kansrijke start en  Bewonersinitiatief Stationsstraat; 3\. Te besluiten over de voorgestelde overheveling van de last Juridische kosten Moorwijk; 4\. Te besluiten dat de Wijkbeheer idopgelden voor de laatste keer worden overgeheveld en dat dus aan het eind van 2020 geen idopgelden meer worden overgeheveld naar 2021 of later; 5\. In te stemmen met de overige voorliggende overhevelingen van exploitatiebudgetten\. 6\. In te stemmen met de overheveling van investeringskredieten waarbij de inkomsten 2020  voor een totaalbedrag van € 376\.100 worden verhoogd en de uitgaven voor een bedrag van  € 2\.158\.700; 7\. In te stemmen met de beleidsteksten van de programma’s en producten van de jaarrekening  2019\.
 • 02.09

  Binnen onze regio wordt samengewerkt aan de transitie van de landbouw. In het werkprogramma is beschreven wat we hier dit jaar voor gaan doen. Het programma is in het
  portefeuillehouderoverleg vastgesteld. Voor dit jaar wordt een extra eenmalige bijdrage gevraagd van € 9.000,-:
  - €5.000,- voor bestaande, reguliere programma-brede activiteiten (beleid, strategie, projecten, communicatie, organisatie).
  - €4.000,- voor AgroProeftuin de Peel en daarmee voor realisatie van innovatieprojecten die  bijdragen aan een toekomstbestendige voedselproductie in de hele regio.  Voorgesteld besluit

  1. De extra bijdrage te betalen uit de bestaande budgetten binnen de begroting.


  Besluit
  1\. De extra bijdrage te betalen uit de bestaande budgetten binnen de begroting\.
 • 02.10

  Beantwoording vragen ex art 37 RvO dd woensdag 5 februari 2020 van CDA over 1229903 -  Beantwoording CDA over de rots en de kinderboerderij  Voorgesteld besluit

  Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.


  Besluit
  Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.