college B&W Boxtel

dinsdag 8 december 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  Informatieveiligheid is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Om informatieveiligheid binnen de organisatie te borgen volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De eerste stap in het borgen is het vaststellen en uitdragen van een organisatie-breed strategisch informatiebeveiligingsbeleid op basis van de BIO.  Voorgesteld besluit

  1. Het informatiebeveiligingsbeleid “werkbaar en weerbaar” 2021-2024, zie bijlage 1, vast te stellen;
  2. De directie van Mijn Gemeente Dichtbij te mandateren om onderliggende (tactische) beleidsdocumenten en procedures vast te stellen;
  3. Het informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 in te trekken;


  Besluit
  1. Het informatiebeveiligingsbeleid “werkbaar en weerbaar” 2021-2024, zie bijlage 1, vast te stellen; 2. De directie van Mijn Gemeente Dichtbij te mandateren om onderliggende (tactische) beleidsdocumenten en procedures vast te stellen; 3. Het informatiebeveiligingsbeleid 2018-2020 in te trekken;
 • 02.03

  Door de fractie SP zijn bij brief van 26 september 2020 vragen gesteld met betrekking tot Vion Boxtel. Deze vragen worden beantwoord door middel van bijgevoegde antwoordbrief  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.


  Besluit
  1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.
 • 02.04

  In juni 2020 heeft het college de notitie uitgangspunten subsidiekader vastgesteld. De uitgangspunten uit de notitie hebben we als voorwaarden verwerkt in een subsidiekader voor onze primaire gesubsidieerde partners. Dit subsidiekader vormt het kader voor hun subsidieaanvraag en uitvoeringsplan vanaf 2022. Naast het subsidiekader, vormt ook de gemeentelijke opdracht met de te bereiken maatschappelijke effecten en resultaten, de basis voor het gezamenlijk uitvoeringsplan van de primaire partners. Een aantal van de voorwaarden in het subsidiekader moeten in nadere regels worden vastgelegd. Deze worden in januari 2021 aan het college voorgelegd ter vaststelling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.  Voorgesteld besluit

  1. Het subsidiekader primaire gesubsidieerde partners vast te stellen.
  2. Het gevraagde gezamenlijk uitvoeringsplan voor 2022 te beperken tot een aantal onderdelen waarvoor we in januari ’21 een gemeentelijke opdracht schrijven.
  3. Het uitvoeringsplan in het jaar erna uit te breiden tot een volledig gezamenlijk en sluitend aanbod voor 2023.


  Besluit
  1. Het subsidiekader primaire gesubsidieerde partners vast te stellen. 2. Het gevraagde gezamenlijk uitvoeringsplan voor 2022 te beperken tot een aantal onderdelen waarvoor we in januari ’21 een gemeentelijke opdracht schrijven. 3. Het uitvoeringsplan in het jaar erna uit te breiden tot een volledig gezamenlijk en sluitend aanbod voor 2023.