B&W

dinsdag 14 januari 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij (Stroomm) is een regionaal overkoepelende organisatie van het openbaar onderwijs. De stichting verzorgt binnen de gemeente op een enkele school het basisonderwijs.
  Binnen de stichting was er plaats voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Als beperkte zeggenschap, is de benoeming van leden van de Raad van Toezicht van de stichting toegewezen aan de gemeenten binnen de regio.
  Na een bindende voordracht, wordt nu gevraagd om instemming met de benoeming van de heer drs. E.J. de Klippelaar tot lid van de Raad van Toezicht van Stroomm. De voordracht van de kandidaat is gedaan in maart 2019, en de heer is ondertussen al werkzaam in de functie als aspirant-lid van de Raad van Toezicht. De heer is echter nog niet officieel benoemd, aangezien de instemming van alle gemeenteraden vereist is. Vandaar dat instemming nog wordt
  gevraagd.  Voorgesteld besluit

  1. Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de benoeming van de heer drs. E.J. de Klippelaar tot lid van de Raad van Toezicht van Stroomm.


  Besluit
  1. Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de benoeming van de heer drs. E.J. de Klippelaar tot lid van de Raad van Toezicht van Stroomm.
 • 02.02

  Door de fractie van InBox zijn ex. art. 37 RvO vragen gesteld over beleidsontwikkeling inzake gemeenschapsfuncties. De vragen zijn in concept beantwoord in bijgevoegde brief en deze ligt nu ter besluitvorming voor.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie van InBox en deze via de griffie te verspreiden.


  Besluit
  Instemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie van InBox en deze via de griffie te verspreiden.
 • 02.03

  In november 2019 zijn de maximumtarieven van reisdocumenten voor 2020 bekend gemaakt.
  In de legesverordening is bepaald dat voornoemde tarieven door uw College gewijzigd kunnen
  worden. Voorgesteld wordt de tarieven conform de wettelijke maxima te wijzigen. Tot op heden
  werden de tarieven niet afgerond. Omdat contante betaling nog steeds mogelijk is, zijn de
  bedragen naar beneden afgerond (op € 0,05).  Voorgesteld besluit

  De "Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2020" vast te stellen.


  Besluit
  De "Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2020" vast te stellen.
 • 02.04

  Op 3 december 2019 zijn schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gesteld door de fractie SP over de buurtenquête in een deel van Boxtel-Oost.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie SP en deze via de griffie te verspreiden.


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie SP en deze via de griffie te verspreiden.
 • 02.05

  De werkgroep Sfeer en Beleving van de Ondernemers Centrum Boxtel heeft het burgerinitiatief opgepakt om een ontwerp te maken voor herinrichting van de Rechterstraat. Dit initiatief is omarmd in de Visie Boxtel Binnen de Bruggen en met overheidsparticipatie verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Doelstelling is dit ontwerp richtinggevend vast te stellen, verder technisch te laten uitwerken tot bestek en in het derde kwartaal 2020 de realisatie te starten.
  Tevens wordt voorgesteld om MTD landschapsarchitecten opdracht te verstrekken voor de technische uitwerking van het ontwerp tot bestek. Hierdoor passeren we de drempel van enkelvoudige onderhandse aanbesteding, en zouden we meerdere partijen moeten laten aanbieden. U bent bevoegd hier gemotiveerd van af te wijken. Het is een reële veronderstelling dat andere partijen niet economisch meer voordeliger zijn, gelet op alle voorkennis en tekenwerk van MTD door het maken van het ontwerp, en hun offerte is marktconform. Dit wordt onderschreven door onze Inkoopconsulent. Op 3 december jl. is een policy in uw college gehouden over het ontwikkelen van een notitie
  over fietsen en het voetgangersgebied centrum. Daarbij is afgesproken een advies af te wachten wat de werkgroep Rechterstraat (met stakeholders Ondernemers Centrum) in voorbereiding heeft over toegankelijkheid, fietsen en fietsverkeer, venstertijden, laden/lossen, uitstallings- en gevelbeleid. De werkgroep gaat hiervoor 2 brainstormbijeenkomsten organiseren in januari. Het advies wordt betrokken in de verdere besluitvorming. Dit betreft
  overigens meer het gebruik van de ruimte, dan de inrichting. Als daar toch noodzaak toe zou zijn, zijn eventuele aanpassingen voor inrichting bij de technische uitwerking nog mee te nemen komend voorjaar.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen het ontwerp Herinrichting Rechterstraat richtinggevend vast te stellen, en het college te mandateren eventueel noodzakelijke wijzigingen tijdens de technische uitwerking aan te brengen en de raad daarover te informeren.
  2. De technische uitwerking van het ontwerp tot een bestek op te dragen aan de ontwerper, MTD landschapsarchitecten, onder gebruik making van uw bevoegdheid om hierbij af te wijken van het reguliere aanbestedingsbeleid.
  3. De notitie over fietsen en voetgangersgebied centrum af te ronden na kennisname van het advies vanuit werkgroep Herinrichting Rechterstraat over deze aspecten begin 2020.


  Besluit
  1. De raad voor te stellen het ontwerp Herinrichting Rechterstraat richtinggevend vast te stellen, en het college te mandateren eventueel noodzakelijke wijzigingen tijdens de technische uitwerking aan te brengen en de raad daarover te informeren. 2. De technische uitwerking van het ontwerp tot een bestek op te dragen aan de ontwerper, MTD landschapsarchitecten, onder gebruik making van uw bevoegdheid om hierbij af te wijken van het reguliere aanbestedingsbeleid. 3. De notitie over fietsen en voetgangersgebied centrum af te ronden na kennisname van het advies vanuit werkgroep Herinrichting Rechterstraat over deze aspecten begin 2020.
 • 02.06

  Op 19 december 2019 zijn schriftelijke vragen op grond van artikel 37 RvO gesteld door de fractie BALANS over de Sint-Willibrordusschool in Esch.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie BALANS en deze via de griffie te
  verspreiden.


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie BALANS en deze via de griffie te verspreiden.