college B&W Boxtel

dinsdag 15 september 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  Het bedrijf in bouwmaterialen, gevestigd aan Koppenhoefstraat 6 in Boxtel, is voornemens om de maximaal toegestane bebouwing op het bedrijfsperceel in fasen met 4500 m2 uit te breiden en de toegestane buitenopslag te reguleren. De omvang van het bedrijfsperceel zelf wijzigt niet. De maximaal toegestane hoeveelheid aan bedrijfsbebouwing wordt 8757 m2. Het ontwerpbestemmingsplan heeft, met uw goedvinden, ter inzage gelegen van 3 juli tot en met donderdag 13 augustus 2020. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het bestemmingsplan. De aanpassingen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen en daarmee de ingediende zienswijze ontvankelijk en gegrond te laten verklaren;
  2. Het bestemmingsplan Koppenhoefstraat 6 in Boxtel gewijzigd vast te laten stellen conform de bijgevoegde ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’;
  3. Vast te laten stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Koppenhoefstraat 6 te Boxtel’ geen exploitatieplan noodzakelijk is.


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen en daarmee de ingediende zienswijze ontvankelijk en gegrond te laten verklaren; 2. Het bestemmingsplan Koppenhoefstraat 6 in Boxtel gewijzigd vast te laten stellen conform de bijgevoegde ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’; 3. Vast te laten stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Koppenhoefstraat 6 te Boxtel’ geen exploitatieplan noodzakelijk is.
 • 02.02

  De begroting 2021 van de gemeente Boxtel is structureel en reëel in evenwicht na verwerking van de 1e wijziging 2021-2024. Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage van de gemeente Boxtel vastgesteld. De hierin opgenomen aanpassingen vanaf 2021 zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Er zijn geen financiële middelen vrijgemaakt voor nieuwe beleidswensen. Desondanks was de meerjarenbegroting meerjarig niet sluitend. In samenhang met geïnventariseerde maatregelen om de openstaande taakstellingen van het programma Maatschappelijke ontwikkeling in te vullen heeft het college  in september 2020 besloten over een maatregelenpakket sociaal domein. Dit heeft het begrotingsbeeld positief beïnvloed.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de in de inleiding vermelde maatregelen van maatregelenpakket sociaal domein.

  De raad voor te stellen:

  1. de begroting 2021 vast te stellen;
  2. de 9e wijziging van de begroting vast te stellen met daarin enkele mutaties in aanvulling op de eerste bestuursrapportage;
  3. de 1e wijziging van de begroting 2020-2024 vast te stellen met daarin het maatregelenpakket sociaal domein en een correctie op de bijdrage aan de GGD


  Besluit
  1. In te stemmen met de in de inleiding vermelde maatregelen van maatregelenpakket sociaal domein. De raad voor te stellen: 1. de begroting 2021 vast te stellen; 2. de 9e wijziging van de begroting vast te stellen met daarin enkele mutaties in aanvulling op de eerste bestuursrapportage; 3. de 1e wijziging van de begroting 2020-2024 vast te stellen met daarin het maatregelenpakket sociaal domein en een correctie op de bijdrage aan de GGD
 • 02.03

  Het college van burgemeester en wethouders is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat gegevens zoals opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) correct en actueel zijn. De directie is op 15 mei 2017 akkoord gegaan met het aansluiten bij het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Voor uit te voeren adresonderzoeken in het kader van LAA moeten zogenaamde BRP toezichthouders ter plekke een huisbezoek afleggen. Door deze controle wordt de kwaliteit van de adressen in de BRP verbeterd en de rechtmatigheid van de bewoning getoetst. In 2017 is besloten om Bureau Legitiem BV Florijnweg 11c 6880 AA Velp in te huren voor het uitvoeren van de onderzoeken en een aantal van hun medewerkers aan te wijzen als toezichthouders BRP voor de periode van twee jaar. Deze aanwijzing is nu verlopen, maar het is van belang dat de aanpak uit 2017 door blijft lopen.  Voorgesteld besluit

  1. De medewerkers van Bureau Legitiem tot 1 januari 2023 aan te wijzen als onbezoldigde ambtenaren die ingevolge artikel 4.2 van de wet BRP belast zijn met het toezicht en de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP).
  2. De aangewezen toezichthouders BRP te voorzien van een door het college van burgemeester en wethouders afgegeven legitimatiebewijs.


  Besluit
  1. De medewerkers van Bureau Legitiem tot 1 januari 2023 aan te wijzen als onbezoldigde ambtenaren die ingevolge artikel 4.2 van de wet BRP belast zijn met het toezicht en de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP). 2. De aangewezen toezichthouders BRP te voorzien van een door het college van burgemeester en wethouders afgegeven legitimatiebewijs.
 • 02.04

  Een zo groot mogelijke vrije besteedbare begroting helpt bij het succesvol bijsturen van de kwetsbare financiële situatie. Wanneer contracten de komende periode opnieuw in de markt gezet worden, is het belangrijk om af te wegen welke flexibiliteit in het nieuwe contract gewenst is. Het volgende afwegingskader toepassen:

  1. Contracten waar mogelijk voor 1 jaar verlengen
  2. Indien verlenging niet mogelijk is, zijn er drie mogelijkheden a) Kort in de markt zetten (bijvoorbeeld 1 jaar). Het risico is dat het contract dan duurder uitvalt. b) Meerjarig in de markt zetten, met een evaluatiemoment en natuurlijke ontbinding. Hierdoor kan het contract ontbonden worden als het niet meer past binnen de besluiten van de kerntakendiscussie. c) Meerjarig in de markt zetten. Het contract kan per jaar goedkoper uitvallen, maar mogelijk is het contract niet passend na de kerntakendiscussie. Dan zal het of toch uitgediend moeten worden of het moet opengebroken worden (met de bijbehorende kosten).  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het afwegingskader, voor contracten die in de komende periode in de markt gezet worden.
  2. Opdracht te geven het afwegingskader de komende periode zichtbaar toe te passen


  Besluit
  1. In te stemmen met het afwegingskader, voor contracten die in de komende periode in de markt gezet worden. 2. Opdracht te geven het afwegingskader de komende periode zichtbaar toe te passen
 • 02.05

  De gemeente Boxtel heeft zich in samenwerking met de betrokken projectontwikkelaar Dura Vermeer ingespannen om tot een bestemmingsplan te komen voor de woningbouwlocatie Lindenlust. Het ontwerp bestemmingsplan heeft in de zomer van 2020 ter inzage gelegen. Er zijn 7 zienswijzen ingediend. Het grootste gedeelte van de zienswijzen betrof de kap van de bomen om de woningbouwlocatie mogelijk te maken. Ook de ontsluiting via de Poolsestraat werd als onwenselijk aangedragen. Ook heeft het waterschap een zienswijze ingediend. De weerlegging van de zienswijzen heeft geleid tot kleine aanpassingen van het bestemmingsplan en het behoud van 10 extra bomen in het plangebied. De aanpassingen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen. Tegelijkertijd heeft het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.  Voorgesteld besluit

  Aan het college wordt verzocht om in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan en aan de raad voor te stellen om:

  1. Het bestemmingsplan Lindenlust gewijzigd vast te stellen;
  2. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
  3. De nota van zienswijzen en wijzigingen (hierna: de nota) vast te stellen en daarmee de zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
  4. De in de nota voorgestelde wijzigingen vast te stellen;
  5. Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder vast te stellen.


  Besluit
  Aan het college wordt verzocht om in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan en aan de raad voor te stellen om: 1. Het bestemmingsplan Lindenlust gewijzigd vast te stellen; 2. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 3. De nota van zienswijzen en wijzigingen (hierna: de nota) vast te stellen en daarmee de zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 4. De in de nota voorgestelde wijzigingen vast te stellen; 5. Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder vast te stellen.
 • 02.06

  Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang is een wettelijke taak van de gemeente. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de manier waarop gemeenten deze taak uitvoeren. Gemeenten leggen hierover jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. In dit collegevoorstel wordt de
  jaarverantwoording kwaliteit kinderopvang 2019 ter vaststelling voorgelegd.  Voorgesteld besluit

  1. De jaarverantwoording kwaliteit kinderopvang 2019 vast te stellen;
  2. De jaarverantwoording beschikbaar te stellen aan de raad (met bijgevoegde RIB) en de Inspectie van het Onderwijs.


  Besluit
  1. De jaarverantwoording kwaliteit kinderopvang 2019 vast te stellen; 2. De jaarverantwoording beschikbaar te stellen aan de raad (met bijgevoegde RIB) en de Inspectie van het Onderwijs.
 • 02.07

  Beantwoording vragen ex art 37 RvO dd 20 augustus 2020 van BALANS over toename onveiligheidsgevoel.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.


  Besluit
  1. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.