B&W

dinsdag 21 mei 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.01

  De Rekenkamercommissie (hierna: RKC) heeft een onderzoek ingesteld naar de ontwikkelingen in het Centrum in de afgelopen jaren. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de plannen die door de gemeente Boxtel zijn vastgesteld (periode 2010-2018) over de ontwikkeling van het centrum van Boxtel, in de wijze waarop de gemeente de uitvoering hiervan ter hand heeft genomen en of deze inspanningen geleid hebben tot een beter en bruisend centrum. De RKC heeft aan gevraagd om het bijgevoegde rapport te controleren op feitelijke onjuistheden. Ook vraagt de RKC of de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. In bijgaande brief treft u het concept-antwoord van uw college aan. Uw beantwoording wordt als reactie opgenomen in het definitieve rapport dat door de RKC aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  Voorgesteld besluit

  1. De reactie zoals in de brief aan de RKC is opgenomen vast te stellen en deze brief via de griffie toe te zenden aan de RKC.


  Besluit
  1) De reactie zoals in de brief aan de RKC is opgenomen vast te stellen en deze brief via de griffie toe te zenden aan de RKC.
 • 02.02
 • 02.04

  In mei 2018 is de uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid 2018-2022 vastgesteld door het college. Voor de uitvoering van de acties op de agenda is extra subsidie toegekend aan ContourdeTwern, conform de door hen opgestelde begroting. Voor het deel van de begroting dat betrekking had op de PR campagne en de vrijwilligerswebsite is geen extra subsidie toegekend. Opdracht van het college was om nader onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden voor een website en campagne, en met een beter uitgewerkt plan te komen. Bovendien vond het college de kosten voor de campagne en website zoals opgenomen in de begroting van ContourdeTwern, te hoog. Het afgelopen jaar zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Hierbij is onder meer gekeken naar websites en campagnes bij andere gemeenten en is in samenwerking met de werkgroep gemeentelijke websites onderzocht of een gemeentelijke sub website mogelijk was. Dit alles heeft geresulteerd in bijgevoegd communicatieplan en aangepaste begroting.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de PR campagne en de website voor vrijwilligers in Boxtel, zoals beschreven in bijgevoegd communicatieplan.
  2. In te stemmen met het toekennen van een aanvullende subsidie à €14.800,00 aan ContourdeTwern conform de begroting in het communicatieplan.


  Besluit
  1. In te stemmen met de PR campagne en de website voor vrijwilligers in Boxtel, zoals beschreven in bijgevoegd communicatieplan. 2. In te stemmen met het toekennen van een aanvullende subsidie à €14.800,00 aan ContourdeTwern conform de begroting in het communicatieplan.
 • 02.05

  De plannen voor de vernieuwing van winkelcentrum Oosterhof hebben ertoe geleid dat een aantal supermarkten binnen Boxtel een quickscan hebben laten uitvoeren door een extern bureau. Naar aanleiding van de inhoud van de quickscan zijn door fractie Combinatie 95 art.37 vragen gesteld. Middels bijgevoegde brief stellen wij u voor deze vragen te beantwoorden.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende art. 37 vraag door fractie 95.


  Besluit
  Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende art. 37 vraag door fractie 95.
 • 02.06

  Op 11 december 2018 heeft de Raad de kaders voor uitvoering van het risicomanagementproces in de ‘notitie risicomanagement en weerstandsvermogen’ vastgesteld. De volgende stap is het uitvoeringsagenda (implementatie). Hierover informeren wij u middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met deze raadsinformatiebrief en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.


  Besluit
  In te stemmen met deze raadsinformatiebrief en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.
 • 02.07

  Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Het college van burgemeester en wethouders dient voor iedere verkiezing opnieuw de stemdistricten, stembureaus, voorzitters en leden van de stembureaus te benoemen. Als gevolg van de herinvoering van het handmatig stemmen is het gewenst ook in 2019 gebruik te maken van de hulp van verenigingen bij het tellen van de stembiljetten.  Voorgesteld besluit

  Voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019

  1. te benoemen de stembureauleden en de reserve-stembureauleden, zoals opgenomen
   in bijlage 1 & 2 van dit voorstel;
  2. aan te wijzen de stembureaus, zoals opgenomen in bijlage 1 van dit voorstel;
  3. in te stemmen met het inzetten van hulp van Boxtelse verenigingen bij het opmaken van de uitslag, zoals opgenomen in bijlage 3 van dit voorstel. En tevens deze tellers te benoemen als reserve stembureauleden


  Besluit
  Voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019 1. te benoemen de stembureauleden en de reserve-stembureauleden, zoals opgenomen in bijlage 1 & 2 van dit voorstel; 2. aan te wijzen de stembureaus, zoals opgenomen in bijlage 1 van dit voorstel; 3. in te stemmen met het inzetten van hulp van Boxtelse verenigingen bij het opmaken van de uitslag, zoals opgenomen in bijlage 3 van dit voorstel. En tevens deze tellers te benoemen als reserve stembureauleden
 • 02.08

  Vanuit het bestuur van de RAV komt het verzoek om de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de feitelijke situatie die is ontstaan na de samenvoeging van enkele gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de raden en van de colleges van tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten die samen tenminste twee derde van het aantal inwoners vertegenwoordigen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, versie 5;
  2. In te stemmen met het raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
  3. Het raadsvoorstel door tussenkomst van de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.


  Besluit
  1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, versie 5; 2. In te stemmen met het raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 3. Het raadsvoorstel door tussenkomst van de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.
 • 02.12

  De realisatie van de restopgaven aan ecologische verbindingszones (evz’s) in de Provincie Noord-Brabant stagneert al langdurig door gebrek aan financiën en of capaciteit. Vijf gemeenten (Vught, Heusden, Boxtel, Meijerijstad en Sint-Michielsgestel) en twee waterschappen (De Dommel, Aa en Maas) willen met Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud (HGW) een samenwerkingsovereenkomst gaan sluiten om tot een programma-aanpak te komen in restopgaven aan evz’s. Hierdoor kunnen de gemeenten extra subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verwerven voor de realisatie van hun gedeelten, 75% in plaats van de gebruikelijke 50%. Dat scheelt al gauw € 1,5-2,3 ton aan eigen bijdrage.
  Tevens richt HGW een programma-bureau op dat zorgt voor coördinatie en ondersteunt bij grondverwerving, planvorming en maken van bestek, aanbesteding en uitvoering. Dit biedt soelaas qua capaciteit. Voor Boxtel gaat dit om realisatie van evz Groote Waterloop en evz Smalwater in de periode 2019-2023 (feitelijke uitvoering naar verwachting 2021-2022), samen met waterschap De Dommel. Voor Groote Waterloop is hiervoor al geld gereserveerd in het Programma Plattelandsontwikkeling, voor Smalwater zal dat nog een keer in die periode moeten gebeuren (ca. € 90.000), zolang kan de Reserve Plattelandsvernieuwing waarborg bieden.
  Op dit moment is nog slechts een intentieverklaring benodigd dat Boxtel wil deelnemen aan de gezamenlijke aanpak en moet er uiterlijk 23 mei 2019 mandaat zijn verstrekt voor het indienen van de subsidieaanvraag door HGW.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met deelname aan Programma-aanvraag evz’s Het Groene Woud.
  2. Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud uiterlijk 23 mei 2019 te mandateren om de subsidieaanvraag te doen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant GOB) van de Provincie Noord-Brabant.


  Besluit
  1. Instemmen met deelname aan Programma-aanvraag evz’s Het Groene Woud. 2. Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud uiterlijk 23 mei 2019 te mandateren om de subsidieaanvraag te doen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant GOB) van de Provincie Noord-Brabant.