college B&W Boxtel

dinsdag 25 augustus 2020 08:45 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.02

  De gemeente is verplicht jaarlijks een jaarverslag Omgevingsrecht inzake vergunningen, toezicht en handhaving op te stellen en te overleggen aan de gemeenteraad. Tevens dient het jaarverslag ter kennis van de provincie te worden gebracht. Formeel had het jaarverslag vóór 1 mei jongstleden aan de provincie gestuurd moeten zijn. Naar aanleiding daarvan is gemeentelijk een herstelplan opgesteld, waarin onder meer is gemeld dat het jaarverslag vóór 1 september aanstaande zal worden opgesteld en gezonden aan de provincie.  Voorgesteld besluit

  1. Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2019 vaststellen en ter kennis brengen van provincie Noord-Brabant en gemeenteraad.


  Besluit
  1. Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2019 vaststellen en ter kennis brengen van provincie Noord-Brabant en gemeenteraad.
 • 02.03

  Tafeltennisvereniging ”Taverbo” huurt van de gemeente Boxtel een perceel grond waarop aanwezig een gebouw bestaande uit 2 kleedwaslokalen, toiletten, berg- en cv ruimte, parkeervoorziening en fietsenstalling gelegen in het sportcomplex Munsel/den Wielakker, plaatselijk bekend als Voetboog. In dit sportcomplex bevindt zich tevens biljartvereniging ”t Ivoor”. Taverbo verzoekt om onderhoud aan de kleedwaslokalen, toiletten en de cv-ruimte. De kosten voor onderhoud zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan en maken onderdeel uit van de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023.
  Dit onderhoudsplan is gerelateerd aan een onderhoudsvoorziening met een planperiode van 10 jaar. Het meerjarig onderhoudsplan omschrijft het onderhoud voor zowel Taverbo als voor Ivoor. Op dit moment is, vanuit het plan geredeneerd, onderhoud voorzien in 2023. Nadere beschouwing ter plaatse geeft aan dat de staat van de genoemde ruimtes van Taverbo, sterk gedateerd zijn. Er is geen ventilatie in de kleedwaslokalen, en bij het leidingwerk is geen rekening gehouden met legionella preventie. Gesteld kan worden dat de staat van onderhoud niet aan de gemeentelijke doelstellingen en zorgplicht voldoet. Daarom wordt voorgesteld om het voor 2023 geplande onderhoud t.b.v. Taverbo naar voren te halen en al uit te voeren in 2020.  Voorgesteld besluit

  1. Een deel van het geplande onderhoud voor 2023 (á €45.456), naar de jaarschijf 2020 te halen (totale onderhoudsvoorziening voor Taverbo en ’t Ivoor voor het jaar 2023 bedraagt €87.094).


  Besluit
  1\. Een deel van het geplande onderhoud voor 2023 \(á €45\.456\)\, naar de jaarschijf 2020 te halen \(totale onderhoudsvoorziening voor Taverbo en ’t Ivoor voor het jaar 2023 bedraagt €87\.094\)\.
 • 02.04

  Ieder jaar werken wij mee aan de personeelsmonitor van het A&O fonds Gemeenten. Hierin worden relevante (HR) kengetallen verwerkt, met elkaar vergeleken en geanalyseerd. De cijfers van MijnGemeenteDichtbij worden hiermee vergeleken. De uitkomsten hiervan geven we u in bijgevoegde Raadsinformatiebrief mee.  Voorgesteld besluit

  1. De bijgevoegde Raadsinformatiebrief vast te stellen en deze door te leiden naar de Griffie.


  Besluit
  1. De bijgevoegde Raadsinformatiebrief vast te stellen en deze door te leiden naar de Griffie.
 • 02.10

  De JongerenOntmoetingsPlaats in Boxtel-Oost veroorzaakt overlast voor omwonenden. In overleg met R-Newt, de jongeren zelf en buurtbewoners zijn mogelijkheden voor verplaatsing onderzocht. Als meest geschikte locatie is de groenstrook achter de Esso aan de Brederodeweg genoemd.  Voorgesteld besluit

  1. De bestaande JOP in Boxtel-Oost verplaatsen naar de groenstrook achter de Esso aan de   Brederodeweg
  2. Aan gebruikers in overleg met portefeuillehouder een voorwaarde te stellen inzake het opruimen van afval.


  Besluit
  1. De bestaande JOP in Boxtel-Oost verplaatsen naar de groenstrook achter de Esso aan de  Brederodeweg 2. Aan gebruikers in overleg met portefeuillehouder een voorwaarde te stellen inzake het  opruimen van afval.
 • 02.12

  Het stimuleringskader groene en blauwe diensten (STIKA) is onlangs komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de Stimuleringsregeling Landschap gekomen. Hierin zijn de meeste beheerpakketten uit de oude STIKA regeling overgenomen. De aanleg- en onderhoudspakketten uit de STIKA regeling zijn nu echter ondergebracht onder een aantal thema’s. In de nieuwe regeling gaan we als gemeente rechtstreeks een contract aan met de provincie. Dit loopt dus niet meer via de regio zoals voorheen. Aan de orde is nu of wij bereid zijn aan deze nieuwe regeling deel te nemen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Stimuleringsregeling Landschap en hiertoe een overeenkomst  aan te gaan met de provincie;
  2. De pakketten openstellen conform bijgaand “Advies Stimuleringsregeling Landschap  voor het grondgebied van de gemeente Boxtel en de kaart ”landschapstypen Boxtel”;
  3. Hiervoor een bedrag ter beschikking te stellen van € 35.000,-- per jaar gedurende een  periode van drie jaar tot en met 31 december 2023;
  4. De financiële gevolgen meenemen met de eerstvolgende bestuursrapportage.


  Besluit
  1. In te stemmen met de Stimuleringsregeling Landschap en hiertoe een overeenkomst  aan te gaan met de provincie; 2. De pakketten openstellen conform bijgaand “Advies Stimuleringsregeling Landschap  voor het grondgebied van de gemeente Boxtel en de kaart ”landschapstypen Boxtel”; 3. Hiervoor een bedrag ter beschikking te stellen van € 35.000,-- per jaar gedurende een  periode van drie jaar tot en met 31 december 2023; 4. De financiële gevolgen meenemen met de eerstvolgende bestuursrapportage.