B&W

dinsdag 21 januari 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
R.S. van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  Het college dient jaarlijks de verdeelsleutel voor de inleg per gemeente voor specialistische jeugdhulp binnen de regio Noordoost Brabant vast te stellen. In dit voorstel wordt hiervoor een besluit gevraagd. De definitieve inleg voor specialistische jeugdhulp per gemeente is bekend. De vervolgstap is de definitieve eindafrekening jeugdhulp voor de regio voor de inkoop van specialistische jeugdhulp.  Voorgesteld besluit

  1. de verdeelsleutel 2019 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.
  2. kennis te nemen van de inleg specialistische jeugdhulp 2019 voor de gemeente Boxtel.


  Besluit
  1. de verdeelsleutel 2019 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen. 2. kennis te nemen van de inleg specialistische jeugdhulp 2019 voor de gemeente Boxtel.
 • 02.03

  Op 20 november 2018 heeft het college de projectopdracht herinrichting Molenwijkseweg vastgesteld. Op 27 november 2019 is het concept definitief ontwerp herinrichting Molenwijkseweg deel Ronduutje – Parkweg gepresenteerd aan de bewoners en belangstellenden. De reacties zijn genoteerd en worden bij de technische uitwerking afgewogen. Het vaststellen van het definitief ontwerp is een formele stap in het proces. Het streven is om na de zomer te starten met de uitvoering.
  Hockeyvereniging MEP heeft een inrichtingsplan en raming voor het parkeerterrein aangeleverd.
  In overleg en met akkoord van de wethouder (18-12-2019) is de uitvoering van het parkeerterrein begin januari opgestart. MEP streeft het parkeerterrein aan het einde van de winterstop gereed te hebben.  Voorgesteld besluit

  1.In te stemmen met het definitief ontwerp conform tekeningen GBx1904-501 c1 2019-11-27 Presentatietekening Molenwijkseweg-zonder P-terrein en op basis hiervan over te gaan tot het opstellen en aanbesteden van het bestek.
  2.De portefeuillehouder openbare ruimte te machtigen het bestek voor de civiele werkzaamheden te gunnen conform het gunningsadvies op basis van een meervoudige
  onderhandse aanbesteding conform aanbestedingsbeleid.
  3. Bij realisatie van deze fase, bepaalde onderdelen niet uit te voeren (in tegenstelling tot de vastgestelde projectopdracht), zodat er meer financiële middelen over blijven voor de volgende fase.


  Besluit
  1.In te stemmen met het definitief ontwerp conform tekeningen GBx1904-501 c1 2019-11-27 Presentatietekening Molenwijkseweg-zonder P-terrein en op basis hiervan over te gaan tot het opstellen en aanbesteden van het bestek. 2.De portefeuillehouder openbare ruimte te machtigen het bestek voor de civiele werkzaamheden te gunnen conform het gunningsadvies op basis van een meervoudige onderhandse aanbesteding conform aanbestedingsbeleid. 3. Bij realisatie van deze fase, bepaalde onderdelen niet uit te voeren (in tegenstelling tot de vastgestelde projectopdracht), zodat er meer financiële middelen over blijven voor de volgende fase.
 • 02.04

  De zittingstermijnen van commissieleden mevrouw mr. E.A.C. Spoormakers en de heer mr. B.A.P.M. Achterbergh te verlengen met respectievelijk één jaar tot 1 januari 2021 en zes jaar tot 1 januari 2026. Tevens mevrouw mr. drs. B.E.M.A. Jong voor de duur van één jaar aan te wijzen als secretaris van de commissie.  Voorgesteld besluit

  • Akkoord te gaan met een verlenging van de zittingstermijn van mevrouw mr. E.A.C. Spoormakers voor de duur van één jaar, tot 1 januari 2021.
  • Akkoord te gaan met een verlenging van de zittingstermijn van de heer mr. B.A.P.M. Achterbergh voor de duur van maximaal zes jaar, tot 1 januari 2026.
  • Akkoord te gaan met de aanwijzing van mevrouw mr. drs. B.E.M.A. Jong als secretaris van de commissie voor de duur van één jaar, tot 1 januari 2021.


  Besluit
  - Akkoord te gaan met een verlenging van de zittingstermijn van mevrouw mr. E.A.C. Spoormakers voor de duur van één jaar, tot 1 januari 2021. - Akkoord te gaan met een verlenging van de zittingstermijn van de heer mr. B.A.P.M. Achterbergh voor de duur van maximaal zes jaar, tot 1 januari 2026. - Akkoord te gaan met de aanwijzing van mevrouw mr. drs. B.E.M.A. Jong als secretaris van de commissie voor de duur van één jaar, tot 1 januari 2021.
 • 02.05

  Op 17 december 2019 zijn schriftelijke vragen op grond van art 37 RVO gesteld door de fractie BALANS over revalidatie en dagbesteding in Boxtel.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie BALANS en deze via de griffie te verspreiden


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de fractie BALANS en deze via de griffie te verspreiden
 • 02.06

  De ODBN krijgt te maken met veel verschillende ontwikkelingen. De deelnemers van de ODBN dus ook. Veel van deze ontwikkelingen zijn in de kadernota nog niet of nauwelijks gekwantificeerd en de ODBN kán deze ook nog nauwelijks kwantificeren. Voor ons als deelnemer is dat lastig. Een concrete vertaling van de consequenties naar onze kadernota of
  begroting is nog niet te maken. Toch zal deze onzekerheid en de mogelijke financiële consequenties een plek in de gemeentelijke kadernota moeten gaan krijgen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om in te stemmen met de reactie op de Kadernota 2021 van de ODBN.


  Besluit
  De raad voor te stellen om in te stemmen met de reactie op de Kadernota 2021 van de ODBN.