B&W

maandag 7 oktober 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 03.01

  Op 14 augustus 2019 heeft D66 schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gesteld naar aanleiding van een bericht dat er in de provincie Noord-Brabant 137 locaties zijn met ernstig verontreinigde grond. De vragen gaan over 2 locaties in Boxtel; aan de Stationsstraat en de Prins Hendrikstraat.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de bijgaande beantwoordingsbrief en deze door te leiden naar de griffie.


  Besluit
  Instemmen met de bijgaande beantwoordingsbrief en deze door te leiden naar de griffie.
 • 03.02

  De Tweede Bestuursrapportage 2019 kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze rapportage kan dan tegelijk met de Begroting en het Dekkingsplan door de raad besproken en vastgesteld worden.  Voorgesteld besluit

  1. De Tweede Bestuursrapportage 2019 vast te stellen met de daarin opgenomen voorstellen tot aanpassing van de begroting.
  2. In te stemmen met het opnemen van een investering van € 80.000 in 2020 voor Ondergrondse containers.
  3. De nadelen voor de jaren 2019 en 2020 af te dekken via een onttrekking aan de Algemene reserve en daarmee te accepteren dat de Algemene reserve onder de door de raad bepaalde norm blijft.
  4. De 9e wijziging van de begroting 2019 en de 2e wijziging van de begroting 2020-2023 vast te stellen.
  5. Het normenkader 2019 vast te stellen.


  Besluit
  1. De Tweede Bestuursrapportage 2019 vast te stellen met de daarin opgenomen voorstellen tot aanpassing van de begroting. 2. In te stemmen met het opnemen van een investering van € 80.000 in 2020 voor Ondergrondse containers. 3. De nadelen voor de jaren 2019 en 2020 af te dekken via een onttrekking aan de Algemene reserve en daarmee te accepteren dat de Algemene reserve onder de door de raad bepaalde norm blijft. 4. De 9e wijziging van de begroting 2019 en de 2e wijziging van de begroting 2020-2023 vast te stellen. 5. Het normenkader 2019 vast te stellen.
 • 03.03

  Via het Dekkingsplan worden maatregelen voorgesteld om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting waarbij ook nog ruimte resteert voor nieuwe ambities. De raad wordt voorgesteld dit Dekkingsplan vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. Het Dekkingsplan Begroting 2020-2023 vast te stellen.
  2. De resterende tekorten voor de jaren 2019, 2021 en 2022 te dekken door een onttrekking vanuit de Algemene reserve.
  3. De 8e wijziging op de begroting 2019 alsmede de 1e wijziging op de begroting 2020 vast te stellen.


  Besluit
  1. Het Dekkingsplan Begroting 2020-2023 vast te stellen. 2. De resterende tekorten voor de jaren 2019, 2021 en 2022 te dekken door een onttrekking vanuit de Algemene reserve. 3. De 8e wijziging op de begroting 2019 alsmede de 1e wijziging op de begroting 2020 vast te stellen.