college B&W Boxtel

dinsdag 19 mei 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.06.OB

  In dit voorstel wordt ingegaan op de mogelijkheden voor wat betreft de heffing en invordering  van lokale belastingen tijdens de coronacrisis. Verder heeft Koninklijke Horeca Nederland met  een brief gevraagd om maatregelen die leiden tot een lastenverlichting voor de Horeca. Bij de  beantwoording van deze brief wordt hetgeen in dit voorstel is verwoord, meegenomen. Hierbij  worden ook de voorgestelde aanbevelingen in de gezamenlijke Brabantse aanpak betrokken.  Deze komen ook terug in een brief van de gemeente Meiererijstad aan KHN.  Voorgesteld besluit

  1. Heffing:Aanslagen toeristenbelasting 2019 in het najaar 2020 op te leggen, betalingstermijn van 1  maand kan op verzoek verlengd worden tot in principe 3 maanden na dagtekening aanslag; Aanslagen toeristenbelasting 2020: voorshands het reguliere proces te volgen. Geen/minder  overnachtingen resulteren uit de aangifte en de aanslag wordt dienovereenkomstig vastgesteld   (in 2021).;Aanslagen precariobelasting 2020: voor zover deze betrekking hebben op terrassen, de  aanslagen te verminderen tot € 0,00.;Nota's precariobelastingen: voor zover deze betrekking hebben op standplaatsen, de nota's  te verminderen voor de periode dat de standplaatsen niet gebruikt mogen worden, achteraf te  beoordelen, op verzoek uitstel.;Nota's marktgelden: de nota's te verminderen voor de periode dat de marktkooplieden de  standplaatsen niet mogen gebruiken, achter te beoordelen, op verzoek uitstel.;Aanslagen leges 2020: voor zover deze betrekking hebben op evenementen, (snuffel)mark-ten en collectes die niet kunnen doorgaan, de aanslagen te verminderen tot € 0,00.
  2. Invordering: Op verzoek een betalingsregeling te treffen, in de vorm van gespreide betaling (meer  termijnen) of (gedeeltelijk) uitstel van betaling.;Na het verstrijken van de betalingstermijn wel herinneringen te versturen, verdere invorderingstraject (aanmaning/dwangbevel) voorshands op te schorten tot najaar (september).
  3. De brief van Koninklijke Horeca Nederland te beantwoorden conform het gestelde in het  bijgevoegde concept.


  Besluit
  1. Heffing:Aanslagen toeristenbelasting 2019 in het najaar 2020 op te leggen, betalingstermijn van 1  maand kan op verzoek verlengd worden tot in principe 3 maanden na dagtekening aanslag; Aanslagen toeristenbelasting 2020: voorshands het reguliere proces te volgen. Geen/minder  overnachtingen resulteren uit de aangifte en de aanslag wordt dienovereenkomstig vastgesteld   (in 2021).;Aanslagen precariobelasting 2020: voor zover deze betrekking hebben op terrassen, de  aanslagen te verminderen tot € 0,00.;Nota's precariobelastingen: voor zover deze betrekking hebben op standplaatsen, de nota's  te verminderen voor de periode dat de standplaatsen niet gebruikt mogen worden, achteraf te  beoordelen, op verzoek uitstel.;Nota's marktgelden: de nota's te verminderen voor de periode dat de marktkooplieden de  standplaatsen niet mogen gebruiken, achter te beoordelen, op verzoek uitstel.;Aanslagen leges 2020: voor zover deze betrekking hebben op evenementen, (snuffel)mark-ten en collectes die niet kunnen doorgaan, de aanslagen te verminderen tot € 0,00. 2. Invordering: Op verzoek een betalingsregeling te treffen, in de vorm van gespreide betaling (meer  termijnen) of (gedeeltelijk) uitstel van betaling.;Na het verstrijken van de betalingstermijn wel herinneringen te versturen, verdere invorderingstraject (aanmaning/dwangbevel) voorshands op te schorten tot najaar (september). 3. De brief van Koninklijke Horeca Nederland te beantwoorden conform het gestelde in het  bijgevoegde concept.
 • 02.08.OB

  Van de leden van de werkgroep uitvoering bestemmingsplan buitengebied Boxtel (WUBBB) heeft u, op basis van artikel 2.3 van de verordening van de WUBBB, een advies ontvangen. Directe aanleiding van de brief is een adviseringsverzoek voor een initiatief aan de Kalksheuvel 47a in Boxtel. In dit aan de WUBBB voorgelegde principeverzoek wordt medewerking gevraagd om de bestemming 'wonen' om te zetten naar de bestemming 'bedrijf'.  Voorgesteld besluit

  1. Het advies van de WUBBB te beantwoorden conform bijgevoegde brief.


  Besluit
  1. Het advies van de WUBBB te beantwoorden conform bijgevoegde brief.
 • 02.09.OB

  Combinatie 95 heeft vragen gesteld m.b.t. “Ruimte voor de 1,5 meter economie”. Er is een concept antwoord opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief en deze doorzetten naar de raad.


  Besluit
  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief en deze doorzetten naar de raad.
 • 02.10.OB

  In augustus 2019 is het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) door de Raad van State vernietigd als gevolg van de vernietiging van het PAS (Programma Aanpak Stikstof). De samenwerkende partijen gemeente, rijk en provincie hebben eind 2019 besloten dat het Maatregelenpakket PHS Boxtel onverkort uitgangspunt blijft. In navolging daarop is door partijen in het bestuurlijk overleg PHS Brabant begin april 2020 besloten de financiële consequenties gezamenlijk te dragen. Dit betekent dat een nieuw bestemmingsplan voor de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg in procedure wordt gebracht. Omdat het PAS is vernietigd, moet voor dit bestemmingsplan een eigen Passende Beoordeling en daarmee ook een plan- Milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. De voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap om te komen tot een MER. De NRD bevat een omschrijving van het plan, welke alternatieven en milieuaspecten worden onderzocht (de reikwijdte) en met welke diepgang (het detailniveau). De kansrijke alternatieven die in 2011 zijn onderzocht staan hier centraal. Deze alternatieven (met kleine aanpassingen) worden opnieuw beschouwd op basis van de kennis en inzichten van nu. De meest relevante milieuaspecten zijn de effecten op de Kampina (stikstof), op de directe omgeving (met name geluid en luchtkwaliteit) en het landschap. Met de terinzagelegging van deze NRD worden adviseurs en alle betrokkenen gevraagd om te adviseren over de inhoud van het MER.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voorliggende NRD VLK 2020.
  2. De portefeuillehouder te mandateren om onderschikte wijzigingen aan te brengen in de NRD voordat deze ter inzage wordt gelegd.
  3. Het voornemen tot het starten van een plan-MER en de NRD VLK 2020 met ingang van 29 mei gedurende zes weken ter inzage te leggen binnen welke termijn zienswijzen (adviezen) over het voornemen en over de inhoud van het MER naar voren kunnen worden gebracht.


  Besluit
  1. In te stemmen met de voorliggende NRD VLK 2020. 2. De portefeuillehouder te mandateren om onderschikte wijzigingen aan te brengen in de NRD voordat deze ter inzage wordt gelegd. 3. Het voornemen tot het starten van een plan-MER en de NRD VLK 2020 met ingang van 29 mei gedurende zes weken ter inzage te leggen binnen welke termijn zienswijzen (adviezen) over het voornemen en over de inhoud van het MER naar voren kunnen worden gebracht.
 • 02.11.OB

  Recentelijk is in het regionaal bestuurlijk overleg jeugd het uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 van de regio Noordoost Brabant vastgesteld. Met de gemeenteraad van Boxtel is tijdens de behandeling van het regionale beleidsplan jeugdhulp afgesproken om de raad te informeren en het uitvoeringsplan ter kennisname te versturen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze samen met het uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 regio Noordoost Brabant aan de gemeenteraad te versturen


  Besluit
  1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze samen met het uitvoeringsplan jeugdhulp 2020-2023 regio Noordoost Brabant aan de gemeenteraad te versturen
 • 02.12.OB

  Op 8 mei 2020 zijn schriftelijke vragen ex art. 37 RvO door Balans gesteld ‘Brandbrief: Start onmiddellijk met uitkeren aan zelfstandige ondernemers’. In bijgaande antwoordbrief is een reactie geformuleerd.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Balans en deze via de griffie te verspreiden.


  Besluit
  1. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Balans en deze via de griffie te verspreiden.
 • 02.13.OB

  Het bestemmingsplan ‘Hezelaarsestraat ongenummerd’ te Liempde maakt mogelijk dat een voormalig agrarisch perceel gewijzigd wordt in een woonbestemming bestemd voor één ruimte- voor-ruimtewoning. Bij de woning komt een bed and breakfast voor maximaal 8 personen in een bijgebouw van 100 m2. Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het perceel Hezelaarsestraat ongenummerd, kadastraal bekend als LDE02, sectie H, perceelnummer 614 (ten westen van huisnummer 5) te Liempde. Voor dit plan wordt een coördinatieprocedure gevolgd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft daarom samen met de ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage gelegen van 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018. Tegen het ontwerpbestemmingsplan werden 4 zienswijzen ingediend, tegen de ontwerp- omgevingsvergunning geen. Naar aanleiding van een van de zienswijzen is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van de nabijgelegen Hezelaarsestraat 12a door de ODBN ingetrokken. Deze intrekkingsprocedure werd in oktober 2019 onherroepelijk afgerond. Hierna werd het pas mogelijk alle zienswijzen te weerleggen. De zienswijzen en interne controle hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het bestemmingsplan. De aanpassingen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de Nota van wijzigingen.  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Hezelaarsestraat ongenummerd’ (ten westen van huisnummer 5 te Liempde gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde Nota van wijzigingen;
  2. De Nota van zienswijzen en daarmee de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan
  4. Dit bestemmingsplan samen met de omgevingsvergunning voor het realiseren van een Ruimte-voor-Ruimtewoning en een bijgebouw ten behoeve van bed and breakfast op dit adres zes weken ter inzage te leggen.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan ‘Hezelaarsestraat ongenummerd’ (ten westen van huisnummer 5 te Liempde gewijzigd vast te stellen conform de bijgevoegde Nota van wijzigingen; 2. De Nota van zienswijzen en daarmee de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan 4. Dit bestemmingsplan samen met de omgevingsvergunning voor het realiseren van een Ruimte-voor-Ruimtewoning en een bijgebouw ten behoeve van bed and breakfast op dit adres zes weken ter inzage te leggen.
 • 02.14.OB

  Ieder jaar moet de gemeente Boxtel verantwoording afleggen in kader van Interbestuurlijk Toezicht over haar archief- en informatiebeheer. Deze verantwoording heeft betrekking op de periode 2019-2020 en is gebaseerd op een interne rapportage van het college aan de raad.
  Met het verslag brengt het college de raad ook op de hoogte van verbeteringsplannen voor het komende jaar. De Provincie ontvangt een afschrift van het verslag.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het verslag van verantwoording in kader van Interbestuurlijk toezicht met betrekking tot archief- en informatiebeheer.
  2.In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze met het verslag door te sturen naar de Raad.
  3. Een afschrift van het verslag toesturen aan Gedeputeerde Staten van Provincie NoordBrabant


  Besluit
  1\. Kennis te nemen van het verslag van verantwoording in kader van Interbestuurlijk toezicht met betrekking tot archief\- en informatiebeheer\. 2.In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze met het verslag door te sturen naar de Raad. 3\. Een afschrift van het verslag toesturen aan Gedeputeerde Staten van Provincie NoordBrabant
 • 02.15.OB

  Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord heeft de ontwerpbegroting 2021 overgelegd. Voor onze gemeente is het vast te stellen uitvoeringsprogramma 2021 uiteindelijk bepalend voor de financiële lasten in 2021. Dat zal niet eerder dan eind 2020 gebeuren. Desalniettemin is er reden om, ongeacht die uitkomst, zienswijzen in te dienen tegen de voorliggende ontwerpbegroting 2021 van de ODBN. De zienswijzen zijn erop gericht, nog meer dan nu het geval is, oog te hebben voor efficiënt handelen en het terugdringen respectievelijk beperken van kostenstijgingen.  Voorgesteld besluit

  1. Gemeenteraad voorstellen zienswijzen in te dienen tegen de voorliggende ontwerpbegroting 2021 van de ODBN.


  Besluit
  1. Gemeenteraad voorstellen zienswijzen in te dienen tegen de voorliggende ontwerpbegroting 2021 van de ODBN.
 • 02.16.OB

  Het project Integraal Uitvoeringsprogramma Groote Waterloop (IUGW) maakt deel uit van het regionale Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei eerste fase. Uiteindelijk heeft dit programma met acht projecten in Meierijstad, Boxtel en Sint-Michielsgestel een beperkt deel van de aangevraagde subsidie vanuit de Provincie bemachtigd. Aan het Boxtelse project IUGW is vervolgens daarvan 1/8 deel ter grootte van € 68.625 toegekend. De projectscope is hier op aangepast, uitgaande van 50% lokale cofinanciering in de vorm van geld en uren. Voorgesteld wordt dit project nu op te starten en van initiatief naar definitiefase te brengen. Om vervolgens tot voorbereiding en uitvoering te komen in 2020-2021. Voor de subsidie is het voorwaarde dat het project in 2021 wordt afgerond.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het opstarten van het project Integraal Uitvoeringsprogramma Groote Waterloop van Mozaïek Dommelvallei door het uitwerken van de definitiefase.
  2. Kennis te nemen van de concept-Uitvoeringsovereenkomst voor “Uitvoering 1e fase programma Mozaïek Dommelvallei”, en verdere afronding daarvan te mandateren aan wethouder Van de Wiel.
  3. Pas nadat met het opstellen van de projectdefinities van de vijf deelprojecten meer inzicht is verkregen over kosten en dekking te besluiten over verdere uitwerking en uitvoering van het project.


  Besluit
  1. In te stemmen met het opstarten van het project Integraal Uitvoeringsprogramma Groote Waterloop van Mozaïek Dommelvallei door het uitwerken van de definitiefase. 2. Kennis te nemen van de concept-Uitvoeringsovereenkomst voor “Uitvoering 1e fase programma Mozaïek Dommelvallei”, en verdere afronding daarvan te mandateren aan wethouder Van de Wiel. 3. Pas nadat met het opstellen van de projectdefinities van de vijf deelprojecten meer inzicht is verkregen over kosten en dekking te besluiten over verdere uitwerking en uitvoering van het project.
 • 02.18.OB

  De door de Veiligheidsregio Brabant- Noord (VRBN) aangeleverde stukken geven geen aanleiding om een negatieve zienswijze in te dienen. Wel zijn er financiële consequenties maar die worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage.  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

  1. In te stemmen met de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant- Noord en met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019;
  2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord;
  3. Over voornoemde punten geen zienswijze in te dienen en dit besluit kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.


  Besluit
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant- Noord en met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019; 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord; 3. Over voornoemde punten geen zienswijze in te dienen en dit besluit kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.