3. AUDITCOMMISSIE

woensdag 10 juni 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
R. van Ulzen
Toelichting:

De voorzitter nodigt u uit voor de digitale auditcommissie op 10 juni. Deze vergadering begint om 20:00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Mevrouw Bos (D66) is met kennisgeving afwezig.

 • 2
 • 3
 • 4

  1. Van BDO is ter informatie de whitepaper-rechtmatigheidsverklaring ontvangen. Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en
  wethouders (B&W) zelf een rechtmatigheidsverklaring
   afgeven bij de jaarrekening. De rol van de accountant verandert hierdoor. Dit heeft gevolgen voor de (interne) beheersing
   binnen gemeentelijke organisaties. Een uitdaging, maar ook
   een kans voor alle gemeente
  2. Eveneens van BDO is een Benchmark Nederlandse Gemeenten opgenomen.
  Hierin wordt ingegaan op de uitdagingen waar gemeenten voor staan. De overheveling van taken in het sociaal domein van het Rijk naar gemeenten toe, de opgaven rondom de energietransitie, de woningmarkt en sinds kort de coronacrisis.

  Beide documenten zijn ter informatie opgenomen. Mochten hierover (inhoudelijke) vragen zijn, dan ontvangen we die graag voor de vergadering. Op deze wijze kunnen de vragen in commissieverband worden beantwoord en besproken.


 • 5

  De auditcommissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit. Hierin wordt voorgesteld:

  1.  De Jaarstukken 2019 vast te stellen;
  2.  Het resultaat van de jaarrekening 2019 als volgt te bestemmen:
       a .€ 593.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
       b. € 308.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van de toegevoegde middelen decembercirculaire;
       c. € 77.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Binnenstadsplan op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
       d. € 282.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
       e. Het nog resterende negatieve resultaat, € 182.000 te onttrekken aan de algemeen vrij besteedbare reserve;
  3. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2019;
  4. In 2020 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserves te
   onttrekken en toe te voegen aan de Begroting 2020.


 • 6
 • 7
 • 8