(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

donderdag 25 juni 2020 18:00 - 22:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering begint op 11-6-2020 en wordt voortgezet op 12-6, 18-6, 19-6, 25-6, 26-6 en 29-6-2020.

Op maandag 29-6-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 11-6, 12-6, 18-6, 19-6, 25-6 en 26-6 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 29-6-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962.

Voor het inspreken bij deze Statenvergadering dien u zich te melden bij de Griffie. Deadline voor het aanmelden spreekrecht externen is woensdag 24-6-2020, 12:00 uur. Voor meer informatie zie de bijgevoegde spelregels (agendapunt 2).

Uitzending

Agendapunten

 • 15

  00:11:16 - 00:13:55 - Th.J.F.M. Bovens
  00:13:55 - 00:17:57 - R.J.H. Burlet
  00:17:57 - 00:18:28 - Th.J.F.M. Bovens
  00:18:28 - 00:20:54 - B.J.M.H. Megens
  00:20:54 - 00:24:29 - J. van Wageningen
  00:24:29 - 00:26:58 - E.E.C. Palmen
  00:26:58 - 00:29:35 - R.J.H. Franssen
  00:29:35 - 00:33:52 - A. Berghorst
  00:33:52 - 00:34:59 - O.D. Westen
  00:34:59 - 00:35:59 - P.J.M. Loomans
  00:35:59 - 00:39:10 - J. Wolters Gregório
  00:39:10 - 00:44:07 - L.H. Bastiaans
  00:44:07 - 00:45:27 - N.J.H.M. Vincken
  00:51:38 - 00:52:00 - Th.J.F.M. Bovens
  00:52:00 - 00:52:59 - R.J.H. Burlet
  00:52:59 - 00:54:20 - A. Berghorst
  00:54:20 - 00:54:43 - R.J.H. Burlet
  00:54:43 - 00:54:45 - N.J.H.M. Vincken
  00:54:45 - 00:59:47 - Th.J.F.M. Bovens
  03:46:10 - 03:47:18 - G.H.C. Frische
 • 16
 • 16.1

  In het Collegeprogramma ‘Vernieuwend verbinden’ (2020-2023) is een actieprogramma ‘Blue Economy Limburg‘ aangekondigd. Dit actieprogramma kader ligt nu in de vorm van een beleidskader Circulaire Economie (CE) voor. In dit kader wordt beschreven wat wij onder circulaire economie verstaan in de Europese en nationale context. Op basis van de circulaire foto van Limburg worden de ambities en uitgangspunten van het College omschreven, resulterend in een uitvoeringsprogramma met 4 actielijnen en een samenwerkingslijn waarin wordt aangegeven wat wij als Provincie gaan doen en hoe wij de beschikbare middelen en instrumenten willen inzetten. Het beleidskader CE speelt nadrukkelijk in op de nieuwe duurzame agenda voor de toekomst van de Europese Commissie ‘de Europese Green Deal’. In afstemming met de nieuwe regionale innovatiestrategie (RIS3) in Zuid Nederlands verband, levert de provincie Limburg met dit beleidskader een proportionele bijdrage aan de nieuwe Europese doelstellingen voor met name de circulaire economie.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 29-5-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 19-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het Beleidskader Circulaire Economie Limburg vast te stellen;
  2. instemmen met het beschikbaar stellen van € 10,760 mln. uit de beleidsintensivering ‘Energie  en Duurzaamheid’ voor de realisatie van het Beleidskader Circulaire Economie Limburg.


 • 16.2

  Nu de transitiefase van Brightsite bijna is doorlopen is het zaak om een stabiele langjarige basisfinanciering voor Brightsite te realiseren om na 1-7-2020 te kunnen starten met de uitvoeringsfase. Brightsite vraagt om een meerjarige subsidie van 5 jaar in totaal € 9 mln. Naast de inleg van € 2 mln. tot 2023 van elk van de deelnemende Brightsite-partijen TNO, (site users via) Sitech en Universiteit Maastricht, wordt ook een beroep gedaan op de Provincie en het Rijk om gezamenlijk jaarlijks € 6 mln. bij te dragen. Daarin wordt een provinciale bijdrage van jaarlijks € 2 miljoen gevraagd (totaal € 10 mln. voor vijf jaar, inclusief de reeds verstrekte € 1 mln. subsidiebijdrage voor de transitiefase; per saldo nog € 9 mln.). Dit wordt in samenhang voorbereid met de mogelijkheid om aanspraak te maken op nationale middelen uit het Groeifonds de Interbestuurlijke Proeftuin (IBP) of anderszins. De middelen zullen door een subsidie worden verstrekt ten behoeve van Brightsite, wanneer positief wordt besloten door PS.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 15-5-2020 en als behandelstuk doorgeleid naar PS. Er volgt voor PS nog aanvullende informatie, een informatieve Webex-meeting en een Gewijzigd Statenvoorstel.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het inzetten van de beleidsintensiveringsmiddelen Energie en Duurzaamheid (€ 5 miljoen), vooruitlopend op vaststelling van het kader Provinciale Energiestrategie, en de beleidsintensiveringsmiddelen Economie en Innovatie (€ 4 miljoen), vooruitlopend op vaststelling van het Missiegedreven Economisch Beleidskader, voor de langjarige financiering van Brightsite;
  2. het College van GS op te dragen tot het beschikken van een langjarige subsidie van € 9 miljoen aan Transforming Industry (nog op te richten entiteit) ten behoeve van Brightsite.  Toezeggingen
  Titel
  Hoe projecten voortkomend uit Brightsite bijdragen aan doelstelling verdere verduurzaming Chemelot

  01:03:43 - 01:05:14 - Th.J.F.M. Bovens
  01:05:14 - 01:07:47 - R.A.M.M. Ernst
  01:07:47 - 01:08:12 - J. van Wageningen
  01:08:12 - 01:08:31 - R.A.M.M. Ernst
  01:08:31 - 01:08:37 - J. van Wageningen
  01:08:37 - 01:08:54 - R.A.M.M. Ernst
  01:09:28 - 01:09:35 - N.J.H.M. Vincken
  01:09:35 - 01:12:02 - R.A.M.M. Ernst
  01:12:02 - 01:15:49 - J. van Wageningen
  01:15:49 - 01:16:04 - B.B.P.M. Smeets
  01:16:04 - 01:16:31 - J. van Wageningen
  01:16:31 - 01:16:41 - B.B.P.M. Smeets
  01:16:41 - 01:16:49 - J. van Wageningen
  01:16:49 - 01:17:00 - B.B.P.M. Smeets
  01:17:00 - 01:17:14 - J. van Wageningen
  01:17:14 - 01:17:43 - B.B.P.M. Smeets
  01:17:43 - 01:17:51 - J. van Wageningen
  01:17:51 - 01:18:28 - B.B.P.M. Smeets
  01:18:28 - 01:20:08 - J. van Wageningen
  01:20:08 - 01:26:12 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:26:12 - 01:26:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:26:33 - 01:27:56 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:27:56 - 01:29:44 - R.J.H. Franssen
  01:29:44 - 01:33:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:33:39 - 01:37:02 - O.D. Westen
  01:37:02 - 01:37:35 - B.B.P.M. Smeets
  01:37:35 - 01:37:50 - O.D. Westen
  01:37:50 - 01:38:03 - B.B.P.M. Smeets
  01:38:03 - 01:38:38 - O.D. Westen
  01:38:38 - 01:39:03 - B.B.P.M. Smeets
  01:39:03 - 01:39:38 - O.D. Westen
  01:39:38 - 01:40:09 - R.A.M.M. Ernst
  01:40:09 - 01:40:10 - O.D. Westen
  01:40:10 - 01:40:16 - R.A.M.M. Ernst
  01:40:16 - 01:41:14 - O.D. Westen
  01:41:14 - 01:44:26 - P.J.M. Loomans
  01:44:26 - 01:48:31 - R.E. van der Valk
  01:48:31 - 01:55:38 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:55:38 - 01:58:56 - B.B.P.M. Smeets
  01:58:56 - 01:59:32 - R.E. van der Valk
  01:59:32 - 02:00:01 - B.B.P.M. Smeets
  02:00:01 - 02:00:20 - R.E. van der Valk
  02:00:20 - 02:00:43 - B.B.P.M. Smeets
  02:00:43 - 02:00:59 - R.E. van der Valk
  02:00:59 - 02:01:54 - J. van Wageningen
  02:01:54 - 02:02:24 - B.B.P.M. Smeets
  02:02:24 - 02:02:43 - J. van Wageningen
  02:02:43 - 02:03:18 - B.B.P.M. Smeets
  02:03:18 - 02:03:43 - J. van Wageningen
  02:03:43 - 02:04:24 - P.J.M. Loomans
  02:04:24 - 02:04:28 - B.B.P.M. Smeets
  02:04:28 - 02:04:30 - P.J.M. Loomans
  02:04:50 - 02:07:01 - B.B.P.M. Smeets
  02:07:01 - 02:09:28 - R.J.H. Burlet
  02:09:28 - 02:09:53 - P.J.M. Loomans
  02:09:53 - 02:11:51 - R.J.H. Burlet
  02:11:51 - 02:12:22 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:12:22 - 02:13:48 - R.J.H. Burlet
  02:13:48 - 02:14:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:14:09 - 02:14:50 - R.J.H. Burlet
  02:14:50 - 02:14:54 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:14:54 - 02:14:58 - R.J.H. Burlet
  02:15:28 - 02:15:35 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:15:35 - 02:15:58 - R.J.H. Burlet
  02:15:58 - 02:16:25 - J. van Wageningen
  02:16:25 - 02:16:36 - R.J.H. Burlet
  02:16:36 - 02:16:54 - J. van Wageningen
  02:16:54 - 02:18:37 - R.J.H. Burlet
  02:18:37 - 02:19:05 - O.D. Westen
  02:19:05 - 02:19:29 - R.J.H. Burlet
  02:19:29 - 02:19:39 - O.D. Westen
  02:19:39 - 02:19:53 - R.J.H. Burlet
  02:19:53 - 02:19:59 - O.D. Westen
  02:19:59 - 02:25:17 - R.J.H. Burlet
  02:25:17 - 02:25:38 - R.E. van der Valk
  02:25:38 - 02:26:20 - R.J.H. Burlet
  02:26:20 - 02:26:38 - R.E. van der Valk
  02:26:38 - 02:28:20 - R.J.H. Burlet
  02:28:20 - 02:29:02 - J. van Wageningen
  02:29:02 - 02:29:23 - R.J.H. Burlet
  02:29:23 - 02:34:56 - J.P. van den Akker
  02:34:56 - 02:35:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:35:20 - 02:35:43 - J.P. van den Akker
  02:35:43 - 02:35:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:35:51 - 02:40:13 - J.P. van den Akker
  02:40:13 - 02:40:45 - Th.J.F.M. Bovens
  02:40:45 - 02:43:06 - R.A.M.M. Ernst
  02:43:06 - 02:45:28 - J. van Wageningen
  02:45:28 - 02:46:58 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:46:58 - 02:47:59 - R.A.M.M. Ernst
  02:47:59 - 02:48:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:48:40 - 02:48:54 - R.A.M.M. Ernst
  02:48:54 - 02:49:00 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:49:00 - 02:49:18 - R.A.M.M. Ernst
  02:49:18 - 02:49:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:49:26 - 02:50:16 - B.B.P.M. Smeets
  02:50:16 - 02:50:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:50:59 - 02:51:20 - B.B.P.M. Smeets
  02:51:20 - 02:51:53 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:51:53 - 02:52:19 - B.B.P.M. Smeets
  02:52:19 - 02:53:09 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:53:09 - 02:56:12 - R.J.H. Franssen
  02:56:12 - 02:58:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:58:58 - 02:59:49 - O.D. Westen
  02:59:49 - 03:02:53 - P.J.M. Loomans
  03:02:53 - 03:03:29 - R.J.H. Franssen
  03:03:29 - 03:04:40 - P.J.M. Loomans
  03:04:40 - 03:06:41 - R.E. van der Valk
  03:06:41 - 03:08:47 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:08:47 - 03:09:43 - R.J.H. Franssen
  03:09:43 - 03:10:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:10:51 - 03:11:34 - R.J.H. Franssen
  03:11:34 - 03:12:30 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:12:30 - 03:12:46 - R.J.H. Franssen
  03:12:46 - 03:12:52 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:12:52 - 03:13:58 - R.A.M.M. Ernst
  03:13:58 - 03:15:13 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:15:13 - 03:16:15 - B.B.P.M. Smeets
  03:16:15 - 03:16:49 - O.D. Westen
  03:16:49 - 03:16:58 - B.B.P.M. Smeets
  03:16:58 - 03:17:06 - O.D. Westen
  03:17:06 - 03:17:09 - P.J.M. Loomans
  03:18:13 - 03:19:13 - B.B.P.M. Smeets
  03:19:13 - 03:19:35 - Th.J.F.M. Bovens
  03:24:21 - 03:25:22 - R.J.H. Burlet
  03:25:22 - 03:25:48 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:25:48 - 03:25:55 - R.J.H. Burlet
  03:25:55 - 03:26:12 - Th.J.F.M. Bovens
  03:26:12 - 03:26:14 - R.J.H. Burlet
  03:26:14 - 03:26:57 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:26:57 - 03:27:19 - J.P. van den Akker
  03:27:19 - 03:27:43 - Th.J.F.M. Bovens
  03:27:43 - 03:28:47 - R.J.H. Franssen
  03:28:47 - 03:30:58 - R.J.H. Burlet
  03:30:58 - 03:31:18 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:31:18 - 03:31:45 - R.J.H. Burlet
  03:31:45 - 03:32:07 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:32:07 - 03:34:56 - R.J.H. Burlet
  03:34:56 - 03:35:11 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:35:11 - 03:35:48 - R.J.H. Burlet
  03:35:48 - 03:39:13 - J.P. van den Akker
  03:39:13 - 03:39:32 - Th.J.F.M. Bovens
  03:39:32 - 03:39:43 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:39:43 - 03:39:58 - Th.J.F.M. Bovens
  03:39:58 - 03:40:04 - R.A.M.M. Ernst
  03:40:04 - 03:43:10 - Th.J.F.M. Bovens
 • 16.3

  Het doel van de nota “Landschap verbindt Limburg” is een kader te scheppen voor een gebiedsgerichte ontwikkeling van het landschap. Hierbij worden een drietal interventies ingezet; een investeringsagenda, personele inzet en grensoverschrijdende samenwerking. De provincie biedt naast de cofinanciering onder de noemer “wapperende handen” ook professionele ondersteuning (op tijdelijke basis) aan met als doel projecten vlot te trekken en mee te denken met aanvullende financieringsconstructen. Dit kunnen Europese fondsen zijn maar bijvoorbeeld ook het aansluiten bij een in het leven te roepen landschapsfonds.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 29-5-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 25-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota “Landschap verbindt Limburg” en de daarin vastgelegde doelen, werkwijze en principes;
  2. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging en daarmee de in nota aangehaalde middelen beschikbaar te stellen.  Toezeggingen
  Titel
  Nota verhouding energie en natuur

  03:47:18 - 03:52:15 - L.J. Hermans
  03:52:15 - 03:54:30 - J. van Wageningen
  03:54:30 - 03:57:29 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:57:29 - 04:01:46 - H.M.V. van der Linden
  04:01:46 - 04:05:32 - E.A. Schuuring
  04:05:32 - 04:10:31 - K.G.M. Mertens
  04:10:31 - 04:15:20 - P.S.M.L. Plusquin
  04:15:20 - 04:19:56 - H.L.M. Nijskens
  04:19:56 - 04:26:23 - N.J.H.M. Vincken
  04:26:23 - 04:27:40 - Y.M. Claessens-Schepers
  04:27:40 - 04:37:47 - H.J.H. Mackus
  04:37:47 - 04:38:08 - N.J.H.M. Vincken
  04:38:08 - 04:39:02 - H.J.H. Mackus
  04:39:02 - 04:42:02 - C. Brugman-Rustenburg
  04:42:02 - 04:42:55 - G.H.C. Frische
  04:42:55 - 04:43:09 - L.J. Hermans
  04:43:09 - 04:44:00 - H.M.V. van der Linden
  04:44:00 - 04:45:01 - E.A. Schuuring
  04:45:01 - 04:46:33 - K.G.M. Mertens
  04:46:33 - 04:49:20 - P.S.M.L. Plusquin
  04:49:20 - 04:50:34 - H.L.M. Nijskens
  04:50:34 - 04:52:53 - H.J.H. Mackus
  04:52:53 - 04:53:55 - P.S.M.L. Plusquin
  04:53:55 - 04:54:09 - H.J.H. Mackus
  04:54:09 - 04:54:36 - G.H.C. Frische
  04:54:36 - 04:55:04 - P.S.M.L. Plusquin
  04:55:04 - 04:55:09 - G.H.C. Frische
  04:55:09 - 04:56:19 - C. Brugman-Rustenburg
  04:56:19 - 04:57:25 - G.H.C. Frische
 • 17