(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 14 december 2018 11:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 14 december 2018 ongewijzigd vast te stellen.


  00:03:30 - 00:04:11 - G.H.C. Frische
 • 2


  Besluit
  Provinciale Staten hebben besloten de heer W.R.L. (Wim) Janssen toe te laten tot Provinciale Staten.
  Zonder beraad met algemene stemmen aangenomen.
 • 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 4


  00:04:11 - 00:08:05 - J.F.B. van Rey
  00:08:05 - 00:08:14 - G.H.C. Frische
  00:08:14 - 00:20:29 - Th.J.F.M. Bovens
  00:20:29 - 00:20:30 - G.H.C. Frische
  00:20:45 - 00:25:30 - J.F.B. van Rey
  00:25:30 - 00:25:45 - G.H.C. Frische
  00:25:45 - 00:27:41 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  00:27:41 - 00:28:00 - G.H.C. Frische
  00:28:00 - 00:30:30 - R.W.P.E. Housmans
  00:30:30 - 00:30:40 - G.H.C. Frische
  00:30:40 - 00:35:09 - Th.J.F.M. Bovens
  00:35:09 - 00:36:06 - G.H.C. Frische
 • 5

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 9-11-2018 ongewijzigd vast te stellen.  01:22:33 - 01:27:33 - G.H.C. Frische
 • 6
 • 6.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten, hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 6.1.1

  Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van het Treasuryadvies Campusontwikkeling Greenport Venlo, AVvA CV oplegnotitie en meerjarenbegroting 2018 BV Campus 2.0 en Buck-rapport “Vastgoed op Brightlands Campus Greenport” te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van het Treasuryadvies Campusontwikkeling Greenport Venlo, AVvA CV oplegnotitie en meerjarenbegroting 2018 BV Campus 2.0 en Buck-rapport “Vastgoed op Brightlands Campus Greenport” te bekrachtigen.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 6.1.2

  Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, onder c en tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten zoals genoemd in het voorstel van Gedeputeerde Staten inzake due dilligence onderzoek Ruimte voor Ruimte met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, onder c en tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten zoals genoemd in het voorstel van Gedeputeerde Staten inzake due dilligence onderzoek Ruimte voor Ruimte met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 6.2

  Provinciale Staten kunnen conform de artikelen 79I-70o Provinciewet met Provinciale Staten van een of meer andere provincies, met toepassing van artikel 40 en artikel 41, eerste lid, juncto artikel 8, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. Deze gemeenschappelijke rekenkamer, de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) genoemd, is in 2005 voor de provincies Noord-Brabant en Limburg ingesteld en functioneert volgens de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2013. De vigerende regeling dateert uit 2013 en is op enkele punten gedateerd. De conceptversies voor de voorliggende geactualiseerde regeling zijn enkele malen in de Programmaraad besproken. De Gemeenschappelijke regeling ZRK 2018 ligt ter vaststelling aan Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg voor en kan pas nadat beide Provincies akkoord zijn, in werking treden. Het Presidium in Noord-Brabant was akkoord met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ZRK en heeft besloten om het Statenvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de Statenvergadering in Noord-Brabant op 14 december 2018. Het Presidium in Limburg heeft voorliggend Statenvoorstel op 30-11-2018 besproken en besloten het Statenvoorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: Zie het volledige voorgesteld besluit in de bijlage P-18-016 ONTWERPBESLUIT.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Zie het volledige voorgesteld besluit in de bijlage P-18-016 ONTWERPBESLUIT.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 6.3

  Voorliggend Statenvoorstel behandelt een verzoek bij de Kroon om over te gaan tot aanwijzing ter onteigening van gronden ten behoeve van de realisatie van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut - De Plank. Voor de uitvoering van de reconstructie is het noodzakelijk dat additionele gronden van derden worden verworven. Vrijwel alle benodigde gronden zijn minnelijk verworven. Er resteren nog 8 percelen van twee eigenaren waarbij het minnelijke traject niet heeft geleid tot een passende oplossing. Het voorliggende verzoekbesluit is de eerste stap in een onteigeningsprocedure. De minnelijke onderhandelingen gaan gedurende de onteigeningsprocedure gewoon door. Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 23-11-2018. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegde grondtekening en de lijst van onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de Provincie Limburg en ten behoeve van de realisatie van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut - De Plank, vastgesteld door Provinciale Staten op 29 september 2017; 2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die wel zijn begrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit; 3. de uitvoering van dit verzoekbesluit (o.a. gelet op art. 79 Ow tijdig voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in art. 79 Ow omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van het verzoek en het opstellen van een zienswijzenreactie) op te dragen aan Gedeputeerde Staten.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegde grondtekening en de lijst van onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de Provincie Limburg en ten behoeve van de realisatie van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut - De Plank, vastgesteld door Provinciale Staten op 29 september 2017; 2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die wel zijn begrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit; 3. de uitvoering van dit verzoekbesluit (o.a. gelet op art. 79 Ow tijdig voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in art. 79 Ow omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van het verzoek en het opstellen van een zienswijzenreactie) op te dragen aan Gedeputeerde Staten.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 6.4

  In het PIP Buitenring Parkstad Limburg 2012 zijn aan de gronden die binnen het plan vallen bestemmingen toebedeeld. Ten aanzien van de Merkelbeekerstraat in Brunssum is enerzijds een gewijzigde toerit naar een viaduct aangelegd en anderzijds aan een viertal woningen de bestemming Natuur en Agrarisch met waarden gegeven, terwijl er geen intentie meer is om deze woningen te slopen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid bij de grondeigenaren en de eigenaren van de betreffende woningen. Om hieraan zo spoedig mogelijk een einde te maken is een herzien PIP opgesteld voor het betreffende plandeel. Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 23-11-2018. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. het provinciaal inpassingsplan Herziening PIP BPL, Merkelbeekerstraat Brunssum bestaande uit regels, verbeelding en toelichting, zowel analoog als digitaal, gewijzigd vast te stellen; 2. op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen; 3. te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat in de beroepsprocedure de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. het provinciaal inpassingsplan Herziening PIP BPL, Merkelbeekerstraat Brunssum bestaande uit regels, verbeelding en toelichting, zowel analoog als digitaal, gewijzigd vast te stellen; 2. op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen; 3. te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat in de beroepsprocedure de beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 6.5

  Het huidige impulsplan "Starters: een eigen thuis!", oftewel startersregeling, kent een looptijd tot en met 31-12-2018. In het coalitieakkoord 2015-2019 is opgenomen dat deze regeling gecontinueerd wordt waarbij jaarlijks bezien wordt of de regeling nog langer noodzakelijk is. Dit jaar is de Startersregeling extern geëvalueerd met als conclusie dat de startersregeling financieel rendabel is en dat hiermee wordt bijgedragen aan de balans op de Limburgse woningmarkt. Daarnaast is door diverse deelnemende gemeenten de oproep gedaan om de startersregeling voor te zetten. Het Statenvoorstel bevat een verlenging van de verordening impulsplan Starters: een eigen thuis! t/m 31-12-2023 en daarmee dus een wijziging van de verordening. Provinciale Staten wordt verzocht wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake het voornemen van Gedeputeerde Staten om de kredietfaciliteit voor de Startersregeling te verhogen met € 5,5 miljoen waardoor de totale kredietfaciliteit € 48,3 mln. zal bedragen. Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 23-11-2018. Het voorstel is gewijzigd wat betreft een verhoging van het maximum prijsplafond. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. de verordening impulsplan Starters een eigen thuis! verlengen t/m 31 december 2023, waarbij de mogelijkheid bestaat om de regeling tussentijds te beëindigen; 2. instemmen met wijziging van de verordening impulsplan Starters een eigen thuis! en publicatie in het provinciaal blad; 3. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van verhoging van de kredietfaciliteit voor de Startersregeling met € 5,5 miljoen en zodoende in te stemmen met wijziging van de verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” en publicatie in het Provinciaal blad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de verordening impulsplan Starters een eigen thuis! verlengen t/m 31 december 2023, waarbij de mogelijkheid bestaat om de regeling tussentijds te beëindigen; 2. instemmen met wijziging van de verordening impulsplan Starters een eigen thuis! en publicatie in het provinciaal blad; 3. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van verhoging van de kredietfaciliteit voor de Startersregeling met € 5,5 miljoen en zodoende in te stemmen met wijziging van de verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” en publicatie in het Provinciaal blad.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7
 • 7.1

  De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. De Financiële Eindejaarsbijstelling 2018 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus. De Jaarrekeningcommissie heeft vastgesteld dat er bij elke afwijkingenrapportage en de eindejaarsbijstelling een (verkorte) schriftelijke vragenronde zal plaatsvinden. In de schriftelijke vragenronde m.b.t. de Financiële Eindejaarsbijstelling kunnen fracties aangeven of behandeling in een de FEB-vergadering van 30-11-2018 gewenst is of niet. Er heeft geen behandeling in de FEB-vergadering plaatsgevonden. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. in te stemmen met de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2018 van de programmabegroting 2018; 2. de 7e begrotingswijziging 2018, het bijhorende investeringsbesluit en de 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 3. het instellingsbesluit “Egalisatiereserve onderhoud provinciale gebouwen” vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2018 van de programmabegroting 2018; 2. de 7e begrotingswijziging 2018, het bijhorende investeringsbesluit en de 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 3. het instellingsbesluit “Egalisatiereserve onderhoud provinciale gebouwen” vast te stellen.
  Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg, LOKAAL-LIMBURG en Fractie Bus.

  Moties
  Titel
  Motie 2445 3e gewijzigd Lauvenberg-Evers c.s. inzake voortzetten MKB leningenfonds
  Toezeggingen
  Titel
  Financiele middelen MKB-leningenfonds
  Meerjarenplans onderhoud provinciale gebouwen

  01:27:48 - 01:29:48 - P.S.M.L. Plusquin
  01:29:48 - 01:29:59 - G.H.C. Frische
  01:30:17 - 01:35:48 - M.J.J. Titulaer
  01:35:48 - 01:35:54 - G.H.C. Frische
  01:35:54 - 01:37:51 - M.J.J. Titulaer
  01:37:51 - 01:37:59 - G.H.C. Frische
  01:37:59 - 01:38:19 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  01:38:19 - 01:38:31 - M.J.J. Titulaer
  01:38:31 - 01:38:41 - G.H.C. Frische
  01:39:06 - 01:45:00 - J.F.B. van Rey
  01:45:00 - 01:45:09 - G.H.C. Frische
  01:45:22 - 01:46:54 - R.J.H. Franssen
  01:46:54 - 01:47:03 - G.H.C. Frische
  01:47:10 - 01:50:35 - J. van Wageningen
  01:50:35 - 01:50:56 - G.H.C. Frische
  01:50:56 - 01:53:13 - D.A. Fijnje
  01:53:13 - 01:53:33 - G.H.C. Frische
  01:53:33 - 01:55:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:55:45 - 01:56:00 - G.H.C. Frische
  01:56:00 - 01:58:55 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  01:58:55 - 01:59:09 - G.H.C. Frische
  01:59:09 - 02:02:41 - G.P.J. Koopmans
  02:02:41 - 02:04:32 - M.J.J. Titulaer
  02:04:32 - 02:04:40 - G.P.J. Koopmans
  02:04:40 - 02:04:43 - G.H.C. Frische
  02:04:43 - 02:06:18 - G.P.J. Koopmans
  02:06:18 - 02:06:51 - M.J.J. Titulaer
  02:06:51 - 02:12:29 - G.P.J. Koopmans
  02:20:13 - 02:21:09 - R.J.H. Franssen
  02:21:09 - 02:30:58 - G.P.J. Koopmans
  02:30:58 - 02:33:31 - J.P. van den Akker
  02:33:31 - 02:34:23 - G.H.C. Frische
  02:34:28 - 02:37:47 - J.F.B. van Rey
  02:37:47 - 02:38:16 - J.M.E. Heuvelings
  02:38:16 - 02:38:23 - J.F.B. van Rey
  02:38:23 - 02:38:32 - J.M.E. Heuvelings
  02:38:32 - 02:38:43 - J.F.B. van Rey
  02:38:43 - 02:39:09 - G.H.C. Frische
  02:39:09 - 02:40:17 - R.J.H. Franssen
  02:40:17 - 02:40:51 - J. van Wageningen
  02:40:51 - 02:41:09 - G.H.C. Frische
  02:41:09 - 02:41:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:41:59 - 02:42:13 - G.H.C. Frische
  02:42:13 - 02:49:24 - G.P.J. Koopmans
  02:49:24 - 02:50:18 - J. van Wageningen
  02:50:18 - 02:50:33 - G.P.J. Koopmans
  02:50:33 - 02:50:36 - J. van Wageningen
  02:50:36 - 02:51:11 - M.J.J. Titulaer
  02:51:11 - 02:52:28 - G.P.J. Koopmans
  02:52:28 - 02:53:32 - M.J.J. Titulaer
  02:53:32 - 02:53:53 - G.P.J. Koopmans
  02:53:53 - 02:54:01 - M.J.J. Titulaer
  02:54:01 - 02:55:16 - G.P.J. Koopmans
  02:55:16 - 02:55:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:55:39 - 02:56:53 - G.P.J. Koopmans
  02:56:53 - 02:57:14 - M. van Caldenberg
  02:57:14 - 02:57:38 - G.P.J. Koopmans
  02:57:38 - 02:57:57 - G.H.C. Frische
 • 7.2

  Doel van de Wijzigingsverordening is om de doorwerking van de (in maart en april 2018 ondertekende) geactualiseerde Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 voor respectievelijk Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg te borgen. Tegelijkertijd wordt ruimte voor GS gecreëerd voor maatwerkoplossingen teneinde in te kunnen spelen op kwalitatieve knelpunten. Hiertoe is paragraaf 2.4 op onderdelen aangepast. Tevens zijn nog 2 paragrafen aangepast, te weten in paragraaf 2.2 is de toelichtende tekst voor Duurzame verstedelijking geactualiseerd en in paragraaf 2.11 is de begripsomschrijving voor Intensieve veehouderij aangepast. Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 23-11-2018. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van zienswijzen; 2. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie te verzorgen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van zienswijzen; 2. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie te verzorgen.
  Aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG en Fractie Bus. Tegen: Volkspartij Limburg.

  Amendementen
  Titel
  Amendement 30 Nijskens inzake Wijzigingsverordening Omgevingsverordening
  Toezeggingen
  Titel
  Periodieke informatie ontwikkelingen maatwerkoplossingen woningmarkt

  03:00:06 - 03:03:54 - P.S.M.L. Plusquin
  03:03:54 - 03:04:26 - H.L.M. Nijskens
  03:04:26 - 03:04:30 - R.W.P.E. Housmans
  03:04:30 - 03:04:54 - H.L.M. Nijskens
  03:04:54 - 03:05:18 - R.J.J. Tegels
  03:05:18 - 03:06:01 - H.L.M. Nijskens
  03:06:01 - 03:06:19 - R.J.J. Tegels
  03:06:19 - 03:08:32 - H.L.M. Nijskens
  03:08:41 - 03:09:47 - R.J.J. Tegels
  03:09:47 - 03:10:53 - E.H.J. Bus
  03:10:53 - 03:11:19 - G.H.C. Frische
  03:11:19 - 03:13:45 - J.F.B. van Rey
  03:13:45 - 03:14:08 - J.M.L. Geraats
  03:14:08 - 03:14:42 - J.F.B. van Rey
  03:14:42 - 03:15:17 - J.M.L. Geraats
  03:15:17 - 03:15:17 - J.F.B. van Rey
  03:15:17 - 03:15:18 - J.M.L. Geraats
  03:15:18 - 03:16:08 - J.F.B. van Rey
  03:16:14 - 03:20:19 - R.J.H. Franssen
  03:20:19 - 03:20:22 - G.H.C. Frische
  03:20:22 - 03:22:03 - R.J.H. Franssen
  03:22:03 - 03:22:26 - K.J.P. van Soest
  03:22:26 - 03:22:34 - G.H.C. Frische
  03:22:45 - 03:24:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:24:45 - 03:25:03 - G.H.C. Frische
  03:32:31 - 03:32:35 - M.T. Bosch
  03:32:55 - 03:36:23 - J.M.T. Teunissen
  03:36:23 - 03:36:36 - J.M.L. Geraats
  03:36:36 - 03:37:12 - J.M.T. Teunissen
  03:37:12 - 03:37:23 - M.T. Bosch
  03:37:23 - 03:37:50 - H.J.H. Mackus
  03:37:50 - 03:38:15 - M.T. Bosch
  03:38:22 - 03:39:02 - P.S.M.L. Plusquin
  03:39:02 - 03:39:10 - R.J.J. Tegels
  03:39:10 - 03:39:52 - P.S.M.L. Plusquin
  03:39:52 - 03:39:57 - R.J.J. Tegels
  03:39:57 - 03:40:16 - M.T. Bosch
  03:40:16 - 03:40:46 - H.L.M. Nijskens
  03:40:46 - 03:41:02 - M.T. Bosch
  03:41:03 - 03:42:24 - H.L.M. Nijskens
  03:42:24 - 03:42:45 - M.T. Bosch
  03:42:55 - 03:43:27 - H.M.V. van der Linden
  03:43:27 - 03:43:43 - M.T. Bosch
  03:43:43 - 03:43:59 - J.M.T. Teunissen
  03:43:59 - 03:44:00 - M.T. Bosch
  04:08:33 - 04:09:08 - A. Rossel
  04:09:08 - 04:09:15 - M.T. Bosch
  04:09:15 - 04:09:40 - J.J. Braam
  04:09:40 - 04:09:54 - A. Rossel
  04:09:54 - 04:10:44 - M.T. Bosch
  04:10:44 - 04:11:35 - H.J.H. Mackus
  04:11:35 - 04:12:26 - R.W.P.E. Housmans
  04:12:26 - 04:13:01 - H.J.H. Mackus
  04:13:01 - 04:13:44 - R.W.P.E. Housmans
  04:13:44 - 04:14:22 - H.J.H. Mackus
  04:14:22 - 04:15:20 - R.W.P.E. Housmans
  04:15:20 - 04:15:25 - M.T. Bosch
  04:15:25 - 04:17:29 - H.L.M. Nijskens
  04:17:29 - 04:18:10 - R.W.P.E. Housmans
  04:18:10 - 04:19:02 - H.L.M. Nijskens
  04:19:02 - 04:19:03 - M.T. Bosch
  04:19:03 - 04:19:33 - H.J.H. Mackus
  04:19:33 - 04:22:38 - M.T. Bosch
  04:22:38 - 04:25:13 - J.M.E. Heuvelings
  04:25:13 - 04:25:29 - M. van Caldenberg
  04:25:29 - 04:25:54 - J.M.E. Heuvelings
  04:25:54 - 04:26:14 - M. van Caldenberg
  04:26:14 - 04:29:20 - J.M.E. Heuvelings
  04:29:20 - 04:30:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:30:15 - 04:30:25 - J.M.E. Heuvelings
  04:30:25 - 04:30:30 - M.T. Bosch
  04:30:52 - 04:35:17 - M.J.J. Titulaer
  04:35:17 - 04:35:33 - M.T. Bosch
  04:35:33 - 04:37:02 - E.H.J. Bus
  04:37:02 - 04:37:15 - M. van Caldenberg
  04:37:15 - 04:37:56 - E.H.J. Bus
  04:37:56 - 04:38:11 - M. van Caldenberg
  04:38:11 - 04:38:14 - E.H.J. Bus
  04:38:14 - 04:38:32 - M. van Caldenberg
  04:38:32 - 04:39:39 - E.H.J. Bus
  04:39:39 - 04:40:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:40:11 - 04:40:21 - E.H.J. Bus
  04:40:21 - 04:40:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:40:51 - 04:41:22 - E.H.J. Bus
  04:41:40 - 04:45:01 - J.F.B. van Rey
  04:45:01 - 04:45:10 - M.T. Bosch
  04:45:20 - 04:48:02 - R.J.H. Franssen
  04:48:02 - 04:50:33 - R.W.P.E. Housmans
  04:50:33 - 04:50:42 - M.T. Bosch
  04:50:55 - 04:52:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:52:57 - 04:53:03 - M.T. Bosch
  04:53:15 - 04:56:29 - M. van Caldenberg
  04:56:29 - 04:57:43 - M.J.J. Titulaer
  04:57:43 - 04:59:32 - M. van Caldenberg
  04:59:32 - 05:00:08 - M.T. Bosch
  05:00:08 - 05:08:37 - J.P. van den Akker
  05:08:37 - 05:10:09 - R.W.P.E. Housmans
  05:10:51 - 05:11:11 - J.P. van den Akker
  05:11:11 - 05:11:30 - R.W.P.E. Housmans
  05:11:30 - 05:11:41 - J.P. van den Akker
  05:11:41 - 05:11:55 - M. van Caldenberg
  05:11:55 - 05:12:17 - J.P. van den Akker
  05:12:17 - 05:12:49 - M.T. Bosch
  05:12:49 - 05:14:44 - M.J.J. Titulaer
  05:14:44 - 05:14:58 - M.T. Bosch
  05:15:19 - 05:16:17 - R.W.P.E. Housmans
  05:16:17 - 05:16:29 - M.T. Bosch
  05:16:29 - 05:18:05 - M. van Caldenberg
  05:18:05 - 05:18:09 - M.T. Bosch
  05:18:34 - 05:19:42 - J.P. van den Akker
  05:19:42 - 05:20:21 - M. van Caldenberg
  05:20:21 - 05:21:05 - J.P. van den Akker
  05:21:05 - 05:21:46 - M. van Caldenberg
  05:21:46 - 05:22:38 - J.P. van den Akker
  05:22:38 - 05:22:55 - M.T. Bosch
  05:22:57 - 05:23:05 - M. van Caldenberg
  05:23:05 - 05:23:23 - M.T. Bosch
  05:23:23 - 05:23:25 - R.W.P.E. Housmans
  05:32:10 - 05:32:24 - M.T. Bosch
  05:32:24 - 05:32:56 - M. van Caldenberg
  05:34:03 - 05:34:09 - M.T. Bosch
  05:34:09 - 05:34:46 - R.W.P.E. Housmans
  05:34:48 - 05:35:03 - E.H.J. Bus
  05:35:03 - 05:35:25 - M.T. Bosch
  05:36:41 - 05:36:43 - P.S.M.L. Plusquin
  05:36:45 - 05:37:19 - M.T. Bosch
  05:37:19 - 05:37:52 - P.S.M.L. Plusquin
  05:37:52 - 05:38:05 - M.T. Bosch
  05:40:48 - 05:41:07 - H.L.M. Nijskens
  05:41:07 - 05:41:23 - M.T. Bosch
 • 7.3

  Sinds de oprichting van de Brightlands Campus Greenport Venlo in het najaar van 2017 maakt de campus een forse ontwikkeling door. Binnen Greenport Venlo is (PS december 2016) besloten om een kunstmatige knip te maken tussen het werklandschap en het kennislandschap, resulterend in de oprichting van 3 vennootschappen (Ontwikkelbedrijf, Campus Vastgoed en Brightlands Campus Greenport Venlo). Omdat beide landschappen elkaar beïnvloeden, specifiek op financieel gebied, is er sprake van een ontstane behoefte met het oog op ontwikkeling in de toekomst, beide landschappen in samenhang met elkaar te bezien. Met dit Statenvoorstel wordt invulling gegeven aan toezegging 8239 van GS om met een nota te komen inzake de synergie van beide landschappen binnen Greenport Venlo. Voor beide vennootschappen werd ten tijde van de vervlechting uitgegaan van een op nul sluitende exploitatie. Uit de kwartaalrapportages van beide vennootschappen blijkt dat de exploitaties tot nog toe een ander verloop kennen dan ten tijde van de vervlechting was aangenomen. Daar waar bij het Ontwikkelbedrijf sprake is van een substantiële stijging van de verwachte eindwaarde, is bij Campus Vastgoed sprake van een achterblijvend resultaat. Samengevat: Campus Vastgoed heeft te maken met de volgende vraagstukken: - onvoldoende ruimte om te kunnen investeren in de doorontwikkeling en in deze aanloopfase behoefte aan een kapitaalinjectie ten behoeve van noodzakelijke investeringen in de bestaande gebouwen en terreinen en aanloopverliezen; - op korte termijn behoefte aan middelen voor de uitbreiding van het vastgoed om te kunnen voorzien in de ruimtevraag. Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 30-11-2018. De commissie heeft daarbij 2 wensen vastgesteld ten aanzien van het voornemen van GS om een financiering te verstrekken en de commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. in te stemmen met een agiostorting van € 3,3 miljoen in onrendabele investeringen en exploitatietekorten van Campus Vastgoed, te dekken uit de immunisatiereserve, de € 70 miljoen voor economische structuurversterking; 2. de volgende wensen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om ten behoeve van noodzakelijke revolverende investeringen Campus Vastgoed een financiering van 4,5 miljoen te verstrekken: a. gegarandeerde openstelling voor langere termijn (2035-2014) van het campusterrein in de uren 05:00-23:00 uur; b. verdere vastgoedontwikkeling conform de visie van cradle-to-cradle en/of blue economy (milieubewust en economisch rendabel).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met een agiostorting van € 3,3 miljoen in onrendabele investeringen en exploitatietekorten van Campus Vastgoed, te dekken uit de immunisatiereserve, de € 70 miljoen voor economische structuurversterking; 2. de volgende wensen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om ten behoeve van noodzakelijke revolverende investeringen Campus Vastgoed een financiering van 4,5 miljoen te verstrekken: a. gegarandeerde openstelling voor langere termijn (2035-2014) van het campusterrein in de uren 05:00-23:00 uur; b. verdere vastgoedontwikkeling conform de visie van cradle-to-cradle en/of blue economy (milieubewust en economisch rendabel).
  Aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG en Fractie Bus. Tegen: Volkspartij Limburg.
 • 8

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.  05:42:12 - 05:42:57 - M.T. Bosch
 • 9

  Moties
  Titel
  Motie 2442 3e gewijzigd Housmans c.s. inzake bindend referendum
  Motie 2446 gewijzigd Rossel c.s. inzake toekomst Maastricht Aachen Airport
  Motie 2447 gewijzigd Rossel c.s. inzake versnelling waterstof als alternatieve brandstof
  Motie 2448 2e gewijzigd Housmans-Franssen inzake initiatief Burgerleden
  Motie 2449 Pfoster inzake donatie voedselbank
  Motie 2450 gewijzigd Visser c.s. inzake Tijdelijke stop vergunningen die gebruik maken van de PAS
  Motie 2451 Plusquin c.s. inzake bescherm schoolgaande kinderen tegen slechte luchtkwaliteit
  Toezeggingen
  Titel
  Plan van aanpak toepassing waterstof als brandstof

  05:43:04 - 05:44:21 - R.W.P.E. Housmans
  05:45:33 - 05:45:35 - M Werrij-Wetzels
  05:45:35 - 05:45:37 - R.W.P.E. Housmans
  05:45:37 - 05:46:02 - M Werrij-Wetzels
  05:46:02 - 05:46:38 - R.W.P.E. Housmans
  05:46:38 - 05:46:42 - M.T. Bosch
  05:46:42 - 05:47:08 - R.W.P.E. Housmans
  05:47:19 - 05:47:46 - M.T. Bosch
  05:48:06 - 05:49:22 - A. Rossel
  05:49:22 - 05:49:31 - M.T. Bosch
  05:49:49 - 05:51:31 - J.P. van den Akker
  05:51:31 - 05:51:49 - M.T. Bosch
  05:53:28 - 05:53:48 - R.W.P.E. Housmans
  05:53:48 - 05:54:07 - M.T. Bosch
  05:54:07 - 05:56:11 - A. Rossel
  05:56:11 - 05:57:23 - E. Geurts
  05:57:23 - 05:57:32 - A. Rossel
  05:57:32 - 05:57:58 - E. Geurts
  05:57:58 - 05:58:06 - A. Rossel
  05:58:06 - 05:58:10 - M.T. Bosch
  05:58:10 - 05:58:51 - J. van Wageningen
  05:58:51 - 05:59:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:59:18 - 05:59:44 - R.W.P.E. Housmans
  05:59:44 - 06:00:02 - M.T. Bosch
  06:01:15 - 06:02:09 - R.W.P.E. Housmans
  06:02:09 - 06:02:33 - M. van Caldenberg
  06:02:33 - 06:02:37 - R.W.P.E. Housmans
  06:02:37 - 06:02:53 - M Werrij-Wetzels
  06:02:53 - 06:02:57 - M.T. Bosch
  06:02:57 - 06:03:43 - R.W.P.E. Housmans
  06:03:43 - 06:03:46 - M.T. Bosch
  06:04:36 - 06:05:56 - D.D.W. Pfoster
  06:05:56 - 06:06:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:06:44 - 06:07:23 - D.D.W. Pfoster
  06:07:23 - 06:07:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:07:54 - 06:08:35 - A.G.A. Weingarten
  06:08:35 - 06:09:53 - E.H.J. Bus
  06:09:53 - 06:10:23 - M Werrij-Wetzels
  06:10:23 - 06:11:17 - D.D.W. Pfoster
  06:11:17 - 06:11:28 - M.T. Bosch
  06:11:28 - 06:16:55 - G.P.J. Koopmans
  06:16:55 - 06:16:58 - M.T. Bosch
  06:16:58 - 06:17:36 - D.D.W. Pfoster
  06:17:36 - 06:17:48 - G.P.J. Koopmans
  06:17:48 - 06:18:15 - A.G.A. Weingarten
  06:18:15 - 06:18:35 - G.P.J. Koopmans
  06:18:35 - 06:18:57 - M.T. Bosch
  06:18:57 - 06:19:18 - A. Rossel
  06:19:18 - 06:19:25 - P.S.M.L. Plusquin
  06:19:25 - 06:19:30 - M.T. Bosch
  06:19:30 - 06:19:47 - M Werrij-Wetzels
  06:19:47 - 06:19:50 - M.T. Bosch
  06:19:50 - 06:20:02 - D.D.W. Pfoster
  06:20:02 - 06:20:23 - M.T. Bosch
  06:20:47 - 06:24:14 - P.S.M.L. Plusquin
  06:24:14 - 06:24:29 - M.T. Bosch
  06:24:29 - 06:24:33 - P.M.G. Visser
  06:24:33 - 06:24:37 - M.T. Bosch
  06:24:37 - 06:26:17 - H.J.H. Mackus
  06:26:17 - 06:26:27 - M.T. Bosch
  06:28:17 - 06:30:13 - P.S.M.L. Plusquin
  06:30:13 - 06:30:20 - H.M.V. van der Linden
  06:30:27 - 06:31:00 - D.A.J.V.C Lodewijks
  06:31:00 - 06:31:04 - P.S.M.L. Plusquin
  06:31:04 - 06:31:52 - D.A.J.V.C Lodewijks
  06:31:52 - 06:31:53 - M.T. Bosch
  06:31:53 - 06:32:02 - D.A.J.V.C Lodewijks
  06:32:02 - 06:32:34 - P.S.M.L. Plusquin
  06:32:34 - 06:32:47 - D.A.J.V.C Lodewijks
  06:32:47 - 06:33:30 - P.S.M.L. Plusquin
  06:33:30 - 06:33:38 - M.T. Bosch
  06:33:38 - 06:34:48 - E. Geurts
  06:34:48 - 06:35:04 - P.S.M.L. Plusquin
  06:35:04 - 06:35:09 - E. Geurts
  06:35:09 - 06:36:08 - R.W.P.E. Housmans
  06:36:08 - 06:36:41 - E. Geurts
  06:36:41 - 06:37:17 - R.J.J. Tegels
  06:37:17 - 06:37:35 - M.T. Bosch
 • 10