(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 7 februari 2020 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 7-2-2020 gewijzigd vast te stellen.


  00:01:51 - 00:05:00 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  00:05:00 - 00:06:35 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  00:06:35 - 00:08:36 - Th.J.F.M. Bovens
 • 3
 • 4

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 5
 • 6
 • 7
 • 7.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 7.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen:

  • de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 17 januari 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen: ­- de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 17 januari 2020.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vier onderliggende bijlagen met betrekking tot de uitwerking van de vier programmalijnen van Brightlands Materials Center te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vier onderliggende bijlagen met betrekking tot de uitwerking van de vier programmalijnen van Brightlands Materials Center te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van onderstaande bijlagen behorende bij de verrekening financiële effecten voor Arriva (concessiehouder) als gevolg van de vertraging in de realisatie van de infrastructurele maatregelen op de Maaslijn, zoals genoemd in Statenvoorstel met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen;

  • vaststellingsovereenkomst inclusief Bijlagen;
  • rapportage bevindingen toets AT Osborn;
  • advies Pels Rijcken t.a.v. verlengen concessie;
  • presentatie commissie MD 4 oktober 2019;
  • presentatie commissie MD 17 januari 2020;
  • brief Provincie Gelderland.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van onderstaande bijlagen behorende bij de verrekening financiële effecten voor Arriva (concessiehouder) als gevolg van de vertraging in de realisatie van de infrastructurele maatregelen op de Maaslijn, zoals genoemd in Statenvoorstel met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen: ­- vaststellingsovereenkomst inclusief Bijlagen; ­- rapportage bevindingen toets AT Osborn; ­- advies Pels Rijcken t.a.v. verlengen concessie; ­- presentatie commissie MD 4 oktober 2019; ­- presentatie commissie MD 17 januari 2020; ­- brief Provincie Gelderland.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7.2

  Op 15-11-2019 heeft PS ingestemd met het kader Kwaliteit Limburgse Centra en tevens met de inzet van € 25 mln. uit de intensiveringsmiddelen voor de uitvoering van dit kader. Hierbij was de voorwaarde opgenomen dat PS een nader afwegingskader goedkeuren. Dit nader afwegingskader wordt nu aan u voorgelegd.

  Behandeling van dit Statenvoorstel heeft plaatsgevonden in de commissie RLN van 10-1-2020. Op basis van deze behandeling is het Statenvoorstel aangepast, het gewijzigde voorstel ligt thans aan u voor. De commissie heeft besloten het voorstel als hamerstuk door te leiden naar de vergadering van PS van 7-2-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  • in te stemmen met het nader afwegingskader bij het kader Kwaliteit Limburgse Centra.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: in te stemmen met het nader afwegingskader bij het kader Kwaliteit Limburgse Centra.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7.3

  Deze subsidieregeling is in 2015 van start gegaan, waarmee mkb-ondernemingen subsidie kunnen krijgen voor innovatie-ontwikkeling. De Limburgse bijdrage werd elk jaar beschikbaar gesteld via de voorjaarsnota of de reguliere begroting. In 2018/2019 is door het kabinet gewerkt aan een nieuw missie gedreven innovatie- en topsectorenbeleid dat sterker gericht wordt op de maatschappelijke thema's. De MIT-regeling zal hier inhoudelijk maar mogelijk ook financieel op moeten worden aangepast. Omdat hier nog niet veel duidelijkheid over is, is door het ministerie EZK in overleg met de provincies besloten om de MIT-regeling van 2020 inhoudelijk niet wezenlijk te wijzigen. Voor 2021 e.v. wordt een anders opgezette regeling voorzien. Er wordt gekoerst op openstelling van de MIT-regeling 2020 in maart 2020. Vooruitlopend op vaststelling van het missie gedreven economisch beleidskader wordt Provinciale Staten gevraagd om instemming met een bijdrage van € 1,5 miljoen voor de MIT-regeling 2020 uit de beleidsintensiveringsmiddelen voor Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 17-1-2020 en als hamerstuk doorgeleid naar de Statenvergadering.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  • in te stemmen met een bijdrage van € 1,5 miljoen ten behoeve van de Limburgse bijdrage aan de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid (MIT-Zuid regeling) voor 2020;
  • in te stemmen met dekking van deze bijdrage uit de intensiveringsmiddelen Economie, onderwijs en arbeidsmarkt, vooruitlopend op het nog vast te stellen missiegedreven economisch beleidskader;
  • in te stemmen met de verwerking van de financiële consequenties in de begrotingswijziging behorende bij de 1e Afwijkingenrapportage 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met een bijdrage van € 1,5 miljoen ten behoeve van de Limburgse bijdrage aan de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid (MIT-Zuid-regeling) voor 2020; 2. in te stemmen met dekking van deze bijdrage uit de intensiveringsmiddelen Economie, onderwijs en arbeidsmarkt, vooruitlopend op het nog vast te stellen missiegedreven economisch beleidskader; 3. in te stemmen met de verwerking van de financiële consequenties in de begrotingswijziging behorende bij de 1e Afwijkingenrapportage 2020.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 8
 • 8.1

  Het voorliggend voorstel geeft aan hoe het college in deze periode uitvoering wenst te gaan geven aan de sociale uitdagingen van Limburg. De Sociale Agenda 2019-2023 heeft als doel het vergroten van de zelfredzaamheid en individuele ontplooiing van Limburgers in een kwetsbare positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Met voorliggend kader wordt de koers van de afgelopen jaren versterkt voortgezet.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie CS van 10-1-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 7-2-2020. Er volgt een Gewijzigd Statenvoorstel.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. het Uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023 vast te stellen;
  2. in te stemmen met het inzetten van de beleidsintensiveringsmiddelen Sociale Agenda voor de uitvoering van het Uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 50 Gewijzigd Plusquin cs inzake Behoud middelen voor Limburg Regenboogprovincie en Amendement 52 Gewijzigd Kuntzelaers cs inzake Nederlandse taal en armoede:

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 50 Gewijzigd Plusquin cs inzake Behoud middelen voor Limburg Regenboogprovincie
  Amendement 51 Gewijzigd Lodewijks cs inzake Uitvoeringskader Sociale Agenda
  Amendement 52 Gewijzigd Kuntzelaers cs inzake Nederlandse taal en armoede
  Moties
  Titel
  Motie 2547 2e Gewijzigd Jetten cs inzake Uitvoering is plan waard
  Motie 2548 Absil cs inzake Eenzaamheid bij kwetsbare senioren
  Motie 2549 Gewijzigd Fischer-Otten cs inzake Motie Seniorenbeleid Limburg 2020-2024
  Motie 2550 Gewijzigd Fischer-Otten inzake Naleving en uitvoering geven aan VN-verdrag Handicap
  Motie 2551 Lodewijks inzake Uitstel uitrol programma Nu niet zwanger
  Motie 2552 2e Gewijzigd Van Caldenberg inzake Geld uit procesmiddelen voor Sociale Agenda
  Toezeggingen
  Titel
  Openemen VN-verdrag handicap in Uitvoeringskade Sociale Agenda

  00:22:29 - 00:25:30 - H.M. Van Bijnen
  00:25:30 - 00:25:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:25:48 - 00:26:00 - H.M. Van Bijnen
  00:26:00 - 00:26:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:26:10 - 00:26:28 - H.M. Van Bijnen
  00:26:28 - 00:26:44 - M. van Caldenberg
  00:26:44 - 00:26:56 - H.M. Van Bijnen
  00:26:56 - 00:27:48 - M. van Caldenberg
  00:27:48 - 00:28:21 - H.M. Van Bijnen
  00:28:21 - 00:29:12 - M.G.J.A.C. Absil
  00:29:12 - 00:30:01 - H.M. Van Bijnen
  00:30:01 - 00:30:17 - M.G.J.A.C. Absil
  00:30:17 - 00:30:58 - H.M. Van Bijnen
  00:30:58 - 00:31:35 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:31:35 - 00:32:26 - H.M. Van Bijnen
  00:32:26 - 00:33:12 - M. van Caldenberg
  00:33:12 - 00:34:22 - H.M. Van Bijnen
  00:34:22 - 00:34:34 - Th.J.F.M. Bovens
  00:34:34 - 00:38:49 - P.S.M.L. Plusquin
  00:38:49 - 00:41:32 - L.A.P. Vaessen
  00:41:32 - 00:46:38 - M.G.J.A.C. Absil
  00:46:38 - 00:47:09 - M. van Caldenberg
  00:47:09 - 00:47:24 - M.G.J.A.C. Absil
  00:47:24 - 00:47:49 - M. van Caldenberg
  00:47:49 - 00:50:31 - M.G.J.A.C. Absil
  00:50:31 - 00:53:46 - T.G.M. Jetten
  00:53:46 - 00:58:21 - H.M.V. van der Linden
  00:58:21 - 00:58:22 - P.S.M.L. Plusquin
  00:58:22 - 00:58:37 - Th.J.F.M. Bovens
  00:58:37 - 01:03:00 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:03:00 - 01:06:56 - M.W. Thewissen
  01:06:56 - 01:07:12 - M. van Caldenberg
  01:07:12 - 01:07:40 - M.W. Thewissen
  01:07:40 - 01:07:53 - Th.J.F.M. Bovens
  01:07:53 - 01:11:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:11:23 - 01:12:18 - M.G.J.A.C. Absil
  01:12:18 - 01:13:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:13:02 - 01:13:40 - M.G.J.A.C. Absil
  01:13:40 - 01:14:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:14:11 - 01:14:12 - M. van Caldenberg
  01:14:12 - 01:14:51 - M.G.J.A.C. Absil
  01:14:51 - 01:15:22 - H.M. Van Bijnen
  01:15:22 - 01:15:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:15:34 - 01:15:49 - H.M. Van Bijnen
  01:15:49 - 01:16:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:16:29 - 01:17:11 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:17:11 - 01:17:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:17:45 - 01:18:10 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:18:10 - 01:19:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:19:54 - 01:20:37 - M.G.J.A.C. Absil
  01:20:37 - 01:21:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:21:27 - 01:21:56 - M.G.J.A.C. Absil
  01:21:56 - 01:22:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:22:17 - 01:27:40 - M. van Caldenberg
  01:27:40 - 01:32:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:32:51 - 01:32:54 - M. van Caldenberg
  01:32:54 - 01:33:29 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:33:29 - 01:33:51 - M. van Caldenberg
  01:33:51 - 01:34:44 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:34:44 - 01:35:00 - M. van Caldenberg
  01:35:00 - 01:36:21 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:36:21 - 01:37:07 - M. van Caldenberg
  01:37:07 - 01:37:54 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:37:54 - 01:37:59 - H.M. Van Bijnen
  01:37:59 - 01:38:39 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:38:39 - 01:39:06 - H.M. Van Bijnen
  01:39:06 - 01:39:13 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:39:13 - 01:40:12 - M.W. Thewissen
  01:40:12 - 01:40:33 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:40:33 - 01:41:02 - Th.J.F.M. Bovens
  01:41:02 - 01:49:04 - R.W.P.E. Housmans
  01:49:04 - 01:49:37 - M. van Caldenberg
  01:49:37 - 01:50:48 - R.W.P.E. Housmans
  01:50:48 - 01:51:15 - M. van Caldenberg
  01:51:15 - 01:51:42 - R.W.P.E. Housmans
  01:51:46 - 01:52:09 - M. van Caldenberg
  01:52:09 - 01:54:33 - R.W.P.E. Housmans
  01:54:33 - 01:55:02 - M. van Caldenberg
  01:55:02 - 01:56:26 - R.W.P.E. Housmans
  01:56:26 - 01:56:34 - Th.J.F.M. Bovens
  01:56:34 - 01:57:00 - R.W.P.E. Housmans
  01:57:00 - 01:57:22 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:57:22 - 01:59:47 - R.W.P.E. Housmans
  01:59:47 - 02:00:14 - M. van Caldenberg
  02:00:14 - 02:01:02 - R.W.P.E. Housmans
  02:01:02 - 02:01:26 - M. van Caldenberg
  02:01:26 - 02:01:42 - R.W.P.E. Housmans
  02:01:42 - 02:02:38 - M.W. Thewissen
  02:02:38 - 02:03:12 - R.W.P.E. Housmans
  02:03:12 - 02:03:34 - M.W. Thewissen
  02:03:34 - 02:04:19 - R.W.P.E. Housmans
  02:04:19 - 02:04:26 - Th.J.F.M. Bovens
  02:04:26 - 02:07:43 - G.P.J. Koopmans
  02:07:43 - 02:11:52 - H.M. Van Bijnen
  02:11:52 - 02:12:11 - G.P.J. Koopmans
  02:12:11 - 02:13:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:13:31 - 02:14:01 - G.P.J. Koopmans
  02:14:01 - 02:14:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:14:42 - 02:15:35 - G.P.J. Koopmans
  02:15:35 - 02:15:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:15:40 - 02:15:47 - G.P.J. Koopmans
  02:15:47 - 02:17:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:17:05 - 02:17:21 - G.P.J. Koopmans
  02:17:21 - 02:17:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:17:36 - 02:18:23 - G.P.J. Koopmans
  02:18:23 - 02:19:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:19:22 - 02:22:32 - G.P.J. Koopmans
  02:22:32 - 02:23:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:23:52 - 02:25:22 - G.P.J. Koopmans
  02:25:22 - 02:25:50 - Th.J.F.M. Bovens
  03:28:31 - 03:31:56 - H.M. Van Bijnen
  03:31:56 - 03:32:17 - M. van Caldenberg
  03:32:17 - 03:33:15 - H.M. Van Bijnen
  03:33:15 - 03:33:19 - Th.J.F.M. Bovens
  03:33:19 - 03:34:26 - P.S.M.L. Plusquin
  03:34:26 - 03:34:30 - Th.J.F.M. Bovens
  03:34:30 - 03:36:57 - L.A.P. Vaessen
  03:36:57 - 03:37:12 - Th.J.F.M. Bovens
  03:37:12 - 03:39:13 - M.G.J.A.C. Absil
  03:39:13 - 03:39:19 - Th.J.F.M. Bovens
  03:39:19 - 03:40:14 - T.G.M. Jetten
  03:40:14 - 03:42:25 - H.M.V. van der Linden
  03:42:25 - 03:43:48 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:43:48 - 03:43:58 - Th.J.F.M. Bovens
  03:43:58 - 03:46:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:46:44 - 03:46:50 - M. van Caldenberg
  03:46:50 - 03:47:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:47:10 - 03:50:07 - M. van Caldenberg
  03:50:07 - 03:52:16 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:52:16 - 03:52:23 - Th.J.F.M. Bovens
  03:52:23 - 03:57:07 - R.W.P.E. Housmans
  03:57:07 - 03:57:42 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:57:42 - 03:59:27 - R.W.P.E. Housmans
  03:59:27 - 04:02:44 - G.P.J. Koopmans
  04:02:44 - 04:03:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:03:19 - 04:03:42 - G.P.J. Koopmans
  04:03:42 - 04:03:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:03:52 - 04:04:43 - H.M. Van Bijnen
  04:04:43 - 04:05:41 - G.P.J. Koopmans
  04:05:41 - 04:06:01 - H.M. Van Bijnen
  04:06:01 - 04:06:09 - G.P.J. Koopmans
  04:06:09 - 04:06:52 - Th.J.F.M. Bovens
  04:06:52 - 04:07:36 - M. van Caldenberg
  04:07:36 - 04:08:10 - Th.J.F.M. Bovens
  04:08:10 - 04:08:25 - G.P.J. Koopmans
  04:08:25 - 04:12:25 - Th.J.F.M. Bovens
  04:12:25 - 04:12:36 - M.G.J.A.C. Absil
  04:12:36 - 04:13:10 - P.S.M.L. Plusquin
  04:13:10 - 04:14:27 - Th.J.F.M. Bovens
  04:16:28 - 04:16:33 - M.G.J.A.C. Absil
  04:16:33 - 04:16:35 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8.2

  Het Beleidsprogramma archeologie 2020 - 2023, De kracht van archeologie, ontsluiten, vertellen, verbinden en toepassen beschrijft het beleid voor de komende jaren op dit terrein. Via diverse actielijnen wordt samen met partners gewerkt aan het vergroten van de (digitale) zichtbaarheid en toegankelijkheid van archeologie in de Limburgse samenleving.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie CS van 10-1-2020. Deze commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 7-2-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met 'De kracht van archeologie, ontsluiten, vertellen, verbinden, toepassen. Beleidsprogramma archeologie 2020-2023 'en de inzet van de bijbehorende intensiveringsmiddelen monumenten, zijnde € 1.500.000,00 daarvoor beschikbaar te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 49 Tegels cs inzake Verdere efficiency bij archeologie: 1. het beleidsprogramma archeologie 2020 – 2023 ‘De kracht van archeologie, ontsluiten, vertellen, verbinden, toepassen’ vast te stellen en de inzet van de bijbehorende intensiveringsmiddelen monumenten zijnde € 1.500.000,00 daarvoor beschikbaar te stellen; 2. dat in de nota ‘Beleidsprogramma archeologie 2020-2023’ de volgende passage wordt opgenomen: “De provincie Limburg en de bij archeologie betrokken marktpartijen, o.a. projectontwikkelaars en ontgronders, treden in overleg met elkaar. Het doel hiervan is om in gezamenlijkheid, vanuit enerzijds eerder door de provincie Limburg behaalde onderzoeksresultaten en anderzijds vanuit de in de Omgevingswet verankerde motie Ronnes, een aanpak te ontwikkelen die leidt tot verdere efficiency (methode, doelgerichtheid en kosten) van archeologisch onderzoek in de provincie Limburg. Het overleg zal per project geschieden waarbij er van te voren uitgangspunten worden geformuleerd hoe verdere efficiency valt te behalen”; 3. dat Gedeputeerde Staten per project een terugkoppeling geven van de aanpak zoals omschreven in voorgaande passage met aan het einde van de beleidsperiode een algemene evaluatie in een totaaloverzicht.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 49 Tegels cs inzake Verdere efficiency bij archeologie

  04:23:09 - 04:24:13 - J. van Wageningen
  04:24:51 - 04:26:27 - P.J.M. Loomans
  04:26:27 - 04:30:40 - R.J.J. Tegels
  04:30:40 - 04:35:58 - O.D. Westen
  04:35:58 - 04:38:47 - H.M.V. van der Linden
  04:38:47 - 04:40:12 - S. Kerseboom
  04:40:12 - 04:42:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:42:52 - 04:44:36 - R.E. van der Valk
  04:44:36 - 04:52:36 - R.J.H. Burlet
  04:52:36 - 04:53:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:53:20 - 04:54:14 - R.J.H. Burlet
  04:54:14 - 04:54:18 - R.E. van der Valk
  04:54:18 - 04:54:54 - R.J.H. Burlet
  04:54:54 - 04:55:11 - Th.J.F.M. Bovens
  04:55:11 - 04:55:48 - S. Kerseboom
  04:55:48 - 05:00:51 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8.3

  Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Verordening leningen Duurzaam Thuis gewijzigd vast te stellen waardoor de beoogde versnelde uitzettingssnelheid (EIB-lening vereist uitzet binnen 3 tot 5 jaar) gerealiseerd kan worden. Aan PS wordt daarnaast voorgesteld om het budget van de Verordening met € 4,5 miljoen op te hogen. Provinciale Staten worden conform de Provinciewet in de gelegenheid gesteld om wensen/bedenkingen te uiten t.a.v. het financieringsvoorstel.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 17-1-2020 en als bespreekstuk doorgeleid naar de Statenvergadering. Er werden geen wensen/bedenkingen vastgesteld. Er volgt voor PS een Gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. vast te stellen de ‘Verordening leningen Duurzaam Thuis’, luidend als Verordening leningen Duurzaam Thuis;
  2. conform artikel 167, lid 4 jo. artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13 lid 4 van de financiële verordening 2016 geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het financieringsvoorstel dat bestaat uit:
   a. het eenmalig revolverend beschikbaar stellen van € 4,5 miljoen bovenop het reeds beschikbaar gesteld budget van € 234,1 miljoen ten behoeve van het verstrekken van de stimuleringsleningen Duurzaam Thuis;
   b. een risicoreserve ‘Risicoreserve financieel instrumentarium SIS’ ad € 4.770,00 ten laste van het budget FCL 67728 Uitvoeringskosten TLW (product A30301 Transitie Woningmarkt Limburg - Programmabegroting 2019) voor de uitbreiding van het budget met € 4,5 miljoen aan eenmalig revolverende middelen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. vast te stellen de ‘Verordening leningen Duurzaam Thuis’, luidend als Verordening leningen Duurzaam Thuis; 2. conform artikel 167, lid 4 jo. artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13 lid 4 van de financiële verordening 2016 geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het financieringsvoorstel dat bestaat uit: a. het eenmalig revolverend beschikbaar stellen van € 4,5 miljoen bovenop het reeds beschikbaar gesteld budget van € 234,1 miljoen ten behoeve van het verstrekken van de stimuleringsleningen Duurzaam Thuis; b. een risicoreserve ‘Risicoreserve financieel instrumentarium SIS’ ad € 4.770,00 ten laste van het budget FCL 67728 Uitvoeringskosten TLW (product A30301 Transitie Woningmarkt Limburg - Programmabegroting 2019) voor de uitbreiding van het budget met € 4,5 miljoen aan eenmalig revolverende middelen.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
  Statenlid Jenneskens (D66) heeft op eigen initiatief niet deelgenomen aan de stemming wegens betrokkenheid met het onderliggende dossier.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 53 Franssen inzake Verordeningen leningen duurzaam thuis

  05:00:51 - 05:05:09 - R.J.H. Franssen
  05:05:09 - 05:05:50 - Th.J.F.M. Bovens
  05:05:50 - 05:08:55 - G.P.J. Koopmans
  05:08:55 - 05:08:59 - Th.J.F.M. Bovens
  05:08:59 - 05:11:43 - R.J.H. Franssen
  05:11:43 - 05:12:16 - R.A.M.M. Ernst
  05:12:16 - 05:12:55 - R.J.H. Franssen
  05:14:25 - 05:15:02 - M. van Caldenberg
  05:15:02 - 05:16:36 - R.J.H. Franssen
  05:16:36 - 05:16:58 - M. van Caldenberg
  05:16:58 - 05:18:04 - R.J.H. Franssen
  05:18:04 - 05:18:22 - Th.J.F.M. Bovens
  05:18:22 - 05:20:04 - G.P.J. Koopmans
  05:20:04 - 05:20:44 - R.J.H. Franssen
  05:20:44 - 05:21:26 - G.P.J. Koopmans
  05:21:26 - 05:24:42 - R.J.H. Franssen
  05:24:42 - 05:25:18 - G.P.J. Koopmans
  05:25:18 - 05:25:29 - R.J.H. Franssen
  05:25:29 - 05:25:56 - Th.J.F.M. Bovens
  05:30:31 - 05:31:12 - R.J.H. Franssen
  05:31:12 - 05:32:28 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8.4

  Brightlands Material Center (BMC) is een kennisinstelling die bestaat uit de samenwerking tussen Chemelot Scientific Participations (CSP) BV en de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. De instelling richt zich inhoudelijk op een van de deelgebieden binnen de Brightlands Chemelot Campus, te weten de verduurzaming van plastic materialen.

  Bij het besluit in 2014 m.b.t. de provinciale bijdrage van € 15 miljoen in BMC was het uitgangspunt dat het instituut na 2019 self-supporting zou zijn. Dit is op basis van voortschrijdend inzicht niet haalbaar gebleken. Een 1/3 publieke basisfinanciering lijkt noodzakelijk te zijn. Publieke financiering vormt een onderdeel van vele vergelijkbare onderzoeksinstituten; in die zin is BMC geen uitzondering. Daartoe ligt thans een nieuw businessplan voor de periode 2020-2025, alsmede een verzoek tot provinciale vervolgfinanciering voor de periode 2020-2023 voor.

  Het uitgangspunt is dat na afloop van de financieringsbijdrage van de Provincie, na 2023, het instituut zelfvoorzienend moet zijn, danwel haar publieke basisfinanciering landelijk of Europees moet realiseren. De Provincie zorgt voor monitoring en borging van dit principe via haar rol als aandeelhouder.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 17-1-2020 en als bespreekstuk doorgeleid naar de Statenvergadering. Vanuit de commissie is verzocht om een werkbezoek aan het Brightlands Materials Center voordat dit Statenvoorstel in PS behandeld wordt.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het beschikbaar stellen van financiële middelen ter hoogte van € 6 miljoen ten behoeve van de vervolgfinanciering voor de voortzetting van het Brightlands Material Center via inzet uit de beleidsintensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (€ 3 miljoen) en de beleidsintensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie (€ 3 miljoen).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 48 Gewijzigd Depondt-Olivers cs inzake Aanpassing subsidietermijn Brightlands Materials Center: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1.500.000 uit de beleidsintensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en € 1.500.000 uit de beleidsintensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie; 2. in 2022 eveneens € 3 miljoen beschikbaar te stellen indien voldaan is aan 2 “KPI’s”, te weten: - een positieve uitkomst van de strategische review TNO; ­- een positieve uitslag van een externe review over de financiële continuïteit van BMC.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 48 Gewijzigd Depondt-Olivers cs inzake Aanpassing subsidietermijn Brightlands Materials Center

  05:32:28 - 05:37:04 - R.A.B. Claassen
  05:37:04 - 05:40:20 - P.J.M. Loomans
  05:40:20 - 05:40:41 - R.A.B. Claassen
  05:40:41 - 05:42:48 - P.J.M. Loomans
  05:42:48 - 05:43:01 - Th.J.F.M. Bovens
  05:43:01 - 05:44:47 - L.A.P. Vaessen
  05:44:47 - 05:47:01 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:48:44 - 05:49:47 - B.B.P.M. Smeets
  05:49:47 - 05:49:58 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:49:58 - 05:50:13 - R.E. van der Valk
  05:50:13 - 05:52:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:52:25 - 05:53:20 - R.A.B. Claassen
  05:53:20 - 05:53:22 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:53:22 - 05:53:43 - R.A.B. Claassen
  05:53:43 - 05:54:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:54:16 - 05:54:51 - R.A.B. Claassen
  05:54:51 - 05:55:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:55:28 - 05:56:00 - R.A.B. Claassen
  05:56:00 - 05:56:41 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:56:41 - 05:58:21 - T.G.M. Jetten
  05:58:21 - 05:58:25 - Th.J.F.M. Bovens
  05:58:25 - 06:00:40 - R.J.H. Franssen
  06:00:40 - 06:00:51 - Th.J.F.M. Bovens
  06:00:51 - 06:01:59 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:01:59 - 06:02:06 - Th.J.F.M. Bovens
  06:02:06 - 06:05:49 - B.B.P.M. Smeets
  06:05:49 - 06:06:31 - R.A.B. Claassen
  06:06:31 - 06:07:10 - B.B.P.M. Smeets
  06:07:10 - 06:07:15 - R.A.B. Claassen
  06:07:15 - 06:08:42 - B.B.P.M. Smeets
  06:08:42 - 06:08:47 - Th.J.F.M. Bovens
  06:08:47 - 06:12:59 - R.E. van der Valk
  06:12:59 - 06:16:21 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:16:21 - 06:16:52 - R.A.B. Claassen
  06:16:52 - 06:17:10 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:17:10 - 06:17:55 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:17:55 - 06:18:13 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:18:13 - 06:18:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:18:26 - 06:18:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:18:51 - 06:19:15 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:19:15 - 06:20:30 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:20:30 - 06:20:52 - Th.J.F.M. Bovens
  06:20:52 - 06:25:05 - R.J.H. Burlet
  06:25:05 - 06:25:50 - R.E. van der Valk
  06:25:50 - 06:27:44 - R.J.H. Burlet
  06:27:44 - 06:27:48 - R.A.B. Claassen
  06:27:48 - 06:28:12 - R.J.H. Burlet
  06:28:12 - 06:28:37 - R.A.B. Claassen
  06:28:37 - 06:28:40 - R.J.H. Burlet
  06:28:40 - 06:29:04 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:29:04 - 06:36:44 - R.J.H. Burlet
  06:36:44 - 06:37:34 - R.E. van der Valk
  06:37:34 - 06:38:47 - R.J.H. Burlet
  06:38:47 - 06:39:06 - B.B.P.M. Smeets
  06:39:06 - 06:39:44 - R.J.H. Burlet
  06:39:44 - 06:39:48 - B.B.P.M. Smeets
  06:39:48 - 06:39:56 - R.J.H. Burlet
  06:39:56 - 06:40:06 - B.B.P.M. Smeets
  06:40:06 - 06:40:11 - R.J.H. Burlet
  06:40:11 - 06:40:18 - Th.J.F.M. Bovens
  06:40:38 - 06:40:40 - R.J.H. Burlet
  06:40:40 - 06:40:44 - Th.J.F.M. Bovens
  06:40:44 - 06:40:48 - R.J.H. Burlet
  06:40:48 - 06:40:53 - Th.J.F.M. Bovens
  06:53:58 - 06:55:38 - R.A.B. Claassen
  06:55:38 - 06:55:47 - Th.J.F.M. Bovens
  06:55:47 - 06:57:17 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:57:17 - 06:58:24 - B.B.P.M. Smeets
  06:58:24 - 06:58:31 - Th.J.F.M. Bovens
  06:58:31 - 07:00:08 - R.E. van der Valk
  07:00:08 - 07:00:14 - Th.J.F.M. Bovens
  07:00:14 - 07:01:03 - A.J.V.C. Lodewijks
  07:01:03 - 07:01:18 - Th.J.F.M. Bovens
  07:01:18 - 07:02:46 - R.J.H. Burlet
  07:02:46 - 07:06:36 - Th.J.F.M. Bovens
 • 9

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.


 • 10

  Moties
  Titel
  Motie 2553 Plusquin inzake CETA bedreiging voor Limburg
  Motie 2554 Plusquin inzake Verduurzaming agrarische sector

  07:06:36 - 07:09:34 - P.S.M.L. Plusquin
  07:09:34 - 07:10:01 - Th.J.F.M. Bovens
  07:13:49 - 07:14:50 - S. Kerseboom
  07:14:50 - 07:15:32 - R.A.B. Claassen
  07:15:32 - 07:16:09 - M. van Caldenberg
  07:16:09 - 07:17:26 - Th.J.F.M. Bovens
 • 11