(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Voorjaarsnota)

vrijdag 29 juni 2018 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 29-6-2018 ongewijzigd vast te stellen.


  00:08:05 - 00:15:31 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  n.v.t.

 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in het volgende ontwerpbesluit hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:
  5.1.1 G-18-028 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding huurcontract met Marsna Paper B.V. Meerssen (GS 2018-42485).

 • 5.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Conform artikel 25, 3e lid Provinciewet de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen van de documenten als benoemd in:
  5.1.1 G-18-028 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding huurcontract met Marsna Paper B.V. Meerssen, gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, onder c en tweede lid onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Conform artikel 25, 3e lid Provinciewet de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen van de documenten als benoemd in: 5.1.1 G-18-028 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding huurcontract met Marsna Paper B.V. Meerssen, gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, onder c en tweede lid onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6
 • 6.1

  Op grond van de Provinciewet (art. 193-200 en 207-215) en de Financiële Verordening Provincie Limburg 2016 (art. Art. 2, 4 en 9) bepalen Provinciale Staten randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dienen uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het belangrijke budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren. Een van de belangrijkste instrumenten van Provinciale Staten zijn de vaststelling van de jaarlijkse Voorjaarsnota en de Programmabegroting.

  In voorgaande jaren deed het College van Gedeputeerde Staten via de Voorjaarsnota voorstellen voor nieuw beleid en bepaalden Provinciale Staten door vaststelling van de Voorjaarsnota de hoofdlijnen van de Programmabegroting van het komende jaar. 2018 is het derde jaar in deze coalitieperiode. Op basis van de reeds vastgestelde beleidskaders liggen er volgens het College van Gedeputeerde Staten nu voldoende uitdagingen om nog te realiseren in de tweede helft van 2018 en daarna. Om die reden staan in deze Voorjaarsnota 2018 alleen enkele aanvullende inhoudelijke en financiële accenten.

  De Voorjaarsnota wordt zonder behandeling in een Statencommissie maar met voorafgaande schriftelijke vragenronde behandeld in PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen;
  2. de vijfde begrotingswijziging 2018 vast te stellen, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2018, hoofdstuk 4 ‘Financiële begroting’.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen; 2. de vijfde begrotingswijziging 2018 vast te stellen, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2018, hoofdstuk 4 ‘Financiële begroting’.

  Aangenomen
  Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg, LOKAAL-LIMBURG en Fractie Bus, met dien verstande dat de fracties SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg en Fractie Bus via een stemverklaring hebben aangegeven tegen het onderdeel over Marsna Paper in de Voorjaarsnota 2018 te hebben gestemd.


  Moties
  Titel
  Motie 2390 gewijzigd Rossel inzake provincie Limburg gaat op in circulaire economie
  Motie 2392 Rossel inzake intensivering middelen Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019
  Motie 2393 2e gewijzigd Titulaer c.s. inzake verdeling politiesterkte
  Motie 2394 gewijzigd Van der Linden inzake Experimenten alternatieve vormen van vervoer
  Motie 2395 gewijzigd Van der Linden c.s. inzake Uitbreiding Scholingstraject 45-plussers
  Motie 2396 Van der Linden c.s. inzake doorstart Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)
  Motie 2397 2e gewijzigd Geraats c.s. inzake herprioritering middelen ten behoeve van klimaatadaptatie
  Motie 2398 2e gewijzigd Werrij c.s. inzake CO2-reductie
  Motie 2399 gewijzigd Plusquin c.s. inzake noodhulp en vervoer zieke en gewonde dieren
  Motie 2400 gewijzigd Plusquin en Rossel inzake geurhinder vanwege tegenvallende prestaties luchtwassers
  Motie 2401 gewijzigd Rossel inzake de redding van het insect
  Motie 2402 2e gewijzigd Heuvelings c.s. inzake dubbelglas(vezel) voor Limburg
  Motie 2403 gewijzigd Heuvelings c.s. inzake Internationale Museumkaart
  Motie 2404 gewijzigd Heuvelings c.s. inzake Uitbreiding vrachtautoparkeerplaatsen aan de grens van Limburg
  Motie 2405 Rossel inzake vlieg gezondheid en klimaat ook in dossier Maastricht Aachen Airport
  Motie 2406 gewijzigd Rossel inzake verplichte Drinkwatertoets als onderdeel emissie-immissietoets
  Motie 2407 gewijzigd Rossel inzake periodiek rapporteren kwalitatief natuurbeheer
  Motie 2408 5e gewijzigd Housmans c.s. inzake Limburgs studiefonds
  Motie 2409 gewijzigd Hermans Claessens inzake structuurversterkende investeringen in gemeenschapshuizen
  Motie 2410 gewijzigd Berghorst inzake Toezicht en Handhaving Risico Bedrijven
  Motie 2411 gewijzigd Houben inzake showcase alternatieve asbestsaneringsmethode
  Motie 2412 gewijzigd Van Dommelen inzake Start de campagne Een dumper is een stumper
  Motie 2413 gewijzigd Van der Ven c.s. inzake Limburgs Lerarendilemma
  Motie 2414 Housmans inzake onderhoud en beheer provinciale wegen
  Motie 2415 Lauvenberg inzake gezonde kantines in ziekenhuizen en zorginstellingen
  Motie 2416 gewijzigd Lauvenberg inzake interimpool Een beter Limburg voor minder geld
  Toezeggingen
  Titel
  5 Projecten statushouders
  Aanbevelingen van de landelijke commissie Geur
  Aanvalsplan risicobedrijven
  Beheer van wilde zwijnen
  Deltaplan Biodiversiteit
  Effecten CO2-reductie
  Effectmeting sociale agenda
  ERAC-rapportage
  HRM-brief: aandeel van project- en programmamanagers, overzicht externe inhuur
  ITEM - Euregionale Museumkaart
  Kapitaalgoederen onderhoud en beheeerd provinciale wegen
  Lijst met fietsprojecten
  Lijst mobiliteitprojecten
  Mogelijkheden voor uitbreiding van de beschikbaarheid van bedrijfskavels
  Monitoringssystematiek biodiversiteit
  Monitoringssystematiek biodiversiteit in voortgangsrapportage
  Nieuwe cijfers woningmarkt
  Paardeninclusief beleid
  Project Jagers in het het Groen
  Register lozen stoffen t.b.v vergunningverlening i.r.t. drinkwaterkwaliteit
  Snel internet - totaalplan glasvezelbekabeling dan wel andere vorm snel internet
  Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van Motie 756 Claessens c.s inzake Stimulering Biologische Landbouw en duurzame marktconcepten
  Uitkomsten klimmaattafel industrie
  Voortgangsrapportage IBA
  Voortgangsrapportages MAA - klimaat en gezondheid

  00:15:31 - 00:26:11 - R.W.P.E. Housmans
  00:26:11 - 00:26:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:26:37 - 00:29:01 - R.W.P.E. Housmans
  00:29:01 - 00:29:18 - Th.J.F.M. Bovens
  00:29:18 - 00:29:57 - M.J.J. Titulaer
  00:29:57 - 00:30:23 - R.W.P.E. Housmans
  00:30:23 - 00:30:31 - M.J.J. Titulaer
  00:30:31 - 00:30:32 - R.W.P.E. Housmans
  00:31:10 - 00:37:10 - M.J.J. Titulaer
  00:37:10 - 00:37:16 - A. Rossel
  00:37:16 - 00:37:38 - M.J.J. Titulaer
  00:37:38 - 00:37:44 - A. Rossel
  00:37:44 - 00:39:23 - M.J.J. Titulaer
  00:39:23 - 00:39:39 - A. Rossel
  00:39:39 - 00:43:42 - M.J.J. Titulaer
  00:43:42 - 00:43:45 - P.S.M.L. Plusquin
  00:43:45 - 00:43:59 - M.J.J. Titulaer
  00:43:59 - 00:44:11 - P.S.M.L. Plusquin
  00:44:11 - 00:52:12 - M.J.J. Titulaer
  00:52:12 - 00:52:34 - R.W.P.E. Housmans
  00:52:34 - 00:52:50 - M.J.J. Titulaer
  00:52:50 - 00:53:21 - R.W.P.E. Housmans
  00:53:21 - 00:53:32 - M.J.J. Titulaer
  00:53:32 - 00:54:02 - A. Rossel
  00:54:02 - 00:56:18 - M.J.J. Titulaer
  00:56:18 - 00:56:27 - Th.J.F.M. Bovens
  00:56:27 - 01:05:43 - A. Rossel
  01:05:43 - 01:06:02 - Th.J.F.M. Bovens
  01:06:02 - 01:08:34 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:08:34 - 01:09:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:09:15 - 01:09:19 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:09:19 - 01:09:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:09:27 - 01:22:46 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:22:46 - 01:22:51 - Th.J.F.M. Bovens
  01:22:51 - 01:23:04 - J.F.B. van Rey
  01:23:04 - 01:23:06 - Th.J.F.M. Bovens
  01:23:06 - 01:23:07 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:23:07 - 01:23:18 - J.F.B. van Rey
  01:23:18 - 01:23:21 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:23:21 - 01:23:33 - Th.J.F.M. Bovens
  01:23:33 - 01:32:32 - H.M.V. van der Linden
  01:32:32 - 01:32:48 - Th.J.F.M. Bovens
  01:32:48 - 01:42:35 - H.L.M. Nijskens
  01:42:35 - 01:42:43 - Th.J.F.M. Bovens
  01:42:43 - 01:49:23 - P.S.M.L. Plusquin
  01:49:23 - 01:49:33 - Th.J.F.M. Bovens
  01:49:33 - 01:59:03 - L.A.P. Vaessen
  01:59:03 - 01:59:14 - Th.J.F.M. Bovens
  01:59:14 - 02:12:47 - J.F.B. van Rey
  02:12:47 - 02:12:58 - Th.J.F.M. Bovens
  02:12:58 - 02:21:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:21:39 - 02:21:55 - Th.J.F.M. Bovens
  02:21:55 - 02:28:50 - E.H.J. Bus
  02:28:52 - 02:29:13 - L.A.P. Vaessen
  02:29:13 - 02:30:47 - E.H.J. Bus
  02:30:47 - 02:31:26 - Th.J.F.M. Bovens
  03:39:39 - 03:41:37 - G.P.J. Koopmans
  03:41:37 - 03:41:48 - H.L.M. Nijskens
  03:41:48 - 03:50:03 - G.P.J. Koopmans
  03:50:03 - 03:51:55 - J.P. van den Akker
  03:51:55 - 03:52:08 - A. Rossel
  03:52:08 - 03:52:13 - J.P. van den Akker
  03:52:13 - 03:52:48 - A. Rossel
  03:52:48 - 03:53:00 - J.P. van den Akker
  03:53:00 - 03:53:03 - A. Rossel
  03:53:03 - 03:55:32 - J.P. van den Akker
  03:55:32 - 03:56:01 - R.W.P.E. Housmans
  03:56:01 - 03:56:16 - J.P. van den Akker
  03:56:16 - 03:56:39 - R.W.P.E. Housmans
  03:56:39 - 03:57:02 - J.P. van den Akker
  03:57:02 - 03:57:04 - R.W.P.E. Housmans
  03:57:04 - 04:02:19 - J.P. van den Akker
  04:02:19 - 04:07:58 - M. van Rijnsbergen
  04:07:58 - 04:09:17 - R.W.P.E. Housmans
  04:09:17 - 04:09:53 - M. van Rijnsbergen
  04:09:53 - 04:10:46 - R.W.P.E. Housmans
  04:10:46 - 04:11:37 - M. van Rijnsbergen
  04:11:37 - 04:13:15 - R.W.P.E. Housmans
  04:13:15 - 04:13:54 - M. van Rijnsbergen
  04:13:54 - 04:14:49 - R.W.P.E. Housmans
  04:14:49 - 04:15:33 - M. van Rijnsbergen
  04:15:33 - 04:17:02 - R.W.P.E. Housmans
  04:17:02 - 04:17:30 - M. van Rijnsbergen
  04:17:30 - 04:17:32 - Th.J.F.M. Bovens
  04:17:32 - 04:18:03 - M. van Rijnsbergen
  04:18:03 - 04:18:29 - E.H.J. Bus
  04:18:29 - 04:18:35 - M. van Rijnsbergen
  04:18:35 - 04:19:19 - E.H.J. Bus
  04:19:19 - 04:19:55 - M. van Rijnsbergen
  04:19:55 - 04:20:58 - E.H.J. Bus
  04:20:58 - 04:22:00 - M. van Rijnsbergen
  04:22:00 - 04:22:37 - E.H.J. Bus
  04:22:37 - 04:25:23 - M. van Rijnsbergen
  04:25:23 - 04:26:03 - R.W.P.E. Housmans
  04:26:03 - 04:26:51 - M. van Rijnsbergen
  04:26:51 - 04:27:28 - R.W.P.E. Housmans
  04:27:28 - 04:27:41 - M. van Rijnsbergen
  04:27:41 - 04:28:10 - A. Rossel
  04:28:10 - 04:29:46 - M. van Rijnsbergen
  04:29:46 - 04:30:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:30:23 - 04:32:24 - M. van Rijnsbergen
  04:32:24 - 04:32:44 - H.L.M. Nijskens
  04:32:44 - 04:33:35 - M. van Rijnsbergen
  04:33:35 - 04:33:55 - H.L.M. Nijskens
  04:33:55 - 04:37:35 - M. van Rijnsbergen
  04:37:35 - 04:37:45 - Th.J.F.M. Bovens
  04:37:45 - 04:41:47 - J.M.T. Teunissen
  04:41:47 - 04:42:01 - L.A.P. Vaessen
  04:42:01 - 04:42:02 - G.P.J. Koopmans
  04:42:02 - 04:42:04 - J.M.T. Teunissen
  04:44:37 - 04:44:40 - Th.J.F.M. Bovens
  04:44:40 - 04:45:32 - H.L.M. Nijskens
  04:45:32 - 04:45:34 - Th.J.F.M. Bovens
  04:45:34 - 04:46:04 - J.M.T. Teunissen
  04:46:04 - 04:46:11 - L.A.P. Vaessen
  04:46:11 - 04:47:14 - J.M.T. Teunissen
  04:47:14 - 04:47:56 - Th.J.F.M. Bovens
  04:47:56 - 04:51:00 - E. Geurts
  04:51:00 - 04:51:39 - R.W.P.E. Housmans
  04:51:39 - 04:52:55 - E. Geurts
  04:52:55 - 04:53:00 - R.W.P.E. Housmans
  04:53:00 - 04:53:02 - E. Geurts
  04:53:06 - 04:53:17 - M Werrij-Wetzels
  04:53:17 - 04:53:57 - E. Geurts
  04:53:57 - 04:54:18 - A. Rossel
  04:54:18 - 04:54:27 - E. Geurts
  04:54:27 - 04:54:34 - A. Rossel
  04:54:34 - 04:55:39 - E. Geurts
  04:55:39 - 04:55:48 - H.M.V. van der Linden
  04:55:48 - 05:00:36 - E. Geurts
  05:00:36 - 05:01:20 - E.H.J. Bus
  05:01:20 - 05:02:26 - E. Geurts
  05:02:26 - 05:02:39 - E.H.J. Bus
  05:02:39 - 05:02:46 - E. Geurts
  05:02:46 - 05:02:50 - E.H.J. Bus
  05:02:50 - 05:03:06 - E. Geurts
  05:03:06 - 05:04:46 - H.J.H. Mackus
  05:04:46 - 05:04:52 - P.S.M.L. Plusquin
  05:04:52 - 05:08:01 - H.J.H. Mackus
  05:08:01 - 05:08:15 - A. Rossel
  05:08:15 - 05:08:49 - H.J.H. Mackus
  05:08:49 - 05:09:11 - A. Rossel
  05:09:11 - 05:09:37 - H.J.H. Mackus
  05:09:37 - 05:09:40 - A. Rossel
  05:09:40 - 05:11:01 - H.J.H. Mackus
  05:11:01 - 05:11:05 - A. Rossel
  05:11:05 - 05:14:49 - H.J.H. Mackus
  05:14:49 - 05:14:59 - A. Rossel
  05:14:59 - 05:15:17 - H.J.H. Mackus
  05:15:17 - 05:15:31 - A. Rossel
  05:15:31 - 05:19:30 - H.J.H. Mackus
  05:19:30 - 05:24:48 - R.F. Ruers
  05:24:48 - 05:25:42 - A. Rossel
  05:25:42 - 05:26:16 - R.F. Ruers
  05:26:16 - 05:26:18 - A. Rossel
  05:26:18 - 05:26:58 - R.F. Ruers
  05:26:58 - 05:27:58 - R.W.P.E. Housmans
  05:27:58 - 05:28:50 - R.F. Ruers
  05:28:50 - 05:29:28 - A. Rossel
  05:29:28 - 05:29:47 - R.F. Ruers
  05:29:47 - 05:30:12 - A. Rossel
  05:30:12 - 05:30:14 - R.F. Ruers
  05:30:14 - 05:30:16 - A. Rossel
  05:30:16 - 05:32:00 - R.F. Ruers
  05:32:00 - 05:32:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:32:43 - 05:38:12 - R.F. Ruers
  05:38:12 - 05:38:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:38:44 - 05:39:10 - R.F. Ruers
  05:39:10 - 05:39:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:39:41 - 05:41:14 - R.F. Ruers
  05:41:14 - 05:41:54 - P.M.G. Visser
  05:41:54 - 05:41:56 - Th.J.F.M. Bovens
  05:44:52 - 05:45:16 - R.W.P.E. Housmans
  05:45:16 - 05:48:39 - Th.J.F.M. Bovens
  05:48:39 - 05:49:03 - G.H.C. Frische
  05:49:03 - 05:49:04 - R.W.P.E. Housmans
  05:49:28 - 05:49:31 - G.H.C. Frische
  06:13:43 - 06:14:29 - R.W.P.E. Housmans
  06:14:29 - 06:14:30 - A. Rossel
  06:14:30 - 06:17:04 - R.W.P.E. Housmans
  06:17:04 - 06:17:22 - M Werrij-Wetzels
  06:17:22 - 06:17:40 - R.W.P.E. Housmans
  06:17:40 - 06:17:56 - M Werrij-Wetzels
  06:17:56 - 06:19:30 - R.W.P.E. Housmans
  06:19:30 - 06:19:45 - A. Rossel
  06:19:45 - 06:21:51 - R.W.P.E. Housmans
  06:21:51 - 06:22:04 - G.H.C. Frische
  06:22:04 - 06:25:15 - M Werrij-Wetzels
  06:25:15 - 06:25:22 - G.H.C. Frische
  06:25:22 - 06:28:09 - A. Rossel
  06:28:09 - 06:28:11 - G.H.C. Frische
  06:28:17 - 06:28:30 - Th.J.F.M. Bovens
  06:28:30 - 06:32:03 - Y.M. Claessens-Schepers
  06:32:03 - 06:32:04 - G.H.C. Frische
  06:32:04 - 06:32:26 - Th.J.F.M. Bovens
  06:32:26 - 06:35:18 - H.M.V. van der Linden
  06:35:18 - 06:39:11 - H.L.M. Nijskens
  06:39:11 - 06:41:01 - P.S.M.L. Plusquin
  06:41:01 - 06:41:09 - Th.J.F.M. Bovens
  06:41:09 - 06:45:10 - L.A.P. Vaessen
  06:45:10 - 06:45:20 - Th.J.F.M. Bovens
  06:45:20 - 06:47:05 - J.F.B. van Rey
  06:47:05 - 06:47:25 - A. Rossel
  06:47:25 - 06:47:26 - J.F.B. van Rey
  06:47:26 - 06:47:31 - A. Rossel
  06:47:31 - 06:48:16 - J.F.B. van Rey
  06:48:16 - 06:49:03 - A. Rossel
  06:49:03 - 06:49:15 - M Werrij-Wetzels
  06:49:15 - 06:49:17 - A. Rossel
  06:49:17 - 06:52:31 - J.F.B. van Rey
  06:52:31 - 06:53:32 - R.W.P.E. Housmans
  06:53:32 - 06:53:35 - Th.J.F.M. Bovens
  06:53:35 - 06:54:17 - J.F.B. van Rey
  06:54:17 - 06:54:24 - Th.J.F.M. Bovens
  06:54:24 - 06:56:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:56:09 - 06:56:19 - Th.J.F.M. Bovens
  06:56:19 - 06:59:37 - E.H.J. Bus
  06:59:37 - 07:00:03 - Th.J.F.M. Bovens
  07:00:03 - 07:01:57 - G.P.J. Koopmans
  07:01:57 - 07:06:46 - J.P. van den Akker
  07:06:46 - 07:09:13 - M. van Rijnsbergen
  07:09:13 - 07:09:35 - M Werrij-Wetzels
  07:09:35 - 07:11:12 - M. van Rijnsbergen
  07:11:12 - 07:11:19 - Th.J.F.M. Bovens
  07:11:19 - 07:12:46 - J.M.T. Teunissen
  07:12:46 - 07:12:54 - Th.J.F.M. Bovens
  07:12:54 - 07:14:00 - E. Geurts
  07:14:00 - 07:14:20 - A. Rossel
  07:14:20 - 07:14:58 - E. Geurts
  07:14:58 - 07:15:14 - A. Rossel
  07:15:14 - 07:15:36 - E. Geurts
  07:15:36 - 07:16:05 - H.L.M. Nijskens
  07:16:05 - 07:17:50 - E. Geurts
  07:17:50 - 07:17:55 - Th.J.F.M. Bovens
  07:17:55 - 07:18:15 - Y.M. Claessens-Schepers
  07:18:15 - 07:19:05 - E. Geurts
  07:19:05 - 07:19:06 - Y.M. Claessens-Schepers
  07:19:06 - 07:19:09 - E. Geurts
  07:19:09 - 07:19:21 - R.W.P.E. Housmans
  07:19:21 - 07:19:26 - Th.J.F.M. Bovens
  07:19:26 - 07:20:59 - H.J.H. Mackus
  07:20:59 - 07:22:07 - P.S.M.L. Plusquin
  07:22:07 - 07:23:12 - H.J.H. Mackus
  07:23:12 - 07:23:28 - P.S.M.L. Plusquin
  07:23:28 - 07:25:18 - H.J.H. Mackus
  07:25:18 - 07:27:09 - R.F. Ruers
  07:27:09 - 07:27:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:27:10 - 07:27:11 - H.J.H. Mackus
  07:27:13 - 07:27:40 - R.F. Ruers
  07:27:40 - 07:28:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:28:49 - 07:29:21 - R.F. Ruers
  07:29:21 - 07:29:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:29:23 - 07:29:53 - R.F. Ruers
  07:29:53 - 07:30:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:30:24 - 07:30:30 - R.F. Ruers
  07:30:30 - 07:30:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:30:39 - 07:30:46 - R.F. Ruers
  07:30:46 - 07:30:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:30:50 - 07:31:28 - R.F. Ruers
  07:31:28 - 07:31:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:31:33 - 07:32:56 - Th.J.F.M. Bovens
  07:32:56 - 07:33:12 - H.M.V. van der Linden
  07:33:12 - 07:33:32 - Th.J.F.M. Bovens
  07:33:32 - 07:33:34 - E.H.J. Bus
  07:33:34 - 07:37:59 - Th.J.F.M. Bovens
  07:37:59 - 07:38:06 - Y.M. Claessens-Schepers
  07:38:06 - 07:39:40 - Th.J.F.M. Bovens
  07:39:40 - 07:39:49 - R.W.P.E. Housmans
  07:39:49 - 07:56:05 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.2

  Op 17-4-2018 heeft het College van GS het voornemen uitgesproken om de provinciale betrokkenheid bij Marsna Paper vanuit private insteek te beëindigen door verkoop van het complex aan Building Marsna B.V. voor € 1,00 en een bijdrage in de kosten van achterstallig onderhoud en brandveiligheid van maximaal € 4,3 miljoen te verlenen.
  Op grond van het bepaalde in artikel 167, vierde lid, Provinciewet dienen Provinciale Staten, voordat het college definitief akkoord kan gaan met de vervreemding van het eigendom van de fabriek, de solitaire bedrijfshal en de twee kantoorvilla's aan Building Marsna B.V., door GS in de gelegenheid te worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
  Er is inmiddels een Gewijzigd Ontwerpbesluit, waarin de tekst van de 1 minuutversie en de tekst van het Statenvoorstel onder punt 4, Voorstel aan PS, zijn aangevuld.'

  De Statencommissie FEB heeft dit Statenvoorstel behandeld op 1-6-2018 en daarbij besloten geen wensen/bedenkingen in te brengen en het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS. Het Presidium heeft op 1-6-2018 besloten om dit Statenvoorstel te behandelen in PS van 29-6-2018.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de verkoop van de papierfabriek, de solitaire bedrijfshal en twee kantoorvilla’s voor € 1,00 en een bijdrage in de kosten van achterstallig onderhoud en brandveiligheid van maximaal € 4,3 miljoen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen amendement 23 Van Wageningen inzake landschapsontwikkeling is mede doel van de verkoop van de papierfabriek aan Marsna: 1. Op pagina 3 van het genoemde Statenvoorstel de zin “In 2009, toen de Limburgse maakindustrie in een diepe crisis verkeerde, is het complex door de Provincie gekocht met als (enige) doel c.q. publiek belang de werkgelegenheid in de papierfabriek te garanderen.” Te vervangen door: “In 2009, toen de Limburgse maakindustrie in een diepe crisis verkeerde, is het complex door de Provincie gekocht met als doelen c.q. publiek belang de werkgelegenheid in de papierfabriek te garanderen en/of het complex met het oog op landschapsontwikkeling te her-ontwikkelen.” 2. Op pagina 4 van het genoemde Statenvoorstel het volgende aan de opsomming na de zin “Daarbij …. gemaakt:” toe te voegen: “7. Marsna zal haar medewerking verlenen bij een toekomstige landschaps- of natuurontwikkeling gelegen bij, aan of tegen het verworven vastgoed, voor zover de bedrijfsvoering hier niet door in gevaar komt. 3. Op pagina 4 van het genoemde Statenvoorstel voorafgaande aan de zin “Ons college …. Insteek.” boven de opsomming toe te voegen: Wij hebben het voornemen om de niet mee-verkochte gronden, die thans in gebruik zijn als landbouwgrond, te betrekken bij de ambities tot landschapsontwikkeling. Hiermee is het maatschappelijke belang van deze gronden opnieuw conform het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader (SIS 2.) vastgelegd. De boekwaarde van deze gronden zal conform onze boekhoudregels worden bepaald en in de Jaarstukken van 2018 worden opgenomen. 4. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de verkoop van de papierfabriek, de solitaire bedrijfshal, twee kantoorvilla’s en de onderliggende gronden voor € 1,00 en een bijdrage in de kosten van achterstallig onderhoud en brandveiligheid van maximaal 4,3 miljoen” van Statenvoorstel G-18-015 verkoop papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V. in Meerssen.

  Geamendeerd aangenomen:
  Voor: CDA, PVV, VVD, D66, PvdA, en LOKAAL-LIMBURG.
  Tegen: SP, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg en Fractie Bus.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 23 Van Wageningen inzake landschapsontwikkeling is mede doel van de verkoop van de papierfabriek aan Marsna
  Amendement 24 Lauvenberg inzake Marsna Paper
  Toezeggingen
  Titel
  Extra externe toest staatssteun

  08:13:31 - 08:13:47 - J. van Wageningen
  08:13:47 - 08:16:17 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:16:17 - 08:16:26 - J. van Wageningen
  08:16:26 - 08:20:08 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:20:08 - 08:24:26 - M.J.J. Titulaer
  08:24:26 - 08:26:47 - H.M.V. van der Linden
  08:26:47 - 08:26:54 - Th.J.F.M. Bovens
  08:26:54 - 08:31:26 - J.F.B. van Rey
  08:31:26 - 08:32:01 - M.J.J. Titulaer
  08:32:01 - 08:32:51 - J.F.B. van Rey
  08:32:51 - 08:33:02 - M.J.J. Titulaer
  08:33:02 - 08:33:06 - J.F.B. van Rey
  08:33:07 - 08:33:25 - M.J.J. Titulaer
  08:33:25 - 08:35:25 - J.F.B. van Rey
  08:35:25 - 08:36:16 - J. van Wageningen
  08:36:16 - 08:37:29 - J.F.B. van Rey
  08:37:29 - 08:40:18 - J.P. van den Akker
  08:40:18 - 08:40:33 - J.F.B. van Rey
  08:40:33 - 08:42:47 - J.P. van den Akker
  08:42:47 - 08:43:00 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:43:00 - 08:43:28 - J.P. van den Akker
  08:43:28 - 08:43:56 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:43:56 - 08:44:09 - J.P. van den Akker
  08:44:09 - 08:44:22 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:44:22 - 08:44:28 - J.P. van den Akker
  08:44:42 - 08:45:16 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:45:16 - 08:45:41 - J.P. van den Akker
  08:45:41 - 08:45:50 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:45:50 - 08:46:56 - J.P. van den Akker
  08:46:56 - 08:47:02 - J. van Wageningen
  08:47:02 - 08:47:05 - M.J.J. Titulaer
  08:49:50 - 08:53:07 - J.P. van den Akker
  08:53:07 - 08:53:11 - G.P.J. Koopmans
  08:53:11 - 08:53:20 - Th.J.F.M. Bovens
  08:53:20 - 08:53:28 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  08:53:28 - 08:53:37 - Th.J.F.M. Bovens
  09:08:33 - 09:09:19 - A. Rossel
  09:09:19 - 09:09:37 - Th.J.F.M. Bovens
  09:09:37 - 09:10:25 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  09:10:25 - 09:10:28 - J. van Wageningen
  09:10:32 - 09:10:48 - H.L.M. Nijskens
  09:10:48 - 09:12:32 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  09:12:32 - 09:12:42 - Th.J.F.M. Bovens
  09:12:42 - 09:15:04 - M.J.J. Titulaer
  09:15:04 - 09:15:08 - Th.J.F.M. Bovens
  09:15:08 - 09:16:03 - H.M.V. van der Linden
  09:16:03 - 09:16:10 - Th.J.F.M. Bovens
  09:16:10 - 09:18:12 - J.F.B. van Rey
  09:18:12 - 09:18:32 - H.L.M. Nijskens
  09:18:32 - 09:18:36 - J.F.B. van Rey
  09:18:36 - 09:18:37 - H.L.M. Nijskens
  09:18:37 - 09:18:51 - J.F.B. van Rey
  09:18:51 - 09:19:18 - H.L.M. Nijskens
  09:19:18 - 09:19:47 - J.F.B. van Rey
  09:19:47 - 09:19:50 - H.L.M. Nijskens
  09:19:50 - 09:20:49 - J.F.B. van Rey
  09:20:49 - 09:21:05 - Th.J.F.M. Bovens
  09:21:05 - 09:22:33 - J.P. van den Akker
  09:22:33 - 09:22:54 - J.F.B. van Rey
  09:22:54 - 09:25:42 - J.P. van den Akker
  09:25:42 - 09:26:38 - J.F.B. van Rey
  09:26:38 - 09:26:40 - J.P. van den Akker
  09:26:40 - 09:26:44 - J.F.B. van Rey
  09:26:44 - 09:29:34 - J.P. van den Akker
  09:32:15 - 09:35:02 - Th.J.F.M. Bovens
  09:35:02 - 09:35:56 - D.A. Fijnje
  09:35:56 - 09:36:26 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  09:36:26 - 09:40:05 - Th.J.F.M. Bovens
  09:40:05 - 09:40:13 - A. Rossel
  09:40:13 - 09:40:21 - Th.J.F.M. Bovens
  09:40:21 - 09:40:49 - R.W.P.E. Housmans
  09:40:49 - 09:40:54 - Th.J.F.M. Bovens
  09:40:54 - 09:41:03 - H.M.V. van der Linden
  09:41:03 - 09:41:06 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  09:41:14 - 09:42:24 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7
 • 8
 • 9