(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Commissievergadering

vrijdag 13 september 2019 13:00 - 15:18

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel: De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 13-9-2019 ongewijzigd vast te stellen.

 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen. Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3

  Niet van toepassing. Er is nog geen commissieverslag SC MD nieuwe Statenperiode dat vastgesteld dient te worden.

 • 4

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-9-2019, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen. Behandelvoorstel: De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-9-2019, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen. Behandelvoorstel: De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


 • 6
 • 6.1

  De PVV (dhr. Bosch) heeft de volgende vragen voor de rondvraag ingediend: Betreft de post onvoorzien gelden van de BPL, deze zijn overgeheveld naar de Leisure Lane welke zichtbaar zijn in de eerste afwijkingsraportage 2019 blz. 68 Financiële toelichting. Mijn in ziens kan men niet als gedeputeerde geld van de Buitenring welke in de post onvoorzien stonden, zijnde vijf miljoen euro, overhevelen naar een ander project de Leisure Lane middels het schrijven van een brief op 20-11-2018. Dit kan niet zonder een besluit van Provinciale Staten. In Provinciale Staten is een voorstel goedgekeurd om de reserves van de BPL te verhogen met 15 miljoen euro met de restrictie dat de overschotten teug zouden vloeien naar de immunisatie reserve. Vraag 2: Hoe staat het met de afrekening van de bijdrage aan de BPL die de Parkstad gemeenten zouden inbrengen zowel in werk als geld? Waarom passen wij geen sanctie toe? Dit is toch onbetrouwbaar bestuur. De gedeputeerde is al anderhalf jaar bezig om met de Parkstad gemeenten een nieuwe overeenkomst af te stemmen, omdat eerder gesloten overeenkomst BPL niet nagekomen is. En wij als Provincie de verschillen weer bijpassen, waarbij ik aan neem dat ook hier niet de reserves gebruikt worden van de BPL. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 • 7
 • 7.1

  De provinciale rekenkamers willen met een gezamenlijk onderzoek in kaart brengen wat de ambities van alle provincies op het gebied van energietransitie inhouden en op welke wijze er invulling aan wordt gegeven. Hierdoor wordt inzicht in de stand van zaken gegeven en de mogelijkheid om van elkaar te leren door een vergelijking te maken van de aanpak van de energietransitie door de verschillende provincies. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport van de ZRK 'Energietransitie provincie Limburg'. De aanbevelingen uit het ZRK-rapport raken diverse bevoegdheden. Zoals dat gebruikelijk is bij rapporten van de ZRK is er gelegenheid gegeven voor het stellen van schriftelijke vragen aan GS en de ZRK. Hier is geen gebruik van gemaakt. Een vertegenwoordiging van de ZRK is bij de behandeling in de commissie aanwezig. Het Statenvoorstel is opgesteld door de Griffie. Het is gebruikelijk dat bij rapporten van de ZRK aan PS wordt voorgesteld om te besluiten de aanbevelingen uit het ZRK-rapport over te nemen. Mw. Jenneskens (D66) heeft verzocht de beantwoording van de schriftelijke vragen over kernenergie bij dit agendapunt te betrekken. Behandelvoorstel commissie: Behandeling in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten. Provinciale Staten worden gevraagd: 1. om als PS zelf, na het stellen van kaders voor de ambities en de middelen, ruimte te bieden aan GS om samen met partners nader invulling te geven aan de energietransitie; 2. om als PS zelf afspraken te maken met GS over de wijze waarop de verantwoording plaats vindt; 3. om als PS zelf vanuit de kaderstellende rol, waar deze nog ontbreken, nadere ambities te formuleren voor zowel de korte als de lange termijn, waarbij ruimte blijft voor de inbreng van partners; 4. GS te verzoeken, in het belang van doorrekening van het instrumentarium, duidelijk te monitoren wat levert het beleid nu op aan energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2 reductie; 5. GS te verzoeken, zowel op provinciaal niveau als voor de regio‚Äôs (in de Regionale Energiestrategieën), te sturen op dezelfde terminologie als het gaat over ambities en prestaties, aansluitend op Europese en landelijke afspraken; 6. GS te verzoeken om in het kader van de publieke verantwoording de bijdrage van provincies aan het thema energietransitie inzichtelijk te maken, zodat in de toekomst wel inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impulsen de provincies geven aan de energietransitie.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel van de commissie MD inzake rapport Zuidelijke Rekenkamer Energietransitie provincie Limburg
 • 7.2

  Gedeputeerde Brugman heeft verzocht de informerende notitie 'Definitief Ontwerp Klimaatakkoord' met de leden van de commissie MD te bespreken. Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 30 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Definitief Ontwerp Klimaatakkoord
 • 7.3

  De PVV (dhr. Bosch) heeft vragen ingediend betreffende Edelchemie: de commissie is al lange tijd niet geïnformeerd zijn over de gang van zaken betreffende vervuiling grond met chemicaliën welke een gevaar waren voor de volksgezondheid met uitloging in de grondwaterstromen en zelfs nog vervuiling van het ernaast gelegen drinkwaterbekken. Bij de laatste bespreking deelde de toenmalige gedeputeerde mee dat het een zeer precaire situatie was waarvoor direct met spoed maatregelen genomen worden. Dit roept de volgende vragen op: 1. wat is de stand van zaken nu? 2. welke preventieve maatregelen zijn er genomen? 3. is er nog altijd uitloging van chemicaliën in de grond? 4. is er al uitspraak gedaan in de rechtzaak tegen Edelchemie, zo ja met welk resultaat of eis? Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 • 8

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 13-9-2019. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 6-9-2019, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen. Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan. Behandelvoorstel: De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.


 • 9