(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

maandag 27 mei 2019 10:00 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:
Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement. De tijden zijn onder voorbehoud, de stemming voor de Eerste Kamer vindt plaats om 15:00 uur. Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 27-3-2019 ongewijzigd vast te stellen.

 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergaderingen van 27-3-2019 en 28-3-2019 ongewijzigd vast te stellen.


 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is: - … Voorgesteld besluit: Provinciale Staten wordt gevraagd: conform artikel 25, 3e lid Provinciewet de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen van de documenten als benoemd in: - …

 • 6
 • 6.1

  De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. In alle Provincies moet op 27 mei 2019 gelijktijdig worden gestemd. De kieswet schrijft voor dat de stemming aanvangt om 15:00 uur. De voorzitter van Provinciale Staten benoemt uit de Statenvergadering drie leden, die met hem als voorzitter het stembureau vormen. Behandelvoorstel: De leden van Provinciale Staten worden gevraagd hun stem op een kandidaat-lid voor de Eerste Kamer uit te brengen. Als eerste worden de leden van het stembureau in alfabetische volgorde naar voren geroepen om te stemmen. Vervolgens worden de overige leden van Provinciale Staten in alfabetische volgorde (of zij die voor hen gemachtigd zijn) naar voren geroepen. Aansluitend vindt de telling plaats en zal de voorzitter van het stembureau verslag doen van de stemming, waarna het stembureau het proces-verbaal vaststelt.

 • 7

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 • 8
 • 9