(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Commissievergadering

vrijdag 23 november 2018 14:00 - 17:45

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 23-11-2018 ongewijzigd vast te stellen.

 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 7.1, de heer Van Opbergen, voorzitter Werkgroep behoud de Peel.


 • 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 16-11-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.


 • 4

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 16-11-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Vooruitlopend op het nieuwe commissiestelsel volgend jaar wordt direct na de verkiezingen van 20 maart 2019 de Interim Statencommissie geactiveerd. Deze commissie functioneert als een Statencommissie waarin onder meer de besluitvorming in PS voorbereid wordt.

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 16-11-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


 • 6
 • 6.1

  In het PIP Buitenring Parkstad Limburg 2012 zijn aan de gronden die binnen het plan vallen bestemmingen toebedeeld. Ten aanzien van de Merkelbeekerstraat in Brunssum is enerzijds een gewijzigde toerit naar een viaduct aangelegd en anderzijds aan een viertal woningen de bestemming Natuur en Agrarisch met waarden gegeven, terwijl er geen intentie meer is om deze woningen te slopen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid bij de grondeigenaren en de eigenaren van de betreffende woningen. Om hieraan zo spoedig mogelijk een einde te maken is een herzien PIP opgesteld voor het betreffende plandeel.
  De behandeling van het Statenvoorstel vindt plaats in 2 termijnen, waarna de commissie zal besluiten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018.


 • 6.2

  Het huidige impulsplan "Starters: een eigen thuis!", oftewel startersregeling, kent een looptijd tot en met 31-12-2018. In het coalitieakkoord 2015-2019 is opgenomen dat deze regeling gecontinueerd wordt waarbij jaarlijks bezien wordt of de regeling nog langer noodzakelijk is. Dit jaar is de Startersregeling extern geëvalueerd met als conclusie dat de startersregeling financieel rendabel is en dat hiermee wordt bijgedragen aan de balans op de Limburgse woningmarkt. Daarnaast is door diverse deelnemende gemeenten de oproep gedaan om de startersregeling voor te zetten.
  Het Statenvoorstel bevat een verlenging van de verordening impulsplan Starters: een eigen thuis! t/m 31-12-2023 en daarmee dus een wijziging van de verordening. De commissie wordt verzocht wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake het voornemen van Gedeputeerde Staten om de kredietfaciliteit voor de Startersregeling te verhogen met € 5,5 miljoen waardoor de totale kredietfaciliteit € 48,3 mln. zal bedragen.
  De behandeling van het Statenvoorstel vindt plaats in 2 termijnen, waarna de commissie zal besluiten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018.


 • 6.3

  Doel van de Wijzigingsverordening is om de doorwerking van de (in maart en april 2018 ondertekende) geactualiseerde Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 voor respectievelijk Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg te borgen. Tegelijkertijd wordt ruimte voor GS gecreëerd voor maatwerkoplossingen teneinde in te kunnen spelen op kwalitatieve knelpunten. Hiertoe is paragraaf 2.4 op onderdelen aangepast.
  Tevens zijn nog 2 paragrafen aangepast, te weten in paragraaf 2.2 is de toelichtende tekst voor Duurzame verstedelijking geactualiseerd en in paragraaf 2.11 is de begripsomschrijving voor Intensieve veehouderij aangepast.
  De behandeling van het Statenvoorstel vindt plaats in 2 termijnen, waarna de commissie zal besluiten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 14-12-2018.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Wijzigingsverordening Omgevingsverordening 2014
  Statenvoorstel Wijzigingsverordening Omgevingsverordening 2014
  Statenvoorstel Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014
  Statenvoorstel Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014
 • 6.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).

  De Partij voor de Dieren stelt het volgende aan de orde: de uitvoering van de motie Voorbereiden bouwstop geitenhouderij. Deze motie, die vraagt om een Voorbereidingsbesluit vooruitlopend op een provinciale bouwstop, is in de Statenvergadering van 9 november jl. aangenomen. Tegenover de pers heeft de gedeputeerde uitlatingen gedaan (zie https://www.1limburg.nl/verbod-op-nieuwe-geitenstallen-om-gezondheidsrisicos waardoor er onduidelijkheid is of GS de motie zal uitvoeren. Duidelijkheid over de uitvoering van de motie op zo kort mogelijke termijn is, mede vanwege de rechtszekerheid, gewenst.

 • 7
 • 7.1

  De fractie van de SP (Visser) heeft verzocht om agendering van het volgende onderwerp:
  Het Europees Hof heeft een zeer duidelijk standpunt verwoord omtrent de wijze waarop Nederland om gaat met de reductie van stikstof e.d. (www.trouw.nl/groen/uitbreidingen-van-boerderijen-staan-op-het-spel-na-europees-stikstofarrest~ad1b4d5d/?fbclid=IwAR25usDoL_4p1ptmNNXbP_tuMo1Knz9Lez-F6vdIMqG2YLGuKnc2D0klL9k) Vanuit veel maatschappelijke partijen komen overigens al langer dezelfde geluiden. We lazen in de krant van woensdag 14 november dat nu ook het Openbaar Ministerie, een landelijk milieuofficier, vanuit zijn positie een duidelijk standpunt inneemt (www.limburger.nl/cnt/dmf20181114_00080458/justitie-pleit-voor-kleinere-veestapel) . Het lijkt er op dat nog slechts het LTO en bepaalde overheden niet overtuigd zijn dat drastische maatregelen echt nodig zijn. Het is niet meer mogelijk om èn de kool èn de geit te sparen.
  De SP fractie gaat er van uit dat ook GS bezig is om nu al te bekijken hoe daadwerkelijke duurzame maatregelen genomen kunnen worden. Langer wachten, ook op wat de landelijke overheid nog gaat doen, is niet verstandig. Beter direct de koe bij de horens vatten dan het paard achter de wagen spannen.
  De SP fractie wil een bespreking waarin de volgende aandachtspunten aan bod komen:

  • De mening van GS over de uitspraak van het Europees Hof voor de Limburgse situatie, met name Noord-Limburg.
  • De betekenis van de uitspraak voor de wijze waarop Limburg meent de betreffende milieuproblemen aan te pakken.
  • De toekomst van de Limburgse landbouw en veeteelt met in het achterhoofd de uitspraak van het Europees Hof.
  • De vraag of maatregelen als de PAS daadwerkelijke oplossingen zijn voor de vervuiling.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn.


 • 7.2

  De fractie van de SP (Visser) heeft om agendering verzocht m.b.t. ondersteuning biologische landbouw.
  In de nieuwsbrief van ‘Stal en Akker’ van dinsdag 13 november lazen we dat de provincie de biologische sector wil ondersteunen. Er zou een kenniscentrum komen die zich vooral richt op boeren die willen omschakelen maar ook op reeds aanwezige biologische boeren. Het kenniscentrum zal zich richten op uitbreiding van productie en afzet.
  De SP fractie, als indiener van de motie over versterking biologische sector (motie Claessens), had gehoopt op de hoogte gehouden te worden omtrent de ontwikkelingen. Vrijdag 9 november tijdens de begrotingsbesprekingen vroegen we er nog naar. Wij betreuren het dat we, als partij die de provincie hiertoe bewogen heeft, niet op de hoogte zijn gehouden dan wel betrokken zijn geworden en dat we via ‘Stal en Akker’ geïnformeerd zijn.
  De SP fractie wil een bespreking met het volgende:

  • Van de gedeputeerde een duidelijke toelichting op de stappen die hiervoor gezet worden, inclusief de precieze doelstelling, werkwijze en financiële middelen.
  • Vervolgens in een bespreekronde een reactie kunnen geven en, a.d.h.v. de toelichting van de gedeputeerde, eventuele vragen stellen en zienswijze meegeven.

  Bespreking vindt plaats in 1 termijn.

 • 7.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).

 • 8
 • 8.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).

  De fractie van de SP (Visser) heeft onderstaande ingebracht ter bespreking in de rondvraag:
  De SP fractie heeft deze periode zich ingespannen, o.a. door schriftelijke vragen, voor bescherming van ernstig bedreigde soorten flora en fauna, niet alleen voor Limburg maar voor geheel West Europa.
  Zoals de Veenorchis bij Brunssum, Vuursalamander in het Bunderbos, maar ook de slaapmuizen zoals de Hazelmuis en Eikelmuis. Deze soorten mogen we, net als cultuurerfgoed aandacht krijgt, koesteren als natuurlijk erfgoed.
  De SP fractie heeft begrepen dat er een plan in de maak is voor de bescherming van Eikelmuizen in o.a. het Savelsbos bij Gronsveld. Goede zaak, de SP fractie is wel van mening dat ‘afvangen en opfokken’ veel risico’s met zich mee brengt en dat het onmiddellijk ‘biotoop geschikt maken’ met eventueel genetische uitwisseling d.m.v. dieren van elders (Elzas) sterk de voorkeur heeft.
  De SP fractie heeft de volgende vragen:

  • Is er inmiddels een uitvoeringsplan?
  • Welke richting staat in het uitvoeringsplan (afvangen of biotoopverbetering?)
  • Wat zijn de geschatte kosten en welk bedrag is GS bereid om in te zetten?
  • Soortenbescherming ligt vaak op één lijn met landschapsherstel. Zijn er in dit kader nog meer beschermingsmaatregelen in de maak of in uitvoering?

 • 9

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 23-11-2018. Een verzoek tot agendering kan tot 16-11-2018, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (lgm.droog@prvlimburg.nl).
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.


 • 10