(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 15 februari 2019 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 15-2-2019 ongewijzigd vast te stellen.


  00:02:31 - 00:08:34 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3


  Toezeggingen
  Titel
  Technische vragen ondergrondse buisleidingen voor chemicaliën tracé van Nieuwstadt naar Helmond

  00:08:34 - 00:16:35 - A. Rossel
  00:16:35 - 00:23:58 - J.M.T. Teunissen
  00:23:58 - 00:26:02 - A. Rossel
  00:26:02 - 00:26:36 - Th.J.F.M. Bovens
  00:26:36 - 00:31:59 - A. Rossel
  00:31:59 - 00:32:19 - Th.J.F.M. Bovens
  00:32:19 - 00:41:57 - J.M.T. Teunissen
  00:41:57 - 00:43:49 - A. Rossel
  00:43:49 - 00:45:05 - M. van Caldenberg
  00:45:05 - 00:49:56 - J.M.T. Teunissen
  00:49:56 - 00:56:16 - Th.J.F.M. Bovens
 • 4

  De conceptnotulen van de Besloten Statenvergadering van 14-12-2018 zijn te raadplegen in iBabs bij het agendapunt notulen van de vergadering.

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Besloten en de Openbare Statenvergadering van 14-12-2018 ongewijzigd vast te stellen. Indien er geen voorstellen tot wijzigingen in de notulen van de Besloten Statenvergadering van 14-12-2018 worden ontvangen, wordt Provinciale Staten gevraagd deze notulen ongewijzigd vast te stellen.


 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in het volgende ontwerpbesluit, hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 5.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van PS opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen:

  • de notulen inclusief hetgeen besproken en is vastgelegd in de notulen van het besloten gedeelte van de Statenvergadering van 14 december 2018.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van PS opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen: - de notulen inclusief hetgeen besproken en is vastgelegd in de notulen van het besloten gedeelte van de Statenvergadering van 14 december 2018.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de reactie van het college van Gedeputeerde Staten op de tweede klacht inzake vermeende staatssteun verkoop onroerend goed aan Marsna, zoals genoemd in de brief van gedeputeerde Staten van 15 januari 2019 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de reactie van het college van Gedeputeerde Staten op de tweede klacht inzake vermeende staatssteun verkoop onroerend goed aan Marsna, zoals genoemd in de brief van gedeputeerde Staten van 15 januari 2019 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c jo. tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het informerend stuk inzake de gevolgen voor de Provincie Limburg van een Europees aanbestedingsresultaat met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat de betreffende aanbestedingsprocedure (inclusief eventuele bezwaren) is afgehandeld en de gunning onherroepelijk is.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c jo. tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het informerend stuk inzake de gevolgen voor de Provincie Limburg van een Europees aanbestedingsresultaat met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat de betreffende aanbestedingsprocedure (inclusief eventuele bezwaren) is afgehandeld en de gunning onherroepelijk is.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.2
 • 5.2.1

  Gedeputeerde Staten hebben bij mededeling portefeuillehouder verzonden d.d. 13-9-2018 (kenmerk 2018/57889) een aantal documenten voorgelegd aan Provinciale Staten van Limburg, onder oplegging van geheimhouding zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet. De door Gedeputeerde Staten opgelegde geheimhouding door Provinciale Staten is bekrachtigd in haar vergadering van 28-9-2018 (agendapunt 5.1.2, met kenmerk G-18-034). De geheimhouding van deze documenten gelet op artikel 25, vierde lid, van de Provinciewet kan enkel worden opgeheven door Provinciale Staten. Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 12-2-2019 en de mededeling portefeuillehouder inzake benoemingen (kenmerk 2019/11340), is het voorstel de opgelegde geheimhouding op te heffen.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de geheimhouding op de documenten zoals verwoord in de Mededeling portefeuillehouder verzonden d.d. 13-9-2018 (kenmerk 2018/57889) met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet op te heffen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de geheimhouding op de documenten zoals verwoord in de Mededeling portefeuillehouder verzonden d.d. 13 september 2018 (kenmerk 2018/57889) met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet op te heffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.3

  De Universiteit Maastricht heeft als initiatiefnemer van het Kennis-As project Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth (BReIN) een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Limburg voor het project voor een totaalbedrag van € 10 miljoen voor een projectperiode van 7 jaren. Het project BReIN richt zich inhoudelijk op onderzoek in Neurosciences meer specifiek op de Ziekte van Alzheimer waartoe een data infrastructuur wordt gecreëerd om betere diagnostiek, vroege therapie en preventie van deze ziekte te realiseren.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 1-2-2019 en als hamerstuk doorgeleid naar PS 15-2-2019. Er volgt voor PS een Gewijzigd Ontwerpbesluit (tekstuele wijziging).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 1 miljoen voor de duur van 1 jaar, als eerste tranche van een provinciale bijdrage groot maximaal € 10 miljoen voor het project Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth (BReIN) en dekking van deze bijdrage te halen uit de Immunisatiereserve voor economische structuurversterking, op basis van besluitvormingscategorie 3: PS inhoudelijk akkoord en financieel ten dele akkoord. PS besluit in meerdere tranches.
  2. De financieel technische verwerking van dit voorstel te laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2019, na positief besluit van Provinciale Staten.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 1 mln. voor de duur van 1 jaar, als eerste tranche van een provinciale bijdrage groot maximaal € 10 mln. voor het project Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth (BReIN) en dekking van deze bijdrage te halen uit de Immunisatiereserve voor economische structuurversterking, op basis van besluitvormingscategorie 3: PS inhoudelijk akkoord en financieel ten dele akkoord. PS besluit in meerdere tranches; 2. de financieel technische verwerking van dit voorstel te laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2019, na positief besluit van Provinciale Staten.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6
 • 6.1

  Op 26 november 2018 is de eerste Burgertop Limburg georganiseerd. Het Initiatiefvoorstel van de Raad van Toezicht Burgertop Limburg 2018 is om op basis van de resultaten, evaluatie en adviezen door Provinciale Staten een budget beschikbaar te laten stellen voor zowel het ondersteunen van de burgerpanels in 2019, als voor een onderzoek naar de borging van de Burgertoppen Limburg voor de komende jaren.

  Het Initiatiefvoorstel is behandeld in de Statencommissie Cultuur en Samenleving van 25-1-2019. N.a.v. deze behandeling is het Initiatiefvoorstel en het bijbehorend ontwerpbesluit aangepast.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Voor het doorzetten van de burgerpanels in 2019 en een onderzoek met uitwerking over vorm organisatie en borging van Burgertoppen in Limburg voor de komende jaren, een budget beschikbaar te stellen van € 140.000,00 (exclusief BTW);
  2. Zo snel mogelijk na de provinciale verkiezingen in maart 2019 door het Presidium de leden van een Raad van Advies Burgertop Limburg 2018 tijdens de pilotfase te benoemen, als opvolger van de Raad van Toezicht, bestaande uit een Statenlid uit de oppositie en een Statenlid uit de coalitie en twee politiek onafhankelijke burgerleden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. Voor het doorzetten van de burgerpanels in 2019 en een onderzoek met uitwerking over vorm organisatie en borging van Burgertoppen in Limburg voor de komende jaren, een budget beschikbaar te stellen van € 140.000,00 (exclusief BTW). 2. Zo snel mogelijk na de provinciale verkiezingen in maart 2019 door het Presidium de leden van een Raad van Advies Burgertop Limburg 2018 tijdens de pilotfase te benoemen, als opvolger van de Raad van Toezicht, bestaande uit een Statenlid uit de oppositie en een Statenlid uit de coalitie en twee politiek onafhankelijke burgerleden.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg.


  Moties
  Titel
  Motie 2452 Gewijzigd Van de Ven c.s. #baasvanmorgen
  Toezeggingen
  Titel
  #baasvanmorgen

  00:56:16 - 00:57:03 - P.S.M.L. Plusquin
  00:57:03 - 00:57:52 - A. Rossel
  00:57:52 - 00:58:04 - Th.J.F.M. Bovens
  00:58:04 - 00:59:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:59:44 - 01:00:55 - M Werrij-Wetzels
  01:00:55 - 01:01:16 - A. Rossel
  01:01:16 - 01:01:33 - M Werrij-Wetzels
  01:01:33 - 01:01:36 - A. Rossel
  01:01:36 - 01:02:24 - M Werrij-Wetzels
  01:02:24 - 01:04:47 - B.A. Simons
  01:04:47 - 01:09:35 - J. van de Ven
  01:09:35 - 01:10:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:10:18 - 01:10:30 - J. van de Ven
  01:10:30 - 01:11:10 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:11:10 - 01:11:32 - J. van de Ven
  01:11:32 - 01:11:55 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:11:55 - 01:12:53 - J. van de Ven
  01:12:53 - 01:13:07 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:13:07 - 01:13:23 - Th.J.F.M. Bovens
  01:13:23 - 01:21:26 - A. Berghorst
  01:21:26 - 01:21:45 - Th.J.F.M. Bovens
  01:24:14 - 01:25:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:25:29 - 01:25:34 - M Werrij-Wetzels
  01:25:34 - 01:26:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:26:38 - 01:27:19 - B.A. Simons
  01:27:19 - 01:28:13 - J. van de Ven
  01:28:13 - 01:28:19 - Th.J.F.M. Bovens
  01:33:53 - 01:34:32 - M.M.W. Voncken
  01:34:32 - 01:35:01 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:35:01 - 01:35:06 - Th.J.F.M. Bovens
  01:35:06 - 01:35:10 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:35:10 - 01:36:53 - Th.J.F.M. Bovens
  01:36:53 - 01:37:17 - B.E.P. Lauvenberg-Evers
  01:37:17 - 01:40:38 - Th.J.F.M. Bovens
  02:04:19 - 02:07:54 - H.M.V. van der Linden
  02:07:54 - 02:08:06 - Th.J.F.M. Bovens
  02:08:06 - 02:09:28 - A. Rossel
  02:09:28 - 02:09:36 - Th.J.F.M. Bovens
  02:09:45 - 02:10:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:10:31 - 02:10:48 - A. Rossel
  02:10:48 - 02:11:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:11:07 - 02:11:14 - H.M.V. van der Linden
  02:11:14 - 02:12:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:12:38 - 02:12:53 - Th.J.F.M. Bovens
  02:12:54 - 02:14:58 - M. van Caldenberg
  02:14:58 - 02:15:00 - Th.J.F.M. Bovens
  02:15:00 - 02:16:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:16:09 - 02:16:51 - M. van Caldenberg
  02:16:51 - 02:17:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:17:09 - 02:17:17 - M. van Caldenberg
  02:17:17 - 02:17:44 - A. Rossel
  02:17:44 - 02:19:34 - M. van Caldenberg
  02:19:34 - 02:19:39 - M Werrij-Wetzels
  02:19:39 - 02:19:49 - M. van Caldenberg
  02:19:49 - 02:20:12 - M Werrij-Wetzels
  02:20:12 - 02:21:34 - M. van Caldenberg
  02:21:34 - 02:21:51 - Th.J.F.M. Bovens
  02:21:51 - 02:26:23 - R.W.P.E. Housmans
 • 6.2

  Een onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg maakte onderdeel uit van het Onderzoeksprogramma 2018 van Provinciale Staten. De CvO heeft het onderzoeksrapport vastgesteld op 7 december 2018 en aan de commissie FEB toegezonden om het rapport te bespreken en te bepalen of het onderzoeksrapport als hamerstuk of als behandelstuk naar PS wordt doorgeleid.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in FEB van 1-2-2019 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 15-2-2019. Voor PS volgen nog aanvullende stukken van GS. Op basis van de ontvangen stukken wordt dit voorstel mogelijk tijdens het Presidium voorafgaand aan PS nog gewijzigd in hamerstuk (al dan niet met stemverklaring).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De volgende aanbevelingen uit het onderzoeksrapport te onderschrijven:

  1. Benoem concrete inkoop- en aanbestedingsdoelstellingen van de Provincie Limburg.
  2. Verzoek GS om PS tijdig over voornemens tot actualisatie van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Algemene Inkoopvoorwaarden en aanbestedingsregels te informeren.
  3. Verzoek GS om PS tijdig over voornemens tot de uitwerking van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen inclusief een op te zetten monitoringsvoorziening voor duurzaamheid te infomeren.
  4. Verzoek GS om te onderzoeken en eenmalig te rapporteren of:
   a. inkoop- en aanbestedingsprocedures competitiever en transparanter uitgevoerd kunnen worden door niet meer onderhands aan te besteden en in het geval van onderhands aanbesteden meer dan het wettelijk noodzakelijke aantal bedrijven te betrekken;
   b. risico's en aansprakelijkheid belegd bij bedrijven al dan niet (deels) overgenomen kunnen worden door de Provincie Limburg zodat o.a. MKB beter toegang heeft en een gelijker speelveld gecreëerd wordt;
   c. de gestandaardiseerde overdracht van intellectuele eigendomsrechten (artikel 15 AIV 2015) innovatie en marktwerking onnodig belemmert;
   d. aanbestede volumes in de praktijk significant lager zijn dan bij aanbestedingen van raamcontracten was gesteld.
  5. Verzoek GS om in de jaarlijkse Integrale jaarrapportage Inkoop en Aanbestedingen te rapporteren over het aantal klachten van bedrijven, de aard van de klachten en op welke manier meldingen zijn afgewikkeld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de volgende aanbevelingen uit het rapport Onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg (trap 2) te onderschrijven: 1. Benoem concrete inkoop- en aanbestedingsdoelstellingen van de Provincie Limburg. 2. Verzoek GS om PS tijdig over voornemens tot actualisaties van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Algemene Inkoopvoorwaarden en aanbestedingsregels te informeren. 3. Verzoek GS om PS tijdig over voornemens tot de uitwerking van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen inclusief een op te zetten monitoringsvoorziening voor duurzaamheid te informeren. 4. Verzoek GS om te onderzoeken en eenmalig te rapporteren of: a. inkoop- en aanbestedingsprocedures competitiever en transparanter uitgevoerd kunnen worden door niet meer onderhands aan te besteden en in het geval van onderhands aanbesteden door meer dan het wettelijk noodzakelijke aantal bedrijven te betrekken; b. risico’s en aansprakelijkheid belegd bij bedrijven al dan niet (deels) overgenomen kunnen worden door de Provincie Limburg zodat o.a. MKB beter toegang heeft en een gelijker speelveld gecreëerd wordt; c. de gestandaardiseerde overdracht van intellectuele eigendomsrechten (artikel 15 AIV 2015) innovatie en marktwerking onnodig belemmert; d. aanbestede volumes in de praktijk significant lager zijn dan bij aanbestedingen van raamcontracten was gesteld. 5. Verzoek GS om in de jaarlijkse Integrale jaarrapportage Inkoop en Aanbestedingen te rapporteren over het aantal klachten van bedrijven, de aard van de klachten en op welke manier meldingen zijn afgewikkeld.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg.


  Aanbevelingen onderzoeken
  Titel
  Onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg (trap 2)
  Onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg (trap 2)
  Onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg (trap 2)
  Onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg (trap 2)
  Onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg (trap 2)
  Toezeggingen
  Titel
  Beleidsnota inkoop- en aanbestedingsbeleid

  01:40:38 - 01:43:09 - A. Rossel
  01:43:09 - 01:43:21 - Th.J.F.M. Bovens
  01:43:21 - 01:46:18 - J. van Wageningen
  01:46:18 - 01:46:54 - Th.J.F.M. Bovens
  01:46:54 - 01:48:58 - G.P.J. Koopmans
  01:48:58 - 01:49:34 - J. van Wageningen
  01:49:34 - 01:49:50 - A. Rossel
  01:49:50 - 01:50:47 - G.P.J. Koopmans
  01:50:47 - 01:51:39 - J. van Wageningen
  01:51:39 - 01:52:41 - G.P.J. Koopmans
  01:52:41 - 01:52:46 - J. van Wageningen
  01:52:46 - 01:53:24 - G.P.J. Koopmans
  01:53:24 - 01:53:35 - J. van Wageningen
  01:53:35 - 01:54:16 - G.P.J. Koopmans
  01:54:16 - 01:54:28 - Th.J.F.M. Bovens
  01:54:28 - 01:54:48 - J. van Wageningen
  01:54:48 - 01:55:09 - Th.J.F.M. Bovens
  01:57:42 - 01:58:31 - J. van Wageningen
  01:58:31 - 01:58:39 - Th.J.F.M. Bovens
  01:58:39 - 01:58:48 - J. van Wageningen
  01:58:48 - 01:59:09 - Th.J.F.M. Bovens
  01:59:09 - 01:59:43 - R.W.P.E. Housmans
  01:59:43 - 02:04:19 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.3

  BSTC is een samenwerking van (vooralsnog) drie partners: Sitech, TNO en Universiteit Maastricht, ondersteund door Brightlands Chemelot Campus (BCC), gericht op:

  1. toegepast en fundamenteel onderzoek naar opties voor een klimaat neutrale chemische (proces)industrie;
  2. de ontwikkeling en demonstratie van deze technologische opties uit voorgaande.

  In het Limburgs aanbod voor de kabinetsambities regionale knelpunten en klimaat- en energietransitie is het BSTC opgenomen. In LEKTA (Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak) is BSTC een belangrijke pijler voor het realiseren van noodzakelijk onderzoek en innovaties t.b.v. de energie- en klimaatdoelstellingen. De ontwikkeling van BSTC bouwt voort op de input die de industrie en de Provincie hebben geleverd voor het nationale Energie- en Klimaatakkoord en is gericht op de middellange en lange termijn om te komen tot een klimaat neutraal Chemelot en Nederland/trilaterale regio 2050. Verder past BSTC in het thema 'energietransitie en duurzaamheid'; een van de vier thema's in het kader van het innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Het BSTC gaat functioneren als een onderzoeks- en innovatiegroep gedreven door vragen uit de industrie. Gekoppeld aan de ambitie om zoveel mogelijk industriepartners (binnen en buiten Chemelot) aan het BSTC te binden, worden de projecten altijd op Chemelot door BSTC uitgevoerd. Met deze positionering fungeert BSTC als motor voor korte termijn daadkracht en (middel)lange termijn innovatie en fundamenteel onderzoek in het proces van verduurzaming van de industrie in Limburg.
  Het BSTC is in ontwikkeling. In de kwartiermakersfase wordt de langjarige financiering uitgewerkt. Om, vooruitlopend daarop, in te kunnen spelen op het beschikbaar komen van financieringsbronnen, zoals EU- en Rijksmiddelen) moet cofinanciering door zowel private partijen als medeoverheden (zoals Provincie) worden aangetoond. Met de inzet van € 1 miljoen kan hier invulling aan worden gegeven.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in FEB van 1-2-2019 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 15-2-2019. Er volgt voor PS nog aanvullende informatie.

  Indien de Statenvoorstellen G-19-001 en G-18-055 beide behandelstukken blijven, heeft het Presidium besloten dat de agendapunten 6.3 en 6.4 gezamenlijk worden behandeld, maar apart in stemming worden gebracht.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1 miljoen voor de operationele fase van BSTC in het eerste halfjaar van 2019, onder de voorwaarde dat de drie partners Sitech, TNO en Universiteit Maastricht een positief besluit hebben genomen over de oprichting van BSTC en zich daartoe financieel langdurig committeren.
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen om deze bijdrage in te zetten zodat de oprichting van BSTC inhoudelijk en financieel is beoordeeld.
  3. Middels een begrotingswijziging de bijdrage ad € 1 miljoen ten laste te brengen van de immunisatiereserve economische structuurversterking ter grootte van € 70 miljoen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1 miljoen voor de operationele fase van BSTC in het eerste halfjaar van 2019, onder de voorwaarde dat de drie partners Sitech, TNO en Universiteit Maastricht een positief besluit hebben genomen over de oprichting van BSTC en zich daartoe financieel langdurig committeren; 2. Gedeputeerde Staten op te dragen om deze bijdrage in te zetten zodra de oprichting van BSTC inhoudelijk en financieel is beoordeeld; 3. middels een begrotingswijziging de bijdrage ad € 1 miljoen ten laste te brengen van de immunisatiereserve economische structuurversterking ter grootte van € 70 miljoen.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 31 Van Caldenberg-Housmans inzake financieel voordeel van huishoudens en MKB
  Moties
  Titel
  Motie 2453 2e gewijzigd Van der Linden c.s. inzake instellen revolverend fonds t.b.v. experimentele projecten
  Motie 2454 Gewijzigd Lauvenberg-Evers c.s. inzake Advies Staatssteun
  Motie 2456 Gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake financieel voordeel voor huishoudens en MKB

  02:26:23 - 02:26:35 - Th.J.F.M. Bovens
  02:26:40 - 02:29:15 - H.L.M. Nijskens
  02:29:15 - 02:29:27 - M. van Caldenberg
  02:29:27 - 02:29:47 - H.L.M. Nijskens
  02:29:47 - 02:29:59 - M. van Caldenberg
  02:29:59 - 02:30:36 - H.L.M. Nijskens
  02:30:36 - 02:30:53 - Th.J.F.M. Bovens
  02:30:53 - 02:32:39 - J.F.B. van Rey
  02:32:39 - 02:32:42 - A. Rossel
  02:32:42 - 02:32:54 - J.F.B. van Rey
  02:32:54 - 02:33:04 - A. Rossel
  02:33:04 - 02:33:33 - J.F.B. van Rey
  02:33:33 - 02:33:57 - A. Rossel
  02:33:57 - 02:35:03 - J.F.B. van Rey
  02:35:03 - 02:35:47 - Th.J.F.M. Bovens
  02:35:47 - 02:40:05 - J.P. van den Akker
  02:40:05 - 02:40:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:40:43 - 02:41:11 - J.P. van den Akker
  02:41:11 - 02:41:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:41:13 - 02:41:25 - J.P. van den Akker
  02:41:25 - 02:41:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:41:56 - 02:42:19 - J.P. van den Akker
  02:42:19 - 02:42:53 - M. van Caldenberg
  02:42:53 - 02:43:20 - J.P. van den Akker
  02:43:20 - 02:43:39 - M. van Caldenberg
  02:43:39 - 02:44:04 - J.P. van den Akker
  02:44:04 - 02:45:26 - R.W.P.E. Housmans
  02:45:26 - 02:45:47 - J.P. van den Akker
  02:45:47 - 02:46:11 - R.W.P.E. Housmans
  02:46:11 - 02:46:40 - J.P. van den Akker
  02:46:40 - 02:47:32 - R.W.P.E. Housmans
  02:47:32 - 02:48:04 - J.P. van den Akker
  02:48:04 - 02:48:06 - R.W.P.E. Housmans
  02:48:06 - 02:48:11 - Th.J.F.M. Bovens
  02:48:11 - 02:48:14 - R.W.P.E. Housmans
  02:48:14 - 02:50:41 - J.P. van den Akker
  02:50:41 - 02:50:49 - M. van Caldenberg
  02:50:49 - 02:51:11 - J.P. van den Akker
  02:51:11 - 02:51:20 - M. van Caldenberg
  02:51:20 - 02:53:01 - J.P. van den Akker
  02:53:01 - 02:53:21 - J.F.B. van Rey
  02:53:21 - 02:53:40 - J.P. van den Akker
  02:53:40 - 02:53:58 - J.F.B. van Rey
  02:53:58 - 02:54:17 - J.P. van den Akker
  02:54:17 - 02:54:34 - J.F.B. van Rey
  02:54:34 - 02:54:37 - J.P. van den Akker
  02:54:37 - 02:55:14 - Th.J.F.M. Bovens
  04:02:48 - 04:03:04 - A. Rossel
  04:03:04 - 04:03:25 - Th.J.F.M. Bovens
  04:03:25 - 04:05:48 - H.M.V. van der Linden
  04:05:48 - 04:06:11 - A. Rossel
  04:06:11 - 04:06:30 - Th.J.F.M. Bovens
  04:06:30 - 04:07:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:07:58 - 04:08:10 - Th.J.F.M. Bovens
  04:08:10 - 04:08:52 - M Werrij-Wetzels
  04:08:52 - 04:09:01 - Th.J.F.M. Bovens
  04:09:01 - 04:09:56 - M. van Caldenberg
  04:09:56 - 04:10:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:10:29 - 04:10:42 - M. van Caldenberg
  04:10:42 - 04:10:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:10:45 - 04:12:22 - M. van Caldenberg
  04:12:22 - 04:12:37 - Th.J.F.M. Bovens
  04:12:37 - 04:13:54 - R.W.P.E. Housmans
  04:13:54 - 04:14:07 - Th.J.F.M. Bovens
  04:14:14 - 04:15:26 - H.L.M. Nijskens
  04:15:26 - 04:15:36 - Th.J.F.M. Bovens
  04:15:47 - 04:16:55 - J.F.B. van Rey
  04:16:55 - 04:17:45 - Th.J.F.M. Bovens
  04:17:48 - 04:20:05 - J.P. van den Akker
  04:20:05 - 04:20:16 - M. van Caldenberg
  04:20:16 - 04:20:39 - J.P. van den Akker
  04:20:39 - 04:21:00 - M. van Caldenberg
  04:21:00 - 04:22:58 - J.P. van den Akker
  04:22:58 - 04:23:53 - R.W.P.E. Housmans
  04:23:53 - 04:24:07 - J.P. van den Akker
  04:24:07 - 04:24:15 - R.W.P.E. Housmans
  04:24:15 - 04:24:31 - J.P. van den Akker
  04:25:25 - 04:25:31 - Th.J.F.M. Bovens
  04:25:33 - 04:25:36 - J.P. van den Akker
  04:25:36 - 04:26:22 - Th.J.F.M. Bovens
  04:26:22 - 04:27:13 - J.P. van den Akker
  04:27:13 - 04:27:32 - A. Rossel
  04:27:32 - 04:28:03 - J.P. van den Akker
  04:28:03 - 04:28:30 - H.L.M. Nijskens
  04:28:30 - 04:28:56 - J.P. van den Akker
  04:28:56 - 04:29:38 - H.L.M. Nijskens
  04:29:38 - 04:30:07 - J.P. van den Akker
  04:30:07 - 04:30:32 - H.L.M. Nijskens
  04:30:32 - 04:32:08 - Th.J.F.M. Bovens
  04:32:08 - 04:32:46 - M. van Caldenberg
  04:32:46 - 04:33:47 - R.W.P.E. Housmans
  04:33:47 - 04:33:58 - Th.J.F.M. Bovens
  04:33:58 - 04:34:24 - J.P. van den Akker
  04:34:24 - 04:34:27 - Th.J.F.M. Bovens
  04:34:27 - 04:34:41 - H.M.V. van der Linden
  04:34:41 - 04:42:55 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.4

  Op de Brightlands Smart Services Campus staat het creëren van producten op basis van hoogwaardige technologie centraal. De vooruitgang in nieuwe technieken die meer mogelijkheden in zich hebben om producten te ontwikkelen die commercieel haalbaar zijn, leidt ertoe dat de inzet van de te hanteren techniek aan verandering onderhevig is. Het programma Brightlands Techruption maakt het bedrijven (MKB en corporates) en kennisinstellingen mogelijk om nieuwe technieken te gebruiken en verder te ontwikkelen. Het programma Brightlands Techruption is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus in het bijzonder door het leggen van verbindingen met het bedrijfsleven (MKB) en kennisinstellingen. Tevens biedt het programma Techruption studenten aan de Universiteit, HBO of MBO de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze in contact te komen met het lokale MKB en met corporaties die op de Campus zijn gehuisvest.
  Hierdoor ontstaat er een uitwisseling van kennis en kunde die de verdere ontwikkeling van talent ten goede komt. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk werkklimaat en een toename van de werkgelegenheid, waarbij talent voor de regio blijft behouden. Dit versterkt de regionale economie van Limburg.
  Voor bedrijven geeft het programma de mogelijkheid om onzekere en impactvolle innovatietrajecten buiten hun eigen operationele organisatie te plaatsen en op een gestructureerde manier te laten plaatsvinden, maar ook om deze samen met anderen in een open innovatie omgeving, de Campus, te laten plaatsvinden.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in FEB van 1-2-2019 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 1-2-2019. Mogelijk dat dit voorstel in het Presidium voorafgaand aan PS nog gewijzigd wordt in hamerstuk.

  Indien de Statenvoorstellen G-19-001 en G-18-055 beide behandelstukken blijven, heeft het Presidium besloten dat de agendapunten 6.3 en 6.4 gezamenlijk worden behandeld, maar apart in stemming worden gebracht.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 1 miljoen uit de immunisatiereserve onderdeel € 70 miljoen economische structuurversterking voor het toekennen van een subsidie aan CMD B.V. ten behoeve van het programma Brightlands Techruption.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 1 miljoen uit de immunisatiereserve onderdeel € 70 miljoen economische structuurversterking voor het toekennen van een subsidie aan CMD B.V. ten behoeve van het programma Brightlands Techruption.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg.

 • 7

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.


 • 8

  Moties
  Titel
  Motie 2455 Van Rey inzake N280 wegvlak Leudal
  Motie 2457 Janssen-Plusquin inzake uitvoeringsplan stroomaansluiting grootverbruikers
  Motie 2458 Rossel-Plusquin inzake geen containerpark nucleair afval Tihange
  Motie 2459 Gewijzigd Plusquin c.s. inzake onderzoeksvoorstel kinderen met aangeboren afwijkingen
  Motie 2460 Plusquin-Janssen inzake doorgaan met actieve soortenbescherming
  Motie 2461 Plusquin-Janssen inzake geen taboe op vermindering dieraantallen
  Motie 2462 Van Caldenberg c.s. inzake nieuwe vergunning Sibelco
  Motie 2463 Rossel geen extra tracé ondergrondse buisleidingen voor chemicaliën
  Motie 2464 Werrij-Wetzels c.s. inzake slimme allianties Limburgse politie
  Motie 2465 Janssen-Plusquin inzake financiële ondersteuning energiecoöperaties
  Motie 2466 Housmans inzake verklaring geen Neodymium
  Toezeggingen
  Titel
  Plan annex bestedingsvoorstel inzake de actieve soortenbescherming (inclusief de unieke Limburgse soorten) opnemen in het overdrachtsdossier
  Plan over netwerkbeheerders inclusief het realistisch beslag
  Reikwijdte M 2466 Neodymium

  04:42:55 - 04:43:35 - J.F.B. van Rey
  04:43:35 - 04:43:44 - Th.J.F.M. Bovens
  04:44:46 - 04:47:07 - J.F.B. van Rey
  04:47:07 - 04:48:18 - M.M.W. Voncken
  04:48:18 - 04:49:04 - J.F.B. van Rey
  04:49:04 - 04:49:41 - M.M.W. Voncken
  04:49:41 - 04:50:06 - Th.J.F.M. Bovens
  04:50:06 - 04:52:25 - E. Geurts
  04:52:25 - 04:52:39 - R.J.H. Franssen
  04:52:39 - 04:52:48 - E. Geurts
  04:52:48 - 04:53:02 - R.J.H. Franssen
  04:53:02 - 04:53:31 - E. Geurts
  04:53:31 - 04:53:44 - Th.J.F.M. Bovens
  04:53:44 - 04:54:15 - K.J.P. van Soest
  04:54:15 - 04:54:35 - A. Rossel
  04:54:35 - 04:54:59 - H.L.M. Nijskens
  04:54:59 - 04:55:17 - J. van Wageningen
  04:55:17 - 04:55:58 - M.M.W. Voncken
  04:55:58 - 04:56:05 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:56:18 - 04:58:02 - Th.J.F.M. Bovens
  04:58:02 - 04:59:44 - W.R.L. Janssen
  04:59:44 - 05:00:00 - Th.J.F.M. Bovens
  05:00:00 - 05:02:18 - E. Geurts
  05:02:18 - 05:02:28 - Th.J.F.M. Bovens
  05:02:28 - 05:02:43 - W.R.L. Janssen
  05:02:43 - 05:03:17 - E. Geurts
  05:03:17 - 05:03:36 - W.R.L. Janssen
  05:03:36 - 05:04:28 - R.W.P.E. Housmans
  05:04:28 - 05:05:54 - J. van Wageningen
  05:05:54 - 05:06:28 - E. Geurts
  05:06:28 - 05:07:16 - J. van Wageningen
  05:07:16 - 05:07:36 - A. Rossel
  05:07:36 - 05:07:53 - W.R.L. Janssen
  05:07:53 - 05:08:00 - J. van Wageningen
  05:08:00 - 05:08:20 - W.R.L. Janssen
  05:08:20 - 05:08:38 - H.M.V. van der Linden
  05:08:38 - 05:09:09 - E. Geurts
  05:09:09 - 05:09:09 - M. van Caldenberg
  05:09:47 - 05:10:07 - W.R.L. Janssen
  05:10:07 - 05:10:26 - J. van Wageningen
  05:10:26 - 05:11:06 - R.W.P.E. Housmans
  05:11:06 - 05:11:08 - W.R.L. Janssen
  05:11:08 - 05:11:10 - Th.J.F.M. Bovens
  05:11:10 - 05:11:20 - W.R.L. Janssen
  05:11:20 - 05:11:51 - E. Geurts
  05:11:51 - 05:11:54 - W.R.L. Janssen
  05:11:54 - 05:12:02 - Th.J.F.M. Bovens
  05:12:23 - 05:12:28 - W.R.L. Janssen
  05:12:28 - 05:13:00 - Th.J.F.M. Bovens
  05:13:00 - 05:14:13 - A. Rossel
  05:14:13 - 05:14:23 - Th.J.F.M. Bovens
  05:14:23 - 05:14:49 - E. Geurts
  05:14:49 - 05:14:52 - Th.J.F.M. Bovens
  05:14:52 - 05:15:13 - A. Rossel
  05:15:13 - 05:15:56 - E. Geurts
  05:15:56 - 05:16:21 - Th.J.F.M. Bovens
  05:16:21 - 05:17:14 - R.W.P.E. Housmans
  05:17:14 - 05:19:00 - Th.J.F.M. Bovens
  05:19:00 - 05:22:56 - P.S.M.L. Plusquin
  05:22:56 - 05:23:19 - Th.J.F.M. Bovens
  05:23:19 - 05:23:29 - J.M.T. Teunissen
  05:23:29 - 05:23:45 - G.P.J. Koopmans
  05:23:45 - 05:24:03 - J.M.T. Teunissen
  05:24:03 - 05:24:25 - A. Rossel
  05:24:25 - 05:24:34 - J.M.T. Teunissen
  05:24:34 - 05:25:39 - Th.J.F.M. Bovens
  05:25:39 - 05:29:49 - P.S.M.L. Plusquin
  05:29:49 - 05:29:57 - Th.J.F.M. Bovens
  05:29:57 - 05:32:10 - G.P.J. Koopmans
  05:32:10 - 05:32:35 - Th.J.F.M. Bovens
  05:32:35 - 05:32:56 - P.S.M.L. Plusquin
  05:32:56 - 05:32:59 - Th.J.F.M. Bovens
  05:32:59 - 05:34:02 - G.P.J. Koopmans
  05:34:02 - 05:34:10 - P.S.M.L. Plusquin
  05:34:10 - 05:35:13 - Th.J.F.M. Bovens
  05:35:35 - 05:39:08 - P.S.M.L. Plusquin
  05:39:08 - 05:41:11 - R.W.P.E. Housmans
  05:41:11 - 05:41:15 - Th.J.F.M. Bovens
  05:41:15 - 05:41:49 - R.W.P.E. Housmans
  05:41:49 - 05:41:55 - Th.J.F.M. Bovens
  05:41:55 - 05:42:15 - P.M.G. Visser
  05:42:15 - 05:42:41 - P.S.M.L. Plusquin
  05:42:41 - 05:42:48 - P.M.G. Visser
  05:42:48 - 05:43:32 - R.J.H. Franssen
  05:43:32 - 05:43:52 - P.S.M.L. Plusquin
  05:43:52 - 05:44:02 - R.J.H. Franssen
  05:44:02 - 05:44:44 - P.S.M.L. Plusquin
  05:44:44 - 05:45:42 - R.J.H. Franssen
  05:45:42 - 05:46:26 - P.S.M.L. Plusquin
  05:46:26 - 05:46:33 - R.J.H. Franssen
  05:46:33 - 05:47:48 - M.L.M. Verhoijsen
  05:47:48 - 05:47:56 - P.S.M.L. Plusquin
  05:47:56 - 05:48:55 - M.L.M. Verhoijsen
  05:48:55 - 05:49:48 - P.S.M.L. Plusquin
  05:49:48 - 05:49:55 - M.L.M. Verhoijsen
  05:49:55 - 05:49:58 - P.S.M.L. Plusquin
  05:49:58 - 05:50:08 - Th.J.F.M. Bovens
  05:50:08 - 05:53:32 - G.P.J. Koopmans
  05:53:32 - 05:54:05 - Th.J.F.M. Bovens
  05:55:02 - 05:58:00 - M. van Caldenberg
  05:58:00 - 05:58:13 - Th.J.F.M. Bovens
  05:58:13 - 05:58:49 - J.M.T. Teunissen
  05:58:49 - 05:59:01 - Th.J.F.M. Bovens
  05:59:01 - 05:59:13 - M Werrij-Wetzels
  06:06:36 - 06:07:37 - Th.J.F.M. Bovens
  06:07:37 - 06:08:48 - R.W.P.E. Housmans
  06:08:48 - 06:09:11 - A. Rossel
  06:09:47 - 06:10:45 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:10:45 - 06:11:27 - J. van Wageningen
  06:11:27 - 06:12:08 - Th.J.F.M. Bovens
  06:12:08 - 06:14:36 - J.J. Braam
  06:14:36 - 06:15:02 - Th.J.F.M. Bovens
  06:15:02 - 06:16:05 - A. Rossel
  06:16:05 - 06:17:58 - J.M.T. Teunissen
  06:17:58 - 06:18:51 - A. Rossel
  06:18:51 - 06:20:23 - Th.J.F.M. Bovens
  06:20:23 - 06:21:11 - M Werrij-Wetzels
  06:21:11 - 06:21:29 - Th.J.F.M. Bovens
  06:22:15 - 06:22:28 - R.W.P.E. Housmans
  06:22:28 - 06:23:42 - Th.J.F.M. Bovens
  06:23:42 - 06:25:59 - W.R.L. Janssen
  06:25:59 - 06:26:15 - Th.J.F.M. Bovens
  06:26:15 - 06:27:28 - E. Geurts
  06:27:28 - 06:27:47 - Th.J.F.M. Bovens
  06:27:47 - 06:28:41 - J. van Wageningen
  06:28:41 - 06:29:34 - H.M.V. van der Linden
  06:29:34 - 06:30:04 - M. van Caldenberg
  06:30:04 - 06:30:24 - W.R.L. Janssen
  06:30:24 - 06:31:50 - Th.J.F.M. Bovens
  06:31:50 - 06:34:36 - R.W.P.E. Housmans
  06:34:36 - 06:34:44 - Th.J.F.M. Bovens
  06:34:44 - 06:35:34 - E. Geurts
  06:35:34 - 06:35:44 - Th.J.F.M. Bovens
  06:35:44 - 06:36:00 - R.W.P.E. Housmans
  06:36:00 - 06:36:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:36:38 - 06:37:12 - R.W.P.E. Housmans
  06:37:12 - 06:39:36 - Th.J.F.M. Bovens
 • 9