(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Vergadering Statencommissie MD

vrijdag 29 mei 2020 14:30 - 18:35

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 29-5-2020 ongewijzigd vast te stellen.


  00:00:53 - 00:01:41 - H.M.V. van der Linden
  00:01:52 - 00:02:14 - P.D. Baneke
  00:02:16 - 00:02:45 - A. Berghorst
  00:02:45 - 00:02:53 - H.M.V. van der Linden
  00:02:53 - 00:03:07 - L.M.C. van den Beucken
  00:03:09 - 00:03:20 - J.A.A.M. Reuser
  00:03:23 - 00:03:27 - M.M.G.M. Richter
  00:03:27 - 00:03:52 - H.M.V. van der Linden
  00:03:52 - 00:04:11 - H.J.H. Mackus
  00:04:11 - 00:04:46 - H.M.V. van der Linden
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 22-5-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.  00:04:46 - 00:05:07 - L.M.C. van den Beucken
  00:05:07 - 00:05:23 - H.M.V. van der Linden
  00:05:23 - 00:05:36 - P.J.M. Loomans
  00:05:44 - 00:08:32 - H.M.V. van der Linden
 • 4

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 22-5-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 22-5-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.  00:08:32 - 00:09:03 - A. Berghorst
  00:09:03 - 00:09:18 - H.M.V. van der Linden
  00:09:18 - 00:09:56 - H.J.H. Mackus
  00:09:56 - 00:10:21 - H.M.V. van der Linden
 • 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 29-5-2020. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 22-5-2020, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.


 • 7
 • 7.1

  Tijdens de recente Statenvergadering van 14 februari 2020 is bepaald dat alle partijen de voorkeur
   geven aan uitvoering van het Nieuwe alternatief. Dit is echter formeel nog niet besloten en wordt in
   dit voorstel daarom op hoofdlijnen ingegaan op de voor- en nadelen van beide alternatieven en
   wordt een onderbouwing gegeven voor de keuze voor het Nieuwe alternatief.
   Daarnaast wordt de per 31 maart 2020 overeengekomen definitieve scope en financiering
   toegelicht.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.


 • 7.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  00:11:29 - 00:13:28 - M.Th. Bosch
  00:13:35 - 00:14:26 - A. Berghorst
  00:14:39 - 00:15:10 - P.D. Baneke
  00:15:15 - 00:16:01 - L.H. Bastiaans
  00:16:04 - 00:16:58 - L.M.C. van den Beucken
  00:17:03 - 00:17:47 - P.J.M. Loomans
  00:17:52 - 00:18:55 - W.A.J. IJpelaar
  00:19:03 - 00:21:55 - J.A.A.M. Reuser
  00:21:59 - 00:22:10 - M.M.G.M. Richter
  00:22:13 - 00:24:51 - L.A.P. Vaessen
  00:24:58 - 00:27:14 - M. van Caldenberg
  00:27:26 - 00:30:48 - H.J.H. Mackus
  00:30:58 - 00:32:21 - C. Brugman-Rustenburg
  00:32:21 - 00:32:43 - H.M.V. van der Linden
  00:32:43 - 00:32:49 - M.Th. Bosch
  00:32:53 - 00:32:58 - A. Berghorst
  00:32:59 - 00:33:02 - P.D. Baneke
  00:33:09 - 00:33:15 - L.M.C. van den Beucken
  00:33:18 - 00:33:21 - P.J.M. Loomans
  00:33:23 - 00:33:25 - W.A.J. IJpelaar
  00:33:28 - 00:33:32 - J.A.A.M. Reuser
  00:33:36 - 00:34:03 - H.J.H. Mackus
  00:34:03 - 00:34:13 - J.A.A.M. Reuser
  00:34:18 - 00:34:28 - L.A.P. Vaessen
  00:34:30 - 00:34:45 - M. van Caldenberg
  00:34:45 - 00:35:08 - H.M.V. van der Linden
 • 8
 • 8.1

  In het Collegeprogramma ‘Vernieuwend verbinden’ (2020-2023) is een actieprogramma ‘Blue
   Economy Limburg‘ aangekondigd. Dit actieprogramma kader ligt nu in de vorm van een
   beleidskader Circulaire Economie (CE) voor. In dit kader wordt beschreven
   wat wij onder circulaire economie verstaan in de Europese en nationale context. Op basis van de
   circulaire foto van Limburg worden de ambities en uitgangspunten van het College omschreven,
   resulterend in een uitvoeringsprogramma met 4 actielijnen en een samenwerkingslijn waarin wordt
   aangegeven wat wij als Provincie gaan doen en hoe wij de beschikbare middelen en instrumenten
   willen inzetten. Het beleidskader CE speelt nadrukkelijk in op de nieuwe duurzame agenda voor de
   toekomst van de Europese Commissie ‘de Europese Green Deal’. In afstemming met de nieuwe
   regionale innovatiestrategie (RIS3) in Zuid Nederlands verband, levert de provincie Limburg met dit
   beleidskader een proportionele bijdrage aan de nieuwe Europese doelstellingen voor met name de
   circulaire economie.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Beleidskader Circulaire Economie
  Statenvoorstel Beleidskader Circulaire Economie
  Statenvoorstel Beleidskader Circulaire Economie

  03:26:11 - 03:28:28 - R.J.H. Burlet
  03:28:35 - 03:33:27 - N.J.H.M. Vincken
  03:33:31 - 03:39:16 - E.E.C. Palmen
  03:39:21 - 03:41:16 - P.J.M. Loomans
  03:41:21 - 03:47:03 - L.M.C. van den Beucken
  03:47:11 - 03:51:40 - L.H. Bastiaans
  03:51:48 - 03:55:03 - P.D. Baneke
  03:55:09 - 03:59:16 - A. Berghorst
  03:59:24 - 04:01:44 - B.J.M.H. Megens
  04:01:49 - 04:05:00 - M.M.G.M. Richter
  04:05:11 - 04:08:58 - J. van Wageningen
  04:09:05 - 04:11:48 - J. Wolters Gregório
  04:11:56 - 04:13:09 - R.J.H. Burlet
  04:13:09 - 04:13:23 - P.D. Baneke
  04:13:32 - 04:14:02 - A. Berghorst
  04:14:02 - 04:21:45 - R.J.H. Burlet
  04:21:46 - 04:22:42 - A. Berghorst
  04:22:42 - 04:23:04 - R.J.H. Burlet
  04:23:04 - 04:23:20 - H.M.V. van der Linden
  04:23:23 - 04:23:55 - L.M.C. van den Beucken
  04:23:55 - 04:27:56 - R.J.H. Burlet
  04:27:56 - 04:28:08 - M.M.G.M. Richter
  04:28:08 - 04:30:17 - R.J.H. Burlet
  04:30:21 - 04:30:39 - P.D. Baneke
  04:30:40 - 04:31:06 - R.J.H. Burlet
  04:31:08 - 04:31:48 - H.M.V. van der Linden
 • 8.2

  Gedeputeerde Burlet heeft verzocht om agendering van deze informerende notitie, met de volgende motivatie: reden voor agendering is dat ik graag voortvarend de uitvoering van deze Agenda ter hand zou willen nemen. Ook het Kabinet, de Europese Commissie en de Duitse Deelstaat NRW werken
   aan de realisatie van waterstofplannen en stellen steeds meer middelen beschikbaar.
  Ik zou daar voortvarend op willen aansluiten en daarvoor uw reflectie en steun aan de Limburgse Waterstofagenda zo snel mogelijk willen bespreken.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 60 minuten.


 • 8.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 • 9

  00:44:24 - 00:46:28 - M.M.G.M. Richter
  00:46:37 - 00:48:21 - J. Wolters Gregório
  00:48:25 - 00:48:49 - J. van Wageningen
  00:48:50 - 00:49:13 - J. Wolters Gregório
  00:49:13 - 00:49:24 - J. van Wageningen
  00:49:31 - 00:52:04 - J. Wolters Gregório
  00:52:11 - 00:57:24 - J. van Wageningen
  00:57:24 - 00:57:41 - H.M.V. van der Linden
  00:57:41 - 01:00:40 - J. van Wageningen
  01:00:45 - 01:07:54 - N.J.H.M. Vincken
  01:08:03 - 01:14:02 - E.E.C. Palmen
  01:14:08 - 01:18:19 - P.J.M. Loomans
  01:18:24 - 01:23:51 - L.M.C. van den Beucken
  01:23:56 - 01:27:20 - B.J.M.H. Megens
  01:27:35 - 01:36:56 - A. Berghorst
  01:37:02 - 01:39:13 - L.P.M.T. Lemmens
  01:39:15 - 01:43:07 - L.H. Bastiaans
  01:43:09 - 01:43:55 - A. Berghorst
  01:43:57 - 01:44:08 - L.H. Bastiaans
  01:44:08 - 01:44:16 - A. Berghorst
  01:44:28 - 01:45:04 - J. van Wageningen
  01:45:15 - 01:45:50 - A. Berghorst
  01:45:53 - 01:47:45 - L.H. Bastiaans
  01:47:52 - 01:48:30 - L.M.C. van den Beucken
  01:48:32 - 01:49:04 - L.H. Bastiaans
  01:49:23 - 01:51:01 - R.J.H. Burlet
  01:51:02 - 01:51:33 - L.H. Bastiaans
  01:51:35 - 01:52:11 - R.J.H. Burlet
  01:52:12 - 01:52:40 - A. Berghorst
  01:52:40 - 02:03:45 - R.J.H. Burlet
  02:03:50 - 02:04:53 - A. Berghorst
  02:04:53 - 02:05:24 - R.J.H. Burlet
  02:05:24 - 02:05:42 - A. Berghorst
  02:05:42 - 02:06:41 - R.J.H. Burlet
  02:06:44 - 02:07:52 - J. van Wageningen
  02:08:01 - 02:10:51 - R.J.H. Burlet
  02:10:53 - 02:11:02 - A. Berghorst
  02:11:03 - 02:15:36 - R.J.H. Burlet
  02:15:41 - 02:16:24 - P.J.M. Loomans
  02:16:25 - 02:16:55 - R.J.H. Burlet
  02:16:56 - 02:17:06 - N.J.H.M. Vincken
  02:17:07 - 02:17:40 - R.J.H. Burlet
  02:17:44 - 02:18:35 - P.J.M. Loomans
  02:18:35 - 02:19:05 - N.J.H.M. Vincken
  02:19:16 - 02:22:34 - R.J.H. Burlet
  02:22:35 - 02:23:31 - A. Berghorst
  02:23:33 - 02:23:48 - R.J.H. Burlet
  02:23:48 - 02:24:13 - A. Berghorst
  02:24:13 - 02:24:48 - R.J.H. Burlet
  02:24:48 - 02:25:28 - A. Berghorst
  02:25:28 - 02:28:14 - R.J.H. Burlet
  02:28:28 - 02:28:40 - L.P.M.T. Lemmens
  02:29:29 - 02:30:51 - R.J.H. Burlet
  02:30:58 - 02:31:13 - L.P.M.T. Lemmens
  02:31:49 - 02:32:17 - R.J.H. Burlet
  02:32:29 - 02:34:03 - M.M.G.M. Richter
  02:34:11 - 02:36:12 - J. Wolters Gregório
  02:36:16 - 02:38:46 - J. van Wageningen
  02:38:50 - 02:39:01 - N.J.H.M. Vincken
  02:39:06 - 02:39:36 - E.E.C. Palmen
  02:39:38 - 02:41:02 - P.J.M. Loomans
  02:41:07 - 02:42:46 - L.M.C. van den Beucken
  02:42:50 - 02:43:32 - B.J.M.H. Megens
  02:43:37 - 02:44:53 - A. Berghorst
  02:45:00 - 02:45:57 - L.P.M.T. Lemmens
  02:46:00 - 02:47:54 - L.H. Bastiaans
  02:57:09 - 02:57:43 - H.M.V. van der Linden
  02:57:43 - 02:59:54 - R.J.H. Burlet
  03:00:03 - 03:00:23 - A. Berghorst
  03:00:23 - 03:02:24 - R.J.H. Burlet
  03:02:27 - 03:02:48 - L.P.M.T. Lemmens
  03:02:50 - 03:03:16 - R.J.H. Burlet
  03:03:21 - 03:04:16 - L.H. Bastiaans
  03:04:18 - 03:06:44 - R.J.H. Burlet
  03:06:46 - 03:07:28 - J. van Wageningen
  03:07:29 - 03:07:51 - R.J.H. Burlet
  03:07:52 - 03:08:39 - A. Berghorst
  03:08:39 - 03:09:00 - R.J.H. Burlet
  03:09:00 - 03:09:24 - H.M.V. van der Linden
  03:09:24 - 03:09:52 - R.J.H. Burlet
  03:09:55 - 03:10:24 - P.J.M. Loomans
  03:10:26 - 03:11:12 - R.J.H. Burlet
  03:11:20 - 03:12:41 - J. Wolters Gregório
  03:12:45 - 03:12:57 - R.J.H. Burlet
  03:12:59 - 03:13:22 - L.M.C. van den Beucken
  03:13:22 - 03:13:56 - R.J.H. Burlet
  03:13:56 - 03:15:08 - H.M.V. van der Linden