(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Begroting en 2e afwijkingenrapportage)

vrijdag 6 november 2020 09:30 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Op maandag 9-11-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 6-11-2020 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties waarover gestemd moet worden bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 9-11-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/680f6f16-2fb9-4da2-85ea-801711b3db5a.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 6-11-2020 gewijzigd vast te stellen.


  00:01:54 - 00:10:42 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  n.v.t.

 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 • 5.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 29 september 2020)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 29 september 2020)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.


  00:10:42 - 00:11:19 - R.A.B. Claassen
  00:11:19 - 00:11:47 - G.P.J. Koopmans
  00:11:47 - 00:12:12 - Th.J.F.M. Bovens
  00:12:12 - 00:12:39 - R.A.B. Claassen
  00:12:39 - 00:13:31 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante geheime informatie,omtrent de risico-analyse in het kader van de voorgenomen verkoop provinciale gronden ten behoeve van Energie Landschap Wells Meer, te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante geheime informatie,omtrent de risico-analyse in het kader van de voorgenomen verkoop provinciale gronden ten behoeve van Energie Landschap Wells Meer, te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 27 oktober 2020)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 27 oktober 2020)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6

  00:15:53 - 00:21:22 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.1

  Voor u ligt de 2e Afwijkingenrapportage 2020. Er heeft een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden onder de fracties en tevens is de leden van de Commissie FEB de mogelijkheid geboden om de 2e Afwijkingenrapportage te bespreken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

  Behandelvoorstel:
  Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2021 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2020 van de Programmabegroting 2020;
  2. de 4e begrotingswijziging 2020 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2020, vaststellen.  00:21:22 - 00:26:00 - R.J.H. Franssen
  00:26:00 - 00:26:12 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:26:12 - 00:33:19 - R.J.H. Franssen
  00:33:19 - 00:33:42 - B.B.P.M. Smeets
  00:33:42 - 00:34:55 - R.J.H. Franssen
  00:35:17 - 00:35:37 - T.M. Heldens
  00:36:32 - 00:38:05 - R.J.H. Franssen
  00:38:05 - 00:49:25 - P.J.M. Loomans
 • 6.2

  Zoals gebruikelijk wordt ten aanzien van de Programmabegroting inclusief bijbehorende documenten een schriftelijke vragenronde onder de fracties georganiseerd. De gestelde vragen inclusief antwoorden hierop worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2021.

  Behandelvoorstel:
  Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2021 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Programmabegroting 2021 en de bijhorende Memorie van Toelichting vast te stellen;
  2. de Legesverordening Provincie Limburg 2021, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Programmabegroting 2021 vast te stellen;
  3. de Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2021, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.  Amendementen
  Titel
  Amendement 82 Franssen inzake Meer budget vrijmaken voor gemeenschapsaccommodaties
  Amendement 83 Gewijzigd Berghorst cs Inzake OV is er voor iedereen
  Amendement 84 Claessens-Schepers cs inzake Structurele financiering Kinder- en Jongeren Rechts Winkel
  Amendement 85 Jetten inzake Meer goedkopere woningen - meer ambitie gewenst
  Moties
  Titel
  Motie 2641 Gewijzigd Franssen cs inzake Gezonde gedragen en veilige energietransitie
  Motie 2642 Gewijzigd Franssen cs inzake Integrale aanpak grondwaterproblematiek en verdroging
  Motie 2643 Gewijzigd Loomans cs inzake Benut kansen voor CO2-reductie bij inkoop en aanbesteding
  Motie 2646 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Limburgse biodiversiteit behouden en versterken in Natuurprogramma 2021-2030
  Motie 2647 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Vrijkomende agrarische locaties bestemmen voor extensivering of natuur
  Motie 2648 Schuuring cs inzake Industriële activiteiten horen op een industrieterrein
  Motie 2650 Berghorst cs inzake Opleidingsvouchers zorg
  Motie 2653 Gewijzigd Megens cs inzake Locatie nabij Clauscentrale inzetten als locatie voor het realiseren van een kerncentrale in Limburg
  Motie 2654 2e Gewijzigd Claassen cs inzake Noodzaak voor kennisvergroting en inzicht in toekomstbestendigheid warmtenetwerken en geothermie
  Motie 2655 3e Gewijzigd Megens cs inzake Bevoegdheden naar PS in de PES
  Motie 2659 Gewijzigd Wolters cs Gregório inzake Warm Thuis Fonds
  Motie 2660 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Schone Maas begint in Limburg
  Motie 2661 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Borging voorzieningen door uitbreiding regeling Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023
  Motie 2664 Jenneskens inzake Echte schoonheid zit niet alleen van binnen in het Gouvernement
  Motie 2665 Gewijzigd Jenneskens cs inzake De Staat van Limburg als startpunt voor een Centrum Brede Welvaart
  Motie 2667 Thewissen inzake Alleen optellen als je ook aftrekt
  Motie 2670 Jetten inzake Intensivering aanpak stikstof en versterking natuurgebieden
  Motie 2673 Jetten inzake Meer goedkopere woningen - meer ambitie gewenst
  Toezeggingen
  Titel
  Aandringen bij Kabinet om ambitieus herstelplan voor woningen opneming
  Een eenduidige lijn inzake mest verwerkende installaties.
  Evaluerende brief inzake de regeling voor gemeenschapsaccommodaties aan
  geactualiseerd fietsnetwerk (inclusief Leisure Lane) Zuid-Limburg
  Gesprek inzake Heierhoeve
  Overzicht alle initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt in Limburg en voucherregeling
  Toesturen bosstrategie
  uitkomsten van de haalbaarheidsstudie inzake vrachtwagenparkeerplaatsen in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg
  Uitvoeringsprogramma gedragsbeinvloeding Fiets
  Versnellen herijken planvoorraad woningen

  00:49:25 - 00:50:58 - R.J.H. Franssen
  00:50:58 - 00:51:13 - P.J.M. Loomans
  00:51:13 - 00:55:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:55:49 - 00:56:05 - K.C.J. Straus
  00:56:05 - 00:56:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:56:44 - 00:57:58 - K.C.J. Straus
  00:57:58 - 00:58:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:58:54 - 00:59:53 - M.T.P. Jenneskens
  00:59:53 - 01:01:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:01:03 - 01:01:26 - M. Werrij-Wetzels
  01:01:26 - 01:02:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:02:07 - 01:03:33 - R.A.B. Claassen
  01:03:33 - 01:04:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:04:29 - 01:05:06 - R.A.B. Claassen
  01:05:06 - 01:10:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:10:00 - 01:10:33 - M. van Caldenberg
  01:10:33 - 01:11:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:11:51 - 01:12:18 - M. van Caldenberg
  01:12:18 - 01:15:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:15:24 - 01:16:41 - M. Werrij-Wetzels
  01:16:41 - 01:18:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:18:14 - 01:24:44 - R.A.B. Claassen
  01:24:44 - 01:25:31 - M.T.P. Jenneskens
  01:25:31 - 01:28:19 - R.A.B. Claassen
  01:28:19 - 01:28:32 - P.D. Baneke
  01:28:32 - 01:29:07 - R.A.B. Claassen
  01:29:07 - 01:29:20 - P.D. Baneke
  01:29:20 - 01:30:00 - R.A.B. Claassen
  01:30:00 - 01:31:18 - K.C.J. Straus
  01:31:18 - 01:32:02 - R.A.B. Claassen
  01:32:02 - 01:33:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:33:31 - 01:33:36 - R.A.B. Claassen
  01:33:36 - 01:34:28 - M. van Caldenberg
  01:34:28 - 01:36:59 - R.A.B. Claassen
  01:36:59 - 01:37:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:37:58 - 01:38:41 - R.A.B. Claassen
  01:38:41 - 01:39:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:39:02 - 01:39:22 - R.A.B. Claassen
  01:39:22 - 01:40:19 - M.T.P. Jenneskens
  01:40:19 - 01:42:39 - R.A.B. Claassen
  01:42:39 - 01:53:58 - M. van Caldenberg
  01:53:58 - 02:01:13 - K.C.J. Straus
  02:01:13 - 02:02:25 - R.A.B. Claassen
  02:02:25 - 02:03:40 - K.C.J. Straus
  02:03:40 - 02:04:50 - M. Werrij-Wetzels
  02:04:50 - 02:06:09 - K.C.J. Straus
  02:06:09 - 02:06:30 - M. Werrij-Wetzels
  02:06:30 - 02:06:54 - K.C.J. Straus
  02:06:54 - 02:08:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:08:02 - 02:08:54 - K.C.J. Straus
  02:08:54 - 02:10:15 - M.T.P. Jenneskens
  02:10:15 - 02:11:35 - K.C.J. Straus
  02:11:35 - 02:11:47 - M.T.P. Jenneskens
  02:11:47 - 02:13:17 - K.C.J. Straus
  02:13:17 - 02:13:48 - M.T.P. Jenneskens
  02:13:48 - 02:13:55 - K.C.J. Straus
  02:13:55 - 02:14:44 - R.A.B. Claassen
  02:14:44 - 02:15:39 - K.C.J. Straus
  02:15:39 - 02:15:53 - R.A.B. Claassen
  02:15:53 - 02:16:46 - K.C.J. Straus
  02:16:46 - 02:17:26 - M. van Caldenberg
  02:17:26 - 02:18:02 - K.C.J. Straus
  02:18:02 - 02:19:01 - M. van Caldenberg
  02:19:01 - 02:19:31 - K.C.J. Straus
  02:19:31 - 02:19:33 - M. van Caldenberg
  02:19:33 - 02:22:14 - K.C.J. Straus
  02:22:14 - 02:22:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:22:43 - 02:23:15 - K.C.J. Straus
  02:23:15 - 02:24:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:24:27 - 02:25:34 - K.C.J. Straus
  02:25:34 - 02:26:05 - M. van Caldenberg
  02:26:05 - 02:28:52 - K.C.J. Straus
  02:28:52 - 02:31:24 - P.D. Baneke
  02:31:24 - 02:32:27 - K.C.J. Straus
  02:32:27 - 02:32:43 - Th.J.F.M. Bovens
  02:32:43 - 02:43:22 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:43:22 - 02:56:18 - M. Werrij-Wetzels
  02:56:18 - 02:57:15 - M. van Caldenberg
  02:57:15 - 02:59:25 - M. Werrij-Wetzels
  02:59:25 - 02:59:59 - M. van Caldenberg
  02:59:59 - 03:00:35 - M. Werrij-Wetzels
  03:00:35 - 03:01:19 - M. van Caldenberg
  03:01:19 - 03:01:56 - M. Werrij-Wetzels
  03:01:56 - 03:02:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:02:50 - 03:03:23 - M. Werrij-Wetzels
  03:03:23 - 03:03:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:03:41 - 03:05:39 - M. Werrij-Wetzels
  03:05:39 - 03:05:53 - R.A.B. Claassen
  03:05:53 - 03:06:25 - M. Werrij-Wetzels
  03:06:25 - 03:12:14 - M.T.P. Jenneskens
  03:12:14 - 03:12:29 - K.C.J. Straus
  03:12:29 - 03:13:52 - M.T.P. Jenneskens
  03:13:52 - 03:13:59 - K.C.J. Straus
  03:13:59 - 03:15:06 - M.T.P. Jenneskens
  03:15:06 - 03:15:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:15:38 - 03:17:18 - M.T.P. Jenneskens
  03:17:18 - 03:18:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:18:09 - 03:18:33 - M.T.P. Jenneskens
  03:18:33 - 03:19:42 - R.A.B. Claassen
  03:19:42 - 03:20:41 - M.T.P. Jenneskens
  03:20:41 - 03:21:26 - R.A.B. Claassen
  03:21:26 - 03:26:08 - M.T.P. Jenneskens
  03:26:08 - 03:27:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:27:15 - 03:30:17 - M.T.P. Jenneskens
  03:30:17 - 03:30:28 - Th.J.F.M. Bovens
  03:30:28 - 03:34:41 - B.B.P.M. Smeets
  03:34:41 - 03:35:53 - M. van Caldenberg
  03:35:53 - 03:37:38 - B.B.P.M. Smeets
  03:37:38 - 03:38:28 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:38:28 - 03:39:04 - B.B.P.M. Smeets
  03:39:04 - 03:39:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:39:46 - 03:39:49 - B.B.P.M. Smeets
  03:39:49 - 03:41:02 - M.T.P. Jenneskens
  03:41:02 - 03:42:13 - B.B.P.M. Smeets
  03:42:13 - 03:42:32 - M.T.P. Jenneskens
  03:42:32 - 03:43:05 - B.B.P.M. Smeets
  03:43:05 - 03:44:06 - R.A.B. Claassen
  03:44:06 - 03:44:50 - B.B.P.M. Smeets
  03:44:50 - 03:45:52 - R.A.B. Claassen
  03:45:52 - 03:46:23 - B.B.P.M. Smeets
  03:46:23 - 03:47:10 - M. van Caldenberg
  03:47:10 - 03:49:27 - B.B.P.M. Smeets
  03:49:27 - 03:50:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:50:02 - 03:52:08 - B.B.P.M. Smeets
  03:52:08 - 03:52:10 - M.T.P. Jenneskens
  03:52:10 - 03:54:07 - B.B.P.M. Smeets
  03:54:07 - 03:54:16 - M.T.P. Jenneskens
  03:54:16 - 03:55:25 - R.A.B. Claassen
  03:55:25 - 03:55:50 - B.B.P.M. Smeets
  03:55:50 - 03:56:33 - R.A.B. Claassen
  03:56:33 - 03:57:14 - B.B.P.M. Smeets
  03:57:14 - 03:58:10 - R.A.B. Claassen
  03:58:10 - 04:01:19 - B.B.P.M. Smeets
  04:01:19 - 04:01:25 - R.A.B. Claassen
  04:01:25 - 04:09:35 - P.D. Baneke
  04:09:35 - 04:10:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:10:10 - 04:10:34 - P.D. Baneke
  04:10:34 - 04:11:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:11:11 - 04:12:25 - P.D. Baneke
  04:12:25 - 04:12:50 - M.T.P. Jenneskens
  04:12:50 - 04:13:09 - Th.J.F.M. Bovens
  05:24:01 - 05:31:43 - G.P.J. Koopmans
  05:31:43 - 05:33:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:33:01 - 05:33:48 - G.P.J. Koopmans
  05:33:48 - 05:33:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:33:57 - 05:34:04 - G.P.J. Koopmans
  05:34:04 - 05:34:48 - R.J.H. Franssen
  05:34:48 - 05:35:27 - G.P.J. Koopmans
  05:35:27 - 05:36:06 - R.J.H. Franssen
  05:36:06 - 05:38:32 - G.P.J. Koopmans
  05:38:32 - 05:38:58 - R.A.B. Claassen
  05:38:58 - 05:39:26 - G.P.J. Koopmans
  05:39:26 - 05:39:32 - R.A.B. Claassen
  05:39:32 - 05:40:01 - G.P.J. Koopmans
  05:40:01 - 05:40:07 - R.A.B. Claassen
  05:40:07 - 05:44:46 - G.P.J. Koopmans
  05:44:46 - 05:45:43 - B.B.P.M. Smeets
  05:45:43 - 05:47:33 - G.P.J. Koopmans
  05:47:33 - 05:48:05 - B.B.P.M. Smeets
  05:48:05 - 05:49:38 - G.P.J. Koopmans
  05:49:38 - 05:50:17 - M.T.P. Jenneskens
  05:50:17 - 05:51:59 - G.P.J. Koopmans
  05:51:59 - 05:52:35 - B.B.P.M. Smeets
  05:52:35 - 05:53:21 - G.P.J. Koopmans
  05:53:21 - 05:53:22 - R.W.P.E. Housmans
  05:55:14 - 05:55:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:55:58 - 05:56:42 - R.W.P.E. Housmans
  05:56:42 - 05:57:11 - P.D. Baneke
  05:57:11 - 05:58:52 - R.W.P.E. Housmans
  05:58:52 - 05:59:30 - M. Werrij-Wetzels
  05:59:30 - 06:00:23 - R.W.P.E. Housmans
  06:00:23 - 06:01:09 - M. Werrij-Wetzels
  06:01:09 - 06:02:39 - R.W.P.E. Housmans
  06:02:39 - 06:03:27 - R.J.H. Franssen
  06:03:27 - 06:04:38 - R.W.P.E. Housmans
  06:04:38 - 06:05:26 - R.J.H. Franssen
  06:05:26 - 06:06:17 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:06:17 - 06:07:04 - R.W.P.E. Housmans
  06:07:04 - 06:07:29 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:07:29 - 06:13:22 - R.W.P.E. Housmans
  06:13:22 - 06:13:40 - M. van Caldenberg
  06:13:40 - 06:21:34 - R.W.P.E. Housmans
  06:21:34 - 06:22:24 - M.T.P. Jenneskens
  06:22:24 - 06:22:51 - R.W.P.E. Housmans
  06:22:51 - 06:23:04 - M.T.P. Jenneskens
  06:23:04 - 06:23:20 - R.W.P.E. Housmans
  06:23:20 - 06:24:18 - M. Werrij-Wetzels
  06:24:18 - 06:25:06 - M. van Caldenberg
  06:25:06 - 06:26:06 - R.W.P.E. Housmans
  06:26:06 - 06:26:40 - P.J.M. Loomans
  06:26:40 - 06:28:24 - R.W.P.E. Housmans
  06:28:24 - 06:31:35 - R.J.H. Burlet
  06:31:35 - 06:31:53 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:31:53 - 06:32:46 - R.J.H. Burlet
  06:32:46 - 06:33:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:33:43 - 06:34:25 - R.J.H. Burlet
  06:34:25 - 06:35:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:35:15 - 06:37:32 - R.J.H. Burlet
  06:37:32 - 06:38:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:38:57 - 06:39:12 - R.J.H. Burlet
  06:39:12 - 06:39:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:39:40 - 06:41:27 - R.J.H. Burlet
  06:41:27 - 06:42:22 - M. van Caldenberg
  06:42:22 - 06:42:44 - R.J.H. Burlet
  06:42:44 - 06:43:45 - M.T.P. Jenneskens
  06:43:45 - 06:43:49 - R.J.H. Burlet
  06:43:49 - 06:44:06 - M. van Caldenberg
  06:44:06 - 06:46:11 - R.J.H. Burlet
  06:46:11 - 06:46:32 - M. Werrij-Wetzels
  06:46:32 - 06:47:17 - R.J.H. Burlet
  06:47:17 - 06:47:39 - M. Werrij-Wetzels
  06:47:39 - 06:48:47 - R.J.H. Burlet
  06:48:47 - 06:49:27 - M.T.P. Jenneskens
  06:49:27 - 06:49:32 - R.J.H. Burlet
  06:49:32 - 06:50:10 - R.A.B. Claassen
  06:50:10 - 06:51:53 - R.J.H. Burlet
  06:51:53 - 06:56:01 - A. Dritty
  06:56:01 - 06:57:53 - K.C.J. Straus
  06:57:53 - 07:05:00 - A. Dritty
  07:05:00 - 07:05:03 - Th.J.F.M. Bovens
  07:05:03 - 07:08:35 - A. Dritty
  07:08:35 - 07:10:02 - P.J.M. Loomans
  07:10:02 - 07:10:34 - A. Dritty
  07:10:34 - 07:13:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:13:12 - 07:16:51 - A. Dritty
  07:16:51 - 07:17:32 - M. van Caldenberg
  07:17:32 - 07:18:23 - A. Dritty
  07:18:23 - 07:18:48 - M. van Caldenberg
  07:18:48 - 07:21:20 - A. Dritty
  07:21:20 - 07:22:31 - P.D. Baneke
  07:22:31 - 07:22:54 - A. Dritty
  07:22:54 - 07:24:06 - Th.J.F.M. Bovens
  07:24:06 - 07:28:56 - A. Dritty
  07:28:56 - 07:30:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:30:08 - 07:30:33 - A. Dritty
  07:30:33 - 07:31:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:31:12 - 07:33:26 - A. Dritty
  07:33:26 - 07:34:25 - M.T.P. Jenneskens
  07:34:25 - 07:34:41 - A. Dritty
  07:34:41 - 07:35:24 - M.T.P. Jenneskens
  07:35:24 - 07:37:21 - A. Dritty
  07:37:21 - 07:38:00 - R.A.B. Claassen
  07:38:00 - 07:41:12 - A. Dritty
  07:41:12 - 07:41:46 - K.C.J. Straus
  07:41:46 - 07:42:02 - A. Dritty
  07:42:02 - 07:42:31 - M. Werrij-Wetzels
  07:42:31 - 07:47:06 - A. Dritty
  07:47:06 - 07:48:13 - M.T.P. Jenneskens
  07:48:13 - 07:50:02 - A. Dritty
  07:50:02 - 07:51:34 - K.C.J. Straus
  07:51:34 - 07:52:05 - A. Dritty
  07:52:05 - 07:53:11 - M. Werrij-Wetzels
  07:53:11 - 07:55:50 - A. Dritty
  07:55:50 - 07:56:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:56:23 - 07:59:18 - A. Dritty
  07:59:18 - 07:59:19 - G.P.J. Koopmans
  07:59:19 - 08:05:54 - C. Brugman-Rustenburg
  08:05:54 - 08:07:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:07:05 - 08:07:10 - C. Brugman-Rustenburg
  08:07:10 - 08:07:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:07:35 - 08:08:53 - C. Brugman-Rustenburg
  08:08:53 - 08:09:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:09:32 - 08:13:02 - C. Brugman-Rustenburg
  08:13:02 - 08:14:46 - R.A.B. Claassen
  08:14:46 - 08:15:10 - C. Brugman-Rustenburg
  08:15:10 - 08:16:09 - K.C.J. Straus
  08:16:09 - 08:16:48 - C. Brugman-Rustenburg
  08:16:48 - 08:16:52 - K.C.J. Straus
  08:16:52 - 08:16:57 - C. Brugman-Rustenburg
  08:17:15 - 08:17:33 - K.C.J. Straus
  08:17:33 - 08:19:28 - C. Brugman-Rustenburg
  08:19:28 - 08:20:59 - M.T.P. Jenneskens
  08:20:59 - 08:21:57 - C. Brugman-Rustenburg
  08:21:57 - 08:22:18 - M.T.P. Jenneskens
  08:22:18 - 08:23:03 - C. Brugman-Rustenburg
  08:23:03 - 08:29:24 - H.J.H. Mackus
  08:29:24 - 08:30:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:30:09 - 08:35:03 - H.J.H. Mackus
  08:35:03 - 08:35:42 - G.P.J. Koopmans
  08:35:52 - 08:36:06 - Th.J.F.M. Bovens
  09:09:55 - 09:10:00 - G.H.C. Frische
  09:10:00 - 09:13:53 - Th.J.F.M. Bovens
  09:13:53 - 09:15:04 - M. van Caldenberg
  09:15:04 - 09:15:37 - Th.J.F.M. Bovens
  09:15:37 - 09:16:23 - M. van Caldenberg
  09:16:23 - 09:21:08 - Th.J.F.M. Bovens
  09:21:08 - 09:22:22 - M.T.P. Jenneskens
  09:22:22 - 09:26:02 - Th.J.F.M. Bovens
  09:26:02 - 09:27:01 - M.T.P. Jenneskens
  09:27:01 - 09:28:45 - Th.J.F.M. Bovens
  09:28:45 - 09:29:55 - G.H.C. Frische
  09:29:55 - 09:34:26 - R.J.H. Franssen
  09:34:26 - 09:35:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:35:25 - 09:37:12 - R.J.H. Franssen
  09:37:12 - 09:38:55 - P.J.M. Loomans
  09:38:55 - 09:40:07 - R.J.H. Franssen
  09:40:07 - 09:41:10 - P.J.M. Loomans
  09:41:10 - 09:46:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:46:43 - 09:47:28 - G.H.C. Frische
  09:47:28 - 09:51:12 - R.A.B. Claassen
  09:51:12 - 09:51:37 - B.B.P.M. Smeets
  09:51:37 - 09:52:37 - R.A.B. Claassen
  09:52:37 - 09:54:26 - M. van Caldenberg
  09:54:26 - 09:54:50 - B.B.P.M. Smeets
  09:54:50 - 09:55:04 - M. van Caldenberg
  09:55:04 - 09:55:06 - B.B.P.M. Smeets
  09:55:06 - 09:58:29 - M. van Caldenberg
  09:58:29 - 09:59:07 - M.T.P. Jenneskens
  09:59:07 - 10:00:26 - M. van Caldenberg
  10:00:26 - 10:03:30 - K.C.J. Straus
  10:03:30 - 10:04:44 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  10:04:44 - 10:06:41 - M. Werrij-Wetzels
  10:06:41 - 10:10:26 - M.T.P. Jenneskens
  10:10:26 - 10:12:21 - B.B.P.M. Smeets
  10:12:21 - 10:14:48 - P.D. Baneke
  10:14:48 - 10:15:36 - G.H.C. Frische
  10:15:36 - 10:16:17 - M.T.P. Jenneskens
  10:16:17 - 10:18:33 - G.P.J. Koopmans
  10:18:33 - 10:20:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:20:11 - 10:21:05 - G.P.J. Koopmans
  10:21:05 - 10:22:21 - B.B.P.M. Smeets
  10:22:21 - 10:24:10 - G.P.J. Koopmans
  10:24:10 - 10:26:36 - R.W.P.E. Housmans
  10:26:36 - 10:27:21 - Th.J.F.M. Bovens
  10:27:21 - 10:29:03 - R.J.H. Burlet
  10:29:03 - 10:29:51 - Th.J.F.M. Bovens
  10:29:51 - 10:29:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:29:59 - 10:30:27 - M.T.P. Jenneskens
  10:30:27 - 10:33:18 - A. Dritty
  10:33:18 - 10:34:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:34:00 - 10:36:39 - A. Dritty
  10:36:39 - 10:37:59 - Th.J.F.M. Bovens
  10:37:59 - 10:38:16 - J.P. van den Akker
  10:38:16 - 10:38:49 - M.T.P. Jenneskens
  10:38:49 - 10:39:02 - J.P. van den Akker
  10:39:02 - 10:39:17 - Th.J.F.M. Bovens
  10:39:17 - 10:41:35 - J.P. van den Akker
  10:41:35 - 10:41:58 - R.A.B. Claassen
  10:41:58 - 10:42:31 - M. Werrij-Wetzels
  10:42:31 - 10:43:28 - R.W.P.E. Housmans
  10:43:28 - 10:43:47 - Th.J.F.M. Bovens
  10:43:47 - 10:44:47 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  10:44:47 - 10:47:00 - C. Brugman-Rustenburg
  10:47:00 - 10:47:46 - R.J.H. Franssen
  10:47:46 - 10:48:45 - C. Brugman-Rustenburg
  10:48:45 - 10:48:51 - R.J.H. Franssen
  10:48:51 - 10:49:18 - Th.J.F.M. Bovens
  10:49:18 - 10:51:26 - C. Brugman-Rustenburg
  10:51:26 - 10:51:58 - R.A.B. Claassen
  10:51:58 - 10:52:48 - C. Brugman-Rustenburg
  10:52:48 - 10:53:41 - R.A.B. Claassen
  10:53:41 - 10:55:19 - C. Brugman-Rustenburg
  10:55:19 - 10:55:50 - H.J.H. Mackus
  10:55:50 - 10:56:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:56:34 - 10:57:46 - Th.J.F.M. Bovens
  10:57:46 - 10:58:56 - G.P.J. Koopmans
  10:58:56 - 10:59:20 - Th.J.F.M. Bovens
  10:59:20 - 10:59:36 - K.C.J. Straus
  10:59:36 - 11:01:12 - Th.J.F.M. Bovens
  11:01:12 - 11:02:01 - A.O.J. Pregled
  11:02:01 - 11:02:04 - Th.J.F.M. Bovens
  11:02:04 - 11:02:47 - J.J.M. Kuntzelaers
  11:02:47 - 11:04:48 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7
 • 8
 • 9