(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Start vergadering Statencommissie MD met voortzetting op 17-9-2020

vrijdag 11 september 2020 13:00 - 17:33

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 1.1

  Op verzoek van GS wordt de vergadering gestart met een besloten deel. De commissie wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over het onderwerp.
  Dit deel van de vergadering is alleen toegankelijk voor Statenleden.


  04:06:37 - 04:08:17 - R.J.H. Burlet
  04:08:23 - 04:08:53 - P.J.M. Loomans
  04:08:53 - 04:08:58 - R.J.H. Burlet
  04:08:58 - 04:09:24 - H.M.V. van der Linden
 • 1.2

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 11-9-2020 ongewijzigd vast te stellen.

 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.  00:00:44 - 00:01:15 - Onbekend
  00:01:15 - 00:01:31 - H.M.V. van der Linden
  00:01:31 - 00:01:39 - L.J. Hermans
  00:01:39 - 00:02:15 - H.M.V. van der Linden
  00:02:15 - 00:03:21 - T.M. Heldens
  00:03:24 - 00:03:47 - A. Berghorst
  00:03:51 - 00:04:07 - J.M.L. Geraats
  00:04:13 - 00:04:36 - P.J.M. Loomans
  00:04:40 - 00:04:50 - L.M.C. van den Beucken
  00:04:50 - 00:06:26 - H.M.V. van der Linden
  00:06:26 - 00:06:58 - Onbekend
  00:06:58 - 00:07:12 - H.M.V. van der Linden
  00:07:12 - 00:07:49 - Onbekend
  00:07:49 - 00:08:19 - H.M.V. van der Linden
 • 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-9-2020, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.  00:08:19 - 00:08:24 - A. Berghorst
  00:08:24 - 00:10:55 - H.M.V. van der Linden
 • 4

  U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 7-9-2020. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 10-9-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-9-2020, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


 • 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 11-9-2020. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 4-9-2020, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.  00:10:55 - 00:11:55 - A. Berghorst
  00:11:56 - 00:12:03 - H.M.V. van der Linden
  00:12:03 - 00:12:09 - A. Berghorst
  00:12:16 - 00:12:48 - C. Brugman-Rustenburg
  00:12:52 - 00:12:54 - A. Berghorst
  00:13:07 - 00:13:15 - C. Brugman-Rustenburg
  00:13:18 - 00:14:37 - H.M.V. van der Linden
  00:14:37 - 00:15:02 - A. Berghorst
  00:15:02 - 00:15:22 - H.M.V. van der Linden
  00:15:22 - 00:15:33 - Onbekend
  00:15:33 - 00:15:57 - H.M.V. van der Linden
  00:15:57 - 00:16:06 - Onbekend
  00:16:06 - 00:16:14 - H.M.V. van der Linden
  00:16:14 - 00:16:35 - Onbekend
  00:16:49 - 00:17:31 - H.M.V. van der Linden
  00:17:33 - 00:17:46 - J. Wolters Gregório
  00:17:46 - 00:19:33 - H.M.V. van der Linden
 • 7
 • 8
 • 8.1

  In het collegeprogramma Vernieuwend verbinden is aangekondigd dat er een provinciale visie op de Limburgse warmtenetten komt, waarin ook naast het benutten van restwarmte in de gebouwde en industriële omgeving, ook geothermie wordt betrokken. Provinciale Staten wordt verzocht de provinciale warmtevisie als bouwsteen van de Provinciale Energie Strategie (PES) vast te stellen.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijn, met een geplande behandelduur van 90 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Provinciale Warmtevisie
 • 8.2

  LIOF is als regionale ontwikkelingsmaatschappij de uitvoeringsorganisatie van het integrale  economisch innovatie beleid van de provincie Limburg. Op basis van het Collegeprogramma  Vernieuwend Verbinden 2019-2023, en de daarop gebaseerde beleidskaders Missiegedreven  economisch beleid 2019-2023 (MEB), Limburgse landbouw- en agrifoodsector ‘Koers naar de  toekomst’ 2020-2023 en het beleidskader Circulaire Economie 2.0, ontwikkelt LIOF een 3 jarig  integraal ontwikkelprogramma gericht op innovatiebevordering en ondernemersondersteuning voor  het MKB in Limburg.
  Met de vaststelling van de beleidskaders MEB en ‘Koers naar de toekomst’ op 29 juni jl. hebben uw  Staten reeds ingestemd met een financiële bijdrage van € 4.000.000 voor het LIOF programma  vanuit respectievelijk de Intensiveringsmiddelen Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt  ( € 2.000.000) en Landbouw ( € 2.000.000).
  Op basis van onderhavig voorstel en het PS voorstel kader Circulaire Economie 2.0 worden uw  Staten gevraagd om de resterende financiering ad € 1.500.000 vanuit de Intensiveringsmiddelen  Duurzaamheid en Energie, onderdeel Circulaire Economie, vrij te geven voor inzet voor het LIOF ontwikkelprogramma Limburg Toekomstbestendig 2020-2023.
  De behandeling van het voorstel wordt vooraf gegaan door een toelichting hierop van dhr. De Wit van het LIOF.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. De geplande behandelduur, inclusief toelichting, is 105 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Circulaire doelstellingen binnen het LIOF
  Statenvoorstel Circulaire doelstellingen binnen het LIOF

  02:22:12 - 02:23:54 - R.J.H. Burlet
  02:24:06 - 02:43:15 - Inspreker
  02:43:25 - 02:44:00 - L.P.M.T. Lemmens
  02:44:00 - 02:45:10 - Inspreker
  02:45:10 - 02:45:30 - L.P.M.T. Lemmens
  02:45:30 - 02:46:35 - Inspreker
  02:46:35 - 02:47:37 - A. Berghorst
  02:47:37 - 02:49:08 - Inspreker
  02:49:08 - 02:50:09 - A. Berghorst
  02:50:09 - 02:50:51 - Inspreker
  02:50:51 - 02:51:39 - E.E.C. Palmen
  02:51:47 - 02:52:07 - R.J.H. Burlet
  02:52:07 - 02:52:50 - E.E.C. Palmen
  02:52:54 - 02:53:27 - A. Berghorst
  02:53:27 - 02:53:43 - H.M.V. van der Linden
  02:53:43 - 02:54:10 - R.J.H. Burlet
  02:54:19 - 02:54:25 - H.M.V. van der Linden
  02:54:25 - 02:54:56 - E.E.C. Palmen
  02:54:57 - 02:55:13 - H.M.V. van der Linden
  02:55:14 - 02:55:43 - R.J.H. Burlet
  02:55:55 - 02:56:58 - L.H. Bastiaans
  02:57:12 - 02:57:54 - L.M.C. van den Beucken
  02:57:54 - 02:59:51 - Inspreker
  03:00:06 - 03:00:39 - P.J.M. Loomans
  03:00:39 - 03:02:57 - Inspreker
  03:03:01 - 03:03:42 - R.J.H. Burlet
  03:03:47 - 03:04:30 - P.J.M. Loomans
  03:04:30 - 03:05:38 - Inspreker
  03:05:44 - 03:06:01 - P.D. Baneke
  03:06:01 - 03:06:13 - H.M.V. van der Linden
  03:06:13 - 03:07:03 - P.D. Baneke
  03:07:07 - 03:09:02 - Inspreker
  03:09:07 - 03:09:22 - J. Wolters Gregório
  03:09:22 - 03:09:54 - Inspreker
  03:09:54 - 03:10:20 - J. Wolters Gregório
  03:10:20 - 03:11:36 - Inspreker
  03:11:37 - 03:12:08 - J. Wolters Gregório
  03:12:08 - 03:13:00 - Inspreker
  03:13:03 - 03:13:40 - H.M.V. van der Linden
  03:13:40 - 03:15:27 - M.Th. Bosch
  03:15:33 - 03:17:01 - J. Wolters Gregório
  03:17:07 - 03:18:37 - E.E.C. Palmen
  03:18:40 - 03:20:07 - N.J.H.M. Vincken
  03:20:15 - 03:20:37 - L.H. Bastiaans
  03:20:42 - 03:22:14 - J. van Wageningen
  03:22:18 - 03:24:54 - L.M.C. van den Beucken
  03:24:57 - 03:26:19 - P.J.M. Loomans
  03:26:29 - 03:28:18 - P.D. Baneke
  03:28:25 - 03:31:46 - A. Berghorst
  03:31:55 - 03:33:13 - R.J.H. Burlet
  03:33:16 - 03:33:23 - A. Berghorst
  03:33:23 - 03:34:00 - R.J.H. Burlet
  03:34:02 - 03:34:18 - A. Berghorst
  03:34:18 - 03:34:32 - R.J.H. Burlet
  03:34:32 - 03:34:35 - A. Berghorst
  03:34:35 - 03:36:01 - R.J.H. Burlet
  03:36:06 - 03:36:15 - J. Wolters Gregório
  03:36:15 - 03:36:53 - R.J.H. Burlet
  03:36:53 - 03:37:50 - J. Wolters Gregório
  03:37:50 - 03:39:03 - R.J.H. Burlet
  03:39:03 - 03:39:41 - J. Wolters Gregório
  03:39:41 - 03:40:08 - R.J.H. Burlet
  03:40:11 - 03:40:28 - P.D. Baneke
  03:40:28 - 03:41:03 - R.J.H. Burlet
  03:41:10 - 03:41:27 - P.D. Baneke
  03:41:27 - 03:43:25 - R.J.H. Burlet
  03:43:30 - 03:44:24 - A. Berghorst
  03:44:24 - 03:44:40 - R.J.H. Burlet
  03:44:40 - 03:45:23 - A. Berghorst
  03:45:25 - 03:49:55 - R.J.H. Burlet
  03:50:00 - 03:50:59 - A. Berghorst
  03:50:59 - 03:51:11 - R.J.H. Burlet
  03:51:11 - 03:51:48 - A. Berghorst
  03:51:48 - 03:52:18 - R.J.H. Burlet
  03:52:23 - 03:56:31 - J.P. van den Akker
  03:56:46 - 03:57:57 - Inspreker
  03:58:02 - 03:58:13 - H.M.V. van der Linden
  03:58:16 - 03:58:24 - M.Th. Bosch
  03:58:28 - 03:59:58 - J. Wolters Gregório
  04:00:02 - 04:00:58 - E.E.C. Palmen
  04:01:09 - 04:01:58 - N.J.H.M. Vincken
  04:02:05 - 04:02:09 - J. van Wageningen
  04:02:12 - 04:02:44 - L.M.C. van den Beucken
  04:02:49 - 04:03:01 - P.J.M. Loomans
  04:03:05 - 04:03:40 - P.D. Baneke
  04:03:43 - 04:04:15 - A. Berghorst
  04:04:22 - 04:04:52 - R.J.H. Burlet
  04:05:00 - 04:05:16 - A. Berghorst
  04:05:16 - 04:05:37 - R.J.H. Burlet
  04:05:37 - 04:05:51 - Inspreker
  04:05:51 - 04:05:58 - R.J.H. Burlet
  04:05:58 - 04:06:37 - H.M.V. van der Linden
 • 8.4

  De PvdD (dhr. Loomans) heeft de volgende vragen ingediend voor de rondvraag:
  In de rondvraag hebben wij vragen over de geplande bouw van een biomassacentrale in Lixhe, vlak over de grens. Bijgaand het bezwaarschrift ter zake van de gemeente Maastricht (ook de gemeente Eijsden heeft een bezwaarschrift ingediend). Onze vragen:
  1. Is GS bekend met de geplande bouw van een biomassacentrale in Lixhe, ca. 600 meter over de grens?
  2. Zo niet, had GS hierover door de Belgische autoriteiten moeten worden geïnformeerd?
  3. Gaat GS een zienswijze ter zake indienen, net als de gemeente Maastricht (bijgaand), nu de bouw van de centrale gevolgen heeft voor luchtverontreiniging en leefklimaat in Limburg?

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


 • 9

  00:19:33 - 00:24:33 - L.H. Bastiaans
  00:24:41 - 00:30:21 - N.J.H.M. Vincken
  00:30:25 - 00:30:48 - J. van Wageningen
  00:30:48 - 00:32:09 - N.J.H.M. Vincken
  00:32:14 - 00:36:26 - E.E.C. Palmen
  00:36:35 - 00:38:56 - J. Wolters Gregório
  00:39:05 - 00:43:27 - B.J.M.H. Megens
  00:43:31 - 00:44:05 - J. van Wageningen
  00:44:06 - 00:44:17 - B.J.M.H. Megens
  00:44:17 - 00:44:32 - J. van Wageningen
  00:44:32 - 00:44:58 - B.J.M.H. Megens
  00:45:03 - 00:45:44 - P.J.M. Loomans
  00:45:44 - 00:45:52 - B.J.M.H. Megens
  00:45:52 - 00:45:57 - P.J.M. Loomans
  00:45:57 - 00:46:01 - B.J.M.H. Megens
  00:46:01 - 00:46:12 - H.M.V. van der Linden
  00:46:13 - 00:46:33 - P.D. Baneke
  00:46:36 - 00:46:52 - E.E.C. Palmen
  00:47:06 - 00:51:36 - R.J.A. Piepers
  00:51:45 - 00:52:04 - L.M.C. van den Beucken
  00:52:05 - 00:52:45 - R.J.A. Piepers
  00:52:57 - 00:53:45 - N.J.H.M. Vincken
  00:53:45 - 00:54:53 - R.J.A. Piepers
  00:54:56 - 00:54:59 - N.J.H.M. Vincken
  00:55:07 - 00:55:57 - P.D. Baneke
  00:56:05 - 00:56:41 - M.M.G.M. Richter
  00:56:46 - 01:02:15 - P.J.M. Loomans
  01:02:20 - 01:07:24 - L.M.C. van den Beucken
  01:07:29 - 01:10:15 - J. van Wageningen
  01:10:17 - 01:10:34 - Onbekend
  01:10:34 - 01:11:00 - J. van Wageningen
  01:11:00 - 01:11:12 - Onbekend
  01:11:12 - 01:13:45 - J. van Wageningen
  01:13:45 - 01:14:00 - H.M.V. van der Linden
  01:14:00 - 01:19:52 - C. Brugman-Rustenburg
  01:19:52 - 01:20:14 - L.H. Bastiaans
  01:20:14 - 01:21:53 - C. Brugman-Rustenburg
  01:21:57 - 01:22:22 - L.H. Bastiaans
  01:22:22 - 01:23:31 - C. Brugman-Rustenburg
  01:23:37 - 01:24:00 - N.J.H.M. Vincken
  01:24:00 - 01:29:19 - C. Brugman-Rustenburg
  01:29:19 - 01:30:08 - E.E.C. Palmen
  01:30:08 - 01:31:27 - C. Brugman-Rustenburg
  01:31:27 - 01:31:47 - J. Wolters Gregório
  01:31:47 - 01:33:15 - C. Brugman-Rustenburg
  01:33:15 - 01:33:51 - H.M.V. van der Linden
  01:33:51 - 01:34:15 - Onbekend
  01:34:20 - 01:34:57 - N.J.H.M. Vincken
  01:35:05 - 01:38:07 - C. Brugman-Rustenburg
  01:38:11 - 01:41:19 - R.J.H. Burlet
  01:41:21 - 01:41:27 - P.J.M. Loomans
  01:41:27 - 01:42:16 - R.J.H. Burlet
  01:42:23 - 01:43:01 - L.M.C. van den Beucken
  01:43:38 - 01:44:57 - L.H. Bastiaans
  01:45:12 - 01:45:35 - E.E.C. Palmen
  01:45:38 - 01:46:02 - J. Wolters Gregório
  01:46:07 - 01:46:13 - B.J.M.H. Megens
  01:46:17 - 01:48:04 - R.J.A. Piepers
  01:48:06 - 01:48:56 - P.D. Baneke
  01:48:59 - 01:50:43 - P.J.M. Loomans
  01:50:46 - 01:51:53 - L.M.C. van den Beucken
  01:52:00 - 01:55:45 - J. van Wageningen
  01:55:58 - 01:56:52 - N.J.H.M. Vincken
  01:56:52 - 01:56:59 - J. van Wageningen
  01:56:59 - 01:57:06 - N.J.H.M. Vincken
  01:57:06 - 01:57:19 - H.M.V. van der Linden
  01:57:19 - 01:57:32 - L.H. Bastiaans
  01:57:32 - 01:58:33 - J. van Wageningen
  01:58:35 - 01:58:42 - L.H. Bastiaans
  01:58:42 - 01:58:49 - J. van Wageningen
  01:58:49 - 01:59:10 - L.H. Bastiaans
  01:59:10 - 01:59:20 - J. van Wageningen
  01:59:20 - 01:59:37 - P.D. Baneke
  01:59:37 - 02:00:07 - J. van Wageningen
  02:00:14 - 02:00:44 - N.J.H.M. Vincken
  02:00:44 - 02:01:10 - J. van Wageningen
  02:01:16 - 02:01:46 - P.J.M. Loomans
  02:01:47 - 02:01:50 - J. van Wageningen
  02:01:58 - 02:03:26 - C. Brugman-Rustenburg
  02:03:27 - 02:03:32 - L.H. Bastiaans
  02:03:36 - 02:04:18 - R.J.A. Piepers
  02:04:18 - 02:06:33 - C. Brugman-Rustenburg
  02:06:36 - 02:06:59 - J. van Wageningen
  02:06:59 - 02:07:32 - C. Brugman-Rustenburg
  02:07:32 - 02:07:44 - J. van Wageningen
  02:07:54 - 02:08:57 - C. Brugman-Rustenburg
  02:09:00 - 02:09:23 - E.E.C. Palmen
  02:09:23 - 02:10:20 - H.M.V. van der Linden