(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

donderdag 18 april 2019 20:00 - 22:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 18-4-2019 ongewijzigd vast te stellen.


  00:00:32 - 00:02:50 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.  00:02:51 - 00:02:57 - Inspreker
 • 3

  n.v.t.


  00:02:58 - 00:03:03 - Th.J.F.M. Bovens
 • 4

  n.v.t.


  00:03:04 - 00:03:09 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5

  00:03:10 - 00:03:24 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5.1
 • 5.2

  In februari 2017 publiceerde de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) het rapport 'toezicht met risico's. Opzet en uitvoering van interbestuurlijk toezicht door de provincie Limburg'. De ZRK voerde in 2018 een vervolgonderzoek uit omdat ze in februari 2017 concludeerde dat de Provincie het interbestuurlijk toezicht de afgelopen jaren op onderdelen te gering had ingevuld. Met dit onderzoek wenst de ZRK bij te dragen aan de verdere verbetering van de invulling van het interbestuurlijk toezicht door de Provincie Limburg. In dit voorstel wordt aan PS gevraagd te besluiten om de aanbevelingen van de ZRK richting GS over te nemen.

  Behandeld door de Interim Statencommissie op 12-4-2019 en als hamerstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. GS te verzoeken de ingezette lijn van verbetering voort te zetten en vast te houden, zodat de ambitie(s) en alle aangekondigde acties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2019 en de provincie ook daarna oog blijft houden voor mogelijke verbeteringen in het toezicht;
  2. GS te verzoeken te wachten met de actualisatie van de IBT-nota en de verordening totdat het toezicht een meer definitieve uitwerking heeft gekregen, of in elk geval tot het moment dat de resultaten voor vier jaar bepaald zijn en het Wrgt-toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) op het waterschap en de gemeenschappelijke regelingen is doorontwikkeld;
  3. GS te verzoeken scherper te zijn op de kwaliteit van de informatie in de begrotingen en jaarstukken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. GS te verzoeken de ingezette lijn van verbetering voort te zetten en vast te houden, zodat de ambitie(s) en alle aangekondigde acties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2019 en de Provincie ook daarna oog blijft houden voor mogelijke verbeteringen in het toezicht; 2. GS te verzoeken te wachten met de actualisatie van de IBT-nota en de verordening totdat het toezicht een meer definitieve uitwerking heeft gekregen, of in elk geval tot het moment dat de resultaten voor vier jaar bepaald zijn en het Wrgt-toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) op het waterschap en de gemeenschappelijke regelingen is doorontwikkeld; 3. GS te verzoeken scherper te zijn op de kwaliteit van de informatie in de begrotingen en jaarstukken.

  Zonder beraad aangenomen.


  00:03:32 - 00:04:07 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5.3

  Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft ermee ingestemd om een gecoördineerd inpassingsplan voor te bereiden voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de omliggende provinciale wegenstructuur. Beoogd resultaat is de vaststelling van een coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de 'Gebiedsontwikkeling Uitbreiding VDL Nedcar'.
  Coördinerend gedeputeerde op dit onderwerp is de heer Van den Akker.

  Behandeld door de Interim Statencommissie op 12-4-2019 en als hamerstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. De voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan, zoals bedoeld in artikel 3.26, eerste lid,
   van de Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van de realisatie en ingebruikname van de uitbreiding
   van en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein van VDL Nedcar te Sittard-Geleen en ten behoeve van de daarmee samenhangende realisatie en ingebruikname van wijzigingen van (provinciale) wegen en bijbehorende infrastructurele voorzieningen te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van (een deel van) de besluiten als genoemd onder punt 2, voor zover benodigd voor de uitbreiding van en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein VDL Nedcar (coördinatie als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b. van de Wet ruimtelijke ordening).
  2. De hierna genoemde besluiten, voor zover benodigd voor de realisatie en ingebruikname van de uitbreiding en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein VDL Nedcar te Sittard-Geleen of voor zover benodigd voor de daarmee samenhangende realisatie en ingebruikname van wijzigingen van (provinciale) wegen en bijbehorende infrastructurele voorzieningen, aan te wijzen als zijnde besluiten ten aanzien waarvan de voorbereiding en bekendmaking, zo nodig in één of meerdere clusters, gecoördineerd wordt (coördinatie als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a. van de Wet ruimtelijke ordening):
   Omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid en artikel 2.2, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
   Wet natuurbeschermingsvergunningen, -ontheffingen en -vrijstellingen;
   Waterwetvergunningen;
   Ontgrondingenvergunningen;
   Peilbesluiten;
   Saneringsbeschikkingen Wet bodembescherming;
   BUS meldingen (Besluit Uniforme Saneringen);
   Verkeersbesluiten;
   Wion-graafmelding (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten);
   Vergunningen, besluiten, meldingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI);
   Besluiten op grond van de Wegenwet tot het onttrekken van wegen aan de openbaarheid;
   Besluiten op grond van de van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening;
   Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten.
  3. Dit besluit met toepassing van artikel 3.42 Algemene wet bestuursrecht te publiceren in het Provinciaal Blad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. De voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan, zoals bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van de realisatie en ingebruikname van de uitbreiding van en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein van VDL Nedcar te Sittard-Geleen en ten behoeve van de daarmee samenhangende realisatie en ingebruikname van wijzigingen van (provinciale) wegen en bijbehorende infrastructurele voorzieningen te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van (een deel van) de besluiten als genoemd onder punt 2, voor zover benodigd voor de uitbreiding van en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein VDL Nedcar (coördinatie als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b. van de Wet ruimtelijke ordening). 2. De hierna genoemde besluiten, voor zover benodigd voor de realisatie en ingebruikname van de uitbreiding en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein VDL Nedcar te Sittard-Geleen of voor zover benodigd voor de daarmee samenhangende realisatie en ingebruikname van wijzigingen van (provinciale) wegen en bijbehorende infrastructurele voorzieningen, aan te wijzen als zijnde besluiten ten aanzien waarvan de voorbereiding en bekendmaking, zonodig in één of meerdere clusters, gecoördineerd wordt (coördinatie als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a. van de Wet ruimtelijke ordening): -Omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid en artikel 2.2, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; - Wet natuurbeschermingsvergunningen, -ontheffingen en -vrijstellingen; - Waterwetvergunningen; - Ontgrondingenvergunningen; - Peilbesluiten; - Saneringsbeschikkingen Wet bodembescherming; - BUS meldingen (Besluit Uniforme Saneringen); - Verkeersbesluiten; - Wion-graafmelding (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten); - Vergunningen, besluiten, meldingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI); - Besluiten op grond van de Wegenwet tot het onttrekken van wegen aan de openbaarheid; - Besluiten op grond van de van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening; - Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten. 3. Dit besluit met toepassing van artikel 3.42 Algemene wet bestuursrecht te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Zonder beraad aangenomen.


  00:04:08 - 00:04:39 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5.4

  Ruimte voor Ruimte (RvR Limburg CV en RvR Limburg Beheer BV) is in 2002 opgericht in samenwerking met Rabo Vastgoed B.V. om de kosten van sanering van de intensieve veehouderij terug te verdienen via de ontwikkeling en verkoop van woningbouwkavels. Sedert 1-1-2019 is de Provincie enig aandeelhouder van Ruimte voor Ruimte en is de samenwerking met BPD (voorheen: Rabo Vastgoed BV) en de provincie voor wat RvR betreft beëindigd. Doel hiervan was het stroomlijnen van de besluitvorming binnen RvR waardoor nieuwe verdienmogelijkheden voor RvR in de toekomst eenvoudiger zijn te realiseren. PS hebben dit op 15-6-2018 besloten.
  Ter vervanging van het eerder opgezette en tijdelijke (tot 1-7-2019) door BPD overgenomen rekening courant krediet heeft de directie RvR BV/CV d.d. 28-2-2019 een verzoek ingediend bij de Provincie Limburg voor een garantstelling voor een lening van maximaal € 7,5 miljoen (looptijd 5 jaar) van de Nederlandse Waterschapsbank aan RvR. GS stellen voor om de gevraagde garantstelling te verlenen.
  Provinciale Staten dienen op grond van artikel 13 lid 4 van de Financiële verordening van de Provincie Limburg 2016 en juncto artikel 167, lid 4 Provinciewet in de gelegenheid worden gesteld zogenaamde wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voornemen van GS om de gevraagde garantstelling te verlenen aan RvR.

  Behandeld door de Interim Statencommissie op 12-4-2019. De commissie heeft geen wensen-bedenkingen kenbaar gemaakt en het Statenvoorstel als hamerstuk doorgeleid naar PS. Er wordt voor PS een Gewijzigd Ontwerpbesluit aangeboden.

  Voorgesteld besluit
  geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten tot herfinanciering rekening courant krediet RvR Limburg CV door middel van een garantstelling van de Provincie Limburg voor dit krediet van de Nederlandse Waterschapsbank.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten tot herfinanciering rekening courant krediet RvR Limburg CV door middel van een garantstelling van de Provincie Limburg voor dit krediet van de Nederlandse Waterschapsbank.

  Zonder beraad aangenomen.


  00:04:40 - 00:05:11 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6

  00:05:12 - 00:05:18 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7


  00:05:19 - 00:05:47 - Th.J.F.M. Bovens
  00:07:48 - 00:10:00 - M Werrij-Wetzels
  00:10:01 - 00:10:24 - Th.J.F.M. Bovens
  00:10:25 - 00:15:01 - R.J.H. Burlet
  00:15:02 - 00:16:46 - R.W.P.E. Housmans
  00:16:47 - 00:20:01 - K.C.J. Straus
  00:20:02 - 00:22:30 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:22:31 - 00:24:43 - P.D. Baneke
  00:24:44 - 00:26:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:26:58 - 00:30:00 - L.A.P. Vaessen
  00:30:01 - 00:33:01 - R.J.H. Franssen
  00:33:02 - 00:35:38 - P.S.M.L. Plusquin
  00:35:39 - 00:36:25 - Th.J.F.M. Bovens
  00:36:26 - 00:38:24 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:38:25 - 00:38:55 - Th.J.F.M. Bovens
  00:50:54 - 00:55:27 - G.J.W. Gabriëls
  00:55:28 - 00:55:43 - Th.J.F.M. Bovens
  00:55:44 - 01:07:20 - G.P.J. Koopmans
  01:07:21 - 01:08:02 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8

  n.v.t.


  01:08:03 - 01:08:06 - Th.J.F.M. Bovens
 • 9

  n.v.t.


  01:08:07 - 01:08:10 - Th.J.F.M. Bovens
 • 10

  01:08:11 - 01:08:29 - Th.J.F.M. Bovens
  01:08:30 - 01:08:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:08:34 - 01:08:49 - Th.J.F.M. Bovens