(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Jaarstukken en 1e afwijkingenrapportage)

vrijdag 21 juni 2019 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 21-6-2019 gewijzigd vast te stellen.


  00:11:21 - 00:14:42 - Th.J.F.M. Bovens
  00:14:42 - 00:15:16 - A. Rossel
  00:15:16 - 00:16:21 - Th.J.F.M. Bovens
  00:16:21 - 00:16:48 - P.D. Baneke
  00:16:48 - 00:18:39 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  n.v.t.

 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 5.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van PS opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen:

  • de notulen inclusief hetgeen besproken en is vastgelegd in de notulen van het besloten gedeelte van de Statenvergadering van 27 mei 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub b, d, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van PS opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen: - de notulen inclusief hetgeen besproken en is vastgelegd in de notulen van het besloten gedeelte van de Statenvergadering van 27 mei 2019.

  Zonder beraad aangenomen.


  00:19:16 - 00:22:01 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document: ‘’Geactualiseerde prognose 2019 en verder’’, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document: ‘’Geactualiseerde prognose 2019 en verder’’, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.2

  Het project Brains Unlimited is een belangrijke impuls voor de Brightlands Maastricht Health Campus en de bijdragen van de provincie (subsidie, lening en deelneming) hebben dit mogelijk gemaakt. Mede vanuit bedrijfsmatig perspectief, er is een solide basis voor de onderneming gerealiseerd, wordt voorgesteld de provinciale betrokkenheid bij het initiatief verder af te bouwen door het aanbieden van de provinciale aandelen aan de overige twee aandeelhouder UM en azM. Dit is in overeenstemming me het provinciaal financieel kader Sturing in Samenwerking 2.0.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Interim Statencommissie van 7-6-2019. De commissie heeft geen wensen en bedenkingen geuit t.a.v. het Statenvoorstel. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 21-6-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. conform artikel 158 lid 2 Provinciewet geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het beëindigen van de provinciale deelname in Brains Unlimited B.V.; en
  2. de provinciale aandelen “om niet” aan te bieden aan de zittende aandeelhouders UM en azM.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: conform artikel 158 lid 2 Provinciewet de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het beëindigen van de provinciale deelname in Brains Unlimited B.V. en de provinciale aandelen “om niet” aan te bieden aan de zittende aandeelhouders UM en azM.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.3

  In 2016 is Heerlen gestart met een verkenning hoe de instandhouding en groei van Mijnwater te financieren. Uiteindelijk werd besloten Mijnwater B.V. te verkopen. Enkele partijen, waaronder LEF, deden een overnamevoorstel dat werd overgenomen. Hierdoor werd LEF B.V. 100% aandeelhouder van Mijnwater B.V. Voor de verdere uitrol van Mijnwater zijn aanvullende investeringen noodzakelijk die in het basisscenario geraamd zijn op E 90 miljoen. In het Statenvoorstel wordt aan PS gevraagd om - conform de Provinciewet - wensen en bedenkingen te uiten inzake het verstrekken van een Provinciale garantstelling van E 22,5 miljoen jegens LEF B.V. voor haar investering van in totaal E 32,5 miljoen in Mijnwater B.V. Door financiering van Mijnwater kan de uitrol van dit koude en warmte netwerk bijdragen aan realisatie van de doelen die zijn opgenomen in het POL, het Nationaal Energieakkoord en het regeerakkoord. De impact van het voorstel kan resulteren in een CO2 besparing vergelijkbaar met de directe jaarlijkse uitstoot van 48.805 huishoudens. Ten opzichte van het totaal aantal huishoudens van 120.000 in 2018 in de stadsregio Parkstad is dit een besparing van 16%.
  Het Statenvoorstel is behandeld in de Interim Statencommissie van 7-6-2019. De commissie heeft geen wensen en bedenkingen geuit t.a.v. het Statenvoorstel. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 21-6-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Conform artikel 167, lid 4 jo. artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13 lid 4 van de financiële verordening 2016 uw wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het financieringsvoorstel dat bestaat uit:
   a. het verstrekken van een garantstelling ter hoogte van maximaal € 22,5 mln. jegens LEF B.V. voor haar investering van in totaal € 32,5 mln. in mijnwater B.V. tegen een marktconforme vergoeding in de vorm van een provisie ter hoogte van 6,75% op geconsolideerd niveau;
   b. het instellen van een risicoreserve ad € 2,26 mln. ten laste van de middelen Limburgs Bod en klimaatakkoord (zie paragraaf 8).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Conform artikel 167, lid 4 jo. artikel 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 13 lid 4 van de financiële verordening 2016, zijn geen wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van het financieringsvoorstel dat bestaat uit: a. het verstrekken van een garantstelling ter hoogte van maximaal € 22,5 mln. jegens LEF B.V. voor haar investering van in totaal € 32,5 mln. in mijnwater B.V. tegen een marktconforme vergoeding in de vorm van een provisie ter hoogte van 6,75% op geconsolideerd niveau; b. het instellen van een risicoreserve ad € 2,26 mln. ten laste van de middelen Limburgs Bod en klimaatakkoord (zie paragraaf 8).

  Zonder beraad aangenomen.
  Met stemverklaring tegen: Forum voor Democratie.


  00:22:01 - 00:22:07 - B.B.P.M. Smeets
  00:24:42 - 00:25:02 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6

  00:25:02 - 00:27:44 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.1

  Conform de Provinciewet stellen Provinciale Staten de Jaarstukken vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Met de voorliggende Jaarstukken 2018 leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018, inclusief de door Provinciale Staten vastgestelde wijzigingen en doen ze het voorstel tot het bestemmen van het voordelige resultaat. Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de “Jaarrekening 2018 in één oogopslag”.

  Conform de gemaakte afspraak bij de evaluatie van de P&C-cyclus heeft er een schriftelijke vragenronde plaats gevonden met betrekking tot de Jaarstukken 2018 inclusief bijlages. Tevens heeft er op 6-5-2019 een inloopsessie plaatsgevonden om financieel-technische vragen te stellen.

  Het Statenvoorstel G-19-009 is in het bijzijn van GS, Deloitte en de Statenonderzoeksfunctie behandeld in de Interim Statencommissie van 7-6-2019.

  Voor inzicht in de behandeling en conclusies van de Jaarrekeningcommissie wordt verwezen naar het concept verslag van deze vergadering.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2018 vast te stellen:
   a. Bijlage 1: de Memorie van Toelichting Jaarstukken 2018;
   b. Bijlage 2: de Jaarstukken 2018 inclusief de 3e begrotingswijziging 2019;
   c. Bijlage 3: wijzigingsbesluiten reserves Jaarstukken 2018.
  2. het voordelige resultaat 2018 als volgt te bestemmen:
   a. € 20.721.660 als dekking voor de overboekingsvoorstellen;
   b. € 1.000.000 voor de verhoging van het subsidieplafond voor het project 75 jaar bevrijding;
   c. € 2.950.000 als alternatieve dekking voor de Einstein Telescope;
   d. € 2.657.569 vloeit terug naar de Immunisatiereserve, conform de financiële spelregels;
  3. de deeljaarrekening 2018 Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2018 vast te stellen: a. Bijlage 1: de Memorie van Toelichting Jaarstukken 2018; b. Bijlage 2: de Jaarstukken 2018 inclusief de 3e begrotingswijziging 2019; c. Bijlage 3: wijzigingsbesluiten reserves Jaarstukken 2018. 2. het voordelige resultaat 2018 als volgt te bestemmen: a. € 20.721.660 als dekking voor de overboekingsvoorstellen; b. € 1.000.000 voor de verhoging van het subsidieplafond voor het project 75 jaar bevrijding; c. € 2.950.000 als alternatieve dekking voor de Einstein Telescope; d. € 2.657.569 vloeit terug naar de Immunisatiereserve, conform de financiële spelregels; 3. de deeljaarrekening 2018 Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer vast te stellen.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.


  Moties
  Titel
  Motie 2469 Gewijzigd Rossel c.s. inzake bekostiging Grensinfopunten
  Motie 2470 4e Gewijzigd Rossel c.s. inzake Realiseren quotum Participatiewet verbonden partijen
  Motie 2471 Rossel c.s. inzake Integrale gebiedsvisie smalste stukje Nederland
  Motie 2472 Gewijzigd Plusquin c.s. inzake Doorgaan met natuurherstelmaatregelen stikstof
  Motie 2473 4e Gewijzigd Plusquin c.s. inzake Bescherm Limburgers tegen overlast luchtvaart
  Motie 2474 Gewijzigd Rossel c.s. inzake Nieuwe Human Capital Agenda Energietransitie en Duurzaamheid
  Motie 2475 Gewijzigd Nijskens c.s. inzake Methode-Duisenberg
  Motie 2476 Plusquin inzake Uitvoering geven Raad van State uitspraak PAS
  Toezeggingen
  Titel
  aantal studenten en het aantal behaalde propedeuses binnen CHILL
  Besluit rechter inzake veevoerfabriek de Heus
  brief Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben gestuurd inzake het onderzoek naar de veiligheid op industriecomplex Chemelot
  Burgerparticipatie - separate pagina in de Jaarstukken en Programmabegroting
  Financiën met betrekking tot de natuur-, landschaps- en wateropgave
  Lobby-inzet en benoemingen diverse beleidsvelden
  Nota internationalisering
  Onderzoek naar de effecten op Nederlands grondgebied van de Duitse bruinkoolwinning.
  PAS - laatste stand van zaken
  Projecten “kansrijk van Start” en “Your coach nextdoor”
  Provinciaal Onderzoek naar Fijnstof
  Standpunt GS inzake Vliegbasis De Peel
  Verkrijgen van een beter inzicht in de jaarstukken en begroting voor PS - methode Duisenberg.

  00:27:44 - 00:31:46 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:31:46 - 00:32:23 - Th.J.F.M. Bovens
  00:32:23 - 00:42:08 - R.A.B. Claassen
  00:42:08 - 00:42:29 - Th.J.F.M. Bovens
  00:42:38 - 00:49:43 - H.L.M. Nijskens
  00:49:43 - 00:50:03 - A. Rossel
  00:50:03 - 00:50:15 - H.L.M. Nijskens
  00:50:15 - 00:50:18 - Th.J.F.M. Bovens
  00:50:26 - 00:53:10 - M. van Caldenberg
  00:53:10 - 00:53:18 - A. Rossel
  00:53:18 - 00:53:55 - M. van Caldenberg
  00:53:55 - 00:54:05 - A. Rossel
  00:54:05 - 00:57:54 - M. van Caldenberg
  00:57:54 - 00:57:59 - Th.J.F.M. Bovens
  00:58:13 - 01:09:57 - A. Rossel
  01:09:57 - 01:10:20 - Th.J.F.M. Bovens
  01:10:20 - 01:18:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:18:36 - 01:18:56 - A. Rossel
  01:18:56 - 01:20:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:21:02 - 01:29:38 - L.A.P. Vaessen
  01:29:38 - 01:29:56 - H.L.M. Nijskens
  01:29:56 - 01:31:04 - L.A.P. Vaessen
  01:31:25 - 01:37:21 - R.J.H. Franssen
  01:37:21 - 01:37:22 - A. Rossel
  01:37:22 - 01:37:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:37:23 - 01:37:43 - A. Rossel
  01:37:43 - 01:38:10 - R.J.H. Franssen
  01:38:10 - 01:38:37 - A. Rossel
  01:38:37 - 01:40:17 - R.J.H. Franssen
  01:40:26 - 01:43:02 - P.S.M.L. Plusquin
  01:43:02 - 01:43:32 - A. Rossel
  01:43:32 - 01:47:12 - P.S.M.L. Plusquin
  01:47:12 - 01:47:38 - A. Rossel
  01:47:38 - 01:48:59 - P.S.M.L. Plusquin
  01:49:13 - 01:49:28 - R.A.B. Claassen
  01:49:28 - 01:50:00 - P.S.M.L. Plusquin
  01:50:00 - 01:50:02 - R.A.B. Claassen
  01:50:02 - 01:50:13 - P.S.M.L. Plusquin
  01:50:13 - 01:50:23 - R.A.B. Claassen
  01:50:23 - 01:50:27 - P.S.M.L. Plusquin
  01:50:27 - 01:50:36 - R.A.B. Claassen
  01:50:36 - 01:51:08 - P.S.M.L. Plusquin
  01:51:08 - 01:51:35 - A. Rossel
  01:51:35 - 01:53:20 - P.S.M.L. Plusquin
  01:53:29 - 01:55:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:55:33 - 01:55:59 - Th.J.F.M. Bovens
  01:55:59 - 01:59:08 - G.P.J. Koopmans
  01:59:08 - 01:59:49 - A. Rossel
  01:59:49 - 02:01:11 - G.P.J. Koopmans
  02:01:11 - 02:01:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:01:34 - 02:01:43 - G.P.J. Koopmans
  02:01:43 - 02:02:11 - A. Rossel
  02:02:11 - 02:03:56 - G.P.J. Koopmans
  02:03:56 - 02:04:47 - A. Rossel
  02:04:47 - 02:10:18 - G.P.J. Koopmans
  02:10:18 - 02:11:23 - A. Rossel
  02:11:23 - 02:12:34 - G.P.J. Koopmans
  02:12:34 - 02:12:57 - A. Rossel
  02:12:57 - 02:13:33 - G.P.J. Koopmans
  02:13:33 - 02:14:39 - A. Rossel
  02:14:39 - 02:17:03 - G.P.J. Koopmans
  02:17:03 - 02:17:21 - R.A.B. Claassen
  02:17:21 - 02:24:52 - G.P.J. Koopmans
  02:24:52 - 02:24:59 - Th.J.F.M. Bovens
  02:24:59 - 02:25:51 - G.P.J. Koopmans
  02:25:51 - 02:26:33 - A. Rossel
  02:26:33 - 02:30:14 - G.P.J. Koopmans
  02:30:14 - 02:31:24 - A. Rossel
  02:31:24 - 02:39:58 - G.P.J. Koopmans
  02:39:58 - 02:40:21 - P.S.M.L. Plusquin
  02:40:21 - 02:40:44 - G.P.J. Koopmans
  02:40:44 - 02:40:48 - P.S.M.L. Plusquin
  02:40:48 - 02:40:54 - G.P.J. Koopmans
  02:40:54 - 02:41:10 - P.S.M.L. Plusquin
  02:41:10 - 02:41:54 - G.P.J. Koopmans
  02:41:54 - 02:42:07 - P.S.M.L. Plusquin
  02:42:07 - 02:42:16 - G.P.J. Koopmans
  02:42:16 - 02:42:36 - P.S.M.L. Plusquin
  02:42:36 - 02:43:19 - G.P.J. Koopmans
  02:43:19 - 02:43:45 - P.S.M.L. Plusquin
  02:43:45 - 02:44:15 - G.P.J. Koopmans
  02:44:15 - 02:44:16 - P.S.M.L. Plusquin
  02:44:16 - 02:44:31 - G.P.J. Koopmans
  02:44:36 - 02:45:14 - P.S.M.L. Plusquin
  02:45:14 - 02:46:08 - G.P.J. Koopmans
  02:46:08 - 02:46:43 - A. Rossel
  02:46:43 - 02:47:25 - G.P.J. Koopmans
  02:47:25 - 02:48:10 - A. Rossel
  02:48:10 - 02:49:04 - G.P.J. Koopmans
  02:49:04 - 02:49:56 - M. van Caldenberg
  02:49:56 - 02:50:37 - H.J.H. Mackus
  02:50:37 - 02:51:01 - A. Rossel
  02:51:01 - 02:51:32 - H.J.H. Mackus
  02:51:32 - 02:52:48 - G.P.J. Koopmans
  02:52:48 - 02:53:20 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:53:20 - 02:55:07 - G.P.J. Koopmans
  02:55:07 - 02:55:36 - Th.J.F.M. Bovens
  02:55:36 - 02:56:09 - G.P.J. Koopmans
  02:56:09 - 02:56:19 - P.S.M.L. Plusquin
  02:56:19 - 02:56:39 - G.P.J. Koopmans
  02:56:39 - 02:57:19 - Th.J.F.M. Bovens
  03:50:05 - 03:50:40 - G.H.C. Frische
  03:50:40 - 03:53:30 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:53:30 - 03:53:57 - M. van Caldenberg
  03:53:57 - 03:56:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  03:56:40 - 03:56:58 - G.H.C. Frische
  03:56:58 - 03:59:55 - R.A.B. Claassen
  04:00:09 - 04:03:03 - H.L.M. Nijskens
  04:03:03 - 04:03:06 - G.H.C. Frische
  04:03:23 - 04:05:35 - M. van Caldenberg
  04:05:35 - 04:06:07 - P.S.M.L. Plusquin
  04:06:07 - 04:08:13 - M. van Caldenberg
  04:08:13 - 04:08:16 - G.H.C. Frische
  04:08:34 - 04:12:50 - A. Rossel
  04:12:50 - 04:12:53 - G.H.C. Frische
  04:13:03 - 04:15:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:15:19 - 04:15:22 - G.H.C. Frische
  04:15:30 - 04:16:36 - L.A.P. Vaessen
  04:17:04 - 04:19:52 - R.J.H. Franssen
  04:20:04 - 04:21:54 - P.S.M.L. Plusquin
  04:21:54 - 04:22:00 - A. Rossel
  04:22:00 - 04:22:36 - P.S.M.L. Plusquin
  04:22:36 - 04:23:54 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:24:02 - 04:29:50 - G.P.J. Koopmans
  04:29:50 - 04:30:28 - A. Rossel
  04:30:28 - 04:34:27 - G.P.J. Koopmans
  04:34:27 - 04:34:49 - M. van Caldenberg
  04:34:49 - 04:35:46 - G.P.J. Koopmans
  04:35:46 - 04:36:25 - P.S.M.L. Plusquin
  04:36:25 - 04:36:55 - G.P.J. Koopmans
  04:36:55 - 04:37:03 - P.S.M.L. Plusquin
  04:37:03 - 04:38:01 - G.P.J. Koopmans
  04:38:01 - 04:41:03 - A. Rossel
  04:41:03 - 04:42:18 - R.J.H. Franssen
  04:42:18 - 04:43:34 - G.P.J. Koopmans
  04:43:34 - 04:44:31 - M. van Caldenberg
  04:44:31 - 04:46:53 - G.P.J. Koopmans
  04:46:53 - 04:47:04 - P.S.M.L. Plusquin
  04:47:04 - 04:47:10 - G.P.J. Koopmans
  04:47:10 - 04:47:44 - H.J.H. Mackus
  04:47:44 - 04:47:54 - G.P.J. Koopmans
  04:47:54 - 04:49:21 - P.S.M.L. Plusquin
  04:49:21 - 04:50:37 - G.P.J. Koopmans
  04:50:37 - 04:50:42 - P.S.M.L. Plusquin
  04:50:42 - 04:50:52 - G.P.J. Koopmans
  04:50:52 - 04:51:44 - P.S.M.L. Plusquin
  04:51:44 - 04:51:46 - G.P.J. Koopmans
  04:51:55 - 04:52:41 - Th.J.F.M. Bovens
  04:52:41 - 04:53:14 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:53:14 - 04:55:29 - Th.J.F.M. Bovens
  04:58:51 - 04:59:05 - A. Rossel
  04:59:05 - 04:59:46 - Th.J.F.M. Bovens
  05:02:02 - 05:02:30 - M.L.H. Depondt-Olivers
  05:02:30 - 05:02:45 - A. Rossel
  05:02:45 - 05:02:53 - Th.J.F.M. Bovens
  05:02:53 - 05:03:10 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:03:10 - 05:03:45 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.2

  Voor ligt het Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2019. De 1e Afwijkingenrapportage 2019 maakt onderdeel uit van de provinciale planning en controlecyclus en betreft een voorstel tot wijziging van de Programmabegroting van 2019. De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.
  Over de 1e Afwijkingenrapportage heeft conform afspraak in de evaluatie van de P&C-cyclus een schriftelijke vragenronde plaatsgehad.
  Het Statenvoorstel G-19-012 is behandeld in de Interim Statencommissie van 7-6-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2019 van de Programmabegroting 2019;
  2. de 2e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2019, vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2019 van de Programmabegroting 2019; 2. de 2e begrotingswijziging 2019 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2019, vast te stellen.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
  Tegen: GroenLinks.


  05:04:04 - 05:04:32 - A. Rossel
  05:04:32 - 05:05:24 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.3

  Op grond van de Provinciewet (art. 193-200 en 207-215) en de Financiële Verordening van de Provincie Limburg bepalen Provinciale Staten randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dienen uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen en het belangrijke budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren.

  De Voorjaarsbrief 2019 richt zich op een tweetal (financiële) beslispunten, te verwerken in de lopende Programmabegroting 2019, de financiële stand van zaken na deze beslispunten en de algemene financiële technische uitgangspunten voor de programmabegroting 2020. In deze voorjaarsbrief bevat daarnaast de financieel-technische verwerking aan van het PS-besluit inzake Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Voorjaarsbrief 2019 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen 4e begrotingswijziging 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de Voorjaarsbrief 2019 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen 4e begrotingswijziging 2019.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.


  06:20:17 - 06:21:51 - R.A.B. Claassen
  06:21:51 - 06:22:07 - Th.J.F.M. Bovens
  06:22:13 - 06:25:17 - H.L.M. Nijskens
  06:25:17 - 06:26:22 - M. van Caldenberg
  06:26:22 - 06:26:56 - Th.J.F.M. Bovens
  06:26:56 - 06:29:31 - R.J.H. Franssen
  06:29:31 - 06:29:46 - Th.J.F.M. Bovens
  06:29:46 - 06:33:18 - G.P.J. Koopmans
  06:33:18 - 06:33:43 - R.J.H. Franssen
  06:33:43 - 06:34:08 - G.P.J. Koopmans
  06:34:08 - 06:34:38 - Th.J.F.M. Bovens
  06:34:38 - 06:34:52 - P.D. Baneke
  06:34:52 - 06:37:43 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.4

  Op 18-4-2019 is door PS het coördinatiebesluit genomen ten aanzien van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Gebiedsontwikkeling Uitbreiding VDL Nedcar en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de omliggende provinciale wegenstructuur. In een eerdere mededeling van de portefeuillehouder is aangegeven dat GS hebben ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de provincie Limburg en VDL Nedcar waarin de uitgangspunten voor dit PIP zijn opgenomen. Deze SOK wordt overigens pas rechtsgeldig nadat PS instemt met onderhavig Statenvoorstel, omdat zodoende wordt voldaan aan de totstandkomingsvoorwaarden uit de SOK. Ten behoeve van deze gebiedsontwikkeling wordt via onderhavig Statenvoorstel voorgesteld om de immunisatiereserve aan te wenden voor € 24,8 mln. ter dekking van de provinciale bijdrage. Hiertoe wordt een bruteringsreserve gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen. De financiële consequenties worden verwerkt in het eerst volgend planning en control document.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Interim Statencommissie van 7-6-2019. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 21-6-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1 de Immunisatiereserve aan te wenden voor € 24,8 mln. ter dekking van de Provinciale bijdrage in de Gebiedsontwikkeling Uitbreiding VDL Nedcar;
  2. in te stemmen met het instellingsbesluit (ter vorming van de reserve);
  3. in te stemmen met het kredietbesluit (ten behoeve van de investering).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de Immunisatiereserve aan te wenden voor € 24,8 mln. ter dekking van de Provinciale bijdrage in de Gebiedsontwikkeling Uitbreiding VDL Nedcar; 2. in te stemmen met het instellingsbesluit (ter vorming van de reserve); 3. in te stemmen met het kredietbesluit (ten behoeve van de investering).

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en 50PLUS.
  Tegen: GroenLinks en Partij voor de Dieren.
  Met stemverklaring tegen: GroenLinks.


  05:30:33 - 05:34:12 - T.M. Heldens
  05:37:27 - 05:37:38 - Th.J.F.M. Bovens
  05:37:38 - 05:39:53 - M. Werrij-Wetzels
  05:39:53 - 05:41:12 - P.J.M. Loomans
  05:41:12 - 05:41:53 - Th.J.F.M. Bovens
  05:41:53 - 05:45:21 - H.M.V. van der Linden
  05:45:32 - 05:47:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:47:31 - 05:47:53 - R.A.B. Claassen
  05:47:53 - 05:48:26 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:48:26 - 05:48:43 - R.A.B. Claassen
  05:48:43 - 05:49:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:49:18 - 05:49:45 - R.A.B. Claassen
  05:49:45 - 05:49:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:49:50 - 05:50:28 - R.A.B. Claassen
  05:50:28 - 05:50:43 - Th.J.F.M. Bovens
  05:50:43 - 05:51:05 - R.A.B. Claassen
  05:51:05 - 05:51:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:51:29 - 05:51:41 - R.A.B. Claassen
  05:51:41 - 05:52:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:52:09 - 05:52:14 - Th.J.F.M. Bovens
  05:52:14 - 05:53:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:54:02 - 05:57:48 - M. van Caldenberg
  05:57:48 - 05:57:53 - Th.J.F.M. Bovens
  05:57:53 - 05:59:43 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:00:13 - 06:06:21 - J.P. van den Akker
  06:06:31 - 06:07:25 - P.D. Baneke
  06:07:44 - 06:08:04 - M. Werrij-Wetzels
  06:08:20 - 06:09:25 - R.A.B. Claassen
  06:09:25 - 06:10:15 - H.M.V. van der Linden
  06:10:33 - 06:11:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:11:56 - 06:12:12 - M. van Caldenberg
  06:12:33 - 06:13:30 - J.P. van den Akker
  06:13:30 - 06:14:00 - P.D. Baneke
  06:14:00 - 06:14:53 - J.P. van den Akker
  06:14:53 - 06:15:13 - M. Werrij-Wetzels
  06:15:13 - 06:16:42 - J.P. van den Akker
  06:16:42 - 06:17:09 - Th.J.F.M. Bovens
  06:17:09 - 06:17:23 - P.D. Baneke
  06:17:23 - 06:18:03 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.5

  De kostenontwikkeling van de Maaslijn valt buiten de, met Provinciale Staten en partners, afgesproken financiële kaders. De oorzaak van het tekort is vooral gelegen in de vertraging van het project. Additioneel willen de partijen (Ministerie I en W en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland) extra middelen aan het project toevoegen. Voor de provincie Limburg komt dit uit op een extra bedrag van € 35,15 mln. Alle partijen zetten zich maximaal in om een spoedige oplevering mogelijk te maken zodat het belang van de reiziger kan worden gediend. Daarbij is een snelle realisering ook een belangrijke beheersmaatregel voor de kosten. Gestuurd wordt op een oplevering in december 2023 (kans 25%), maar 2024 (kans 85%) is realistischer. De Directie en het College hebben de Concernstaf opdracht gegeven tot het opstellen van het rapport Feitenreconstructie van de besluitvorming rond de Maaslijn. U wordt verzocht bij de voorbereiding van de behandeling van het Statenvoorstel de reactie van de Directie op het rapport reconstructie Maaslijn te betrekken.
  Het Statenvoorstel is behandeling in de Interim Statencommissie van 7-6-2019. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 21-6-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten besluiten:

  1. in te stemmen met de aanvullende financiële bijdrage voor deze fase van het project van € 35,15 miljoen van de Provincie Limburg aan het investeringskrediet Opwaardering Maaslijn, waarmee het bestaande krediet ad €164 miljoen wordt verhoogd tot € 199,15 miljoen;
  2. dekking van deze aanvullende middelen geschiedt via de Reserve DU Verkeer en Vervoer, hiertoe dient een bedrag ad € 8,53 miljoen uit de immunisatiereserve te worden toegevoegd aan het saldo van de reserve DU Verkeer en Vervoer (zie ook brief gedeputeerde Mackus 2019/24829). Deze financiële consequenties zullen worden verwerkt via de reguliere P&C-cyclus (2e afwijkingenrapportage) en programmabegroting 2020 en verder;
  3. risico’s met betrekking tot de ZBO-omvorming maken geen onderdeel uit van het risicodeel waarover de Provincie Limburg medeverantwoordelijk voor is.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met de aanvullende financiële bijdrage voor deze fase van het project van € 35,15 miljoen van de Provincie Limburg aan het investeringskrediet Opwaardering Maaslijn, waarmee het bestaande krediet ad €164 miljoen wordt verhoogd tot € 199,15 miljoen. 2. dekking van deze aanvullende middelen geschiedt via de Reserve DU Verkeer en Vervoer, hiertoe dient een bedrag ad € 8,53 miljoen uit de immunisatiereserve te worden toegevoegd aan het saldo van de reserve DU Verkeer en Vervoer (zie ook brief gedeputeerde Mackus 2019/24829). Deze financiële consequenties zullen worden verwerkt via de reguliere P&C-cyclus (2e afwijkingenrapportage) en programmabegroting 2020 en verder. 3. risico’s met betrekking tot de ZBO-omvorming maken geen onderdeel uit van het risicodeel waarover de Provincie Limburg medeverantwoordelijk voor is.

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.


  Moties
  Titel
  Motie 2477 Heldens c.s. inzake Meerkosten Maaslijn
  Motie 2478 2e Gewijzigd Wolters Gregório c.s. inzake Onafhankelijk onderzoek budgettaire afwijkingen project Maaslijn
  Toezeggingen
  Titel
  Afwegingen die zijn gevolgd inzake de elektrificatie van de Maaslijn door te zetten versus nieuwe materieelconcepten
  Stand van zaken Vierpaardjes

  06:37:43 - 06:40:24 - P.D. Baneke
  06:40:24 - 06:40:54 - Th.J.F.M. Bovens
  06:40:54 - 06:46:59 - T.M. Heldens
  06:46:59 - 06:47:27 - Th.J.F.M. Bovens
  06:47:27 - 06:53:26 - J.M.L. Geraats
  06:53:30 - 06:55:04 - L.A.P. Vaessen
  06:55:19 - 06:56:42 - R.A.B. Claassen
  06:56:42 - 06:59:51 - H.M.V. van der Linden
  06:59:51 - 07:00:24 - P.D. Baneke
  07:00:24 - 07:01:10 - H.M.V. van der Linden
  07:01:10 - 07:01:15 - J.M.L. Geraats
  07:01:15 - 07:01:17 - H.M.V. van der Linden
  07:01:59 - 07:03:41 - A. Berghorst
  07:06:42 - 07:09:30 - M. van Caldenberg
  07:09:30 - 07:09:59 - Th.J.F.M. Bovens
  07:09:59 - 07:17:03 - H.J.H. Mackus
  07:17:03 - 07:17:14 - A. Berghorst
  07:17:14 - 07:19:31 - H.J.H. Mackus
  07:19:31 - 07:20:24 - A. Berghorst
  07:20:24 - 07:21:34 - H.J.H. Mackus
  07:21:34 - 07:22:13 - M. van Caldenberg
  07:22:13 - 07:23:57 - H.J.H. Mackus
  07:23:57 - 07:28:49 - M. van Caldenberg
  07:28:49 - 07:29:10 - P.D. Baneke
  07:29:10 - 07:30:34 - H.J.H. Mackus
  07:30:34 - 07:31:21 - T.M. Heldens
  07:31:21 - 07:32:04 - H.J.H. Mackus
  07:32:04 - 07:32:17 - M. van Caldenberg
  07:32:19 - 07:32:24 - Th.J.F.M. Bovens
  07:43:43 - 07:44:07 - J.M.L. Geraats
  07:44:07 - 07:44:31 - Th.J.F.M. Bovens
  07:44:31 - 07:45:12 - H.M.V. van der Linden
  07:45:12 - 07:45:27 - Th.J.F.M. Bovens
  07:45:27 - 07:45:58 - A. Berghorst
  07:45:58 - 07:46:14 - Th.J.F.M. Bovens
  07:46:14 - 07:46:25 - A. Berghorst
  07:46:25 - 07:46:42 - Th.J.F.M. Bovens
  07:46:42 - 07:48:31 - M. van Caldenberg
  07:48:31 - 07:50:01 - Th.J.F.M. Bovens
  07:56:06 - 07:56:09 - H.J.H. Mackus
  07:56:14 - 07:56:18 - R.W.P.E. Housmans
  07:56:18 - 07:56:25 - Th.J.F.M. Bovens
  07:56:25 - 07:56:38 - R.W.P.E. Housmans
  07:56:38 - 07:56:51 - Th.J.F.M. Bovens
  07:56:51 - 07:58:07 - H.J.H. Mackus
  07:58:07 - 08:00:11 - M. van Caldenberg
  08:00:11 - 08:00:28 - Th.J.F.M. Bovens
  08:00:28 - 08:00:40 - A. Rossel
  08:00:40 - 08:01:51 - Th.J.F.M. Bovens
  08:02:44 - 08:03:47 - T.M. Heldens
  08:03:47 - 08:04:19 - J.M.L. Geraats
  08:04:19 - 08:04:44 - A. Berghorst
  08:04:44 - 08:05:40 - L.A.P. Vaessen
  08:05:40 - 08:06:05 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7
 • 8
 • 9