(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 4 oktober 2019 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 4-10-2019 gewijzigd vast te stellen.


  00:15:34 - 00:23:32 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2
 • 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 4
 • 5

  De conceptnotulen van de Besloten Statenvergadering van 27-5-2019 zijn te raadplegen in iBabs bij het agendapunt notulen van de vergadering.

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Besloten en de Openbare Statenvergadering van 27-5-2019 en de Statenvergaderingen van 21-6-2019 en 28-6-2019 ongewijzigd vast te stellen. Indien er geen voorstellen tot wijzigingen in de notulen van de Besloten Statenvergadering van 27-5-2019 worden ontvangen, wordt Provinciale Staten gevraagd deze notulen ongewijzigd vast te stellen.


 • 6
 • 6.1
 • 6.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de geheimhouding op de documenten die betrekking hebben op de besloten Statenvergaderingen van 14 december 2018 en 27 mei 2019 zoals bekrachtigd in de besluiten G-18-052 d.d. 14 december 2018, P-19-003 d.d. 15 februari 2019 en P-19-010 dd. 21 juni 2019 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet op te heffen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de geheimhouding op de documenten die betrekking hebben op de besloten Statenvergaderingen van 14 december 2018 en 27 mei 2019 zoals bekrachtigd in de besluiten G-18-052 d.d. 14 december 2018, P-19-003 d.d. 15 februari 2019 en P-19-010 dd. 21 juni 2019 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet op te heffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.2

  Voor de stukken benoemd in het volgende ontwerpbesluit, hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 6.2.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante vertrouwelijke informatie omtrent de ontwikkeling nieuw vastgoed Brightlands Campus Greenport, zoals genoemd in Statenvoorstel G-19-019 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, onder g de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van het Statenvoorstel met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Artikel 25, tweede lid, Provinciewet bepaalt dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geheimhouding kan worden opgelegd door Gedeputeerde Staten ten aanzien van stukken die aan leden van Provinciale Staten worden overgelegd. Op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, Wob blijft het openbaar maken van informatie achterwege voor zover het belang hiervan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige benadeling of bevoordeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel derden. In het geitendossier is eerder op documenten aangaande de besloten Statenvergaderingen van 14 december 2018 en 27 mei 2019 (bekrachtigd in de besluiten G-18-052 d.d. 14 december 2018, P-19-003 d.d. 15 februari 2019 en P-19-010 d.d. 21 juni 2019) geheimhouding gelegd. Aangezien in het Statenvoorstel beschouwingen en argumentaties staan die in de onder geheimhouding zijnde documenten worden genoemd, wordt het niet opportuun geacht de informatie in het Statenvoorstel openbaar te maken zonder dat Provinciale Staten de geheimhouding van genoemde documenten heeft opgeheven. Dit zou onevenredige benadeling voor Provinciale Staten – als bevoegd gezag voor het opheffen van geheimhouding van eerder genoemde stukken – opleveren.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.2.2

  Voort vloeiend uit de besluitvorming van Besluit G-19-024 is het Besluit G-19-027 niet ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, onder g de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van het Statenvoorstel met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Artikel 25, tweede lid, Provinciewet bepaalt dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geheimhouding kan worden opgelegd door Gedeputeerde Staten ten aanzien van stukken die aan leden van Provinciale Staten worden overgelegd. Op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, Wob blijft het openbaar maken van informatie achterwege voor zover het belang hiervan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige benadeling of bevoordeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel derden.

  In het geitendossier is eerder op documenten aangaande de besloten Statenvergaderingen van 14 december 2018 en 27 mei 2019 (bekrachtigd in de besluiten G-18-052 d.d. 14 december 2018, P-19-003 d.d. 15 februari 2019 en P-19-010 d.d. 21 juni 2019) geheimhouding gelegd. Aangezien in het Statenvoorstel beschouwingen en argumentaties staan die in de onder geheimhouding zijnde documenten worden genoemd, wordt het niet opportuun geacht de informatie in het Statenvoorstel openbaar te maken zonder dat Provinciale Staten de geheimhouding van genoemde documenten heeft opgeheven. Dit zou onevenredige benadeling voor Provinciale Staten – als bevoegd gezag voor het opheffen van geheimhouding van eerder genoemde stukken – opleveren.


 • 6.2.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub e en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlage bij de antwoorden op de schriftelijke vragen van mw. Claessens (SP) inzake “aanvullende vragen gevolgen uitspraak PAS” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub e en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlage bij de antwoorden op de schriftelijke vragen van mw. Claessens (SP) inzake “aanvullende vragen gevolgen uitspraak PAS” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.2.4

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante vertrouwelijke informatie omtrent voortgang van het Mijnwater project te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante vertrouwelijke informatie omtrent voortgang van het Mijnwater project te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.2.5

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen:

  • de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 4 oktober 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen: - de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 4 oktober 2019.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.3

  Op 28 maart jl. hebben PS de Statenleden Frische en Bosch tijdelijk benoemd tot resp. 1e en 2e vicevoorzitter van PS tot het moment waarop PS het vergaderstelsel 2019-2023 vaststellen en het Presidium de voorzitters en leden van de Statencommissies heeft benoemd. Nu dit het geval is kan de definitieve benoeming van de 1e en 2e vicevoorzitter van PS plaatsvinden en wordt voorgesteld voornoemde benoeming te bestendigen.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de heer G.H.C. Frische te benoemen tot 1e vicevoorzitter van Provinciale Staten voor de huidige Statenperiode 2019-2023;
  2. de heer M.T. Bosch te benoemen tot 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten voor de huidige Statenperiode 2019-2023.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. De heer G.H.C. Frische te benoemen tot 1e vicevoorzitter van Provinciale Staten voor de huidige Statenperiode 2019-2023. 2. De heer M.T. Bosch te benoemen tot 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten voor de huidige Statenperiode 2019-2023.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.4

  Binnen de provinciewet is het mogelijk om niet-Statenleden te benoemen als commissieleden, ook wel burgercommissieleden genoemd. Door het aanstellen van burgercommissieleden wordt de effectiviteit van fracties vergroot en wordt de kwaliteit van de voorbereiding van de besluitvorming versterkt. Daarnaast geeft het burgers de mogelijkheid om kennis te maken met en ervaring op te doen binnen het politieke bedrijf. Fracties kunnen met burgercommissieleden, meer nog dan met fractievolgers, als het ware een kweekvijver ontwikkelen met het oog op de continuïteit.

  Voorgesteld wordt om te kiezen voor het uitgangspunt dat enkel Statenleden worden benoemd als lid van een Statencommissie en dat zij zich in een Statencommissie (als bedoeld in artikel 80 Provinciewet, zijnde de commissies FEB, RLN, MD en CS) kunnen laten vervangen door een burgercommissielid, behoudens in besloten vergaderingen. Besluitvorming blijft voorbehouden aan Provinciale Staten en daarmee enkel aan Statenleden.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. in te stemmen met de mogelijkheid om niet-Statenleden te benoemen tot burgercommissieleden die als zodanig mogen deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen in de Statencommissies als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet (RLN, MD, FEB, CS);
  2. hierbij te bepalen dat:
   a. op burgercommissieleden de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van Provinciewet van overeenkomstige toepassing zijn;
   b. het aantal burgercommissieleden per fractie maximaal 2 bedraagt;
   c. het aantal commissiezetels per fractie gelijk blijft;
   d. burgercommissieleden op voordracht van de fracties worden benoemd door het Presidium;
   e. burgercommissieleden niet benoemd worden tot lid van specifieke Statencommissies maar vrij inzetbaar zijn ter vervanging van Statenleden die als commissielid benoemd zijn;
   f. derhalve het uitgangspunt blijft dat voor iedere commissiezetel een Statenlid wordt benoemd;
   g. een fractie, die bestaat uit één of meerdere zich van hun fractie afgesplitste Statenleden, geen burgercommissieleden kan laten benoemen;
   h. een burgercommissielid niet tevens fractiemedewerker is;
   i. burgercommissieleden geen toegang hebben tot niet-openbare (geheime) informatie en tevens geen toegang hebben tot besloten vergaderingen;
   j. burgercommissieleden tijdens Statenvergaderingen en commissievergaderingen geen gebruik kunnen maken van het spreekrecht burgers;
   k. burgercommissieleden, alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen, ten overstaan van de voorzitter van Provinciale Staten, een eed dan wel verklaring en belofte afleggen en tevens gebonden zijn aan de Gedragscode;
   l. burgercommissieleden een door de provincie verstrekte iPad in bruikleen krijgen en, indien daar expliciete redenen voor zijn, tevens een laptop en/of printer.
  3. hierbij voorts te bepalen dat fracties niet langer fractievolgers hebben;
  4. de Griffie opdracht te geven de verordeningen, voor zover nodig, op voorgaande beslispunten zo spoedig mogelijk aan te passen en deze vervolgens aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te bieden maar tot dat moment wel al indachtig deze beslispunten te werk te gaan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. In te stemmen met de mogelijkheid om niet-Statenleden te benoemen tot burgercommissieleden die als zodanig mogen deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen in de Statencommissies als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet (RLN, MD, FEB, CS); 2. Hierbij te bepalen dat: a. op burgercommissieleden de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van Provinciewet van overeenkomstige toepassing zijn; b. het aantal burgercommissieleden per fractie maximaal 2 bedraagt; c. het aantal commissiezetels per fractie gelijk blijft; d. burgercommissieleden op voordracht van de fracties worden benoemd door het Presidium; e. burgercommissieleden niet benoemd worden tot lid van specifieke Statencommissies maar vrij inzetbaar zijn ter vervanging van Statenleden die als commissielid benoemd zijn; f. derhalve het uitgangspunt blijft dat voor iedere commissiezetel een Statenlid wordt benoemd; g. een fractie, die bestaat uit één of meerdere zich van hun fractie afgesplitste Statenleden, geen burgercommissieleden kan laten benoemen; h. een burgercommissielid niet tevens fractiemedewerker is; i. burgercommissieleden geen toegang hebben tot niet-openbare (geheime) informatie en tevens geen toegang hebben tot besloten vergaderingen; j. burgercommissieleden tijdens Statenvergaderingen en commissievergaderingen geen gebruik kunnen maken van het spreekrecht burgers; k. burgercommissieleden, alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen, ten overstaan van de voorzitter van Provinciale Staten, een eed dan wel verklaring en belofte afleggen en tevens gebonden zijn aan de Gedragscode; l. burgercommissieleden een door de provincie verstrekte iPad in bruikleen krijgen en, indien daar expliciete redenen voor zijn, tevens een laptop en/of printer. 3. Hierbij voorts te bepalen dat fracties niet langer fractievolgers hebben; 4. De Griffie opdracht te geven de verordeningen, voor zover nodig, op voorgaande beslispunten zo spoedig mogelijk aan te passen en deze vervolgens aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te bieden maar tot dat moment wel al indachtig deze beslispunten te werk te gaan.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.5

  Het is gebruikelijk om de regelingen en verordeningen van Provinciale Staten periodiek te actualiseren en up to date te hebben met de geldende werkwijzen van Provinciale Staten met ingang van de nieuwe Statenperiode. Ook het instellen van burgercommissieleden brengt wijzigingen met zich mee. Om die redenen is een aantal regelingen en verordeningen tegen het licht gehouden. Voorliggend Statenvoorstel is besproken in de Presidia van 30-8-2019 en 4-10-2019. Het Presidium van 4-10-2019 heeft besloten dit Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering van 4-10-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de navolgende regeling en verordeningen vast te stellen:

  • Reglement van Orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2019;
  • Gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het RVO Provinciale Staten van Limburg 2019;
  • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de navolgende regeling en verordeningen vast te stellen: - Reglement van Orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2019; - Gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het RVO Provinciale Staten van Limburg 2019; - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2019.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7
 • 7.1

  Burgertop Limburg is in 2018 als experiment gestart, heeft waardevolle resultaten opgeleverd en in maart jl. zijn zes specifiek inhoudelijke Burgertoppanels aan de slag gegaan voor een concrete uitwerking tot burgeradviezen. Deze burgeradviezen zijn gepresenteerd op 20 juni jl. in de Feestzaal van het Gouvernement en aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten CdK Bovens. Beoogd resultaat is om voor de 18 opgestelde burgeradviezen een procesaanpak vast te stellen in PS en door te geleiden voor opvolging.

  Het 1e Gewijzigd Initiatiefvoorstel is behandeld in de Statencommissie Cultuur en Samenleving van 6-9-2019. N.a.v. deze behandeling heeft GS toegezegd Provinciale Staten voor 4-10-2019 te informeren over de mogelijke wijze van afhandeling van de adviezen Burgertop.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. opvolging van 18 burgeradviezen conform de beschreven categorie indeling volgens opgesteld toetsingskader en de daarbij behorende uitwerking uit bijlage 2: onderverdeling van 18 burgeradviezen uit de burgertoppanels naar vier categorieën van proces afhandeling;
  2. communicatie richting stakeholders en direct betrokken burgers over de opvolging van de 18 burgeradviezen via PS brieven vanuit het presidium te realiseren. Tevens wordt op de gebruikelijke wijze over de afhandeling gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst van PS en de website www.limburg.nl en via de website www.burgertoplimburg2018.nl;
  3. monitoring van de opvolging van afhandeling van de burgeradviezen via de Griffie te laten verlopen;
  4. evaluatie over de inhoudelijke resultaten en besluiten over afhandeling van deze eerste cyclus Burgertop Limburg meenemen in de separate PS nota over de evaluatie van het instrument Burgertop Limburg en mogelijke borging van een vervolgtraject voorzien op 13 december 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. Opvolging van 18 burgeradviezen conform de beschreven categorie indeling volgens opgesteld toetsingskader en de daarbij behorende uitwerking uit bijlage 2 Onderverdeling van 18 burgeradviezen uit de burgertoppanels naar vier categorieën van proces afhandeling; 2. Communicatie richting stakeholders en direct betrokken burgers over de opvolging van de 18 burgeradviezen via PS brieven vanuit het presidium te realiseren. Tevens wordt op de gebruikelijke wijze over de afhandeling gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst van PS en de website www.limburg.nl en via de website www.burgertoplimburg2018.nl; 3. Monitoring van de opvolging van afhandeling van de burgeradviezen via de Griffie te laten verlopen; 4. Evaluatie over de inhoudelijke resultaten en besluiten over afhandeling van deze eerste cyclus Burgertop Limburg meenemen in de separate PS nota over de evaluatie van het instrument Burgertop Limburg en mogelijke borging van een vervolgtraject voorzien op 13 december 2019.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV (5), VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.
  Tegen: PVV (2).


  00:38:01 - 00:40:05 - R.A.B. Claassen
  00:40:05 - 00:41:09 - C.A.W. van der Sande
  00:41:09 - 00:42:10 - R.A.B. Claassen
  00:42:10 - 00:42:21 - K.C.J. Straus
  00:42:21 - 00:43:49 - R.A.B. Claassen
  00:43:49 - 00:44:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:44:54 - 00:47:59 - R.A.B. Claassen
  00:47:59 - 00:49:13 - M.T.P. Jenneskens
  00:49:13 - 00:52:39 - A. Berghorst
  00:53:01 - 00:54:37 - M.G.J.A.C. Absil
  00:54:37 - 01:02:11 - M.W. Thewissen
  01:02:11 - 01:05:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:05:14 - 01:06:19 - R.A.B. Claassen
  01:06:19 - 01:08:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:08:55 - 01:11:58 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:11:58 - 01:14:26 - H.M.V. van der Linden
  01:14:26 - 01:14:40 - Th.J.F.M. Bovens
  01:14:40 - 01:25:09 - A. Berghorst
  01:25:09 - 01:28:24 - G.P.J. Koopmans
  01:28:24 - 01:29:07 - Th.J.F.M. Bovens
  01:29:07 - 01:31:24 - R.A.B. Claassen
  01:31:24 - 01:31:35 - Th.J.F.M. Bovens
  01:31:35 - 01:33:50 - M.G.J.A.C. Absil
  01:33:50 - 01:34:23 - Th.J.F.M. Bovens
  01:34:23 - 01:36:40 - A. Berghorst
  01:36:40 - 01:36:45 - Th.J.F.M. Bovens
  01:36:45 - 01:37:10 - A. Berghorst
  01:37:10 - 01:37:28 - Th.J.F.M. Bovens
  01:37:28 - 01:38:02 - M.G.J.A.C. Absil
  01:38:02 - 01:38:12 - Th.J.F.M. Bovens
  01:38:12 - 01:39:03 - A. Berghorst
  01:39:03 - 01:39:09 - Th.J.F.M. Bovens
  01:39:09 - 01:39:58 - G.P.J. Koopmans
  01:39:58 - 01:44:33 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.2

  De provinciale rekenkamers willen met een gezamenlijk onderzoek in kaart brengen wat de ambities van alle provincies op het gebied van energietransitie inhouden en op welke wijze er invulling aan wordt gegeven. Hierdoor wordt inzicht in de stand van zaken gegeven en de mogelijkheid om van elkaar te leren door een vergelijking te maken van de aanpak van de energietransitie door de verschillende provincies. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport van de ZRK 'Energietransitie provincie Limburg'. De aanbevelingen uit het ZRK-rapport raken diverse bevoegdheden. Zoals dat gebruikelijk is bij rapporten van de ZRK is er gelegenheid gegeven voor het stellen van schriftelijke vragen aan GS en de ZRK. Hier is geen gebruik van gemaakt. Een vertegenwoordiging van de ZRK is bij de behandeling in de commissie aanwezig. Het Statenvoorstel is opgesteld door de Griffie. Het is gebruikelijk dat bij rapporten van de ZRK aan PS wordt voorgesteld om te besluiten de aanbevelingen uit het ZRK-rapport over te nemen.

  De behandeling van dit Statenvoorstel heeft plaatsgevonden in de Statencommissie MD van 13-9-2019, waarbij het Statenvoorstel als bespreekstuk werd doorgeleid naar PS van 4-10-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. om als PS zelf, na het stellen van kaders voor de ambities en de middelen, ruimte te bieden aan GS om samen met partners nader invulling te geven aan de energietransitie;
  2. om als PS zelf afspraken te maken met GS over de wijze waarop de verantwoording plaats vindt;
  3. om als PS zelf vanuit de kaderstellende rol, waar deze nog ontbreken, nadere ambities te formuleren voor zowel de korte als de lange termijn, waarbij ruimte blijft voor de inbreng van partners;
  4. GS te verzoeken, in het belang van doorrekening van het instrumentarium, duidelijk te monitoren wat levert het beleid nu op aan energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2 reductie;
  5. GS te verzoeken, zowel op provinciaal niveau als voor de regio’s (in de Regionale Energiestrategieën), te sturen op dezelfde terminologie als het gaat over ambities en prestaties, aansluitend op Europese en landelijke afspraken;
  6. GS te verzoeken om in het kader van de publieke verantwoording de bijdrage van provincies aan het thema energietransitie inzichtelijk te maken, zodat in de toekomst wel inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impulsen de provincies geven aan de energietransitie.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. om als PS zelf, na het stellen van kaders voor de ambities en de middelen, ruimte te bieden aan GS om samen met partners nader invulling te geven aan de energietransitie; 2. om als PS zelf afspraken te maken met GS over de wijze waarop de verantwoording plaats vindt; 3. om als PS zelf vanuit de kaderstellende rol, waar deze nog ontbreken, nadere ambities te formuleren voor zowel de korte als de lange termijn, waarbij ruimte blijft voor de inbreng van partners; 4. GS te verzoeken, in het belang van doorrekening van het instrumentarium, duidelijk te monitoren wat levert het beleid nu op aan energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2 reductie; 5. GS te verzoeken, zowel op provinciaal niveau als voor de regio’s (in de Regionale Energiestrategieën), te sturen op dezelfde terminologie als het gaat over ambities en prestaties, aansluitend op Europese en landelijke afspraken; 6. GS te verzoeken om in het kader van de publieke verantwoording de bijdrage van provincies aan het thema energietransitie inzichtelijk te maken, zodat in de toekomst wel inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impulsen de provincies geven aan de energietransitie.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie (4), PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.
  Tegen: Forum voor Democratie (2).


  Aanbevelingen onderzoeken
  Titel
  Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg
  Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg
  Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg
  Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg
  Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg
  Onderzoek naar de Energietransitie provincie Limburg
  Moties
  Titel
  Motie 2482 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Actie in de transitie - kaders monitoring en proces voor nieuwe energie
  Toezeggingen
  Titel
  Aansluiten op www.nieuweenergieinlimburg.nl

  01:44:33 - 01:49:42 - B.J.M.H. Megens
  01:49:42 - 01:55:14 - P.J.M. Loomans
  01:55:14 - 01:59:58 - M.T.P. Jenneskens
  01:59:58 - 02:00:11 - Th.J.F.M. Bovens
  02:00:11 - 02:06:09 - E.E.C. Palmen
  02:06:09 - 02:06:37 - M.T.P. Jenneskens
  02:06:37 - 02:15:04 - N.J.H.M. Vincken
  02:15:04 - 02:18:13 - A. Berghorst
  02:18:13 - 02:20:08 - P.D. Baneke
  02:20:08 - 02:25:27 - H.L.M. Nijskens
  02:25:27 - 02:30:01 - J. Wolters Gregório
  02:30:01 - 02:32:31 - H.M.V. van der Linden
  02:32:31 - 02:33:46 - Th.J.F.M. Bovens
  02:33:46 - 02:34:42 - C. Brugman-Rustenburg
  02:34:42 - 02:35:00 - A. Berghorst
  02:35:00 - 02:39:19 - C. Brugman-Rustenburg
  02:41:20 - 02:41:59 - M.T.P. Jenneskens
  02:41:59 - 02:44:30 - C. Brugman-Rustenburg
  02:44:30 - 02:44:39 - A. Berghorst
  02:44:39 - 02:44:56 - C. Brugman-Rustenburg
  02:44:56 - 02:45:10 - M.T.P. Jenneskens
  02:45:10 - 02:47:13 - C. Brugman-Rustenburg
  02:47:13 - 02:47:48 - P.J.M. Loomans
  02:47:48 - 02:48:10 - C. Brugman-Rustenburg
  02:48:10 - 02:49:56 - G.P.J. Koopmans
  02:49:56 - 02:50:11 - Th.J.F.M. Bovens
  03:41:49 - 03:42:28 - B.J.M.H. Megens
  03:42:28 - 03:42:41 - A. Berghorst
  03:42:41 - 03:42:44 - B.J.M.H. Megens
  03:42:44 - 03:42:52 - Th.J.F.M. Bovens
  03:42:52 - 03:44:20 - P.J.M. Loomans
  03:44:20 - 03:46:20 - M.T.P. Jenneskens
  03:46:20 - 03:46:27 - Th.J.F.M. Bovens
  03:46:27 - 03:47:23 - N.J.H.M. Vincken
  03:47:23 - 03:47:32 - A. Berghorst
  03:47:32 - 03:47:37 - N.J.H.M. Vincken
  03:47:37 - 03:48:56 - A. Berghorst
  03:48:56 - 03:49:38 - P.J.M. Loomans
  03:49:38 - 03:49:39 - A. Berghorst
  03:49:39 - 03:50:05 - N.J.H.M. Vincken
  03:50:05 - 03:50:29 - P.J.M. Loomans
  03:50:29 - 03:50:39 - N.J.H.M. Vincken
  03:50:39 - 03:51:05 - P.J.M. Loomans
  03:51:05 - 03:51:28 - A. Berghorst
  03:51:28 - 03:51:55 - N.J.H.M. Vincken
  03:51:55 - 03:52:12 - J. Wolters Gregório
  03:52:12 - 03:52:57 - N.J.H.M. Vincken
  03:52:57 - 03:53:02 - J. Wolters Gregório
  03:53:02 - 03:53:06 - N.J.H.M. Vincken
  03:53:06 - 03:54:12 - A. Berghorst
  03:54:12 - 03:55:32 - P.D. Baneke
  03:55:32 - 03:55:48 - Th.J.F.M. Bovens
  03:55:48 - 03:57:21 - J. Wolters Gregório
  03:57:21 - 03:59:01 - H.M.V. van der Linden
  03:59:01 - 03:59:45 - Th.J.F.M. Bovens
  04:05:43 - 04:07:37 - C. Brugman-Rustenburg
  04:07:37 - 04:07:42 - M.T.P. Jenneskens
  04:07:42 - 04:08:24 - C. Brugman-Rustenburg
  04:08:24 - 04:08:32 - P.J.M. Loomans
  04:08:32 - 04:08:34 - C. Brugman-Rustenburg
  04:08:34 - 04:08:43 - P.J.M. Loomans
  04:08:43 - 04:08:52 - A. Berghorst
  04:08:52 - 04:09:04 - C. Brugman-Rustenburg
  04:09:04 - 04:09:10 - A. Berghorst
  04:09:10 - 04:10:02 - P.J.M. Loomans
  04:10:02 - 04:10:31 - H.L.M. Nijskens
  04:10:31 - 04:13:42 - C. Brugman-Rustenburg
  04:13:42 - 04:13:49 - J. Wolters Gregório
  04:13:49 - 04:14:30 - C. Brugman-Rustenburg
  04:14:30 - 04:14:37 - Th.J.F.M. Bovens
  04:17:03 - 04:17:34 - M.T.P. Jenneskens
  04:17:34 - 04:23:10 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.3

  De Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) BV is in het najaar van 2017 door de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht opgericht met als doel de economische structuur van Limburg, en de regio Venlo in het bijzonder, te versterken. Sinds de oprichting heeft de BCGV een aanzienlijke groei doorgemaakt. Voor verdere groei is het noodzakelijk dat de bestaande huisvestingsvoorzieningen op het campusterrein worden uitgebreid. Aan de aandeelhouders is voorgesteld te investeren in nieuw vastgoed. Het betreft: een nieuw campusgebouw, werkplaatsen en annexe voorzieningen te weten parkeren, ICT en terreininfra. Met deze investering is een bedrag gemoeid van € 22,59 miljoen.

  Het betreft autonoom beleid. Het kaderstellend budgetrecht van PS is neergelegd in de Provinciewet. In lijn met de financiële verordening 2016 en de Provinciewet worden PS in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het oprichten van een nieuwe entiteit en het verstrekken van een financiering dan wel kapitaal. Met het voorliggende Statenvoorstel worden PS in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het gedane investeringsvoorstel door BCGV BV en de gevraagde financiering ten behoeve van het realiseren van het nieuwe voorgestelde vastgoed en annexe voorzieningen. Daarnaast wordt instemming gevraagd met het voorgestelde dekkingsvoorstel ten aanzien van een risicoreserve ter hoogte van € 3,4 miljoen.

  De behandeling van dit Statenvoorstel heeft plaatsgevonden in de Statencommissie FEB van 6-9-2019, waarbij het Statenvoorstel als bespreekstuk werd doorgeleid naar PS van 4-10-2019. De behandeling leidde tot de vaststelling van de Statencommissie van een aantal wensen in het Ontwerpbesluit (zie het Gewijzigd Ontwerpbesluit).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de volgende wensen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van GS om in te stemmen met een maximale financiering van € 22 miljoen ten behoeve van investeringen in nieuw vastgoed op de Brightlands Campus Greenport Venlo door Campus Vastgoed:
   a. structurele OV-verbinding middels opname in het Limburgnet met afdoende frequentie tijdens de spits;
   b. opnemen van concrete SROI-doelstellingen;
   c. inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties van de te realiseren gebouwen en inzichtelijk maken van extra kansen op het gebied van duurzaamheid inclusief de financiële consequenties daarvan;
   d. opnemen van concrete doelstellingen omtrent het van ‘wieg-tot-wieg’-gebruik van materialen (cradle to cradle);
  2. in te stemmen met het vormen van een risicoreserve van ten hoogste € 3,4 miljoen en deze te dekken uit de in 2021 bij Chemelot Campus vrijvallende middelen (leegstandsfonds ad € 2,6 miljoen). De resterende dekking is voorzien vanuit de programmamiddelen Brightlands Greenport Venlo.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 32 2e Gewijzigd Lodewijks cs inzake Vastgoed Brightlands Campus Greenport Venlo: 1. om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken en in te stemmen met een maximale financiering van € 20,4 miljoen ten behoeve van investeringen in nieuw vastgoed op de Brightlands Campus Greenport Venlo door Campus Vastgoed”; 2. in te stemmen met het vormen van een risicoreserve van ten hoogste € 2,2 miljoen en de dekking daarvan: namelijk uit de in 2021 bij Chemelot Campus vrijvallende middelen (leegstandsfonds ad € 1,4 miljoen) en de resterende dekking uit de programmamiddelen Brightlands Greenport Venlo.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 32 2e Gewijzigd Lodewijks cs inzake Vastgoed Brightlands Campus Greenport Venlo

  04:23:10 - 04:28:06 - R.A.B. Claassen
  04:28:06 - 04:30:24 - P.J.M. Loomans
  04:30:24 - 04:31:24 - L.A.P. Vaessen
  04:31:24 - 04:33:05 - M.L.H. Depondt-Olivers
  04:33:05 - 04:40:56 - B.B.P.M. Smeets
  04:40:56 - 04:44:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:44:32 - 04:47:54 - A. Rossel
  04:47:54 - 04:48:08 - R.A.B. Claassen
  04:48:08 - 04:49:11 - A. Rossel
  04:49:11 - 04:49:42 - R.A.B. Claassen
  04:49:42 - 04:50:48 - A. Rossel
  04:50:48 - 04:51:08 - Th.J.F.M. Bovens
  04:51:08 - 04:53:27 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:53:27 - 04:54:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:54:04 - 04:54:32 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:54:32 - 04:54:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:54:54 - 04:56:21 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:56:21 - 04:56:46 - Th.J.F.M. Bovens
  04:56:46 - 05:01:04 - R.E. van der Valk
  05:01:04 - 05:01:10 - Th.J.F.M. Bovens
  05:01:10 - 05:03:13 - H.M.V. van der Linden
  05:03:13 - 05:03:35 - Th.J.F.M. Bovens
  05:03:35 - 05:07:46 - H.J.H. Mackus
  05:07:46 - 05:08:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:08:24 - 05:08:46 - A. Rossel
  05:08:46 - 05:10:46 - H.J.H. Mackus
  05:10:46 - 05:11:42 - Th.J.F.M. Bovens
  05:11:42 - 05:14:19 - J.P. van den Akker
  05:14:19 - 05:15:06 - H.J.H. Mackus
  05:15:06 - 05:16:07 - A.J.V.C. Lodewijks
  05:16:07 - 05:16:12 - H.J.H. Mackus
  05:16:12 - 05:16:46 - A.J.V.C. Lodewijks
  05:16:46 - 05:16:48 - H.J.H. Mackus
  05:16:48 - 05:17:54 - Th.J.F.M. Bovens
  05:17:54 - 05:18:57 - B.B.P.M. Smeets
  05:18:57 - 05:19:05 - Th.J.F.M. Bovens
  05:19:05 - 05:21:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:21:01 - 05:22:59 - A. Rossel
  05:22:59 - 05:23:53 - A.J.V.C. Lodewijks
  05:23:53 - 05:25:04 - R.E. van der Valk
  05:25:04 - 05:26:19 - H.M.V. van der Linden
  05:26:19 - 05:26:59 - H.J.H. Mackus
  05:26:59 - 05:27:25 - A. Rossel
  05:27:25 - 05:28:26 - H.J.H. Mackus
  05:28:26 - 05:28:46 - H.M.V. van der Linden
  05:28:46 - 05:29:20 - H.J.H. Mackus
  05:29:20 - 05:29:37 - Th.J.F.M. Bovens
  05:36:58 - 05:37:47 - A. Rossel
  05:39:30 - 05:41:55 - Th.J.F.M. Bovens
  05:41:55 - 05:42:24 - R.E. van der Valk
  05:42:24 - 05:46:12 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.4

  In het collegeprogramma 2019-2023 ”Vernieuwend Verbinden” zijn spelregels opgenomen over de inzet van middelen, inclusief de vorming van intensiveringsmiddelen voor deze bestuursperiode. Voor de collegeperiode 2019-2023 gelden de spelregels die golden voor 2015-2019. Zoals vermeld in artikel 2b. van deze spelregels zal voor de inzet van deze beleidsintensiveringsmiddelen per beleidsintensivering een beleidsplan/uitvoeringsplan/kader worden opgesteld door het college ter vaststelling door Provinciale Staten.

  In deze Herfstbrief 2019 wordt het financiële kader expliciet ter besluitvorming voorgelegd, zodat het budgetrecht van Provinciale Staten en het mandaat van het college van Gedeputeerde Staten helder is. Daarnaast vragen vraagt GS in deze Herfstbrief mandaat voor inzet van procesmiddelen/intensiveringsmiddelen welke reeds nodig zijn voor uitwerking van de beleidskaders in 2019 en onderdeel uitmaken van de 2e Afwijkingenrapportage 2019. Dit is een noodzakelijke stap om als college slagvaardig aan beleidsontwikkeling te kunnen werken.

  In deze herfstbrief zal ook een planning worden opgenomen voor 2019 wanneer Provinciale Staten de onderscheiden beleidskaders kunnen verwachten. Op het moment dat deze stukken ter besluitvorming voorliggen, zal ook de budgettering van deze kaders zelf aan de orde zijn inclusief de verwerking in de reguliere P&C cyclus. Tenslotte wordt PS in deze Herfstbrief 2019 geïnformeerd over de aanpak en stand van zaken rondom de taakstelling van € 50 miljoen.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Herfstbrief 2019, inclusief de 5e Begrotingswijziging 2019, vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de Herfstbrief 2019, inclusief de 5e Begrotingswijziging 2019, vast te stellen.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV en VVD.
  Tegen: SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 33 Plusquin cs inzake Schrappen ombuiging op uitvoering motie Regenboogprovincie
  Amendement 34 Plusquin inzake Bibliotheekvernieuwing
  Moties
  Titel
  Motie 2485 2e Gewijzigd Plusquin cs inzake Dierenvoedselbank Limburg
  Motie 2486 Plusquin cs inzake Doorgaan met natuurherstelmaatregelen stikstof

  05:46:12 - 05:46:16 - C.A.W. van der Sande
  05:47:36 - 05:53:37 - H.M. Van Bijnen
  05:53:37 - 05:54:02 - Th.J.F.M. Bovens
  05:54:02 - 05:55:34 - P.S.M.L. Plusquin
  05:55:34 - 05:55:55 - A. Rossel
  05:55:55 - 06:02:38 - P.S.M.L. Plusquin
  06:02:38 - 06:08:05 - L.A.P. Vaessen
  06:08:05 - 06:08:19 - Th.J.F.M. Bovens
  06:08:19 - 06:12:58 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:12:58 - 06:13:13 - C.A.W. van der Sande
  06:13:13 - 06:15:25 - B.B.P.M. Smeets
  06:15:25 - 06:19:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:19:21 - 06:20:00 - A. Rossel
  06:20:00 - 06:20:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:20:29 - 06:21:31 - H.M. Van Bijnen
  06:21:31 - 06:22:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:22:55 - 06:24:46 - A. Rossel
  06:24:46 - 06:25:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:25:08 - 06:26:04 - A. Rossel
  06:26:04 - 06:26:30 - R.A.B. Claassen
  06:26:30 - 06:28:41 - A. Rossel
  06:28:41 - 06:28:52 - R.J.J. Tegels
  06:28:52 - 06:30:55 - A. Rossel
  06:30:55 - 06:31:34 - M. van Caldenberg
  06:31:34 - 06:32:52 - A. Rossel
  06:32:52 - 06:33:03 - Th.J.F.M. Bovens
  06:33:03 - 06:38:33 - H.L.M. Nijskens
  06:38:33 - 06:42:39 - M. van Caldenberg
  06:42:39 - 06:45:23 - H.M.V. van der Linden
  06:45:23 - 06:45:37 - Th.J.F.M. Bovens
  06:45:37 - 06:46:35 - G.P.J. Koopmans
  06:46:35 - 06:46:51 - R.E. van der Valk
  06:46:51 - 06:49:56 - G.P.J. Koopmans
  06:49:56 - 06:50:18 - A. Rossel
  06:50:18 - 06:52:29 - G.P.J. Koopmans
  06:52:29 - 06:52:58 - P.S.M.L. Plusquin
  06:52:58 - 06:54:08 - G.P.J. Koopmans
  06:54:08 - 06:54:21 - P.S.M.L. Plusquin
  06:54:21 - 06:55:43 - G.P.J. Koopmans
  06:55:43 - 06:56:26 - P.S.M.L. Plusquin
  06:56:26 - 07:00:05 - G.P.J. Koopmans
  07:00:05 - 07:00:58 - H.M. Van Bijnen
  07:00:58 - 07:06:57 - G.P.J. Koopmans
  07:06:57 - 07:07:53 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:07:53 - 07:16:42 - G.P.J. Koopmans
  07:16:42 - 07:16:58 - M. van Caldenberg
  07:16:58 - 07:17:38 - G.P.J. Koopmans
  07:17:38 - 07:18:05 - A. Rossel
  07:18:05 - 07:18:37 - G.P.J. Koopmans
  07:18:37 - 07:18:51 - P.S.M.L. Plusquin
  07:18:51 - 07:20:03 - G.P.J. Koopmans
  07:20:03 - 07:20:30 - H.L.M. Nijskens
  07:20:30 - 07:24:39 - G.P.J. Koopmans
  07:24:39 - 07:24:47 - R.W.P.E. Housmans
  07:24:47 - 07:25:55 - P.S.M.L. Plusquin
  07:25:55 - 07:26:32 - R.W.P.E. Housmans
  07:26:32 - 07:26:57 - P.S.M.L. Plusquin
  07:26:57 - 07:27:58 - A. Dritty
  07:27:58 - 07:28:06 - H.J.H. Mackus
  07:28:06 - 07:31:10 - J.P. van den Akker
  07:31:10 - 07:31:55 - C. Brugman-Rustenburg
  07:31:55 - 07:32:22 - P.S.M.L. Plusquin
  07:32:22 - 07:32:56 - Th.J.F.M. Bovens
  07:32:56 - 07:33:24 - C. Brugman-Rustenburg
  07:33:24 - 07:34:45 - Th.J.F.M. Bovens
  07:42:17 - 07:42:32 - G.H.C. Frische
  07:42:32 - 07:43:40 - P.S.M.L. Plusquin
  07:43:40 - 07:44:05 - G.H.C. Frische
  07:44:05 - 07:46:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:46:27 - 07:46:32 - G.H.C. Frische
  07:46:32 - 07:48:42 - A. Rossel
  07:48:42 - 07:50:00 - G.H.C. Frische
  07:50:00 - 07:52:42 - M. van Caldenberg
  07:52:42 - 07:52:48 - G.H.C. Frische
  07:52:48 - 07:54:24 - H.M.V. van der Linden
  07:54:24 - 07:55:16 - G.P.J. Koopmans
  07:55:16 - 07:56:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:56:27 - 07:56:50 - G.P.J. Koopmans
  07:56:50 - 07:56:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:56:59 - 07:57:45 - G.P.J. Koopmans
  07:57:45 - 07:58:11 - M. van Caldenberg
  07:58:11 - 07:59:22 - G.P.J. Koopmans
  07:59:22 - 08:00:05 - P.S.M.L. Plusquin
  08:00:05 - 08:00:40 - G.P.J. Koopmans
  08:00:40 - 08:00:59 - P.S.M.L. Plusquin
  08:00:59 - 08:01:02 - G.P.J. Koopmans
  08:01:02 - 08:04:16 - G.H.C. Frische
 • 8

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.


 • 9

  Moties
  Titel
  Motie 2483 Claassen cs inzake MER-plicht Windmolenpark Bönnesohl
  Motie 2484 2e Gewijzigd Jenneskens cs inzake Voor het Limburg van morgen - betrek jongeren bij het opstellen van de Provinciale Omgevingsvisie
  Motie 2487 2e Gewijzigd Wolters cs inzake Voortzetten Verkeersveiligheidsproject Traffic Informers
  Motie 2488 Heldens cs inzake Handhaving Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekende kleding in het openbaar vervoer
  Toezeggingen
  Titel
  Traffic Informers

  08:04:16 - 08:06:47 - R.A.B. Claassen
  08:06:47 - 08:09:54 - A. Dritty
  08:09:54 - 08:10:33 - G.H.C. Frische
  08:10:33 - 08:10:59 - M.T.P. Jenneskens
  08:10:59 - 08:11:06 - G.H.C. Frische
  08:11:06 - 08:12:03 - A. Dritty
  08:12:03 - 08:13:07 - G.H.C. Frische
  08:13:07 - 08:13:51 - J. Wolters Gregório
  08:13:51 - 08:15:17 - C. Brugman-Rustenburg
  08:15:17 - 08:15:38 - J. Wolters Gregório
  08:15:38 - 08:16:39 - C. Brugman-Rustenburg
  08:16:39 - 08:17:09 - J. Wolters Gregório
  08:17:09 - 08:18:04 - C. Brugman-Rustenburg
  08:18:04 - 08:18:23 - G.H.C. Frische
  08:18:39 - 08:19:14 - A. Berghorst
  08:19:14 - 08:19:49 - C. Brugman-Rustenburg
  08:19:49 - 08:20:10 - A. Berghorst
  08:20:10 - 08:20:38 - P.J.M. Loomans
  08:20:38 - 08:21:02 - C. Brugman-Rustenburg
  08:21:02 - 08:21:20 - G.H.C. Frische
  08:21:20 - 08:21:39 - J. Wolters Gregório
  08:21:39 - 08:21:57 - C. Brugman-Rustenburg
  08:21:57 - 08:22:07 - G.H.C. Frische
  08:22:07 - 08:22:20 - J. Wolters Gregório
  08:22:20 - 08:22:45 - G.H.C. Frische
  08:23:06 - 08:25:31 - T.M. Heldens
  08:25:31 - 08:26:12 - M.T.P. Jenneskens
  08:26:12 - 08:27:06 - A. Rossel
  08:27:06 - 08:27:30 - M. Werrij-Wetzels
  08:27:30 - 08:28:58 - T.M. Heldens
  08:28:58 - 08:29:42 - M.T.P. Jenneskens
  08:29:42 - 08:29:56 - G.H.C. Frische
  08:29:56 - 08:30:36 - T.M. Heldens
  08:30:36 - 08:31:03 - C. Brugman-Rustenburg
  08:31:03 - 08:31:17 - T.M. Heldens
  08:31:17 - 08:31:34 - A. Rossel
  08:31:34 - 08:32:36 - T.M. Heldens
  08:32:36 - 08:33:01 - A. Rossel
  08:33:01 - 08:33:28 - M. Werrij-Wetzels
  08:33:28 - 08:34:36 - T.M. Heldens
  08:34:36 - 08:35:38 - C. Brugman-Rustenburg
  08:35:38 - 08:35:57 - T.M. Heldens
  08:35:57 - 08:36:16 - G.H.C. Frische
  08:44:27 - 08:47:08 - M. van Caldenberg
  08:47:08 - 08:47:11 - G.H.C. Frische
  08:47:11 - 08:48:35 - M. van Caldenberg
  08:48:35 - 08:48:58 - M. Werrij-Wetzels
  08:48:58 - 08:49:54 - G.H.C. Frische
 • 10
 • 11