(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 13 november 2020 09:30 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Op maandag 16-11-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 13-11-2020 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 16-11-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/3b342a6e-857c-4ae0-82f3-0e9b6150de8a.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 13-11-2020 gewijzigd vast te stellen.


  00:02:28 - 00:07:35 - Th.J.F.M. Bovens
  00:07:35 - 00:09:05 - R.A.B. Claassen
  00:09:05 - 00:11:02 - Th.J.F.M. Bovens
  00:11:02 - 00:12:03 - M. van Caldenberg
  00:12:03 - 00:12:49 - Th.J.F.M. Bovens
  00:12:49 - 00:14:15 - G.H.C. Frische
  00:14:15 - 00:14:27 - Th.J.F.M. Bovens
  00:14:27 - 00:15:10 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:15:10 - 00:15:46 - H.M.V. van der Linden
  00:15:46 - 00:15:53 - S. Kerseboom
  00:15:53 - 00:16:15 - M. Werrij-Wetzels
  00:16:15 - 00:16:25 - H.L.M. Nijskens
  00:16:36 - 01:07:23 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  01:11:51 - 01:12:32 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:12:32 - 01:14:14 - Th.J.F.M. Bovens
  01:15:13 - 01:15:32 - M. Vervuurt
  01:15:40 - 01:20:57 - Th.J.F.M. Bovens
 • 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 4
 • 5
 • 6
 • 6.1
 • 6.2

  De kaders waarbinnen de accountant de accountantscontrole uitvoert, dienen vastgesteld te worden door PS. Dat gebeurt in de vorm van een controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening. Dit controleprotocol geeft, in aanvulling op het contract, jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Daarnaast wordt een 2-tal speerpunten benoemd waaraan de accountant eveneens toetst.

  De behandeling van dit Statenvoorstel vond plaats in de Controlecommissie van 30-10-2020 en daar werd geadviseerd dit stuk als hamerstuk door te leiden voor besluitvorming in PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2020, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2020) vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2020, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2020) vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.3

  Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld om wensen/bedenkingen kenbaar te maken terzake het voorgenomen besluit d.d. 1-9-2020 van GS inzake het verstrekken van een geldlening aan Wyckerveste ad € 3,75 miljoen ten behoeve van de herontwikkeling locatie voormalige Leeuwbrouwerij in Valkenburg. Deze herontwikkeling is gericht op de structuurversterking van het toeristisch-recreatieve profiel van Valkenburg aan de Geul en omstreken.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 9-10-2020. De commissie heeft geen wensen/bedenkingen kenbaar gemaakt en het voorstel als hamerstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorgenomen besluit van GS tot het verstrekken van een geldlening van € 3,75 miljoen aan Wyckerveste ten behoeve van de herontwikkeling locatie voormalige Leeuwbrouwerij geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot het verstrekken van een geldlening van € 3,75 miljoen aan Wyckerveste ten behoeve van de herontwikkeling locatie voormalige Leeuwbrouwerij te Valkenburg geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.4

  Op 7-2-2020 is de Verordening leningen Duurzaam Thuis door PS vastgesteld. Met deze regeling kunnen particuliere wooneigenaren en huurders een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen en/of levensloopbestendig te maken en/of te investeren in een postcoderoosproject. Nu deze verordening in werking is getreden wijst de praktijk uit dat sommige bepalingen in de verordening niet geheel uitvoerbaar zijn, dan wel niet geheel stimulerend zijn. Thans ligt een gewijzigde verordening ter vaststelling voor om een en ander te optimaliseren.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 9-10-2020. De commissie heeft het voorstel als hamerstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorstel van GS van 22-9-2020 de Verordening leningen Duurzaam Thuis gewijzigd vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1\. vast te stellen van de wijzigingen ten aanzien van de Verordening leningen Duurzaam Thuis\.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7
 • 7.1

  Het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 “Ruimte voor Cultuur” stelt kaders en benoemt ook de inzet op de concrete uitvoering. Het is daarom beleidskader en uitvoeringsprogramma ineen. Het betreft autonoom beleid. Provinciale Staten is verantwoordelijk voor de vastgestelde kaders waaronder de uitgangspunten voor de Subsidieregeling Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024. Het kaderonderdeel daarvan is door uw Staten op 13-12-2019 vastgesteld. Na behandeling in uw Staten is het uitvoeringsprogrammaonderdeel vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het definitieve adviesrapport Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 van de Cultuurtank Limburg is een advies aan Gedeputeerde Staten. Zoals ook aangegeven in de begeleidende brief bij dit stuk kan Gedeputeerde Staten in het kader van de besluitvorming mogelijk anders oordelen dan het advies dat de Cultuurtank Limburg in overweging geeft. De besluitvorming over de subsidieaanvragen en de inzet van de beschikbare middelen vindt door Gedeputeerde Staten plaats, waarna de vaststelling van de Cultuurplanstatus 2021-2024 erkenning) door Provinciale Staten plaatsvindt. Het kaderstellend budgetrecht van Provinciale Staten is neergelegd in de Provinciewet.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie CS van 9-10-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 13-11-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. over te gaan tot de erkenning en afwijzing van de Cultuurplanstatus 2021 – 2024 conform onderstaande. Het betreft totaal bedragen voor de periode 2021 – 2024;

  aanvrager totaal
  Stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre € 300.000,00
  Stichting Bureau Europa € 0,00 *
  Stichting Cinesud € 540.000,00
  Stichting Collegium Ad Mosam € 305.333,50
  Stichting Covar € 0,00 *
  Stichting Cultura Nova € 583.200,00
  Stichting Dutch Design Desk Europe € 0,00 **
  Stichting Fashion Clash € 399.600,00
  Stichting Festivals Limburg (Kunstbende) € 0,00 *
  Stichting Het Laagland € 1.555.200,00
  Stichting Hoge Fronten € 248.400,00
  Stichting Jazz Maastricht € 96.000,00
  Stichting Jera on Air € 0,00 *
  Stichting Kamermuziek Limburg (Orlando) € 0,00 **
  Stichting Limburg Festival € 314.948,13
  Stichting Limburgse Koorschool Kokoz € 0,00 **
  Stichting Marres € 432.000,00
  Stichting Museum De Locht € 0,00 **
  Stichting Musica Sacra € 345.600,00
  Stichting Nederlandse Dansdagen € 540.000,00
  Stichting Opera Compact € 392.407,50
  Stichting Opera Zuid € 0,00 ***
  Stichting Prinses Christina Concours € 86.400,00
  Stichting Sally Dansgezelschap Maastricht € 540.000,00
  Stichting SCHUNCK € 384.259,68
  Stichting St. Odapark € 0,00 *
  Stichting StEP by StEP (Schrit_tmacher) € 0,00 *
  Stichting Studium Chorale € 227.880,00
  Stichting The Notorious IBE € 168.566,40
  Stichting Theatercollectief Het Geluid € 257.207,66
  Stichting Toneelgroep Maastricht € 1.036.800,00
  Stichting Van Eyck € 0,00 ***
  Stichting Via Zuid € 1.404.000,00
  Stichting Video Power € 336.137,13
  Stichting WMC Kerkrade € 345.600,00
  Stichting Zomerparkfeest € 378.000,00
  * instelling ontvangt een tweejarige projectsubsidie binnen de Subinfrastructuur voor de jaren
  2021 – 2022.
  ** instelling heeft een nulscore op een verplicht criterium behaald en wordt daarom afgewezen.
  *** instelling is opgenomen op de provinciale begroting.

  1. Dat bovenstaande, totale subsidiebedragen middels jaarlijkse beschikkingen door Gedeputeerde Staten worden verleend.  Moties
  Titel
  Motie 2674 Kerseboom cs inzake Meer evenwichtige Cultuurtank
  Motie 2676 2e Gewijzigd Van der Linden cs inzake Immaterieel cultureel erfgoed
  Motie 2678 Kerseboom inzake Klassiek blijft Klassiek
  Toezeggingen
  Titel
  mededeling portefeuillehouder inzake “Inzet vanwege Corona van maatregelen en middelen voor cultuur en erfgoed in Limburg” toe te sturen aan alle gemeenteraden
  Ondersteuning Orlandofestival voor de jaren 2021 en 2022
  Plan van aanpak evaluatie instrument Cultuurtank Limburg en het hieruit voortvloeiende evaluatietapport
  Provinciale Staten betrekken bij opstelling criteria voor volgende subsidieregeling Cultuurplan/Subinfrastructuur

  01:20:57 - 01:22:19 - G.H.C. Frische
  01:22:19 - 01:25:54 - T.G.M. Jetten
  01:26:06 - 01:31:26 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:31:26 - 01:34:15 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:34:15 - 01:34:34 - S. Kerseboom
  01:34:34 - 01:36:53 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:36:53 - 01:36:58 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:36:58 - 01:37:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:37:00 - 01:37:11 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:37:24 - 01:37:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:37:30 - 01:37:40 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:37:40 - 01:38:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:39:08 - 01:40:00 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:40:00 - 01:40:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:40:29 - 01:40:48 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:40:48 - 01:41:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:41:11 - 01:42:09 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:42:09 - 01:42:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:42:30 - 01:43:02 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:43:02 - 01:44:44 - M.T.P. Jenneskens
  01:44:44 - 01:45:22 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:47:27 - 01:47:29 - R.E. van der Valk
  01:47:29 - 01:48:19 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:48:19 - 01:48:31 - R.E. van der Valk
  01:48:31 - 01:49:06 - T.G.M. Jetten
  01:49:06 - 01:49:20 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:49:20 - 01:49:51 - T.G.M. Jetten
  01:49:51 - 01:52:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:52:16 - 01:53:00 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:53:00 - 01:53:26 - M. Werrij-Wetzels
  01:53:26 - 01:53:49 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:53:49 - 01:55:01 - M. Werrij-Wetzels
  01:55:05 - 01:55:26 - S. Kerseboom
  01:55:26 - 01:56:03 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:56:03 - 01:56:52 - M. Werrij-Wetzels
  01:56:52 - 01:56:57 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:56:57 - 01:58:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:58:21 - 01:58:40 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:58:40 - 01:59:10 - M.T.P. Jenneskens
  01:59:10 - 01:59:23 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:59:23 - 01:59:51 - M.T.P. Jenneskens
  01:59:51 - 02:02:24 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:02:24 - 02:06:25 - M.T.P. Jenneskens
  02:06:42 - 02:08:25 - M. Werrij-Wetzels
  02:08:25 - 02:09:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:09:17 - 02:09:44 - M. Werrij-Wetzels
  02:09:44 - 02:09:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:09:55 - 02:12:09 - M. Werrij-Wetzels
  02:12:26 - 02:17:21 - R.E. van der Valk
  02:17:40 - 02:21:43 - K.C.J. Straus
  02:21:43 - 02:22:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:22:00 - 02:22:09 - G.H.C. Frische
  02:22:21 - 02:25:40 - S. Kerseboom
  02:25:40 - 02:26:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:26:19 - 02:26:44 - S. Kerseboom
  02:26:44 - 02:27:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:27:11 - 02:28:18 - R.E. van der Valk
  02:28:18 - 02:28:59 - S. Kerseboom
  02:28:59 - 02:29:45 - R.E. van der Valk
  02:29:45 - 02:30:01 - S. Kerseboom
  02:30:01 - 02:30:06 - R.E. van der Valk
  02:30:06 - 02:30:37 - S. Kerseboom
  02:30:37 - 02:30:56 - R.E. van der Valk
  02:30:56 - 02:31:08 - S. Kerseboom
  02:31:08 - 02:31:15 - R.E. van der Valk
  02:31:15 - 02:31:22 - S. Kerseboom
  02:31:22 - 02:31:36 - R.E. van der Valk
  02:31:38 - 02:32:23 - K.C.J. Straus
  02:32:23 - 02:32:23 - R.E. van der Valk
  02:32:23 - 02:32:43 - S. Kerseboom
  02:32:43 - 02:32:52 - K.C.J. Straus
  02:32:52 - 02:33:06 - S. Kerseboom
  02:33:06 - 02:33:17 - K.C.J. Straus
  02:33:17 - 02:33:20 - S. Kerseboom
  02:33:23 - 02:33:47 - M.T.P. Jenneskens
  02:33:47 - 02:34:15 - S. Kerseboom
  02:34:15 - 02:34:40 - M.T.P. Jenneskens
  02:34:40 - 02:34:57 - S. Kerseboom
  02:34:57 - 02:35:54 - M.T.P. Jenneskens
  02:35:54 - 02:36:01 - G.H.C. Frische
  02:36:01 - 02:36:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:36:32 - 02:36:40 - S. Kerseboom
  02:36:40 - 02:36:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:36:57 - 02:37:12 - S. Kerseboom
  02:37:40 - 02:38:01 - G.H.C. Frische
  02:38:01 - 02:44:31 - H.M.V. van der Linden
  02:44:31 - 02:47:00 - G.P.J. Koopmans
  02:47:00 - 02:47:10 - H.M.V. van der Linden
  02:47:10 - 02:56:29 - G.P.J. Koopmans
  02:56:29 - 02:57:17 - S. Kerseboom
  02:57:17 - 02:59:02 - G.P.J. Koopmans
  02:59:02 - 02:59:58 - R.E. van der Valk
  02:59:58 - 03:01:30 - G.P.J. Koopmans
  03:01:30 - 03:02:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:02:37 - 03:03:31 - G.P.J. Koopmans
  03:03:31 - 03:03:46 - H.M.V. van der Linden
  03:03:46 - 03:08:37 - G.P.J. Koopmans
  03:08:37 - 03:09:12 - R.E. van der Valk
  03:09:12 - 03:14:33 - G.P.J. Koopmans
  03:14:33 - 03:14:55 - S. Kerseboom
  03:14:55 - 03:15:08 - G.P.J. Koopmans
  03:15:08 - 03:15:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:15:41 - 03:17:56 - G.P.J. Koopmans
  03:17:56 - 03:18:09 - S. Kerseboom
  03:18:09 - 03:18:17 - G.P.J. Koopmans
  03:18:17 - 03:18:19 - S. Kerseboom
  03:18:19 - 03:18:21 - G.P.J. Koopmans
  03:18:21 - 03:18:25 - G.H.C. Frische
  03:18:25 - 03:19:16 - K.C.J. Straus
  03:19:16 - 03:21:22 - G.P.J. Koopmans
  03:21:22 - 03:21:54 - M. Werrij-Wetzels
  03:21:54 - 03:23:16 - G.P.J. Koopmans
  03:23:16 - 03:23:35 - G.H.C. Frische
  03:23:35 - 03:24:30 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:24:30 - 03:24:49 - G.P.J. Koopmans
  03:24:49 - 03:24:50 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:24:50 - 03:24:56 - G.H.C. Frische
  03:24:56 - 03:25:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:25:24 - 03:25:52 - G.H.C. Frische
  03:25:52 - 03:26:04 - G.P.J. Koopmans
  03:26:04 - 03:26:15 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:26:15 - 03:26:51 - G.H.C. Frische
  03:26:51 - 03:27:03 - H.M.V. van der Linden
  03:27:03 - 03:27:51 - G.H.C. Frische
  03:27:51 - 03:29:32 - T.G.M. Jetten
  03:29:32 - 03:29:46 - G.H.C. Frische
  03:29:46 - 03:30:43 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:30:43 - 03:30:46 - G.H.C. Frische
  03:30:57 - 03:32:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:32:49 - 03:33:02 - M.T.P. Jenneskens
  03:33:02 - 03:33:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:34:09 - 03:35:15 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:35:15 - 03:35:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:35:42 - 03:35:55 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:35:55 - 03:36:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:36:18 - 03:36:46 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:36:46 - 03:37:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:37:13 - 03:37:24 - G.H.C. Frische
  03:37:24 - 03:37:41 - R.E. van der Valk
  03:37:41 - 03:38:07 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:38:07 - 03:39:20 - M.T.P. Jenneskens
  03:39:20 - 03:39:33 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:39:33 - 03:40:09 - M.T.P. Jenneskens
  03:40:09 - 03:40:34 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:40:34 - 03:40:46 - G.H.C. Frische
  03:40:46 - 03:41:02 - M. Werrij-Wetzels
  03:41:02 - 03:41:06 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:41:06 - 03:41:31 - M. Werrij-Wetzels
  03:41:31 - 03:42:04 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:42:04 - 03:42:26 - T.G.M. Jetten
  03:42:26 - 03:42:58 - C.L. Jiménez Hastenrath
  03:42:58 - 03:43:05 - T.G.M. Jetten
  03:43:05 - 03:43:20 - G.H.C. Frische
  03:43:34 - 03:46:06 - M.T.P. Jenneskens
  03:46:06 - 03:46:10 - G.H.C. Frische
  03:46:15 - 03:46:49 - M. Werrij-Wetzels
  03:47:01 - 03:48:34 - R.E. van der Valk
  03:48:46 - 03:51:13 - K.C.J. Straus
  03:51:26 - 03:52:20 - S. Kerseboom
  03:52:35 - 03:54:12 - H.M.V. van der Linden
  03:54:12 - 03:56:58 - G.P.J. Koopmans
  03:56:58 - 03:57:14 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:57:14 - 03:57:51 - G.H.C. Frische
 • 7.2

  In 2015 heeft PS € 2.000.000 extra beschikbaar gesteld voor de landschappelijke inpassing van Kasteel Reijmersbeek (Nuth) op het eigendom van de eigenaar als gevolg van de aanleg van de Buitenring en de Aansluiting Nuth. Sindsdien is het niet gelukt om te komen tot een eenduidig en helder voorstel voor deze herinrichting en de uitvoering daarvan. Daarnaast is in de onteigeningsprocedure de waardevermindering van het landgoed als gevolg van de aanleg van de Buitenring meegenomen. Gedeputeerde Staten concludeert dat de eigenaar reeds voldoende wordt gecompenseerd vanuit de onteigeningsprocedure waardoor het uitvoeren van deze landschappelijke inpassing zal leiden tot een dubbele vergoeding ten behoeve van een betere inpassing van het landgoed. De inpassing van de Buitenring buiten het eigendom van de eigenaar van Reijmersbeek wordt wel gerealiseerd en staat niet ter discussie.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 16-10-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 13-11-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het eerder genomen besluit omtrent de inpassing van kasteel Reijmersbeek te Nuth terug te draaien en de daardoor vrijvallende middelen toe te voegen aan de bereikbaarheidsmiddelen.  04:42:34 - 04:43:43 - P.D. Baneke
  04:43:43 - 04:45:11 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:45:22 - 04:47:47 - A. Berghorst
  04:48:03 - 04:48:03 - L.J. Hermans
  04:49:16 - 04:51:11 - J. van Wageningen
  04:51:11 - 04:51:17 - A. Berghorst
  04:51:17 - 04:51:41 - E.E.C. Palmen
  04:51:41 - 04:52:03 - M. van Caldenberg
  04:52:03 - 04:52:20 - E.E.C. Palmen
  04:52:20 - 04:52:42 - M. van Caldenberg
  04:52:42 - 04:53:24 - E.E.C. Palmen
  04:53:24 - 04:54:15 - J. van Wageningen
  04:54:15 - 04:57:31 - M. van Caldenberg
  04:57:31 - 04:59:19 - T.M. Heldens
  04:59:37 - 05:02:11 - R.J.H. Westhoff
  05:02:11 - 05:02:38 - M. van Caldenberg
  05:02:38 - 05:02:52 - R.J.H. Westhoff
  05:02:52 - 05:02:54 - M. van Caldenberg
  05:02:54 - 05:03:02 - R.J.H. Westhoff
  05:03:02 - 05:03:39 - A. Berghorst
  05:03:39 - 05:03:49 - R.J.H. Westhoff
  05:03:49 - 05:04:37 - A. Berghorst
  05:04:37 - 05:04:54 - R.J.H. Westhoff
  05:04:54 - 05:05:14 - T.M. Heldens
  05:05:14 - 05:05:21 - R.J.H. Westhoff
  05:05:48 - 05:07:15 - P.J.M. Loomans
  05:07:15 - 05:07:48 - M. van Caldenberg
  05:07:48 - 05:07:57 - P.J.M. Loomans
  05:07:57 - 05:08:05 - M. van Caldenberg
  05:08:05 - 05:08:11 - P.J.M. Loomans
  05:08:11 - 05:08:43 - A. Berghorst
  05:08:43 - 05:09:01 - P.J.M. Loomans
  05:09:01 - 05:09:02 - G.H.C. Frische
  05:09:25 - 05:10:54 - H.M.V. van der Linden
  05:10:54 - 05:11:12 - G.H.C. Frische
  05:11:12 - 05:14:43 - H.J.H. Mackus
  05:14:43 - 05:15:24 - T.M. Heldens
  05:15:24 - 05:16:04 - H.J.H. Mackus
  05:16:04 - 05:16:32 - T.M. Heldens
  05:16:32 - 05:17:01 - H.J.H. Mackus
  05:17:01 - 05:17:36 - M. van Caldenberg
  05:17:36 - 05:18:11 - H.J.H. Mackus
  05:18:11 - 05:18:30 - M. van Caldenberg
  05:18:30 - 05:18:50 - H.J.H. Mackus
  05:18:50 - 05:19:32 - P.J.M. Loomans
  05:19:32 - 05:20:06 - H.J.H. Mackus
  05:20:06 - 05:20:14 - P.J.M. Loomans
  05:20:14 - 05:20:44 - H.J.H. Mackus
  05:20:44 - 05:21:35 - G.H.C. Frische
  05:21:47 - 05:22:30 - A. Berghorst
  05:22:30 - 05:22:50 - T.M. Heldens
  05:22:50 - 05:23:13 - A. Berghorst
  05:23:20 - 05:24:04 - L.J. Hermans
  05:24:04 - 05:24:31 - M. van Caldenberg
  05:24:31 - 05:24:34 - L.J. Hermans
  05:24:34 - 05:24:40 - M. van Caldenberg
  05:24:40 - 05:24:52 - L.J. Hermans
  05:24:52 - 05:25:03 - G.H.C. Frische
  05:25:10 - 05:26:09 - J. van Wageningen
  05:26:09 - 05:26:29 - T.M. Heldens
  05:26:29 - 05:27:40 - J. van Wageningen
  05:27:40 - 05:28:57 - T.M. Heldens
  05:28:57 - 05:28:58 - J. van Wageningen
  05:28:58 - 05:29:18 - T.M. Heldens
  05:29:27 - 05:29:29 - R.J.H. Westhoff
  05:29:29 - 05:29:48 - G.H.C. Frische
  05:29:48 - 05:30:45 - J. van Wageningen
  05:30:45 - 05:30:51 - G.H.C. Frische
  05:36:41 - 05:37:08 - E.E.C. Palmen
  05:37:08 - 05:37:26 - M. van Caldenberg
  05:37:26 - 05:38:02 - E.E.C. Palmen
  05:38:02 - 05:38:05 - M. van Caldenberg
  05:38:05 - 05:38:24 - E.E.C. Palmen
  05:38:33 - 05:39:41 - M. van Caldenberg
  05:40:05 - 05:41:17 - T.M. Heldens
  05:41:17 - 05:41:30 - A. Berghorst
  05:41:30 - 05:42:00 - T.M. Heldens
  05:42:00 - 05:42:01 - A. Berghorst
  05:42:01 - 05:42:16 - T.M. Heldens
  05:42:16 - 05:42:35 - G.H.C. Frische
  05:42:35 - 05:43:41 - R.J.H. Westhoff
  05:43:41 - 05:43:59 - J. van Wageningen
  05:43:59 - 05:44:24 - R.J.H. Westhoff
  05:44:24 - 05:44:30 - J. van Wageningen
  05:44:30 - 05:44:51 - R.J.H. Westhoff
  05:44:51 - 05:45:07 - G.H.C. Frische
  05:45:07 - 05:46:13 - H.M.V. van der Linden
  05:46:13 - 05:46:58 - G.H.C. Frische
  05:46:58 - 05:47:35 - H.J.H. Mackus
  05:47:35 - 05:47:39 - T.M. Heldens
  05:47:39 - 05:47:45 - H.J.H. Mackus
  05:47:45 - 05:48:01 - T.M. Heldens
  05:48:01 - 05:48:12 - H.J.H. Mackus
  05:48:12 - 05:48:39 - M. van Caldenberg
  05:48:39 - 05:49:45 - H.J.H. Mackus
  05:49:45 - 05:50:13 - T.M. Heldens
  05:50:13 - 05:50:42 - H.J.H. Mackus
  05:50:42 - 05:51:05 - G.H.C. Frische
  05:55:11 - 05:56:52 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.3

  Provinciale Staten wordt verzocht wensen/bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van GS inzake om in het kader van de realisatie van het Energiepark Wells Meer in totaal 456 ha provinciale gronden te verkopen aan de gemeente Bergen.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 16-10-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 13-11-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorstel van GS van 15-9-2020 de volgende wensen ter kennis van GS van Limburg te brengen:
  1. de grond blijvend wordt gebruikt voor het doel zoals in het besluit indicatief is aangeduid;
  2. eventuele winsten uit de planrealisatie zoveel mogelijk in het publieke domein resp. bij de overheden blijven.  Amendementen
  Titel
  Amendement 88 Loomans inzake Opbrengsten grondverkoop energielandschap Wells Meer anders bestemmen
  Amendement 90 Gewijzigd Nijskens cs inzake Gronden t.b.v. Energielandschap Wells Meer deels in erfpacht uitgeven
  Toezeggingen
  Titel
  Opnemen proces tot verkoop van grond en de leermomenten van de casus Wells Meer in nota beheer

  05:56:52 - 05:57:02 - K.G.M. Mertens
  05:57:02 - 05:57:09 - Th.J.F.M. Bovens
  05:57:09 - 05:57:19 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:57:19 - 05:57:36 - Th.J.F.M. Bovens
  05:57:36 - 05:58:10 - E.A. Schuuring
  05:58:27 - 06:01:18 - R.A.B. Claassen
  06:01:18 - 06:01:50 - H.L.M. Nijskens
  06:01:50 - 06:02:30 - R.A.B. Claassen
  06:02:30 - 06:02:48 - H.L.M. Nijskens
  06:02:48 - 06:05:32 - R.A.B. Claassen
  06:05:32 - 06:05:45 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:06:07 - 06:07:25 - J. van Wageningen
  06:07:25 - 06:07:29 - Th.J.F.M. Bovens
  06:07:42 - 06:10:28 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:10:28 - 06:10:35 - E.A. Schuuring
  06:10:35 - 06:11:11 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:11:11 - 06:11:24 - E.A. Schuuring
  06:11:24 - 06:14:39 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:14:39 - 06:14:58 - J. van Wageningen
  06:14:58 - 06:14:59 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:14:59 - 06:15:03 - J. van Wageningen
  06:15:03 - 06:15:13 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:15:13 - 06:15:16 - J. van Wageningen
  06:15:16 - 06:16:02 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:16:02 - 06:16:27 - J. van Wageningen
  06:16:27 - 06:16:53 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:17:00 - 06:21:20 - R.E. van der Valk
  06:21:28 - 06:25:29 - H.L.M. Nijskens
  06:25:29 - 06:25:55 - R.A.B. Claassen
  06:25:55 - 06:27:23 - H.L.M. Nijskens
  06:27:23 - 06:27:50 - R.A.B. Claassen
  06:27:50 - 06:28:07 - H.L.M. Nijskens
  06:28:07 - 06:28:18 - R.A.B. Claassen
  06:28:18 - 06:28:45 - H.L.M. Nijskens
  06:28:45 - 06:29:13 - R.A.B. Claassen
  06:29:13 - 06:29:50 - H.L.M. Nijskens
  06:29:50 - 06:30:25 - R.A.B. Claassen
  06:30:25 - 06:30:59 - H.L.M. Nijskens
  06:30:59 - 06:31:21 - R.E. van der Valk
  06:31:21 - 06:31:58 - H.L.M. Nijskens
  06:31:58 - 06:32:18 - R.E. van der Valk
  06:32:18 - 06:32:58 - H.L.M. Nijskens
  06:32:58 - 06:33:24 - R.E. van der Valk
  06:33:24 - 06:34:09 - H.L.M. Nijskens
  06:34:09 - 06:34:11 - R.E. van der Valk
  06:34:11 - 06:34:15 - H.L.M. Nijskens
  06:34:15 - 06:34:26 - R.E. van der Valk
  06:34:26 - 06:34:50 - R.A.B. Claassen
  06:34:50 - 06:35:02 - H.L.M. Nijskens
  06:35:02 - 06:35:03 - R.A.B. Claassen
  06:35:03 - 06:35:13 - H.L.M. Nijskens
  06:35:13 - 06:35:35 - Th.J.F.M. Bovens
  06:35:35 - 06:40:05 - R.B. Driessen
  06:40:22 - 06:43:51 - P.J.M. Loomans
  06:43:58 - 06:46:45 - H.M.V. van der Linden
  06:46:45 - 06:47:07 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:47:07 - 06:47:35 - H.M.V. van der Linden
  06:47:35 - 06:47:45 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:47:45 - 06:48:45 - H.M.V. van der Linden
  06:48:45 - 06:48:52 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  06:48:52 - 06:50:08 - H.M.V. van der Linden
  06:50:08 - 06:50:50 - R.A.B. Claassen
  06:50:50 - 06:50:53 - H.M.V. van der Linden
  06:50:53 - 06:50:58 - Th.J.F.M. Bovens
  06:50:58 - 06:51:25 - H.M.V. van der Linden
  06:51:25 - 06:51:46 - Th.J.F.M. Bovens
  06:51:46 - 06:57:55 - G.P.J. Koopmans
  06:57:56 - 06:58:36 - E.A. Schuuring
  06:58:36 - 07:00:28 - G.P.J. Koopmans
  07:00:28 - 07:01:36 - R.A.B. Claassen
  07:01:36 - 07:02:59 - G.P.J. Koopmans
  07:02:59 - 07:03:34 - R.A.B. Claassen
  07:03:34 - 07:04:47 - G.P.J. Koopmans
  07:04:47 - 07:05:00 - R.A.B. Claassen
  07:05:00 - 07:05:41 - R.B. Driessen
  07:05:41 - 07:07:13 - G.P.J. Koopmans
  07:07:13 - 07:08:00 - R.E. van der Valk
  07:08:00 - 07:15:48 - G.P.J. Koopmans
  07:15:48 - 07:16:22 - Th.J.F.M. Bovens
  07:16:22 - 07:20:14 - C. Brugman-Rustenburg
  07:20:14 - 07:21:46 - Th.J.F.M. Bovens
  07:21:52 - 07:22:50 - H.L.M. Nijskens
  07:22:50 - 07:24:26 - C. Brugman-Rustenburg
  07:24:26 - 07:25:34 - K.G.M. Mertens
  07:25:34 - 07:26:04 - C. Brugman-Rustenburg
  07:26:04 - 07:27:33 - H.L.M. Nijskens
  07:27:33 - 07:28:27 - C. Brugman-Rustenburg
  07:28:27 - 07:29:45 - Th.J.F.M. Bovens
  07:29:52 - 07:32:01 - G.P.J. Koopmans
  07:32:01 - 07:32:37 - Th.J.F.M. Bovens
  07:32:37 - 07:34:53 - E.A. Schuuring
  07:34:53 - 07:35:33 - R.A.B. Claassen
  07:35:33 - 07:36:02 - Th.J.F.M. Bovens
  07:36:02 - 07:38:20 - J. van Wageningen
  07:38:30 - 07:40:56 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  07:41:07 - 07:42:49 - R.E. van der Valk
  07:43:01 - 07:44:12 - H.L.M. Nijskens
  07:44:21 - 07:45:47 - R.B. Driessen
  07:46:05 - 07:46:45 - P.J.M. Loomans
  07:46:45 - 07:47:03 - C. Brugman-Rustenburg
  07:47:03 - 07:47:48 - P.J.M. Loomans
  07:47:48 - 07:49:40 - H.M.V. van der Linden
  07:49:40 - 07:49:58 - Th.J.F.M. Bovens
  07:49:58 - 07:52:17 - G.P.J. Koopmans
  07:52:24 - 07:53:18 - C. Brugman-Rustenburg
  07:53:18 - 07:55:34 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.


 • 9

  07:55:34 - 07:56:13 - Y.M. Claessens-Schepers
  07:56:13 - 07:56:36 - Th.J.F.M. Bovens
  07:56:36 - 07:58:17 - C. Brugman-Rustenburg
  07:58:17 - 07:58:53 - Th.J.F.M. Bovens
  07:58:53 - 08:00:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:00:21 - 08:00:49 - Th.J.F.M. Bovens
  08:00:49 - 08:04:33 - J.P. van den Akker
  08:04:33 - 08:05:28 - Th.J.F.M. Bovens
 • 10