(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Eindejaarsbijstelling)

vrijdag 13 december 2019 10:00 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:
Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement. Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van ............. ongewijzigd vast te stellen.

 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van ........ ongewijzigd vast te stellen.

 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is: - … Voorgesteld besluit: Provinciale Staten wordt gevraagd: conform artikel 25, 3e lid Provinciewet de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen van de documenten als benoemd in: - …

 • 6
 • 7

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 • 8
 • 9