(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 2 oktober 2020 09:00 - 18:00
Locatie:
Feestzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Feestzaal Gouvernement.

Op maandag 5-10-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen en moties vreemd aan de orde van de dag op 2-10-2020 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 5-10-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/243933b4-e798-4f49-88d8-f1b0df6a6e90.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 2-10-2020 gewijzigd vast te stellen.


  00:03:11 - 00:07:30 - Th.J.F.M. Bovens
  00:07:30 - 00:07:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:07:40 - 00:17:36 - Th.J.F.M. Bovens
  00:17:36 - 00:19:27 - P.S.M.L. Plusquin
  00:19:27 - 00:20:19 - Th.J.F.M. Bovens
  00:20:19 - 00:20:22 - G.H.C. Frische
  00:20:22 - 00:20:34 - P.S.M.L. Plusquin
  00:20:34 - 00:20:57 - Th.J.F.M. Bovens
  00:20:57 - 00:21:08 - P.S.M.L. Plusquin
  00:21:08 - 00:21:19 - Th.J.F.M. Bovens
  00:21:19 - 00:21:36 - S. Kerseboom
  00:21:36 - 00:21:52 - P.S.M.L. Plusquin
  00:21:52 - 00:21:58 - Th.J.F.M. Bovens
  00:35:54 - 00:36:00 - M. van Caldenberg
  00:36:00 - 00:36:07 - Th.J.F.M. Bovens
  00:36:07 - 00:36:59 - M. van Caldenberg
  00:36:59 - 00:37:05 - Th.J.F.M. Bovens
  00:37:05 - 00:37:25 - M. van Caldenberg
  00:37:25 - 00:37:49 - Th.J.F.M. Bovens
  00:37:49 - 00:38:20 - R.J.H. Franssen
  00:38:20 - 00:38:27 - Th.J.F.M. Bovens
  00:38:27 - 00:39:42 - T.M. Heldens
  00:39:42 - 00:39:50 - Th.J.F.M. Bovens
  00:39:50 - 00:40:09 - T.M. Heldens
  00:40:09 - 00:40:18 - P.S.M.L. Plusquin
  00:40:19 - 00:40:32 - L.A.P. Vaessen
  00:40:32 - 00:40:58 - R.A.B. Claassen
  00:40:58 - 00:42:25 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:42:25 - 00:42:43 - P.S.M.L. Plusquin
  00:42:43 - 00:42:52 - M.W. Thewissen
  01:03:51 - 01:04:19 - Th.J.F.M. Bovens
  01:04:19 - 01:06:11 - G.H.C. Frische
  01:06:11 - 01:12:17 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2
 • 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 4


  Toezeggingen
  Titel
  Schriftelijke afdoeing mondelinge vragen inzake incidenten Chemelot

  01:12:17 - 01:15:03 - O.D. Westen
  01:15:03 - 01:19:42 - R.W.P.E. Housmans
  01:19:42 - 01:20:52 - O.D. Westen
  01:20:52 - 01:21:12 - Th.J.F.M. Bovens
  01:21:12 - 01:22:07 - W.A.J. IJpelaar
  01:22:07 - 01:23:07 - H.M. van Bijnen
  01:23:07 - 01:23:17 - J. Wolters Gregório
  01:23:18 - 01:26:14 - R.W.P.E. Housmans
  01:26:14 - 01:28:22 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5

  n.v.t.

 • 6
 • 6.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 • 6.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen: de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 11 september 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen: - de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 11 september 2020.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.2

  Het is gebruikelijk om de regelingen en verordeningen van Provinciale Staten periodiek te actualiseren. Geconstateerd is dat de tekst van de Regeling Grote Projecten 2018 (RGP) niet meer in overeenstemming is de dagelijkse praktijk van het werken met de RGP.

  De aangebrachte wijzigingen zijn artikelsgewijs aangegeven. Het Presidium van 18-9-2020 heeft besloten dit Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering van 2-10-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te trekken de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2018;
  2. vast te stellen de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te trekken de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2018; 2. vast te stellen de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.3

  Het Presidium van 30-9-2020 heeft besloten dit Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering van 2-10-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het bezwaarschrift van G. Ruigrok, ingediend door mr. W.J. Dols van Dols Advocatuur B.V., gedateerd 17-7-2020, aangevuld op 28-8-2020, conform advies van Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: het bezwaarschrift van G. Ruigrok, ingediend door mr. W.J. Dols van Dols Advocatuur B.V., gedateerd 17 juli 2020, aangevuld op 28 augustus 2020, conform advies van Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.4

  In de vergadering van uw Staten is op 12 juni motie 2567 Gewijzigd Voncken-Janssen cs inzake Stop vertragende regels ingediend, waarin opgeroepen wordt om met een voorstel tot aanpassing van de Omgevingsverordening Limburg 2014 te komen, dat voorziet in het wegnemen van belemmerende regels door het concreet verwijderen van de verplichting om woningen te saneren alsmede plannen te schrappen in de geplande woningvoorraad. Hieraan hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven door het opstarten van de procedure tot het schrappen van lid 6 uit artikel 2.4.2 van de omgevingsverordening Limburg 2014.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 11-9-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 2-10-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, artikel 2.4.2 vast te stellen;
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie te verzorgen;
  3. Gedeputeerde Staten op te dragen het wettelijk provinciaal ruimtelijk instrumentarium in te zetten ten behoeve van het stimuleren, aanpassen en indien nodig opruimen van ongewenste en verouderde planvoorraad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, artikel 2.4.2 vast te stellen; 2. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie te verzorgen; 3. Gedeputeerde Staten op te dragen het wettelijk provinciaal ruimtelijk instrumentarium in te zetten ten behoeve van het stimuleren, aanpassen en indien nodig opruimen van ongewenste en verouderde planvoorraad.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6.5

  In het collegeprogramma Vernieuwend verbinden is aangekondigd dat er een provinciale visie op de Limburgse warmtenetten komt, waarin ook naast het benutten van restwarmte in de gebouwde en industriële omgeving, ook geothermie wordt betrokken.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 11-9-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 2-10-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de provinciale warmtevisie als bouwsteen van de Provinciale Energie Strategie (PES) vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: \- de provinciale warmtevisie als bouwsteen van de Provinciale Energie Strategie \(PES\) vast te stellen\.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 7

  01:33:53 - 01:36:46 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.1

  De Zuidelijke Rekenkamer heeft naar aanleiding van een Statenbreed verzoek daartoe (Statenvergadering 28-6-2019) onderzoek uitgevoerd naar de inzet van oud-politici in de provincie Limburg. Conform de in het Presidium vastgestelde procedure rondom onderzoeksrapporten van de Zuidelijke Rekenkamer wordt Provinciale Staten gevraagd de aanbevelingen uit het rapport van de ZRK inzake de inzet van oud-politici over te nemen.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 4-9-2020 en als behandelstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  conform de in het Presidium vastgestelde procedure rondom onderzoeksrapporten van de Zuidelijke Rekenkamer de aanbevelingen uit het rapport van de ZRK inzake de inzet van oud-politici over te nemen, te weten:
  1. bepaal of de PS-kaders voor aanbestedingen waarbinnen GS het beleid opstellen en die voor het laatst in 2010 zijn gewijzigd, nog voldoen of actualisatie behoeven gezien de ontwikkelingen in en wensen van PS uit de afgelopen jaren;
  2. vraag GS (zoals voorgenomen) het beleidskader Selectie en benoemingen te verbeteren en de gedragscode GS uit 2014 te actualiseren, met verwerking van de aandachtspunten van de rekenkamer en in ieder geval daarin op te nemen een anti draaideur bepaling. Zorg dat deze sonderend wordt besproken;
  3. bespreek in de integriteitscommissie van PS de uitkomsten van het rekenkameronderzoek en voeg PS-brede moresprudentie over de inzet van externen door GS toe aan reeds opgestelde moresprudentie, die kan worden ingebracht in een gezamenlijke bijeenkomst met GS;
  4. wees alert en concreet in het beoordelen van de informatie die GS met regelmaat geeft over de inzet van oud-politici. Zorg dat er voldoende ruimte en aandacht is om deze te bespreken en vraag waar nodig aanvullende onderbouwing van GS over gemaakte keuzes;
  5. bespreek binnen PS de betekenis van de begrippen transparantie, diversiteit en integriteit ten aanzien van de inzet van oud-politici en de wensen en voorkeuren ten aanzien van de rol van GS en de CdK. Leg de moresprudentie die hieruit volgt op papier vast;
  6. bespreek binnen de integriteitscommissie van PS niet alleen individuele casuïstiek, maar ook de bredere cultuur binnen de Provincie ten aanzien van de inzet van oud-politici. Benut de uitkomsten van het rekenkameronderzoek voor een intern debat daarover.  Aanbevelingen onderzoeken
  Titel
  betekenis van de begrippen transparantie, diversiteit en integriteit ten aanzien van de inzet van oud-politici en de wensen en voorkeuren ten aanzien van de rol van GS en de CdK
  bredere cultuur binnen de provincie ten aanzien van de inzet van oud-politici
  Bepaal of de PS-kaders voor aanbestedingen waarbinnen GS het beleid opstellen en die voor het laatst in 2010 zijn gewijzigd, nog voldoen of actualisatie behoeven gezien de ontwikkelingen in en wensen van PS uit de afgelopen jaren.
  het beleidskader Selectie en benoemingen te verbeteren en de gedragscode GS uit 2014 te actualiseren
  toevoegen PS-brede moresprudentie over de inzet van externen door GS aan reeds opgestelde moresprudentie
  Wees alert en concreet in het beoordelen van de informatie die GS met regelmaat geeft over de inzet van oud-politici
  Moties
  Titel
  Motie 2633 Van Caldenberg inzake Verdiepingsonderzoek ZRK inzet oud-politici
  Motie 2635 Van Caldenberg inzake Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen na toestemming van PS
  Toezeggingen
  Titel
  Geabstraheerde versies medewerkerstevredenheidsonderzoeken
  Inrichtingen van het proces van een-op-een benoemingen

  01:36:46 - 01:38:57 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:38:57 - 01:39:14 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:39:14 - 01:41:45 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:41:45 - 01:42:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:42:40 - 01:43:08 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:43:08 - 01:43:41 - M.W. Thewissen
  01:43:41 - 01:44:36 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:44:36 - 01:45:13 - A.J.V.C. Lodewijks
  01:45:13 - 01:46:01 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:46:01 - 01:46:54 - M. van Caldenberg
  01:46:54 - 01:47:06 - R.E. van der Valk
  01:47:06 - 01:47:18 - R.J.H. Franssen
  01:47:18 - 01:48:04 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:48:04 - 01:48:16 - R.J.H. Franssen
  01:48:16 - 01:48:36 - P.S.M.L. Plusquin
  01:48:36 - 01:49:52 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:49:52 - 01:50:12 - P.S.M.L. Plusquin
  01:50:12 - 01:50:20 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:50:20 - 01:50:57 - M. van Caldenberg
  01:50:57 - 01:51:22 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:51:22 - 01:51:30 - M. van Caldenberg
  01:51:30 - 01:51:31 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:52:10 - 01:52:40 - M.W. Thewissen
  01:52:40 - 01:53:28 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:53:28 - 01:53:57 - T.M. Heldens
  01:53:57 - 01:54:15 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:54:15 - 01:57:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:57:33 - 01:57:51 - R.A.B. Claassen
  01:57:51 - 01:59:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:59:22 - 01:59:58 - R.A.B. Claassen
  01:59:58 - 02:02:06 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:02:06 - 02:02:34 - M. van Caldenberg
  02:02:34 - 02:04:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:04:37 - 02:10:21 - M. van Caldenberg
  02:10:21 - 02:13:05 - R.A.B. Claassen
  02:13:05 - 02:13:14 - T.M. Heldens
  02:13:14 - 02:13:24 - R.A.B. Claassen
  02:13:24 - 02:13:29 - T.M. Heldens
  02:13:29 - 02:13:37 - R.A.B. Claassen
  02:13:37 - 02:13:52 - M. van Caldenberg
  02:13:52 - 02:13:55 - R.A.B. Claassen
  02:13:55 - 02:14:09 - M. van Caldenberg
  02:14:09 - 02:14:42 - R.A.B. Claassen
  02:14:42 - 02:15:10 - M. van Caldenberg
  02:15:10 - 02:15:33 - R.A.B. Claassen
  02:15:33 - 02:15:38 - M. van Caldenberg
  02:15:38 - 02:19:13 - R.A.B. Claassen
  02:19:13 - 02:19:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:19:55 - 02:20:43 - R.A.B. Claassen
  02:20:43 - 02:21:01 - M. van Caldenberg
  02:21:01 - 02:21:28 - R.A.B. Claassen
  02:21:28 - 02:21:53 - T.G.M. Jetten
  02:21:53 - 02:21:57 - R.A.B. Claassen
  02:21:57 - 02:22:02 - M. van Caldenberg
  02:22:02 - 02:22:51 - T.M. Heldens
  02:22:51 - 02:23:24 - R.A.B. Claassen
  02:23:24 - 02:24:00 - T.M. Heldens
  02:24:00 - 02:24:08 - R.A.B. Claassen
  02:24:08 - 02:25:00 - M.W. Thewissen
  02:25:00 - 02:25:52 - R.A.B. Claassen
  02:25:52 - 02:26:00 - Th.J.F.M. Bovens
  02:26:00 - 02:28:37 - J. van Wageningen
  02:28:37 - 02:28:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:28:56 - 02:30:08 - J. van Wageningen
  02:30:08 - 02:30:38 - M. van Caldenberg
  02:30:38 - 02:31:28 - J. van Wageningen
  02:31:28 - 02:32:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:32:31 - 02:33:08 - J. van Wageningen
  02:33:08 - 02:33:30 - M. van Caldenberg
  02:33:30 - 02:33:51 - J. van Wageningen
  02:33:51 - 02:34:43 - T.M. Heldens
  02:34:43 - 02:34:46 - J. van Wageningen
  02:34:46 - 02:36:19 - R.A.B. Claassen
  02:36:19 - 02:36:53 - T.M. Heldens
  02:36:53 - 02:37:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:37:50 - 02:38:19 - R.A.B. Claassen
  02:38:19 - 02:39:33 - J. van Wageningen
  02:39:33 - 02:40:46 - T.G.M. Jetten
  02:40:46 - 02:41:06 - R.A.B. Claassen
  02:41:06 - 02:41:40 - T.G.M. Jetten
  02:41:40 - 02:42:29 - R.A.B. Claassen
  02:42:29 - 02:42:50 - T.G.M. Jetten
  02:42:50 - 02:42:54 - R.A.B. Claassen
  02:42:54 - 02:46:35 - T.G.M. Jetten
  02:46:35 - 02:51:31 - T.M. Heldens
  02:51:31 - 02:52:10 - R.A.B. Claassen
  02:52:10 - 02:53:06 - T.M. Heldens
  02:53:06 - 02:53:40 - R.A.B. Claassen
  02:53:40 - 02:54:31 - T.M. Heldens
  02:54:31 - 02:56:28 - M.W. Thewissen
  02:56:28 - 02:56:44 - R.A.B. Claassen
  02:56:44 - 03:00:28 - M.W. Thewissen
  03:00:28 - 03:00:52 - M. van Caldenberg
  03:00:52 - 03:01:14 - M.W. Thewissen
  03:01:14 - 03:01:47 - R.A.B. Claassen
  03:01:47 - 03:02:51 - M.W. Thewissen
  03:02:51 - 03:07:00 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:07:00 - 03:07:15 - R.W.P.E. Housmans
  03:07:15 - 03:07:16 - R.J.H. Franssen
  03:08:51 - 03:11:51 - P.S.M.L. Plusquin
  03:11:51 - 03:11:59 - Th.J.F.M. Bovens
  03:16:15 - 03:17:02 - G.H.C. Frische
  03:17:02 - 03:19:51 - G.P.J. Koopmans
  03:19:51 - 03:20:56 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:20:56 - 03:27:48 - G.P.J. Koopmans
  03:27:48 - 03:29:28 - M. van Caldenberg
  03:29:28 - 03:29:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:29:29 - 03:31:30 - G.P.J. Koopmans
  03:31:30 - 03:31:58 - M.W. Thewissen
  03:31:58 - 03:34:53 - G.P.J. Koopmans
  03:34:53 - 03:36:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:36:17 - 03:37:39 - G.P.J. Koopmans
  03:37:39 - 03:37:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:37:40 - 03:39:35 - G.P.J. Koopmans
  03:39:35 - 03:39:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:39:57 - 03:40:47 - G.P.J. Koopmans
  03:40:47 - 03:42:22 - M. van Caldenberg
  03:42:22 - 03:43:09 - G.P.J. Koopmans
  03:43:09 - 03:43:35 - M. van Caldenberg
  03:43:35 - 03:43:56 - G.P.J. Koopmans
  03:43:56 - 03:44:27 - M. van Caldenberg
  03:44:27 - 03:45:04 - G.P.J. Koopmans
  03:45:04 - 03:45:12 - M. van Caldenberg
  03:45:12 - 03:45:14 - G.P.J. Koopmans
  03:46:18 - 03:46:38 - R.A.B. Claassen
  03:46:38 - 03:46:43 - G.P.J. Koopmans
  03:46:43 - 03:47:52 - R.A.B. Claassen
  03:47:52 - 03:48:30 - G.P.J. Koopmans
  03:48:30 - 03:48:55 - M. van Caldenberg
  03:48:55 - 03:49:22 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:49:22 - 03:49:46 - G.P.J. Koopmans
  03:49:46 - 03:50:35 - T.M. Heldens
  03:50:35 - 03:50:53 - G.P.J. Koopmans
  03:50:53 - 03:51:11 - T.M. Heldens
  03:51:11 - 03:51:58 - G.P.J. Koopmans
  03:51:58 - 03:52:36 - T.M. Heldens
  03:52:36 - 03:53:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:53:18 - 03:58:15 - G.P.J. Koopmans
  03:58:15 - 03:59:21 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:59:21 - 04:00:35 - G.P.J. Koopmans
  04:00:35 - 04:01:04 - P.S.M.L. Plusquin
  04:01:04 - 04:01:20 - M.W. Thewissen
  04:01:20 - 04:02:09 - G.P.J. Koopmans
  04:02:09 - 04:02:23 - P.S.M.L. Plusquin
  04:02:23 - 04:02:49 - G.P.J. Koopmans
  04:02:49 - 04:03:25 - P.S.M.L. Plusquin
  04:03:25 - 04:03:58 - G.P.J. Koopmans
  04:03:58 - 04:04:31 - R.A.B. Claassen
  04:04:31 - 04:05:00 - P.S.M.L. Plusquin
  04:05:00 - 04:05:38 - G.H.C. Frische
  04:05:38 - 04:13:18 - Th.J.F.M. Bovens
  04:13:18 - 04:14:38 - M. van Caldenberg
  04:14:38 - 04:15:21 - Th.J.F.M. Bovens
  04:15:21 - 04:15:28 - M. van Caldenberg
  04:15:28 - 04:15:34 - T.M. Heldens
  04:15:47 - 04:16:43 - Th.J.F.M. Bovens
  04:16:43 - 04:17:08 - T.M. Heldens
  04:17:08 - 04:17:49 - M. van Caldenberg
  04:17:49 - 04:18:26 - Th.J.F.M. Bovens
  04:18:26 - 04:18:44 - M. van Caldenberg
  04:18:44 - 04:19:12 - Th.J.F.M. Bovens
  04:19:12 - 04:19:31 - G.H.C. Frische
  05:14:04 - 05:17:40 - Th.J.F.M. Bovens
  05:17:40 - 05:17:42 - G.H.C. Frische
  05:17:42 - 05:18:31 - M. van Caldenberg
  05:18:31 - 05:18:39 - G.H.C. Frische
  05:18:39 - 05:19:14 - T.M. Heldens
  05:19:14 - 05:19:54 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:19:54 - 05:21:10 - Th.J.F.M. Bovens
  05:21:10 - 05:21:30 - G.H.C. Frische
  05:21:30 - 05:24:39 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  05:24:39 - 05:25:31 - T.M. Heldens
  05:25:31 - 05:26:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:26:55 - 05:27:27 - M. van Caldenberg
  05:27:27 - 05:27:44 - G.H.C. Frische
  05:27:44 - 05:28:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:28:41 - 05:29:07 - R.A.B. Claassen
  05:29:07 - 05:29:54 - G.H.C. Frische
  05:29:54 - 05:30:39 - G.P.J. Koopmans
  05:30:39 - 05:30:45 - G.H.C. Frische
  05:30:45 - 05:32:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:32:32 - 05:37:00 - M. van Caldenberg
  05:37:00 - 05:37:11 - G.H.C. Frische
  05:37:11 - 05:37:28 - M. van Caldenberg
  05:37:28 - 05:37:49 - G.H.C. Frische
  05:37:49 - 05:41:11 - R.A.B. Claassen
  05:41:11 - 05:43:50 - J. van Wageningen
  05:43:50 - 05:43:59 - G.H.C. Frische
  05:43:59 - 05:44:53 - T.G.M. Jetten
  05:44:53 - 05:44:57 - G.H.C. Frische
  05:44:57 - 05:46:31 - T.M. Heldens
  05:46:31 - 05:46:42 - G.H.C. Frische
  05:46:42 - 05:46:46 - T.M. Heldens
  05:46:46 - 05:46:49 - M.W. Thewissen
  05:49:09 - 05:50:01 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:50:01 - 05:50:13 - G.H.C. Frische
  05:50:13 - 05:51:09 - R.J.H. Franssen
  05:51:09 - 05:52:06 - P.S.M.L. Plusquin
  05:52:06 - 05:52:16 - G.H.C. Frische
  05:52:16 - 05:56:25 - G.P.J. Koopmans
  05:56:25 - 05:57:03 - R.A.B. Claassen
  05:57:03 - 05:57:07 - G.P.J. Koopmans
  05:57:07 - 05:57:13 - G.H.C. Frische
  05:57:13 - 06:00:32 - Th.J.F.M. Bovens
  06:00:32 - 06:00:38 - M. van Caldenberg
  06:00:38 - 06:00:49 - G.H.C. Frische
  06:00:49 - 06:01:18 - M. van Caldenberg
 • 7.2

  Het voorliggend beleidskader Circulaire Economie 2.0 heeft een gelijkluidende opzet en opbouw ten opzichte van de vorige versie en gaat daarbij nadrukkelijk in op de besluitvorming in het kader van de behandeling van het beleidskader 1.0 in uw Staten (commissie MD op 29 mei jl. en in de PS-vergadering van 19, 25 en 29 juni 2020).

  In het collegeprogramma Vernieuwend verbinden (2019-2023) is een actieprogramma Blue Economy Limburg aangekondigd. Dit actieprogramma ligt nu in de vorm van een beleidskader Circulaire Economie 2.0 voor. Op basis van de circulaire foto van Limburg worden de ambities en uitgangspunten van het college omschreven, resulterend in een uitvoeringsprogramma met 5 actielijnen, waarin wordt aangegeven wat de Provincie gaat doen en hoe de beschikbare middelen en instrumenten worden ingezet.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 17-9-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 2-10-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het Beleidskader Circulaire Economie 2.0 vast te stellen;
  2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 8.460.000 uit de beleidsintensivering Duurzaamheid en Energie voor de realisatie van het Beleidskader Circulaire Economie 2.0.  Amendementen
  Titel
  Amendement 81 Van der Linden inzake Loskoppelen deelbudgetten Beleidskader Circulaire Economie 2.0
  Toezeggingen
  Titel
  Bespreken ciculair tegeldepot met Limburgse Gemeenten
  Bespreken problematiek inzake zwerf- en dumpafval met Limburgse gemeenten
  Nadrukkelijk meenemen van het MBO bij uitvoering van het beleidskader Circulaire Economie

  06:06:31 - 06:06:47 - Th.J.F.M. Bovens
  06:06:47 - 06:13:28 - A. Berghorst
  06:13:28 - 06:16:30 - J. Wolters Gregório
  06:16:30 - 06:18:44 - B.J.M.H. Megens
  06:18:44 - 06:19:15 - A. Berghorst
  06:19:15 - 06:19:37 - B.J.M.H. Megens
  06:19:37 - 06:19:46 - A. Berghorst
  06:19:46 - 06:20:10 - B.J.M.H. Megens
  06:20:10 - 06:20:25 - J. van Wageningen
  06:20:25 - 06:22:09 - J. Wolters Gregório
  06:22:09 - 06:23:39 - B.J.M.H. Megens
  06:23:39 - 06:31:25 - J. van Wageningen
  06:31:25 - 06:32:42 - P.D. Baneke
  06:32:42 - 06:32:48 - B.J.M.H. Megens
  06:32:48 - 06:35:11 - P.D. Baneke
  06:35:11 - 06:39:01 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:39:01 - 06:40:31 - A. Berghorst
  06:40:31 - 06:41:24 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:41:24 - 06:47:52 - N.J.H.M. Vincken
  06:47:52 - 06:49:08 - J. Wolters Gregório
  06:51:36 - 06:53:39 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:53:39 - 06:57:50 - G.P.J. Koopmans
  06:57:50 - 07:00:32 - P.J.M. Loomans
  07:00:32 - 07:00:45 - Th.J.F.M. Bovens
  07:00:55 - 07:01:40 - H.J.H. Mackus
  07:01:40 - 07:02:54 - R.J.H. Burlet
  07:02:54 - 07:03:15 - J. van Wageningen
  07:03:15 - 07:05:46 - R.J.H. Burlet
  07:05:46 - 07:06:19 - A. Berghorst
  07:06:19 - 07:08:17 - R.J.H. Burlet
  07:08:17 - 07:09:26 - J. Wolters Gregório
  07:09:26 - 07:09:59 - R.J.H. Burlet
  07:09:59 - 07:10:11 - E.E.C. Palmen
  07:10:11 - 07:10:43 - R.J.H. Burlet
  07:10:43 - 07:11:25 - A.J.V.C. Lodewijks
  07:11:25 - 07:12:00 - R.J.H. Burlet
  07:12:00 - 07:12:52 - J. Wolters Gregório
  07:12:52 - 07:13:14 - R.J.H. Burlet
  07:13:14 - 07:13:30 - J. Wolters Gregório
  07:13:30 - 07:13:52 - R.J.H. Burlet
  07:13:52 - 07:14:32 - A. Berghorst
  07:14:32 - 07:15:07 - R.J.H. Burlet
  07:15:07 - 07:16:13 - A. Berghorst
  07:16:13 - 07:19:22 - R.J.H. Burlet
  07:19:22 - 07:19:36 - J. Wolters Gregório
  07:19:36 - 07:20:25 - R.J.H. Burlet
  07:20:25 - 07:21:55 - J. Wolters Gregório
  07:21:55 - 07:22:55 - R.J.H. Burlet
  07:22:55 - 07:23:36 - J. Wolters Gregório
  07:23:36 - 07:24:11 - H.M.V. van der Linden
  07:24:11 - 07:25:33 - R.J.H. Burlet
  07:25:33 - 07:26:16 - E.E.C. Palmen
  07:26:16 - 07:28:29 - J. Wolters Gregório
  07:28:29 - 07:29:36 - J. van Wageningen
  07:29:36 - 07:29:42 - Th.J.F.M. Bovens
  07:29:42 - 07:36:39 - R.J.H. Burlet
  07:36:39 - 07:37:25 - Th.J.F.M. Bovens
  07:37:25 - 07:38:38 - E.E.C. Palmen
  07:38:38 - 07:40:11 - A. Berghorst
  07:40:11 - 07:43:49 - J. Wolters Gregório
  07:43:49 - 07:44:31 - B.J.M.H. Megens
  07:44:31 - 07:46:01 - J. van Wageningen
  07:46:01 - 07:46:53 - A. Berghorst
  07:46:53 - 07:49:26 - J. van Wageningen
  07:49:26 - 07:49:35 - R.J.H. Burlet
  07:49:35 - 07:51:00 - H.M.V. van der Linden
  07:51:00 - 07:51:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  07:51:51 - 07:54:47 - N.J.H.M. Vincken
  07:54:47 - 07:54:59 - A. Berghorst
  07:54:59 - 07:55:57 - N.J.H.M. Vincken
  07:55:57 - 07:57:40 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:57:40 - 07:59:33 - H.M.V. van der Linden
  07:59:33 - 08:02:19 - P.J.M. Loomans
  08:02:19 - 08:03:34 - R.J.H. Burlet
  08:03:34 - 08:04:37 - A. Berghorst
  08:04:37 - 08:09:22 - R.J.H. Burlet
  08:09:22 - 08:09:46 - A. Berghorst
  08:09:46 - 08:10:00 - R.J.H. Burlet
  08:10:00 - 08:10:26 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:10:26 - 08:10:45 - Th.J.F.M. Bovens
  08:10:45 - 08:11:07 - N.J.H.M. Vincken
  08:11:07 - 08:11:23 - R.J.H. Burlet
  08:11:23 - 08:11:57 - Th.J.F.M. Bovens
  08:11:57 - 08:12:01 - E.E.C. Palmen
  08:12:01 - 08:12:44 - R.J.H. Burlet
  08:12:44 - 08:14:04 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.3

  LIOF is als regionale ontwikkelingsmaatschappij de uitvoeringsorganisatie van het integrale economisch innovatie beleid van de provincie Limburg. Op basis van het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023, en de daarop gebaseerde beleidskaders Missiegedreven economisch beleid 2019-2023 (MEB), Limburgse landbouw- en agrifoodsector Koers naar de toekomst 2020-2023 en het beleidskader Circulaire Economie 2.0, ontwikkelt LIOF een 3-jarig integraal ontwikkelprogramma gericht op innovatie en bevordering en ondernemersondersteuning voor het MKB in Limburg.

  Met de vaststelling van de beleidskader MEB en Koers naar de toekomst op 29 juni jl. hebben uw Staten al ingestemd met een financiële bijdrage van € 4.000.000 voor het LIOF programma vanuit respectievelijk de intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (€ 2.000.000) en Landbouw (€ 2.000.000). Op basis van onderhavig voorstel en het voorstel Circulaire Economie 2.0 worden uw Staten gevraagd om de resterende financiering ad € 1.500.000 vanuit de Intensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie, onderdeel Circulaire Economie, vrij te geven voor inzet voor het LIOF ontwikkelprogramma Limburg Toekomstbestendig 2020-2023.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 11-9-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 2-10-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het vrij geven van € 1.500.000 uit de beleidsintensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie voor de financiering van het LIOF integraal ontwikkelprogramma Limburg Toekomstbestendig, als bijdrage vanuit het beleidskader Circulaire Economie 2.0.  Toezeggingen
  Titel
  Integraal ontwikkelprogramma Limburg Toekomstbestendig
  Presentatie in de commissie FEB over de voortgang van de business development-activiteiten van het LIOF

  08:19:15 - 08:21:09 - Th.J.F.M. Bovens
  08:21:09 - 08:23:15 - W.A.J. IJpelaar
  08:23:15 - 08:23:18 - Th.J.F.M. Bovens
  08:23:18 - 08:23:44 - A. Berghorst
  08:23:44 - 08:24:44 - J. Wolters Gregório
  08:24:44 - 08:26:16 - M.Th. Bosch
  08:26:16 - 08:26:50 - J. van Wageningen
  08:26:50 - 08:26:56 - P.D. Baneke
  08:26:56 - 08:30:01 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:30:01 - 08:30:40 - W.A.J. IJpelaar
  08:30:40 - 08:30:46 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:30:46 - 08:33:15 - N.J.H.M. Vincken
  08:33:15 - 08:33:20 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:33:20 - 08:35:16 - H.M.V. van der Linden
  08:35:16 - 08:35:17 - B.J.M.H. Megens
  08:35:17 - 08:37:00 - P.J.M. Loomans
  08:37:00 - 08:37:04 - Th.J.F.M. Bovens
  08:37:04 - 08:38:34 - R.J.H. Burlet
  08:38:34 - 08:41:36 - J.P. van den Akker
  08:41:36 - 08:42:19 - W.A.J. IJpelaar
  08:42:19 - 08:43:10 - J.P. van den Akker
  08:43:10 - 08:43:18 - Th.J.F.M. Bovens
  08:43:18 - 08:44:53 - W.A.J. IJpelaar
  08:44:53 - 08:45:16 - M.Th. Bosch
  08:45:16 - 08:45:42 - P.D. Baneke
  08:45:42 - 08:45:52 - Th.J.F.M. Bovens
  08:45:52 - 08:46:52 - N.J.H.M. Vincken
  08:46:52 - 08:47:33 - H.M.V. van der Linden
  08:47:33 - 08:47:42 - Th.J.F.M. Bovens
  08:47:42 - 08:48:12 - R.J.H. Burlet
  08:48:12 - 08:49:35 - J.P. van den Akker
  08:49:35 - 08:50:43 - W.A.J. IJpelaar
  08:50:43 - 08:51:27 - J.P. van den Akker
  08:51:27 - 08:53:17 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.


 • 9

  08:56:02 - 08:57:05 - Th.J.F.M. Bovens
  08:57:05 - 08:57:42 - Y.M. Claessens-Schepers
  08:57:42 - 08:58:30 - H.L.M. Nijskens
  08:58:30 - 08:58:47 - R.A.B. Claassen
  08:58:47 - 08:59:21 - Y.M. Claessens-Schepers
  08:59:21 - 09:00:43 - R.J.H. Burlet
  09:00:43 - 09:00:44 - Th.J.F.M. Bovens
  09:00:44 - 09:01:34 - Y.M. Claessens-Schepers
  09:01:34 - 09:01:58 - R.J.H. Burlet
  09:01:58 - 09:02:17 - Y.M. Claessens-Schepers
  09:02:17 - 09:02:51 - Th.J.F.M. Bovens
  09:02:51 - 09:03:40 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  09:03:40 - 09:03:52 - Th.J.F.M. Bovens
  09:03:52 - 09:04:50 - A. Dritty
  09:04:50 - 09:05:44 - J.P. van den Akker
  09:05:44 - 09:06:14 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  09:06:14 - 09:06:54 - Th.J.F.M. Bovens
  09:06:54 - 09:07:21 - R.A.B. Claassen
  09:07:21 - 09:07:54 - Th.J.F.M. Bovens
 • 10