(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Begroting en 2e afwijkingenrapportage)

vrijdag 9 november 2018 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:06:51 - 00:08:11 - Th.J.F.M. Bovens
  00:13:59 - 00:20:47 - R.W.P.E. Housmans
  00:20:47 - 00:21:10 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 9-11-2018 gewijzigd vast te stellen.

 • 3
 • 4

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 5
 • 6

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 28-9-2018 ongewijzigd vast te stellen.


 • 7
 • 7.1

  Voor de stukken benoemd in het volgende ontwerpbesluit, hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25, 2e lid Provinciewet, geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25, 3e lid Provinciewet aan de orde is:

 • 7.1.1

  Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid sub c en tweede lid sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten zoals genoemd in het schrijven van Gedeputeerde Staten van 25-9-2018 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid sub c en tweede lid sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten zoals genoemd in het schrijven van Gedeputeerde Staten van 25-9-2018 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7.2

  De kaders waarbinnen de accountant de accountantscontrole uitvoert, dienen gesteld te worden door PS. Dat gebeurt in de vorm van een controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening. Dit controleprotocol geeft, in aanvulling op het contract, jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Daarnaast wordt een aantal speerpunten benoemd waaraan de accountant eveneens toetst. Dit voorstel is behandeld in de Jaarrekeningcommissie van 26-10-2018 en als hamerstuk doorgeleid naar PS. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2018, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage -het Normenkader 2018 vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2018, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage -het Normenkader 2018 vast te stellen.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7.3

  Het Presidium heeft in haar vergadering van 2-11-2018 de huidige Referendumverordening Provincie Limburg 2012 geëvalueerd en stelt voor deze n.a.v. de evaluatie op onderdelen aan te passen. Reden voor aanpassing zijn de onduidelijkheid rondom de termen stemgerechtigde en kiesgerechtigde en onduidelijkheid over het moment waarop aan de (leeftijds)vereisten voldaan moest worden. Verder dient de term besluit, artikel 1, lid c van de Referendumverordening Provincie Limburg 2012 te worden verduidelijkt in juridische zin en dient het genoemde percentage in artikel 7, lid 2 van de Referendumverordening Provincie Limburg 2012 te worden vervangen door een absoluut getal. Voornoemde aanpassingen zijn doorgevoerd in bijgevoegde Referendumverordening Provincie Limburg 2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: de Referendumverordening Provincie Limburg 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Referendumverordening Provincie Limburg 2012.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de Referendumverordening Provincie Limburg 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Referendumverordening Provincie Limburg 2012.
  Zonder beraad aangenomen. Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

  00:36:15 - 00:36:34 - P.S.M.L. Plusquin
  00:36:34 - 00:44:51 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.4

  Het Presidium heeft op 27-10-2017 besloten om de in 2015 gekozen werkwijze met een Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) te evalueren. Deze evaluatie is door de CvO uitgevoerd en vastgesteld op 3-7-2018. Het Presidium heeft op 14-9-2018 besloten om de CvO en de Jaarrekeningcommissie (JRC) per 1-1-2019 op te heffen en per 1-1-2019 de taken uit deze commissies inclusief diverse taken uit de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) te beleggen in een nieuwe te vormen Controlecommissie (CC). Op grond hiervan dienen de onder punt 4 genoemde reglementen en verordeningen te worden aangepast. Dit voorstel is behandeld in het Presidium van 2-11-2018 en als hamerstuk doorgeleid naar PS. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. Op te heffen per 1-1-2019: a. de Jaarrekeningcommissie; b. de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek; 2. In te stellen per 1-1-2019: - de Controlecommissie; 3. De taken van de op te heffen CvO en JRC en enkele in de bijlage 1 genoemde taken van FEB per 1-1-2019 te beleggen bij de Controlecommissie; 4. De Controlecommissie vanaf 1-1-2019 aan te wijzen als orgaan dat besluit om de door de CvO opgelegde geheimhouding al dan niet op te heffen; 5. Om de navolgende reglementen van orde en verordeningen als gevolg van de opheffing van de CvO en de JRC aan te passen: a. Reglement van orde voor Provinciale Staten Limburg 2018; b. Verordening op het recht van enquête Provinciale Staten Limburg 2018.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. Op te heffen per 1-1-2019: a. de Jaarrekeningcommissie; b. de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek; 2. In te stellen per 1-1-2019: - de Controlecommissie; 3. De taken van de op te heffen CvO en JRC en enkele in de bijlage 1 genoemde taken van FEB per 1-1-2019 te beleggen bij de Controlecommissie; 4. De Controlecommissie vanaf 1-1-2019 aan te wijzen als orgaan dat besluit om de door de CvO opgelegde geheimhouding al dan niet op te heffen; 5. Om de navolgende reglementen van orde en verordeningen als gevolg van de opheffing van de CvO en de JRC aan te passen: a. Reglement van orde voor Provinciale Staten Limburg 2018; b. Verordening op het recht van enquête Provinciale Staten Limburg 2018.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7.5

  Aan het begin van de Statenperiode 2015-2019 zijn door Provinciale Staten een 1e, de heer G.H.C. Frische en een 2e vicevoorzitter, mevrouw C. Brugman-Rustenburg van Provinciale Staten aangewezen. Door het afscheid van de 2e vicevoorzitter op 14-9-2018 vervalt deze aanwijzing. Het Presidium heeft op 2-11-2018 besloten het Statenvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de vergadering van Provinciale Staten van 9-11-2018. Op grond van artikel 75 Provinciewet wordt de Commissaris van de Koning, als voorzitter van Provinciale Staten, vervangen door het langstzittende Statenlid. Provinciale Staten kunnen echter een ander Statenlid aanwijzen als vicevoorzitter van Provinciale Staten. Dit voorstel is behandeld in het Presidium van 2-11-2018 en als hamerstuk doorgeleid naar PS. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: de heer M.T. Bosch aan te wijzen als 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten tot en met het einde van de Statenperiode 2015-2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de heer M.T. Bosch aan te wijzen als 2e vicevoorzitter van Provinciale Staten tot en met het einde van de Statenperiode 2015-2019.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7.6

  De ZRK heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Provincie Limburg haar informatieveiligheid in opzet en praktijk heeft ingericht en welke kwetsbaarheden de beveiliging van de vertrouwelijkheid van de informatie in de praktijk kent. De ZRK heeft de afgelopen jaren geregeld conclusies getrokken over de integriteit en beschikbaarheid van de provinciale informatie. Onderbelicht is de vertrouwelijkheid ervan: in hoeverre is de informatie alleen toegankelijk voor degenen die hiertoe ook daadwerkelijk zijn geautoriseerd. De Statencommissie FEB heeft dit Statenvoorstel behandeld op 2-11-2018 en als hamerstuk doorgeleid naar PS. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. Gedeputeerde Staten te verzoeken de toenemende aandacht voor informatieveiligheid voort te zetten, in lijn daarmee de inspanningen op dit gebied te intensiveren en daarbij: a. met kracht in te zetten op het voldoen aan het gekozen basisambitieniveau; de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI); b. de voorgenomen periodieke penetratietesten uit te voeren en op basis daarvan, samen met de aandachtpunten uit de jaarlijkse IBI-analyse, informatiebeveiligingsincidenten e.d., de te nemen maatregelen vast te stellen, deze te prioriteren en te sturen op realisatie daarvan. 2. Provinciale Staten op te roepen alert te blijven op de informatieverstrekking door GS over informatieveiligheid en/of zelf meer structureel aandacht te vragen voor het onderwerp.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. Gedeputeerde Staten te verzoeken de toenemende aandacht voor informatieveiligheid voort te zetten, in lijn daarmee de inspanningen op dit gebied te intensiveren en daarbij: a. met kracht in te zetten op het voldoen aan het gekozen basisambitieniveau; de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI); b. de voorgenomen periodieke penetratietesten uit te voeren en op basis daarvan, samen met de aandachtpunten uit de jaarlijkse IBI-analyse, informatiebeveiligingsincidenten e.d., de te nemen maatregelen vast te stellen, deze te prioriteren en te sturen op realisatie daarvan. 2. Provinciale Staten op te roepen alert te blijven op de informatieverstrekking door GS over informatieveiligheid en/of zelf meer structureel aandacht te vragen voor het onderwerp.
  Zonder beraad aangenomen.

  Aanbevelingen onderzoeken
  Titel
  Onderzoek Informatieveiligheid Provincie Limburg
  Onderzoek Informatieveligheid Provincie Limburg
 • 7.7

  Het algemeen bestuur van het waterschap is samengesteld uit vertegenwoordigers van de categorieën ingezetenen, eigenaren landbouwgrond, natuurterreinen en bedrijfsgebouwen. In de Waterschapswet is bepaald dat de vertegenwoordigers van de laatste drie categorieën niet worden gekozen maar worden benoemd. Voorheen werden de vertegenwoordigers van de categorie natuurterreinen in het Algemeen bestuur van het waterschap krachtens artikel 14 van de Waterschapswet benoemd door het Bosschap. Door opheffing van de bedrijfslichamen en wijziging van genoemd artikel in de Waterschapswet moet in het reglement voor het waterschap worden bepaald welke organisatie de vertegenwoordigers van de categorie natuurterreinen benoemt. In het Reglement voor het Waterschap Limburg is het aantal vertegenwoordigers van de categorie natuurterreinen bepaald op twee (van de in totaal 30 leden). Het Statenvoorstel is behandeld in de commissie MD van 5-10-2018. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 16-11-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. vast te stellen de wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Limburg, te weten Artikel I Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. 2. er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. voor de categorie natuurterreinen worden de vertegenwoordigers benoemd door de Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren. Artikel II Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking in het Provinciaal Blad. Artikel III Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Reglement voor het waterschap Limburg.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. vast te stellen de wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Limburg, te weten: Artikel I Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. 2. er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. voor de categorie natuurterreinen worden de vertegenwoordigers benoemd door de Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren. Artikel II Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking in het Provinciaal Blad. Artikel III Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Reglement voor het waterschap Limburg.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 7.8

  Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State moet een inpassingsplan worden vastgesteld voor het perceel Pluisbergweg 5 te Meerlo. De wijziging betreft een procedurele correctie. Het betreffende perceel hoeft bij nader inzien niet gebruikt te worden bij de uitvoering van het project Ooijen-Wanssum. Via de herziening op 14/15-12-2017 is aan het betreffende perceel de gebiedsaanduiding 'overige zonde/intrekkingsgebied 1' toegekend. Dit leidt er echter toe dat appellant niet meer dezelfde agrarische mogelijkheden heeft als voorheen. Via onderhavig inpassingplan wordt dit hersteld. Dit is behandeld in de Statencommissie RLN van 5-10-2018. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 16-11-2018. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. het inpassingsplan ‘Pluisbergweg 5 Meerlo, bestaande uit de regels, verbeelding en Toelichting zowel analoog als digitaal (IMRO-code NL.IMRO.9931.PIPPluisbergweg5-VG01), vast te stellen; 2. te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. het inpassingsplan ‘Pluisbergweg 5 Meerlo, bestaande uit de regels, verbeelding en Toelichting zowel analoog als digitaal (IMRO-code NL.IMRO.9931.PIPPluisbergweg5-VG01), vast te stellen; 2. te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
  Zonder beraad aangenomen.
 • 8
 • 8.1

  Voor u ligt de 2e Afwijkingenrapportage 2018. Er heeft een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden onder de fracties en tevens is de leden van de Commissie FEB de mogelijkheid geboden om de 2e Afwijkingenrapportage te bespreken in de FEB-vergadering van 2-11-2018. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Behandelvoorstel: Zoals gebruikelijk worden bij de behandeling van 8.3 (de Programmabegroting 2019) de agendapunten 8.1 (2e Afwijkingenrapportage 2018) en 8.2 (Deelbegroting PS, Griffie en ZRK 2019) in 2 termijnen gezamenlijk behandeld. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. in te stemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2018 van de Programmabegroting 2018; 2. de 6e begrotingswijziging 2018 en bijhorende investering, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2018, vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. in te stemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2018 van de Programmabegroting 2018; 2. de 6e begrotingswijziging 2018 en bijhorende investering, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2018, vast te stellen.
  Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg en LOKAAL-LIMBURG.
 • 8.2

  Provinciale Staten stellen jaarlijks op grond van artikel 195 Provinciewet de Programmabegroting vast, inclusief de deelbegroting voor PS, Griffie en ZRK. Zoals gebruikelijk legt het Presidium u ook dit jaar weer een afzonderlijke begroting ter vaststelling voor met daarin de budgetten benodigd voor het goed functioneren van Provinciale Staten, Griffie en de Zuidelijke Rekenkamer. De duurzaamheidsparagraaf is niet van toepassing, behalve dat altijd wordt getracht zo duurzaam mogelijk in te kopen. De deelbegroting 2019 PS, Griffie en ZRK betreft zoals gebruikelijk een conservatieve begroting. Alleen voor algemene prijsstijgingen zijn budgetten t.o.v. 2018 geïndexeerd. Noodzakelijke verhogingen van posten op basis van prognoses voor komende jaren worden binnen de begroting opgelost. Behandelvoorstel: Zoals gebruikelijk worden bij de behandeling van 8.3 (de Programmabegroting 2019) de agendapunten 8.1 (2e Afwijkingenrapportage 2018) en 8.2 (Deelbegroting PS, Griffie en ZRK 2019) in 2 termijnen gezamenlijk behandeld. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: de deelbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 van Provinciale Staten, de Griffie en de Zuidelijke Rekenkamer vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de deelbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 van Provinciale Staten, de Griffie en de Zuidelijke Rekenkamer vast te stellen.
  Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg en LOKAAL-LIMBURG.
 • 8.3

  Zoals gebruikelijk wordt ten aanzien van de bij de Programmabegroting inclusief bijbehorende documenten een schriftelijke vragenronde onder de fracties georganiseerd. De gestelde vragen inclusief de antwoorden hierop door GS, de Griffie en de ZRK worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2019. Behandelvoorstel: Zoals gebruikelijk worden bij de behandeling van 8.3 (de Programmabegroting 2019) de agendapunten 8.1 (2e Afwijkingenrapportage 2018) en 8.2 (Deelbegroting PS, Griffie en ZRK 2019) in 2 termijnen gezamenlijk behandeld. Voorgesteld besluit Provinciale Staten wordt gevraagd: 1. De Programmabegroting 2019 en de bijhorende Memorie van Toelichting; 2. Het Investeringsbesluit 2019, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Programmabegroting 2019; 3. Subsidiëring van de initiatieven van de Einstein Telescope ad € 4 mln.; 4. De begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg; 5. De Legesverordening Provincie Limburg 2019, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Programmabegroting 2019; 6. De Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2019, zoals opgenomen in bijlage 8 van de Programmabegroting 2019; 7. De gewijzigde portefeuilleverdeling in de Programmabegroting 2019, zoals opgenomen in de bijlage van de beantwoording schriftelijke vragen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 27 Lodewijks c.s. inzake Regionale Energietransitie Convenanten en Amendement 28 gewijzigd Van Wageningen c.s. inzake Budget onderhoud infrastructurele kunstwerken: 1. Achter de zin op pagina 151, in alinea 3: “Samen met onze partners…….afspraken over inspanningen en verplichtingen” de volgende zin toe te voegen: “Deze afspraken en verplichtingen zullen wij vastleggen in Regionale Energietransitie Convenanten”, in het schema “beoogde resultaten” op pagina 151 een nieuw beoogd resultaat tussen te voegen: “6. Deze afspraken en verplichtingen zullen wij vastleggen in Regionale Energietransitie Convenanten die moeten landen in (deel-) akkoorden met de betreffende gemeenten. Rol provincie: procesmanager en partner.” De daarop volgende beoogde resultaten door te nummeren; 2. De tekst in de Programmabegroting 2019 op pagina 104 achter de laatste zin van de beoogde resultaten (“Het uitgangspunt is… werken gaat”) aan te vullen met de passage: “De voor beheer en onderhoud van bestaande kapitaalgoederen uit te voeren werkzaamheden, voor de periode van de nu voorliggende begroting en meerjarenraming, worden uitgevoerd binnen de in de begroting opgenomen bereikbaarheidsmiddelen. Hierbij heeft dit beheer en onderhoud prioriteit boven nieuwe initiatieven tot aanschaf van kapitaalgoederen. Over de totale opgave en uitvoering worden Provinciale Staten periodiek geïnformeerd via de P&C-producten in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.”; 3. De Programmabegroting 2019 en de bijhorende Memorie van Toelichting; 4. Het Investeringsbesluit 2019, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Programmabegroting 2019; 5. Subsidiering van de initiatieven van de Einstein Telescope ad € 4 mln.; 6. De begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg; 7. De Legesverordening Provincie Limburg 2019, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Programmabegroting 2019; 8. De Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2019, zoals opgenomen in bijlage 8 van de Programmabegroting 2019; 9. De gewijzigde portefeuilleverdeling in de Programmabegroting 2019, zoals opgenomen in de bijlage van de beantwoording schriftelijke vragen.
  Geamendeerd aangenomen: Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg en LOKAAL-LIMBURG.

  Amendementen
  Titel
  Amendement 26 Van Rey en Van der Linden inzake boodschappenplusbus
  Amendement 27 Lodewijks c.s. inzake Regionale Energietransitie Convenanten
  Amendement 28 gewijzigd Van Wageningen c.s. inzake Budget onderhoud infrastructurele kunstwerken
  Amendement 29 Frische c.s. inzake subsidieplafond voor subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018
  Moties
  Titel
  Motie 2424 2e gewijzigd Nijskens c.s. inzake Woningmarkt
  Motie 2425 Nijskens c.s. inzake Mismatch Bedrijventerreinen
  Motie 2426 2e gewijzigd Franssen inzake verwijdering drugsafval
  Motie 2427 gewijzigd Franssen inzake burgercommissieleden
  Motie 2428 Gewijzigd Lauvenberg-Evers en Plusquin inzake behoud openbaar zwembad Venlo
  Motie 2429 Visser inzake natuurdoelen
  Motie 2430 Lauvenberg-Evers inzake betrek jongeren bij de politiek
  Motie 2431 Visser inzake beleid watervervuiling
  Motie 2432 Visser inzake terugdringen helikoptervluchten voor het plezier
  Motie 2433 Vaessen c.s. inzake onderzoek tweetalig onderwijs Duits
  Motie 2434 gewijzigd Housmans c.s. inzake continuering Statenspel
  Motie 2435 Plusquin en Rossel inzake dubbele rasters
  Motie 2436 Plusquin en Rossel inzake actieve soortenbescherming
  Motie 2437 gewijzigd Plusquin c.s. inzake Omgevingsraad Maastricht Aachen Airport
  Motie 2438 gewijzigd Geraats c.s. inzake de bijen moeten zoemen
  Motie 2439 Werrij-Wetzels c.s. inzake smaakcentrum
  Motie 2440 gewijzigd Verhoijsen c.s. inzake VAB i.r.t. huisvestingsvraagstuk arbeidsmigranten
  Motie 2441 3e gewijzigd Plusquin c.s. inzake voorbereiden bouwstop geitenhouderijen LV
  Motie 2443 Rossel en Plusquin inzake Avantislijn
  Motie 2444 Frische c.s. inzake verhoging subsidieplafond regeling Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018
  Toezeggingen
  Titel
  Active soortenbescherming - Deltaplan Biodiversiteit
  Boodschappenplusbussen
  Grensstudenten
  inventarisatie van de patenten t.a.v. de bedrijven op de Brightlands Chemelot Campus
  Logisitiek onderzoek - aard van activiteiten
  Omvorming en bouwstop geitenhouderijen
  ontwikkelingen van het toetreden van de Provincie tot de gemeenschappelijke regeling van het RHCL en de ‘fusie’ RHCL en SHCL, in relatie tot de taakstelling RHCL
  Overdracht familiebedrijven
  Overzicht prestatieafspraken inzake woningvoorraad
  overzicht punctualiteit, rituitval en klanttevredenheid ARRIVA
  Overzicht zwembaden
  Raadpleging omwonenden bij omgevingsafspraken MAA
  Snel internet
  Stageplekken mbo
  Voorleesfunctie provinciale website
  Voortgang IBA-projecten
  WEnR-onderzoek in relatie tot provinciale natuurbeleid
  Werkgelegenheidscijfers in relatie tot het Actieplan Waterrecreatie

  00:44:51 - 00:58:12 - M. van Caldenberg
  00:58:12 - 00:58:34 - Th.J.F.M. Bovens
  00:58:39 - 01:05:19 - M Werrij-Wetzels
  01:05:19 - 01:05:32 - M. van Caldenberg
  01:05:32 - 01:07:12 - M Werrij-Wetzels
  01:07:12 - 01:07:25 - A. Rossel
  01:07:25 - 01:07:42 - M Werrij-Wetzels
  01:07:42 - 01:07:56 - M. van Caldenberg
  01:07:56 - 01:08:21 - M Werrij-Wetzels
  01:08:21 - 01:08:31 - M. van Caldenberg
  01:08:31 - 01:17:58 - M Werrij-Wetzels
  01:17:58 - 01:18:28 - A. Rossel
  01:18:28 - 01:18:50 - M Werrij-Wetzels
  01:18:50 - 01:18:56 - A. Rossel
  01:18:56 - 01:19:04 - M Werrij-Wetzels
  01:19:04 - 01:19:13 - M. van Caldenberg
  01:19:13 - 01:19:44 - M Werrij-Wetzels
  01:19:44 - 01:19:53 - M. van Caldenberg
  01:19:53 - 01:25:58 - M Werrij-Wetzels
  01:25:58 - 01:26:15 - A. Rossel
  01:26:15 - 01:26:33 - M Werrij-Wetzels
  01:26:33 - 01:26:40 - A. Rossel
  01:26:40 - 01:27:38 - M Werrij-Wetzels
  01:27:38 - 01:27:44 - Th.J.F.M. Bovens
  01:28:03 - 01:32:37 - R.W.P.E. Housmans
  01:32:37 - 01:32:44 - A. Rossel
  01:32:44 - 01:38:02 - R.W.P.E. Housmans
  01:38:02 - 01:38:23 - A. Rossel
  01:38:23 - 01:39:32 - R.W.P.E. Housmans
  01:39:32 - 01:39:41 - A. Rossel
  01:39:41 - 01:39:56 - R.W.P.E. Housmans
  01:39:56 - 01:40:07 - A. Rossel
  01:40:07 - 01:40:09 - R.W.P.E. Housmans
  01:40:09 - 01:40:25 - M. van Caldenberg
  01:40:25 - 01:41:19 - R.W.P.E. Housmans
  01:41:19 - 01:42:07 - M. van Caldenberg
  01:42:07 - 01:42:23 - R.W.P.E. Housmans
  01:42:23 - 01:42:48 - J.F.B. van Rey
  01:42:48 - 01:49:40 - R.W.P.E. Housmans
  01:49:40 - 01:50:09 - A. Rossel
  01:50:09 - 01:50:32 - R.W.P.E. Housmans
  01:50:32 - 01:50:41 - Th.J.F.M. Bovens
  01:50:55 - 01:57:52 - H.L.M. Nijskens
  01:57:52 - 01:58:00 - Th.J.F.M. Bovens
  01:58:04 - 02:08:45 - A. Rossel
  02:08:45 - 02:08:56 - Th.J.F.M. Bovens
  02:09:02 - 02:19:17 - L.A.P. Vaessen
  02:19:17 - 02:19:31 - Th.J.F.M. Bovens
  02:19:31 - 02:22:07 - P.S.M.L. Plusquin
  02:22:07 - 02:23:14 - R.W.P.E. Housmans
  02:23:14 - 02:23:31 - P.S.M.L. Plusquin
  02:23:31 - 02:23:53 - R.W.P.E. Housmans
  02:23:53 - 02:24:16 - P.S.M.L. Plusquin
  02:24:16 - 02:24:25 - R.W.P.E. Housmans
  02:24:25 - 02:26:45 - P.S.M.L. Plusquin
  02:26:45 - 02:27:00 - A. Rossel
  02:27:00 - 02:30:07 - P.S.M.L. Plusquin
  02:30:07 - 02:30:30 - Th.J.F.M. Bovens
  02:30:30 - 02:38:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:38:32 - 02:38:47 - Th.J.F.M. Bovens
  02:38:53 - 02:52:11 - J.F.B. van Rey
  02:52:11 - 02:53:32 - R.W.P.E. Housmans
  02:53:32 - 02:53:50 - J.F.B. van Rey
  02:53:50 - 02:54:16 - Th.J.F.M. Bovens
  02:54:16 - 03:01:03 - R.J.H. Franssen
  03:01:03 - 03:09:48 - A. Rossel
  03:09:48 - 03:10:22 - M. van Caldenberg
  03:10:22 - 03:11:01 - R.J.H. Franssen
  03:11:01 - 03:11:25 - P.S.M.L. Plusquin
  03:11:25 - 03:11:37 - R.J.H. Franssen
  03:11:37 - 03:12:51 - R.W.P.E. Housmans
  03:12:51 - 03:13:27 - R.J.H. Franssen
  03:13:27 - 03:13:46 - R.W.P.E. Housmans
  03:13:46 - 03:14:27 - H.L.M. Nijskens
  03:14:27 - 03:15:13 - R.J.H. Franssen
  03:15:13 - 03:15:49 - H.L.M. Nijskens
  03:15:49 - 03:16:16 - Th.J.F.M. Bovens
  04:15:31 - 04:21:27 - G.P.J. Koopmans
  04:21:27 - 04:22:15 - R.W.P.E. Housmans
  04:22:15 - 04:30:18 - G.P.J. Koopmans
  04:30:18 - 04:30:36 - J.F.B. van Rey
  04:30:36 - 04:30:38 - G.P.J. Koopmans
  04:30:38 - 04:31:45 - J.F.B. van Rey
  04:31:45 - 04:37:06 - G.P.J. Koopmans
  04:37:06 - 04:37:09 - Th.J.F.M. Bovens
  04:37:24 - 04:39:58 - J.P. van den Akker
  04:39:58 - 04:40:37 - A. Rossel
  04:40:37 - 04:42:24 - J.P. van den Akker
  04:42:24 - 04:42:41 - M Werrij-Wetzels
  04:42:41 - 04:50:18 - J.P. van den Akker
  04:50:18 - 04:51:08 - A. Rossel
  04:51:08 - 04:53:19 - J.P. van den Akker
  04:53:19 - 04:53:53 - J.F.B. van Rey
  04:53:53 - 04:54:16 - J.P. van den Akker
  04:54:16 - 04:54:41 - J.F.B. van Rey
  04:54:41 - 04:57:43 - J.P. van den Akker
  04:57:43 - 04:58:35 - A. Rossel
  04:58:35 - 04:58:58 - J.P. van den Akker
  04:59:07 - 05:03:43 - J.M.T. Teunissen
  05:03:43 - 05:04:07 - M. van Caldenberg
  05:04:07 - 05:04:24 - J.M.T. Teunissen
  05:04:24 - 05:05:40 - J.F.B. van Rey
  05:05:40 - 05:06:17 - J.M.T. Teunissen
  05:06:17 - 05:06:30 - J.F.B. van Rey
  05:06:30 - 05:07:09 - A. Rossel
  05:07:09 - 05:07:46 - J.M.T. Teunissen
  05:07:46 - 05:07:55 - A. Rossel
  05:07:55 - 05:08:47 - J.M.T. Teunissen
  05:08:47 - 05:08:55 - A. Rossel
  05:08:55 - 05:09:07 - J.M.T. Teunissen
  05:09:07 - 05:10:09 - H.L.M. Nijskens
  05:10:09 - 05:12:56 - J.M.T. Teunissen
  05:12:56 - 05:13:10 - A. Rossel
  05:13:10 - 05:13:32 - J.M.T. Teunissen
  05:13:32 - 05:14:00 - M. van Caldenberg
  05:14:00 - 05:19:09 - J.M.T. Teunissen
  05:19:09 - 05:19:27 - R.W.P.E. Housmans
  05:19:27 - 05:21:54 - J.M.T. Teunissen
  05:21:54 - 05:22:41 - R.W.P.E. Housmans
  05:22:41 - 05:22:59 - J.M.T. Teunissen
  05:22:59 - 05:23:12 - H.L.M. Nijskens
  05:23:12 - 05:23:36 - J.M.T. Teunissen
  05:23:36 - 05:24:14 - A. Rossel
  05:24:14 - 05:24:29 - J.M.T. Teunissen
  05:24:29 - 05:25:03 - A. Rossel
  05:25:03 - 05:27:39 - J.M.T. Teunissen
  05:27:39 - 05:28:08 - R.J.H. Franssen
  05:28:08 - 05:28:46 - J.M.T. Teunissen
  05:28:46 - 05:28:55 - R.J.H. Franssen
  05:28:56 - 05:29:22 - R.W.P.E. Housmans
  05:29:22 - 05:29:40 - J.M.T. Teunissen
  05:29:40 - 05:29:41 - R.W.P.E. Housmans
  05:29:41 - 05:29:46 - J.M.T. Teunissen
  05:29:46 - 05:30:21 - R.W.P.E. Housmans
  05:30:21 - 05:31:31 - J.M.T. Teunissen
  05:31:43 - 05:31:54 - P.M.G. Visser
  05:31:54 - 05:31:59 - J.M.T. Teunissen
  05:31:59 - 05:32:04 - Th.J.F.M. Bovens
  05:32:24 - 05:33:21 - E. Geurts
  05:33:21 - 05:33:51 - M. van Caldenberg
  05:33:51 - 05:39:43 - E. Geurts
  05:39:43 - 05:39:50 - M. van Caldenberg
  05:39:50 - 05:40:18 - E. Geurts
  05:40:18 - 05:40:24 - M. van Caldenberg
  05:40:24 - 05:42:22 - E. Geurts
  05:42:22 - 05:42:52 - A. Rossel
  05:42:52 - 05:44:34 - E. Geurts
  05:44:34 - 05:44:52 - A. Rossel
  05:44:52 - 05:45:33 - E. Geurts
  05:45:33 - 05:45:38 - A. Rossel
  05:45:38 - 05:46:22 - E. Geurts
  05:46:22 - 05:46:35 - Th.J.F.M. Bovens
  05:46:35 - 05:46:50 - M Werrij-Wetzels
  05:46:50 - 05:47:29 - E. Geurts
  05:47:29 - 05:47:55 - M Werrij-Wetzels
  05:47:55 - 05:52:08 - E. Geurts
  05:52:08 - 05:53:02 - H.L.M. Nijskens
  05:53:02 - 05:53:49 - E. Geurts
  05:53:49 - 05:53:54 - H.L.M. Nijskens
  05:53:54 - 05:53:57 - E. Geurts
  05:55:50 - 05:56:24 - M. van Caldenberg
  05:56:24 - 05:57:21 - E. Geurts
  05:57:21 - 05:57:40 - M. van Caldenberg
  05:57:40 - 05:58:58 - E. Geurts
  05:58:58 - 05:59:31 - M. van Caldenberg
  05:59:31 - 06:00:31 - E. Geurts
  06:00:31 - 06:01:00 - A. Rossel
  06:01:01 - 06:01:36 - E. Geurts
  06:01:36 - 06:02:32 - R.W.P.E. Housmans
  06:02:32 - 06:03:36 - E. Geurts
  06:03:36 - 06:04:29 - R.W.P.E. Housmans
  06:04:29 - 06:05:23 - E. Geurts
  06:05:23 - 06:05:26 - M Werrij-Wetzels
  06:05:26 - 06:05:32 - Th.J.F.M. Bovens
  06:05:32 - 06:06:00 - R.W.P.E. Housmans
  06:06:00 - 06:06:14 - E. Geurts
  06:06:14 - 06:06:17 - Th.J.F.M. Bovens
  06:06:30 - 06:08:32 - H.J.H. Mackus
  06:08:32 - 06:09:04 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:09:04 - 06:11:00 - H.J.H. Mackus
  06:11:00 - 06:11:13 - A. Rossel
  06:11:13 - 06:12:41 - H.J.H. Mackus
  06:12:41 - 06:15:13 - A. Rossel
  06:15:13 - 06:21:10 - H.J.H. Mackus
  06:21:10 - 06:21:42 - A. Rossel
  06:21:42 - 06:22:11 - H.J.H. Mackus
  06:22:11 - 06:22:19 - A. Rossel
  06:22:19 - 06:22:45 - H.J.H. Mackus
  06:22:45 - 06:22:55 - A. Rossel
  06:22:55 - 06:23:25 - H.J.H. Mackus
  06:23:25 - 06:23:37 - P.S.M.L. Plusquin
  06:23:37 - 06:25:32 - H.J.H. Mackus
  06:25:32 - 06:25:45 - G.H.C. Frische
  06:25:45 - 06:26:24 - A. Rossel
  06:26:24 - 06:26:57 - H.J.H. Mackus
  06:26:57 - 06:27:33 - P.S.M.L. Plusquin
  06:27:33 - 06:29:57 - H.J.H. Mackus
  06:29:57 - 06:30:26 - P.S.M.L. Plusquin
  06:30:26 - 06:31:02 - H.J.H. Mackus
  06:31:02 - 06:31:07 - P.S.M.L. Plusquin
  06:31:07 - 06:31:08 - G.H.C. Frische
  06:31:08 - 06:32:12 - H.J.H. Mackus
  06:32:12 - 06:32:23 - G.H.C. Frische
  06:32:23 - 06:33:27 - Th.J.F.M. Bovens
  06:37:40 - 06:37:48 - R.W.P.E. Housmans
  06:37:48 - 06:38:18 - Th.J.F.M. Bovens
  06:38:18 - 06:38:48 - J.F.B. van Rey
  06:38:48 - 06:39:35 - Th.J.F.M. Bovens
  06:39:35 - 06:40:07 - G.H.C. Frische
  06:53:19 - 06:57:01 - M Werrij-Wetzels
  06:57:01 - 06:57:27 - R.W.P.E. Housmans
  06:57:27 - 06:57:29 - G.H.C. Frische
  06:57:29 - 06:57:31 - M Werrij-Wetzels
  06:57:31 - 06:57:46 - G.H.C. Frische
  06:57:46 - 07:00:22 - M. van Caldenberg
  07:00:22 - 07:00:34 - M Werrij-Wetzels
  07:00:34 - 07:00:42 - M. van Caldenberg
  07:00:42 - 07:00:51 - H.J.H. Mackus
  07:00:51 - 07:00:57 - M Werrij-Wetzels
  07:00:57 - 07:01:00 - M. van Caldenberg
  07:01:19 - 07:02:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:02:03 - 07:03:33 - M. van Caldenberg
  07:03:33 - 07:03:35 - H.J.H. Mackus
  07:03:35 - 07:04:27 - M. van Caldenberg
  07:04:27 - 07:05:22 - G.H.C. Frische
  07:05:37 - 07:11:39 - R.W.P.E. Housmans
  07:11:39 - 07:12:01 - Th.J.F.M. Bovens
  07:12:01 - 07:17:26 - H.L.M. Nijskens
  07:17:39 - 07:22:14 - A. Rossel
  07:22:14 - 07:22:33 - Th.J.F.M. Bovens
  07:22:33 - 07:24:02 - L.A.P. Vaessen
  07:24:02 - 07:24:21 - Th.J.F.M. Bovens
  07:24:21 - 07:25:38 - L.A.P. Vaessen
  07:25:38 - 07:25:40 - Th.J.F.M. Bovens
  07:25:49 - 07:27:17 - P.S.M.L. Plusquin
  07:27:17 - 07:27:53 - Th.J.F.M. Bovens
  07:27:53 - 07:29:42 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:29:42 - 07:29:55 - Th.J.F.M. Bovens
  07:29:55 - 07:34:09 - J.F.B. van Rey
  07:34:09 - 07:34:20 - Th.J.F.M. Bovens
  07:34:31 - 07:35:21 - R.J.H. Franssen
  07:35:21 - 07:35:38 - Th.J.F.M. Bovens
  07:35:38 - 07:38:07 - G.P.J. Koopmans
  07:38:07 - 07:38:09 - Th.J.F.M. Bovens
  07:38:25 - 07:42:17 - J.P. van den Akker
  07:42:17 - 07:42:53 - A. Rossel
  07:42:53 - 07:44:06 - J.P. van den Akker
  07:44:06 - 07:44:11 - P.S.M.L. Plusquin
  07:44:11 - 07:44:27 - Th.J.F.M. Bovens
  07:44:27 - 07:44:32 - P.S.M.L. Plusquin
  07:44:33 - 07:44:48 - E. Geurts
  07:44:51 - 07:47:09 - J.M.T. Teunissen
  07:47:21 - 07:48:33 - E. Geurts
  07:48:33 - 07:48:47 - Th.J.F.M. Bovens
  07:48:47 - 07:52:13 - H.J.H. Mackus
  07:52:13 - 07:52:50 - R.W.P.E. Housmans
  07:52:50 - 07:53:20 - H.J.H. Mackus
  07:53:20 - 07:53:42 - R.W.P.E. Housmans
  07:53:42 - 07:53:56 - P.S.M.L. Plusquin
  07:53:56 - 07:54:03 - H.J.H. Mackus
  07:54:03 - 07:54:10 - Th.J.F.M. Bovens
  07:54:10 - 07:54:23 - A. Rossel
  07:54:23 - 07:54:32 - Th.J.F.M. Bovens
  07:54:32 - 07:54:33 - E. Geurts
  07:54:33 - 07:54:40 - A. Rossel
  07:54:40 - 07:55:00 - E. Geurts
  07:55:00 - 07:55:30 - A. Rossel
  07:55:30 - 07:55:40 - Th.J.F.M. Bovens
  07:55:40 - 07:55:53 - E. Geurts
  07:55:53 - 07:57:02 - Th.J.F.M. Bovens
  07:57:02 - 07:57:29 - M. van Caldenberg
  07:57:29 - 07:58:38 - Th.J.F.M. Bovens
 • 9

  Behandelvoorstel: Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.


 • 10

  n.v.t.


  08:00:13 - 08:00:16 - Th.J.F.M. Bovens
  08:08:26 - 08:08:48 - R.W.P.E. Housmans
  08:08:48 - 08:08:55 - Th.J.F.M. Bovens
 • 11


  Besluit
  Provinciale Staten hebben besloten de heer J.H.T.J. (Jack) van Oppen en de heer F.F.P.J.G. (Frank) Sturtz toe te laten tot Provinciale Staten.
  Zonder beraad met algemene stemmen aangenomen.

  08:14:46 - 08:21:04 - Th.J.F.M. Bovens
  08:21:37 - 08:30:38 - E.J. Koppe
  08:30:40 - 08:32:36 - Th.J.F.M. Bovens
  08:32:39 - 08:33:45 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  08:33:45 - 08:39:48 - Th.J.F.M. Bovens
 • 12