(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 19 juni 2020 09:00 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering begint op 11-6-2020 en wordt voortgezet op 12-6, 18-6, 19-6, 25-6, 26-6 en 29-6-2020.

Op maandag 29-6-2020 wordt vanaf 19:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 11-6, 12-6, 18-6, 19-6, 25-6 en 26-6 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 29-6-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962.

Voor het inspreken bij deze Statenvergadering dien u zich te melden bij de Griffie. Deadline voor het aanmelden spreekrecht externen is woensdag 17-6-2020, 12:00 uur. Voor meer informatie zie de bijgevoegde spelregels (agendapunt 2).

Uitzending

Agendapunten

 • 12

  00:00:21 - 00:03:00 - Th.J.F.M. Bovens
  00:03:00 - 00:06:53 - R.A.B. Claassen
  00:06:53 - 00:11:15 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:11:15 - 00:13:18 - R.J.H. Franssen
  00:13:18 - 00:13:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:13:31 - 00:14:35 - R.J.H. Franssen
  00:14:35 - 00:17:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:17:33 - 00:18:38 - P.D. Baneke
  00:18:38 - 00:21:27 - P.J.M. Loomans
  00:21:27 - 00:23:59 - J. Wolters Gregório
  00:23:59 - 00:25:14 - R.A.B. Claassen
  00:25:14 - 00:25:58 - J. Wolters Gregório
  00:25:58 - 00:26:23 - H.L.M. Nijskens
  00:26:23 - 00:27:03 - J. Wolters Gregório
  00:27:03 - 00:27:18 - H.L.M. Nijskens
  00:27:18 - 00:27:34 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:27:34 - 00:27:54 - J. Wolters Gregório
  00:27:54 - 00:27:56 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:27:56 - 00:28:36 - J. Wolters Gregório
  00:28:36 - 00:33:00 - H.L.M. Nijskens
  00:33:07 - 00:33:23 - J. van Wageningen
  00:33:23 - 00:34:21 - H.L.M. Nijskens
  00:34:21 - 00:36:39 - R.B. Driessen
  00:36:39 - 00:37:00 - R.A.B. Claassen
  00:37:00 - 00:37:51 - R.B. Driessen
  00:37:51 - 00:39:35 - J. van Wageningen
  00:39:35 - 00:39:49 - R.A.B. Claassen
  00:39:49 - 00:40:50 - J. van Wageningen
  00:40:50 - 00:41:08 - R.B. Driessen
  00:41:08 - 00:42:24 - J. van Wageningen
  00:42:24 - 00:43:01 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:43:01 - 00:43:36 - J. van Wageningen
 • 13
 • 13.1

  Enexis is verantwoordelijk voor de vitale energie-infrastructuur in haar verzorgingsgebied (Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Groningen). De energietransitie en de uitvoering van het Klimaatakkoord brengen met zich mee dat Enexis in toenemende mate het energienetwerk moet uitbreiden en verzwaren voor decentrale energieopwekking en het toenemende elektriciteitsverbruik. Enexis verwacht dat de investeringen tot 2030 jaarlijks met € 170 mln. zullen toenemen. In totaliteit betekent dit voor Enexis een extra investeringsopgave van circa € 1,9 miljard. Investeringen leiden door afschrijvingen en rentelasten tot hogere kosten. Deze hogere kosten mag Enexis als gevolg van wetgeving pas met enkele jaren vertraging gefaseerd doorberekenen in de tarieven van huishoudens en bedrijven. Deze groei dient daarom voorgefinancierd te worden.

  Om voldoende en onder gunstige condities toegang te hebben tot kapitaal voert Enexis een solide financieel beleid dat gericht is op het behoud van minimaal een A-rating. Om de A-rating te behouden is versterking van het eigen vermogen (EV) noodzakelijk. Voor het versterken van het EV heeft Enexis op 15 april 2020 een verzoek uitgedaan aan haar aandeelhouders voor het verstrekken van een converteerbare hybride aandeelhouderslening ter hoogte van € 500 mln. Kredietbeoordelaar S&P beschouwt deze lening direct als 50% EV en na conversie (omzetten lening in aandelenkapitaal) valt de gehele lening (100%) onder het EV. Voor de Provincie Limburg ligt de financiële inbreng binnen een bandbreedte van € 80,7 tot € 107 mln. Versterking van het eigen vermogen wordt derhalve noodzakelijk geacht om de komende 10 jaren de noodzakelijke extra investeringen in de energietransitie te kunnen financieren. De precieze voorwaarden en condities zijn opgenomen in de zogenaamde leningsovereenkomst voor een converteerbare hybride aandeelhouderslening. De hoogte van het aandeel in deze nieuwe lening aan Enexis wordt bij voorkeur bepaald naar rato van ieders huidige aandelenbezit, zodat bij een eventuele toekomstige conversie van de lening geen, of zo min mogelijk verwatering van aandelenbezit op zal treden.

  De Provincie Limburg bezit 16,127% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Het concrete verzoek aan de Provincie Limburg betreft daarmee een bedrag van € 80,7 mln.(afgerond) doch kan, afhankelijk van het al dan niet participeren van de gemeentelijke aandeelhouders en er van uitgaande dat de provinciale grootaandeelhouders allemaal meefinancieren, een omvang voor de Provincie Limburg bereiken van maximaal € 107 mln. De gezamenlijke Limburgse gemeenten, verenigd in de VEGAL, wordt gevraagd om in totaliteit ruim € 47 mln. aan leningen te verstrekken.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 5-6-2020. De commissie heeft het Statenvoorstel als behandelvoorstel doorgeleid naar Provinciale Staten. Er volgt een Gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de volgende wensen en bedenkingen aan het college van Gedeputeerde Staten kenbaar te maken ten aanzien van haar voorgenomen besluit om te participeren in een converteerbare hybride aandeelhouderslening van Enexis ter grootte van € 80,7 tot maximaal € 107 mln.:
  a) inzet voor voldoende passend geschoolde mensen;
  b) Enexis stimuleren om pro-actief warmtenetten aan te leggen in buurten die daarvoor in aanmerking komen;
  c) Enexis stimuleren om in Limburg te experimenteren met het verduurzamen van het elektriciteitsnetwerk in de zin van smart grid, lokale opslag en lokale verevening in buurten die daarvoor in aanmerking komen;
  d) Enexis stimuleren om zich te engageren in de arbeidsmarkt voor elektrotechnici en andere specialisten waar gezien de opgave van het bedrijf behoefte aan is en daarbij onder meer samen te werken met Limburgse MBO instellingen.  Toezeggingen
  Titel
  10-jarig investeringsplan
  Obligatieverkoop vanwege de te verstrekken financiering aan Enexis
  Verlenging rentekorting na 2020
 • 13.2

  Provinciale Staten wordt gevraagd dit Statenvoorstel vast te stellen met als doel de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer over te nemen. Een en ander conform de bestaande afspraken uit het Presidium rondom onderzoeksrapporten van de ZRK.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-5-2020 en als behandelstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de aanbevelingen uit het rapport van de ZRK inzake Fabriekscomplex Meerssen over te nemen:

  1. geef GS bij aanvang van een bijzonder investeringsbesluit duidelijke opdrachten mee over de informatievoorziening over de voortgang en realisatie van inhoudelijke en financiële beleidsdoelstellingen, inclusief het strategisch risicomanagement;
  2. vraag GS om een jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot de afspraken met de huidige eigenaar/ondernemer over de realisatie van doelstellingen omtrent landschap en natuur;
  3. toets bij bijzondere en belangrijke investeringsbeslissingen of alternatieven voldoende zijn uitgewerkt en afgewogen door GS alvorens tot (definitieve) besluitvorming wordt overgegaan;
  4. vraag GS om een regelmatige terugkoppeling over de werking in de praktijk van de organisatievisie 2020;
  5. vraag GS om een actualisering van het beleidskader van het grondbedrijf;
  6. vraag de eerste jaren na vaststelling van een geactualiseerd beleidskader voor het grondbedrijf om een rapportage van GS over de  naleving in de praktijk;
  7. vraag GS in 2020 en daarna jaarlijks om een update over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan het fabriekscomplex in Meerssen;
  8. vraag bij een complexe casus als het beheer en de verkoop van het fabriekscomplex in Meerssen om regelmatige uitgebreidere informatie, vergelijkbaar met de informatie die rond Grote Projecten wordt gevraagd of verklaar het tot Groot Project.  Aanbevelingen onderzoeken
  Titel
  actualisering van het beleidskader van het grondbedrijf
  Bij aanvang van een bijzonder investeringsbesluit duidelijke opdrachten aan GS over de informatievoorziening over de voortgang en realisatie van inhoudelijke en financiële beleidsdoelstellingen, inclusief het strategisch risicomanagement.
  een rapportage van GS over de naleving in de praktijk
  Jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot de afspraken met de huidige eigenaar/ondernemer over de realisatie van doelstellingen omtrent landschap en natuur.
  jaarlijkse update over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan het fabriekscomplex in Meerssen
  regelmatige terugkoppeling over de werking in de praktijk van de organisatievisie 2020.
  Toetsing of alternatieven voldoende zijn uitgewerkt en afgewogen door GS bij bijzondere en belangrijke investeringsbeslissingen
  uitgebreidere informatie, vergelijkbaar met de informatie die rond Grote Projecten wordt gevraagd of verklaar het tot Groot Project bij een complexe casu
  Toezeggingen
  Titel
  Motie 2581 3e Gewijzigd Plusquin cs inzake Rol duiding ook bij VTH-taken

  01:43:14 - 01:43:23 - Th.J.F.M. Bovens
  01:43:23 - 01:43:29 - G.H.C. Frische
  01:45:30 - 01:46:37 - R.A.M.M. Ernst
  01:46:37 - 01:52:03 - J. van Wageningen
  01:52:03 - 01:53:34 - M. Werrij-Wetzels
  01:53:34 - 01:56:54 - R.J.H. Franssen
  01:56:54 - 02:02:45 - A. Berghorst
  02:02:45 - 02:07:08 - P.S.M.L. Plusquin
  02:07:08 - 02:12:48 - M. van Caldenberg
  02:12:48 - 02:17:21 - H.L.M. Nijskens
  02:17:21 - 02:18:43 - R.B. Driessen
  02:18:43 - 02:25:50 - G.P.J. Koopmans
  02:25:50 - 02:26:41 - A. Berghorst
  02:26:41 - 02:28:05 - G.P.J. Koopmans
  02:28:05 - 02:28:46 - A. Berghorst
  02:28:46 - 02:33:44 - G.P.J. Koopmans
  02:33:44 - 02:33:57 - J. van Wageningen
  02:33:57 - 02:34:54 - G.P.J. Koopmans
  02:34:54 - 02:35:19 - A. Berghorst
  02:35:19 - 02:38:51 - G.P.J. Koopmans
  02:38:51 - 02:39:34 - M. van Caldenberg
  02:39:34 - 02:40:42 - G.P.J. Koopmans
  02:40:42 - 02:41:20 - M. van Caldenberg
  02:41:20 - 02:42:26 - G.P.J. Koopmans
  02:42:26 - 02:42:51 - R.J.H. Franssen
  02:42:51 - 02:43:06 - G.H.C. Frische
  02:43:06 - 02:45:57 - J.P. van den Akker
  02:45:57 - 02:46:40 - M. van Caldenberg
  02:46:40 - 02:48:48 - J.P. van den Akker
  02:48:48 - 02:49:58 - R.W.P.E. Housmans
  02:49:58 - 02:51:21 - G.H.C. Frische
  02:51:21 - 02:52:13 - J. van Wageningen
  02:52:13 - 02:54:02 - R.J.H. Franssen
  02:54:02 - 02:55:40 - A. Berghorst
  02:55:40 - 02:57:01 - P.S.M.L. Plusquin
  02:57:01 - 02:59:19 - M. van Caldenberg
  02:59:19 - 03:00:12 - J. van Wageningen
  03:00:12 - 03:00:58 - M. van Caldenberg
  03:00:58 - 03:01:27 - J. van Wageningen
  03:01:27 - 03:01:49 - M. van Caldenberg
  03:01:49 - 03:02:02 - M. Werrij-Wetzels
  03:02:02 - 03:02:17 - M. van Caldenberg
  03:02:17 - 03:03:02 - R.A.M.M. Ernst
  03:03:02 - 03:04:01 - M. van Caldenberg
  03:04:01 - 03:05:21 - H.L.M. Nijskens
  03:05:21 - 03:05:37 - M. van Caldenberg
  03:05:37 - 03:06:45 - H.L.M. Nijskens
  03:06:45 - 03:08:07 - G.P.J. Koopmans
  03:08:07 - 03:08:40 - P.S.M.L. Plusquin
  03:08:40 - 03:11:02 - G.P.J. Koopmans
  03:11:02 - 03:11:36 - R.W.P.E. Housmans
  03:11:36 - 03:13:22 - G.H.C. Frische
 • 13.3

  In het Collegeprogramma 'Vernieuwend verbinden'(2020-2023) is 'een nieuw en missiegedreven economisch en strategisch kader' aangekondigd. Dit kader ligt nu voor en bestaat uit twee delen. Het eerste deel waarin het kader is beschreven en het tweede deel waarin aan de hand van een zevental thema's is aangegeven wat de Provincie gaat doen en hoe gedacht wordt de beschikbare middelen en instrumenten in te zetten.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-5-2020 en als behandelstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het Missiegedreven Economisch Beleidskader vast te stellen;
  2. instemmen met het beschikbaar stellen van € 16,92 mln. uit de beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ voor de realisatie van het Missiegedreven Economisch Beleidskader;
  3. instemmen met het beschikbaar stellen van € 7,89 mln. uit beleidsintensivering ‘Toerisme en recreatie’ voor de realisatie van het Missiegedreven Economisch Beleidskader, specifiek voor thema 3.5 ‘Toerisme en recreatie’.

  De (financieel-)technische verwerking van dit voorstel wordt meegenomen in de 2de Afwijkingsrapportage 2020.  Toezeggingen
  Titel
  Evaluatie van het convenant “Acquisitie in Limburg”
  Eventuele bijstellingen in het uitvoeringskader Missiegedreven Economisch beleid

  03:18:09 - 03:21:03 - R.A.M.M. Ernst
  03:21:03 - 03:21:06 - M.T.P. Jenneskens
  03:28:09 - 03:32:37 - W.A.J. IJpelaar
  03:32:37 - 03:38:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:38:19 - 03:44:00 - T.G.M. Jetten
  03:44:00 - 03:48:18 - P.J.M. Loomans
  03:48:18 - 03:53:32 - R.E. van der Valk
  03:53:32 - 03:56:01 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:56:01 - 03:56:42 - M.T.P. Jenneskens
  03:56:42 - 03:59:30 - A.J.V.C. Lodewijks
  03:59:30 - 04:01:17 - R.B. Driessen
  04:01:17 - 04:01:43 - G.H.C. Frische
  04:27:53 - 04:32:13 - J.P. van den Akker
  04:32:13 - 04:33:02 - M.T.P. Jenneskens
  04:33:02 - 04:38:14 - J.P. van den Akker
  04:38:14 - 04:39:41 - W.A.J. IJpelaar
  04:39:41 - 04:41:17 - J.P. van den Akker
  04:41:17 - 04:41:52 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:41:52 - 04:42:15 - J.P. van den Akker
  04:42:15 - 04:42:25 - A.J.V.C. Lodewijks
  04:42:25 - 04:43:08 - W.A.J. IJpelaar
  04:43:08 - 04:43:36 - J.P. van den Akker
  04:43:36 - 04:44:06 - W.A.J. IJpelaar
  04:44:06 - 04:46:25 - J.P. van den Akker
  04:46:25 - 04:47:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:47:22 - 04:48:06 - J.P. van den Akker
  04:48:06 - 04:49:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:49:29 - 04:49:49 - J.P. van den Akker
  04:49:49 - 04:49:57 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:49:57 - 04:58:48 - J.P. van den Akker
  05:08:11 - 05:09:06 - G.H.C. Frische
  05:09:06 - 05:10:56 - M.T.P. Jenneskens
  05:10:56 - 05:11:45 - W.A.J. IJpelaar
  05:11:45 - 05:13:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:13:13 - 05:14:34 - T.G.M. Jetten
  05:14:34 - 05:16:46 - A.J.V.C. Lodewijks
  05:16:46 - 05:19:02 - J.P. van den Akker
  05:19:02 - 05:20:02 - M.T.P. Jenneskens
  05:20:02 - 05:20:16 - J.P. van den Akker
  05:20:16 - 05:20:20 - M.T.P. Jenneskens
  05:20:20 - 05:20:28 - J.P. van den Akker
  05:20:28 - 05:20:46 - M.T.P. Jenneskens
  05:20:46 - 05:23:47 - J.P. van den Akker
  05:23:47 - 05:24:13 - T.G.M. Jetten
  05:24:13 - 05:24:49 - J.P. van den Akker
  05:24:49 - 05:24:51 - T.G.M. Jetten
  05:24:51 - 05:25:58 - J.P. van den Akker
  05:25:58 - 05:29:38 - G.H.C. Frische
 • 13.4

  Academisch ziekenhuis Maastricht (azM) heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht (UM) als initiatiefnemer van het Kennis-As project De Maastricht Studie 2 (MS2) de Provincie Limburg verzocht mee te investeren in het project voor een totaalbedrag van € 1.500.000,00 voor een projectperiode van 3 jaren.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-5-2020 en als behandelstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 1.500.000,00 voor de duur van 3 jaar voor het project de Maastricht Studie 2 en dekking van deze bijdrage voor € 750.000,00 FCL 69061, ten laste van de intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en voor € 750.000,00 FCL 69147, ten laste van de Sociale Agenda 2020-2023 lijn Vitaal meedoen;
  2. instemmen met de financieel technische verwerking via de eerst volgende Afwijkingenrapportage.  05:35:30 - 05:36:34 - J. van Wageningen
  05:36:34 - 05:38:46 - P.J.M. Loomans
  05:38:46 - 05:40:34 - M. van Caldenberg
  05:40:34 - 05:43:17 - A.J.V.C. Lodewijks
  05:43:17 - 05:44:30 - R.B. Driessen
  05:44:30 - 05:47:04 - J.P. van den Akker
  05:47:04 - 05:47:36 - R.W.P.E. Housmans
  05:47:36 - 05:47:40 - Th.J.F.M. Bovens
  05:47:40 - 05:47:47 - J. van Wageningen
  05:47:47 - 05:47:54 - M.T.P. Jenneskens
  05:47:54 - 05:48:46 - J. van Wageningen
  05:48:46 - 05:49:43 - M. van Caldenberg
  05:49:43 - 05:50:16 - J.P. van den Akker
  05:50:16 - 05:51:57 - R.A.B. Claassen
  05:51:57 - 05:52:12 - J.P. van den Akker
  05:52:12 - 05:52:48 - Th.J.F.M. Bovens
  05:58:53 - 06:01:40 - M.Th. Bosch
 • 13.5

  De internationale oriëntatie van Limburg en de manier waarop wordt omgegaan met betrekkingen over landsgrenzen heen is een speerpunt voor de Provincie waarvan is gebleken dat het de duur van bestuursperioden overstijgt en dat kan rekenen op brede politieke steun. Voorliggend kader bevestigt de inzet van de Provincie en brengt de verschillende grensoverschrijdende aspecten van de provinciale koers bijeen. Het kader is een leidraad voor onze internationale inzet en beoogt overzicht te bieden en samenhang te schetsen. Zo wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met internationale relaties en samenwerking op het niveau van buurlanden, Europa en in de globale context en tot welke uitgangspunten dit leidt. De eigen inhoudelijke provinciale agenda is daarbij leidend voor alle activiteiten die worden ontplooid. Het kader schetst een beeld van wat de relatie met de buurlanden en de positionering van onze provincie in Europa betekent voor Limburg en de inwoners van Limburg én van wat Limburg te bieden heeft. Het geeft verder aan waar de focus van handelen ligt. Naast het benoemen van strategie en kaderstellende uitgangspunten, beoogt het kader (zonder volledigheid te pretenderen) een resumé te bieden van de belangrijkste grensoverschrijdende accenten die deze collegeperiode worden gezet binnen de verschillende beleidskaders en de meest relevante instrumenten die voorhanden zijn om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook biedt het kader een terugblik op het internationaliseringsbeleid van de afgelopen periode. In het kader wordt een indeling op het niveau van buurlanden, Europa en Globaal gehanteerd.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 15-5-2020 en als behandelstuk doorgeleid naar PS. Er volgt voor PS een Gewijzigd Statenvoorstel.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het Kader Internationalisering – vernieuwend verbinden over grenzen heen vast te stellen;
  2. instemmen met het ophogen van het werkbudget Internationalisering voor de coördinatie van de samenwerking met de buurlanden met een bedrag van € 600.000,00 (4 jaar € 150.000,00) uit het budget Intensivering procesmiddelen onvoorzien etc. om met nog grotere ambitie in te kunnen zetten op het versterken van onze relatie met de buurlanden en deze intensivering van de samenwerking te kunnen organiseren. De middelen zullen onder andere worden ingezet voor bijvoorbeeld de organisatie van grensoverschrijdende bijeenkomsten zoals de grenslandconferentie en activiteiten die daaruit voortvloeien, ondersteuning van diverse people to people initiatieven met onze buren (totaal € 350.000,00) en voor (burger-)bijeenkomsten en activiteiten, geïnitieerd en/of gecoördineerd door Maastricht Working on Europe (€ 250.000,00);
  3. de financiële consequenties te verwerken in de 2de Afwijkingenrapportage 2020.  Toezeggingen
  Titel
  Informeren over de bijeenkomsten die in het kader van MWoE dit jaar worden georganiseerd

  06:01:40 - 06:03:14 - L.A.P. Vaessen
  06:03:14 - 06:07:36 - R.J.H. Franssen
  06:07:36 - 06:07:57 - L.A.P. Vaessen
  06:07:57 - 06:08:59 - R.J.H. Franssen
  06:08:59 - 06:10:02 - L.A.P. Vaessen
  06:10:02 - 06:11:27 - R.J.H. Franssen
  06:11:27 - 06:12:01 - L.A.P. Vaessen
  06:12:01 - 06:13:16 - R.J.H. Franssen
  06:13:16 - 06:14:27 - H.M. van Bijnen
  06:14:27 - 06:16:05 - R.J.H. Franssen
  06:16:05 - 06:20:56 - E.A. Schuuring
  06:20:56 - 06:21:54 - P.J.M. Loomans
  06:21:54 - 06:22:18 - R.B. Driessen
  06:22:18 - 06:25:16 - P.J.M. Loomans
  06:25:16 - 06:28:18 - R.E. van der Valk
  06:28:18 - 06:32:18 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:32:18 - 06:34:54 - R.B. Driessen
  06:34:54 - 06:35:02 - M. Werrij-Wetzels
  06:35:02 - 06:35:20 - R.B. Driessen
  06:35:20 - 06:35:59 - M. Werrij-Wetzels
  06:35:59 - 06:36:37 - R.B. Driessen
  06:36:37 - 06:36:56 - E.A. Schuuring
  06:36:56 - 06:37:30 - R.B. Driessen
  06:37:30 - 06:38:02 - E.A. Schuuring
  06:38:02 - 06:38:28 - R.B. Driessen
  06:38:28 - 06:38:39 - E.A. Schuuring
  06:38:39 - 06:38:57 - R.B. Driessen
  06:38:57 - 06:39:18 - E.A. Schuuring
  06:39:18 - 06:39:38 - P.J.M. Loomans
  06:39:38 - 06:40:31 - R.B. Driessen
  06:40:31 - 06:43:58 - Th.J.F.M. Bovens
  06:43:58 - 06:44:29 - R.E. van der Valk
  06:44:29 - 06:51:02 - Th.J.F.M. Bovens
  06:51:02 - 06:55:03 - A. Dritty
  06:55:03 - 06:56:59 - R.J.H. Franssen
  06:56:59 - 06:59:21 - A. Dritty
  06:59:21 - 07:00:15 - E.A. Schuuring
  07:00:15 - 07:01:31 - A. Dritty
  07:01:31 - 07:01:50 - E.A. Schuuring
  07:01:50 - 07:04:34 - A. Dritty
  07:04:34 - 07:10:26 - J.P. van den Akker
  07:10:26 - 07:10:50 - R.E. van der Valk
  07:10:50 - 07:12:34 - J.P. van den Akker
  07:12:34 - 07:12:42 - M.Th. Bosch
  07:12:42 - 07:12:55 - R.J.H. Franssen
  07:22:08 - 07:22:38 - M.Th. Bosch
  07:22:38 - 07:24:22 - R.J.H. Franssen
  07:24:22 - 07:26:23 - E.A. Schuuring
  07:26:23 - 07:28:35 - P.J.M. Loomans
  07:28:35 - 07:29:31 - R.E. van der Valk
  07:29:31 - 07:30:29 - R.B. Driessen
  07:30:29 - 07:32:46 - Th.J.F.M. Bovens
  07:32:46 - 07:34:25 - A. Dritty
  07:34:25 - 07:34:56 - P.J.M. Loomans
  07:34:56 - 07:35:41 - A. Dritty
  07:35:41 - 07:37:34 - J.P. van den Akker
  07:37:34 - 07:40:20 - M.Th. Bosch
 • 13.6

  In het Collegeprogramma ‘Vernieuwend verbinden’ (2020-2023) is een actieprogramma ‘Blue Economy Limburg‘ aangekondigd. Dit actieprogramma kader ligt nu in de vorm van een beleidskader Circulaire Economie (CE) voor. In dit kader wordt beschreven wat wij onder circulaire economie verstaan in de Europese en nationale context. Op basis van de circulaire foto van Limburg worden de ambities en uitgangspunten van het College omschreven, resulterend in een uitvoeringsprogramma met 4 actielijnen en een samenwerkingslijn waarin wordt aangegeven wat wij als Provincie gaan doen en hoe wij de beschikbare middelen en instrumenten willen inzetten. Het beleidskader CE speelt nadrukkelijk in op de nieuwe duurzame agenda voor de toekomst van de Europese Commissie ‘de Europese Green Deal’. In afstemming met de nieuwe regionale innovatiestrategie (RIS3) in Zuid Nederlands verband, levert de provincie Limburg met dit beleidskader een proportionele bijdrage aan de nieuwe Europese doelstellingen voor met name de circulaire economie.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 29-5-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 19-6-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het Beleidskader Circulaire Economie Limburg vast te stellen;
  2. instemmen met het beschikbaar stellen van € 10,760 mln. uit de beleidsintensivering ‘Energie  en Duurzaamheid’ voor de realisatie van het Beleidskader Circulaire Economie Limburg.  Toezeggingen
  Titel
  Communicatieplan PES deel twee

  07:46:44 - 07:51:19 - B.J.M.H. Megens
  07:51:19 - 07:57:37 - J. van Wageningen
  07:57:37 - 08:02:00 - E.E.C. Palmen
  08:02:00 - 08:06:16 - R.J.H. Franssen
  08:06:16 - 08:13:41 - A. Berghorst
  08:13:41 - 08:15:22 - P.D. Baneke
  08:15:22 - 08:15:45 - L.H. Bastiaans
  08:15:45 - 08:15:51 - P.D. Baneke
  08:15:51 - 08:15:56 - L.H. Bastiaans
  08:15:56 - 08:16:04 - P.D. Baneke
  08:16:04 - 08:16:25 - L.H. Bastiaans
  08:16:25 - 08:18:52 - P.D. Baneke
  08:18:52 - 08:20:49 - P.J.M. Loomans
  08:20:56 - 08:21:07 - N.J.H.M. Vincken
  08:21:07 - 08:24:18 - P.J.M. Loomans
  08:24:18 - 08:27:13 - J. Wolters Gregório
  08:27:13 - 08:32:03 - L.H. Bastiaans
  08:32:03 - 08:32:32 - A. Berghorst
  08:32:32 - 08:32:49 - L.H. Bastiaans
  08:32:49 - 08:32:51 - A. Berghorst
  08:32:53 - 08:33:00 - L.H. Bastiaans
  08:33:12 - 08:33:33 - A. Berghorst
  08:33:33 - 08:33:53 - L.H. Bastiaans
  08:33:53 - 08:33:55 - A. Berghorst
  08:33:55 - 08:34:08 - L.H. Bastiaans
  08:34:08 - 08:34:12 - J. van Wageningen
  08:34:12 - 08:34:23 - L.H. Bastiaans
  08:34:23 - 08:34:56 - J. van Wageningen
  08:34:56 - 08:36:07 - L.H. Bastiaans
  08:36:07 - 08:40:56 - N.J.H.M. Vincken
  08:40:56 - 08:41:53 - A. Berghorst
  08:41:53 - 08:41:57 - N.J.H.M. Vincken
  08:41:57 - 08:42:59 - A. Berghorst
  08:42:59 - 08:44:04 - N.J.H.M. Vincken
  08:44:04 - 08:44:36 - A. Berghorst
  08:44:36 - 08:45:08 - N.J.H.M. Vincken
  08:45:08 - 08:45:21 - J. van Wageningen
  08:45:21 - 08:45:34 - N.J.H.M. Vincken
  08:45:34 - 08:46:05 - J. van Wageningen
  08:46:05 - 08:46:34 - N.J.H.M. Vincken
  08:46:34 - 08:46:43 - J. van Wageningen
  08:46:43 - 08:47:59 - N.J.H.M. Vincken
  08:47:59 - 08:48:21 - P.D. Baneke
  08:48:21 - 08:48:32 - N.J.H.M. Vincken
  08:48:32 - 08:49:08 - A. Berghorst
  08:49:08 - 08:49:22 - N.J.H.M. Vincken
  08:49:22 - 08:49:52 - J. van Wageningen
  08:49:52 - 08:50:36 - N.J.H.M. Vincken
  08:50:36 - 08:50:49 - J. van Wageningen
  08:50:49 - 08:51:17 - N.J.H.M. Vincken
  08:51:17 - 08:51:32 - J. van Wageningen
  08:51:32 - 08:52:02 - N.J.H.M. Vincken
  08:52:02 - 08:52:39 - P.J.M. Loomans
  08:52:39 - 08:53:26 - N.J.H.M. Vincken
  08:53:26 - 08:55:26 - R.J.H. Burlet
  08:55:26 - 08:55:46 - A. Berghorst
  08:55:46 - 08:56:30 - R.J.H. Burlet
  08:56:30 - 08:56:44 - A. Berghorst
  08:56:44 - 08:57:06 - L.H. Bastiaans
  08:57:06 - 08:58:15 - R.J.H. Burlet
  08:58:15 - 08:58:17 - L.H. Bastiaans
  08:58:17 - 08:58:35 - R.J.H. Burlet
  08:58:35 - 08:58:38 - L.H. Bastiaans
  08:58:38 - 08:58:56 - R.J.H. Burlet
  08:58:56 - 08:59:59 - A. Berghorst
  08:59:59 - 09:00:32 - R.J.H. Burlet
  09:00:32 - 09:00:42 - A. Berghorst
  09:00:42 - 09:02:07 - R.J.H. Burlet
  09:02:07 - 09:03:06 - A. Berghorst
  09:03:06 - 09:04:07 - R.J.H. Burlet
  09:04:07 - 09:04:39 - A. Berghorst
  09:04:39 - 09:05:00 - C. Brugman-Rustenburg
  09:05:00 - 09:05:04 - A. Berghorst
  09:05:04 - 09:05:21 - C. Brugman-Rustenburg
  09:05:21 - 09:07:40 - R.J.H. Burlet
  09:07:40 - 09:07:58 - J. van Wageningen
  09:07:58 - 09:11:39 - R.J.H. Burlet
  09:11:39 - 09:11:59 - C. Brugman-Rustenburg
  09:11:59 - 09:15:45 - R.J.H. Burlet
  09:15:45 - 09:15:53 - P.D. Baneke
  09:15:53 - 09:17:49 - R.J.H. Burlet
  09:17:49 - 09:18:35 - A. Berghorst
  09:18:35 - 09:19:24 - R.J.H. Burlet
  09:19:24 - 09:20:12 - A. Berghorst
  09:20:12 - 09:23:14 - R.J.H. Burlet
  09:23:14 - 09:23:49 - L.H. Bastiaans
  09:23:49 - 09:24:14 - R.J.H. Burlet
  09:24:14 - 09:24:18 - L.H. Bastiaans
  09:24:18 - 09:25:55 - R.J.H. Burlet
  09:25:55 - 09:27:28 - C. Brugman-Rustenburg
  09:41:59 - 09:42:25 - Th.J.F.M. Bovens
  09:42:25 - 09:43:26 - R.J.H. Burlet
  09:43:26 - 09:43:36 - J. van Wageningen
  09:43:36 - 09:45:27 - R.J.H. Burlet
  09:45:27 - 09:45:54 - J. van Wageningen
  09:45:54 - 09:47:06 - R.J.H. Burlet
  09:47:06 - 09:49:46 - L.H. Bastiaans
  09:49:46 - 09:49:52 - Th.J.F.M. Bovens
  09:49:52 - 09:50:43 - R.J.H. Burlet
  09:50:43 - 09:50:49 - J. van Wageningen
  09:50:49 - 09:51:46 - R.J.H. Burlet
  09:51:46 - 09:51:53 - J. van Wageningen
  09:51:53 - 09:52:08 - R.J.H. Burlet
  09:52:08 - 09:52:29 - J. van Wageningen
  09:52:29 - 09:52:45 - R.J.H. Burlet
  09:52:45 - 09:52:51 - J. van Wageningen
  09:52:51 - 09:53:01 - R.J.H. Burlet
  09:53:01 - 09:53:59 - A. Berghorst
  09:53:59 - 09:55:11 - R.J.H. Burlet
  09:55:11 - 09:55:14 - L.H. Bastiaans
  09:55:14 - 09:55:22 - R.J.H. Burlet
  09:56:36 - 09:57:52 - A. Berghorst
  09:57:52 - 09:58:45 - C. Brugman-Rustenburg
  09:58:45 - 09:59:18 - L.H. Bastiaans
  09:59:18 - 10:00:58 - Th.J.F.M. Bovens
  10:00:58 - 10:01:15 - J. van Wageningen
  10:01:15 - 10:01:57 - Th.J.F.M. Bovens
  10:01:57 - 10:02:12 - L.H. Bastiaans
  10:17:15 - 10:19:23 - Th.J.F.M. Bovens
  10:19:23 - 10:19:36 - P.D. Baneke
  10:19:36 - 10:21:55 - Th.J.F.M. Bovens
  10:21:55 - 10:22:21 - A. Berghorst
  10:22:21 - 10:23:17 - Th.J.F.M. Bovens
 • 14

  00:48:41 - 00:49:07 - Th.J.F.M. Bovens
  00:49:07 - 00:53:12 - G.P.J. Koopmans
  00:53:35 - 00:53:40 - P.D. Baneke
  00:53:40 - 00:55:22 - G.P.J. Koopmans
  00:55:22 - 00:55:36 - H.L.M. Nijskens
  00:55:36 - 00:56:11 - G.P.J. Koopmans
  00:56:11 - 00:56:20 - H.L.M. Nijskens
  00:56:20 - 00:56:31 - G.P.J. Koopmans
  00:56:31 - 00:57:13 - R.A.B. Claassen
  00:57:13 - 01:02:54 - G.P.J. Koopmans
  01:02:54 - 01:03:55 - R.J.H. Franssen
  01:03:55 - 01:05:47 - G.P.J. Koopmans
  01:05:47 - 01:06:09 - R.J.H. Franssen
  01:06:09 - 01:09:43 - G.P.J. Koopmans
  01:09:43 - 01:10:12 - P.D. Baneke
  01:10:12 - 01:11:29 - G.P.J. Koopmans
  01:11:29 - 01:12:08 - H.L.M. Nijskens
  01:12:08 - 01:19:03 - G.P.J. Koopmans
  01:19:03 - 01:19:13 - H.L.M. Nijskens
  01:19:13 - 01:20:05 - G.P.J. Koopmans
  01:20:05 - 01:22:15 - R.A.B. Claassen
  01:22:15 - 01:23:18 - R.J.H. Franssen
  01:23:18 - 01:25:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:25:05 - 01:26:37 - J. Wolters Gregório
  01:26:37 - 01:28:05 - H.L.M. Nijskens
  01:28:05 - 01:29:16 - R.B. Driessen
  01:29:16 - 01:30:53 - J. van Wageningen
  01:30:53 - 01:36:43 - G.P.J. Koopmans
  01:36:43 - 01:36:51 - J. van Wageningen
  01:36:51 - 01:37:15 - G.P.J. Koopmans
  01:37:15 - 01:37:43 - J. Wolters Gregório
  01:37:43 - 01:38:58 - G.P.J. Koopmans
  01:38:58 - 01:40:35 - Th.J.F.M. Bovens
  03:16:20 - 03:18:09 - G.H.C. Frische
  05:32:10 - 05:35:30 - Th.J.F.M. Bovens