(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 15 november 2019 10:00 - 18:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 15-11-2019 gewijzigd vast te stellen.


  00:06:39 - 00:10:14 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.  00:10:14 - 00:14:29 - H. Van der Pol
  00:14:29 - 00:15:04 - Th.J.F.M. Bovens
  00:15:04 - 00:20:13 - H. Schrooyen
  00:20:13 - 00:22:31 - Th.J.F.M. Bovens
 • 3
 • 4

  n.v.t.

 • 5
 • 5.1
 • 5.2

  De kaders waarbinnen de accountant de accountantscontrole uitvoert, dienen gesteld te worden door PS. Dat gebeurt in de vorm van een controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening. Dit controleprotocol geeft, in aanvulling op het contract, jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Daarnaast wordt een 2-tal speerpunten benoemd waaraan de accountant eveneens toetst.

  De behandeling van dit Statenvoorstel vond plaats in de Controlecommissie van 1-11-2019.
  De volgende speerpunten werden door de Controlecommissie vastgesteld:

  1. inzicht in de uitputting van de budgetten omtrent het programma Limburgse Land en Tuinbouw Loont per 31 december 2019;
  2. Inzicht in de uitputting van de onderhoudsbudgetten inzake kunstwerken per 31 december 2019.

  Daarnaast stelde de Controlecommissie de rapporteringstoleranties in het controleprotocol ongewijzigd vast.

  Het Statenvoorstel werd als hamerstuk doorgeleid naar PS van 15-11-2019.
  Er volgt voor de Statenvergadering een Gewijzigd Statenvoorstel inclusief Gewijzigd controleprotocol.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2019, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage -het Normenkader 2019- vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2019, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage -het Normenkader 2019- vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 6
 • 6.1

  Voorliggende wijzigingsverordening geitenhouderij en de bijbehorende Nota van zienswijzen geven uitvoering aan de motie 2441 “bouwstop geitenhouderijen” van 9 november 2018. In deze ontwerp-Wijzigingsverordening geitenhouderij van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is de tijdelijke bouwstop op grond van het voorbereidingsbesluit voortgezet en is conform de motie een stop op nieuw vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen geregeld. Aanvullend op de motie is in deze ontwerp-Wijzigingsverordening een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om duurzame & verantwoorde groei van gevestigde geitenhouderijen in Limburg mogelijk te maken, mits deze leiden tot een verbetering voor bestaande gehinderde objecten binnen 2 km rondom deze geitenhouderij.
  Provinciale Staten dienen uiterlijk 15 november 2019 te besluiten over de wijzigingsverordening geitenhouderijen en de nota van zienswijzen om een onderbreking van de bouwstop te voorkomen totdat de nieuwe regeling van kracht wordt.

  De behandeling van dit Statenvoorstel vond plaats in de commissie RLN van 25-10-2019. De commissie heeft het Statenvoorstel als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 15-11-2019. Op 14-11-2019 is door GS een Gewijzigd Statenvoorstel aangeleverd.

  Bij de stemming van de amendementen was er sprake van het staken van stemmen, waarop het nemen van een beslissing is uitgesteld tot een volgende vergadering, de Provinciale Statenvergadering van 22-11-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg Paragraaf 2.4, paragraaf 2.14, Houden van Geiten en de nota van zienswijzen vast te stellen;
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie te verzorgen.  Amendementen
  Titel
  Amendement 40 Nijskens inzake Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij Limburg

  00:32:55 - 00:33:12 - Th.J.F.M. Bovens
  00:33:12 - 00:37:04 - N.J.H.M. Vincken
  00:37:04 - 00:39:33 - P.S.M.L. Plusquin
  00:39:33 - 00:40:09 - N.J.H.M. Vincken
  00:40:09 - 00:40:48 - P.S.M.L. Plusquin
  00:40:48 - 00:41:24 - N.J.H.M. Vincken
  00:41:24 - 00:41:33 - P.S.M.L. Plusquin
  00:41:33 - 00:42:55 - N.J.H.M. Vincken
  00:42:55 - 00:43:02 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:43:02 - 00:43:09 - P.S.M.L. Plusquin
  00:43:09 - 00:43:28 - N.J.H.M. Vincken
  00:43:28 - 00:43:35 - P.S.M.L. Plusquin
  00:43:35 - 00:43:54 - N.J.H.M. Vincken
  00:43:54 - 00:44:27 - K.G.M. Mertens
  00:44:27 - 00:45:18 - N.J.H.M. Vincken
  00:45:18 - 00:45:30 - K.G.M. Mertens
  00:45:30 - 00:46:06 - N.J.H.M. Vincken
  00:46:06 - 00:46:13 - K.G.M. Mertens
  00:46:13 - 00:46:32 - N.J.H.M. Vincken
  00:46:32 - 00:46:46 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:46:46 - 00:46:58 - N.J.H.M. Vincken
  00:46:58 - 00:47:13 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:47:13 - 00:47:29 - N.J.H.M. Vincken
  00:47:29 - 00:48:10 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:48:10 - 00:49:01 - P.S.M.L. Plusquin
  00:49:01 - 00:49:33 - N.J.H.M. Vincken
  00:49:33 - 00:49:40 - P.S.M.L. Plusquin
  00:49:40 - 00:49:46 - Th.J.F.M. Bovens
  00:49:46 - 00:50:04 - N.J.H.M. Vincken
  00:50:04 - 00:50:15 - Th.J.F.M. Bovens
  00:50:15 - 00:52:13 - K.G.M. Mertens
  00:52:13 - 00:52:26 - Th.J.F.M. Bovens
  00:52:26 - 00:56:02 - H.M.V. van der Linden
  00:56:02 - 00:56:56 - P.S.M.L. Plusquin
  00:56:56 - 00:57:50 - H.M.V. van der Linden
  00:57:50 - 00:58:38 - P.S.M.L. Plusquin
  00:58:38 - 01:00:50 - M.T.P. Jenneskens
  01:00:50 - 01:01:50 - H.L.M. Nijskens
  01:01:50 - 01:02:05 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:02:05 - 01:02:29 - H.L.M. Nijskens
  01:02:29 - 01:02:43 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:02:43 - 01:03:01 - H.L.M. Nijskens
  01:03:01 - 01:03:25 - P.S.M.L. Plusquin
  01:03:25 - 01:05:04 - H.L.M. Nijskens
  01:05:04 - 01:05:28 - A. Berghorst
  01:05:28 - 01:06:37 - H.L.M. Nijskens
  01:06:37 - 01:08:00 - P.S.M.L. Plusquin
  01:08:00 - 01:08:25 - H.L.M. Nijskens
  01:08:25 - 01:09:22 - P.S.M.L. Plusquin
  01:09:22 - 01:10:58 - H.L.M. Nijskens
  01:10:58 - 01:11:23 - P.S.M.L. Plusquin
  01:11:23 - 01:11:33 - M.T.P. Jenneskens
  01:11:33 - 01:12:53 - H.L.M. Nijskens
  01:12:53 - 01:13:14 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:13:14 - 01:13:46 - H.L.M. Nijskens
  01:13:46 - 01:13:58 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:13:58 - 01:15:01 - H.L.M. Nijskens
  01:15:01 - 01:15:15 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:15:15 - 01:16:46 - H.L.M. Nijskens
  01:16:46 - 01:20:18 - L.J. Hermans
  01:20:18 - 01:22:59 - R.J.J. Tegels
  01:22:59 - 01:23:09 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:23:09 - 01:23:19 - R.J.J. Tegels
  01:23:19 - 01:23:28 - K.G.M. Mertens
  01:23:28 - 01:23:30 - R.J.J. Tegels
  01:23:53 - 01:24:24 - K.G.M. Mertens
  01:24:24 - 01:24:37 - R.J.J. Tegels
  01:24:37 - 01:25:13 - K.G.M. Mertens
  01:25:13 - 01:25:26 - R.J.J. Tegels
  01:25:26 - 01:25:49 - K.G.M. Mertens
  01:25:49 - 01:26:22 - H.M.V. van der Linden
  01:26:22 - 01:28:08 - R.J.J. Tegels
  01:28:08 - 01:28:22 - M.T.P. Jenneskens
  01:28:22 - 01:28:29 - R.J.J. Tegels
  01:28:29 - 01:28:39 - M.T.P. Jenneskens
  01:28:39 - 01:28:54 - R.J.J. Tegels
  01:28:54 - 01:29:12 - M.T.P. Jenneskens
  01:29:12 - 01:30:58 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:30:58 - 01:31:10 - Th.J.F.M. Bovens
  01:31:10 - 01:38:05 - H.J.H. Mackus
  01:38:05 - 01:38:26 - M.T.P. Jenneskens
  01:38:26 - 01:38:54 - H.J.H. Mackus
  01:38:54 - 01:39:53 - P.S.M.L. Plusquin
  01:39:53 - 01:40:31 - H.J.H. Mackus
  01:40:31 - 01:40:53 - P.S.M.L. Plusquin
  01:40:53 - 01:41:26 - H.J.H. Mackus
  01:41:26 - 01:41:55 - H.M.V. van der Linden
  01:41:55 - 01:42:47 - H.J.H. Mackus
  01:42:47 - 01:43:29 - H.M.V. van der Linden
  01:43:29 - 01:43:43 - H.J.H. Mackus
  01:43:43 - 01:43:59 - Y.M. Claessens-Schepers
  01:43:59 - 01:44:47 - H.J.H. Mackus
  01:44:47 - 01:45:23 - P.S.M.L. Plusquin
  01:45:23 - 01:45:48 - H.J.H. Mackus
  01:45:48 - 01:46:12 - P.S.M.L. Plusquin
  01:46:12 - 01:46:22 - H.J.H. Mackus
  01:46:22 - 01:46:53 - P.S.M.L. Plusquin
  01:46:53 - 01:47:30 - H.J.H. Mackus
  01:47:30 - 01:47:35 - P.S.M.L. Plusquin
  01:47:35 - 01:48:06 - H.J.H. Mackus
  01:48:06 - 01:48:11 - P.S.M.L. Plusquin
  01:48:11 - 01:48:37 - H.J.H. Mackus
  01:48:37 - 01:48:46 - H.L.M. Nijskens
  01:48:46 - 01:49:27 - H.J.H. Mackus
  01:49:27 - 01:49:47 - H.L.M. Nijskens
  01:49:47 - 01:50:21 - H.J.H. Mackus
  01:50:21 - 01:50:36 - Th.J.F.M. Bovens
  01:50:36 - 01:50:42 - M.T.P. Jenneskens
  01:50:42 - 01:50:50 - Th.J.F.M. Bovens
  01:58:58 - 02:00:44 - P.S.M.L. Plusquin
  02:00:44 - 02:01:01 - R.J.J. Tegels
  02:01:01 - 02:01:12 - P.S.M.L. Plusquin
  02:01:12 - 02:01:39 - R.J.J. Tegels
  02:01:39 - 02:02:07 - P.S.M.L. Plusquin
  02:02:07 - 02:03:07 - H.L.M. Nijskens
  02:03:07 - 02:03:16 - M.T.P. Jenneskens
  02:03:16 - 02:05:30 - P.S.M.L. Plusquin
  02:05:30 - 02:06:52 - E.A. Schuuring
  02:06:52 - 02:08:17 - K.G.M. Mertens
  02:08:17 - 02:09:03 - H.M.V. van der Linden
  02:09:03 - 02:09:54 - M.T.P. Jenneskens
  02:09:54 - 02:11:10 - H.L.M. Nijskens
  02:11:10 - 02:11:55 - L.J. Hermans
  02:11:55 - 02:13:12 - R.J.J. Tegels
  02:13:12 - 02:14:46 - Y.M. Claessens-Schepers
  02:14:46 - 02:16:16 - H.J.H. Mackus
  02:16:16 - 02:16:26 - K.G.M. Mertens
  02:16:26 - 02:17:23 - H.J.H. Mackus
  02:17:23 - 02:18:03 - P.S.M.L. Plusquin
  02:18:03 - 02:18:46 - H.J.H. Mackus
  02:18:46 - 02:19:43 - P.S.M.L. Plusquin
  02:19:43 - 02:20:29 - H.J.H. Mackus
  02:20:29 - 02:20:40 - P.S.M.L. Plusquin
  02:20:40 - 02:21:57 - H.J.H. Mackus
  02:21:57 - 02:22:06 - R.J.J. Tegels
  02:22:06 - 02:22:22 - H.J.H. Mackus
  02:22:22 - 02:22:46 - Th.J.F.M. Bovens
  02:22:46 - 02:22:52 - P.S.M.L. Plusquin
  02:22:52 - 02:23:27 - Th.J.F.M. Bovens
  02:31:50 - 02:32:08 - M.T.P. Jenneskens
  02:32:08 - 02:36:23 - Th.J.F.M. Bovens
  02:37:22 - 02:37:44 - R.J.J. Tegels
  02:37:44 - 02:38:46 - Th.J.F.M. Bovens
  02:38:46 - 02:39:00 - Y.M. Claessens-Schepers
  02:39:00 - 02:40:07 - Th.J.F.M. Bovens
 • 6.2

  Dit kader richt zich op het versterken van de kwaliteit van centra in de Limburgse gemeenten. De ruimtelijk fysieke opgaven binnen een context van andere nauw samenhangende opgaven worden bekeken. Keuzes worden gemaakt op basis van haalbare, betaalbare en toekomstbestendige verbeteringen in de centra. Op deze manier wordt ruimte gegeven aan partijen die samen willen werken aan belangrijke opgaven en verbeteringen in Limburg. De gemeente blijft de partij waarmee afspraken worden gemaakt. Vanuit een integrale invalshoek wordt samen met gemeenten samenwerkingsagenda's opgesteld. Speciale aandacht is er voor de mate waarin plannen bijdragen aan meer maatschappelijke opgaven en haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Daarom is het belangrijk dat gemeenten, daar waar dat winst oplevert, samenwerken om het voorzieningenniveau betaalbaar en op peil te houden. Ook wordt bij vorming van de samenwerkingsagenda's naar de financiële en organisatorische gezondheid van gemeenten gekeken.

  De behandeling van dit Statenvoorstel vond plaats in de commissie RLN van 25-10-2019. De commissie heeft het Statenvoorstel als bespreekstuk doorgeleid naar PS van 15-11-2019.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met :

  1. het kader kwaliteit Limburgse centra en de hiervoor beschreven aanpak gericht op leefbaarheid in Limburgse centra;
  2. de inzet van 25 mln. uit de intensiveringsmiddelen; 'regiodeals, IBS/Parkstad, verstedelijking, leefbaarheid' voor de uitvoering van het kader kwaliteit Limburgse Centra.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 44 Bastiaans cs inzake Stellen van kaders in Statenvoorstel Kwaliteit Limburgse Centra: 1. in te stemmen met het kader kwaliteit Limburgse centra en de hiervoor beschreven aanpak gericht op leefbaarheid in Limburgse centra; 2. onder de voorwaarde dat Provinciale Staten een nader afwegingskader goedkeuren, in te stemmen met de inzet van € 25 mln. uit de intensiveringsmiddelen; “regiodeals, IBA/Parkstad, verstedelijking, leefbaarheid” voor de uitvoering van het kader kwaliteit Limburgse centra; 3. middelen uit dit kader primair beschikbaar te stellen voor de leefbaarheid in kleine kernen, wijken, buurten en dorpen.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 38 2e Gewijzigd Rossel cs inzake Cultura Limburgia in Limburgse centra
  Amendement 44 Bastiaans cs inzake Stellen van kaders in Statenvoorstel Kwaliteit Limburgse Centra
  Moties
  Titel
  Motie 2532 Jenneskens cs inzake Ga voor groen - bouw natuurinclusief en versterk ook de natuur in de Limburgse centra
  Motie 2533 Gewijzigd Plusquin cs inzake Stimuleren Flexwonen

  00:22:31 - 00:29:04 - P.S.M.L. Plusquin
  00:29:04 - 00:29:34 - Th.J.F.M. Bovens
  00:29:34 - 00:32:55 - E.A. Schuuring
  03:31:46 - 03:37:55 - N.J.H.M. Vincken
  03:37:55 - 03:38:20 - A. Rossel
  03:38:20 - 03:38:40 - N.J.H.M. Vincken
  03:38:40 - 03:38:51 - A. Rossel
  03:38:51 - 03:39:21 - N.J.H.M. Vincken
  03:39:21 - 03:44:46 - A. Rossel
  03:44:46 - 03:47:06 - H.M.V. van der Linden
  03:47:06 - 03:49:59 - M.T.P. Jenneskens
  03:49:59 - 03:50:21 - A. Rossel
  03:50:21 - 03:52:23 - M.T.P. Jenneskens
  03:52:23 - 04:01:56 - L.H. Bastiaans
  04:01:56 - 04:02:46 - Th.J.F.M. Bovens
  04:02:46 - 04:05:27 - M.Th. Bosch
  04:05:27 - 04:06:30 - A. Rossel
  04:06:30 - 04:07:42 - M.Th. Bosch
  04:07:42 - 04:11:47 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:11:47 - 04:12:14 - A. Rossel
  04:12:14 - 04:12:44 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:12:44 - 04:13:04 - A. Rossel
  04:13:04 - 04:13:37 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:13:37 - 04:13:52 - A. Rossel
  04:13:52 - 04:14:06 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:14:06 - 04:14:22 - A. Rossel
  04:14:22 - 04:14:44 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:14:44 - 04:17:48 - J. Wolters Gregório
  04:17:48 - 04:22:29 - P.S.M.L. Plusquin
  04:22:29 - 04:23:00 - Th.J.F.M. Bovens
  04:23:00 - 04:27:22 - A. Dritty
  04:27:22 - 04:28:11 - E.A. Schuuring
  04:28:11 - 04:31:59 - A. Dritty
  04:31:59 - 04:32:05 - J. Wolters Gregório
  04:32:05 - 04:32:54 - A. Dritty
  04:32:54 - 04:33:29 - A. Rossel
  04:33:29 - 04:34:07 - A. Dritty
  04:34:07 - 04:34:49 - M.T.P. Jenneskens
  04:34:49 - 04:48:23 - A. Dritty
  04:48:23 - 04:49:21 - P.S.M.L. Plusquin
  04:49:21 - 04:50:02 - A. Dritty
  04:50:02 - 04:51:16 - A. Rossel
  04:51:16 - 04:55:08 - A. Dritty
  04:55:08 - 04:56:06 - A. Rossel
  04:56:06 - 04:56:48 - A. Dritty
  04:56:48 - 04:57:12 - Th.J.F.M. Bovens
  04:57:12 - 04:57:23 - H.L.M. Nijskens
  04:59:52 - 05:00:01 - Th.J.F.M. Bovens
  05:00:01 - 05:02:07 - E.A. Schuuring
  05:02:07 - 05:04:38 - A. Rossel
  05:04:38 - 05:05:57 - H.M.V. van der Linden
  05:05:57 - 05:06:22 - M.T.P. Jenneskens
  05:06:22 - 05:10:14 - L.H. Bastiaans
  05:10:14 - 05:11:45 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  05:11:45 - 05:13:51 - J. Wolters Gregório
  05:13:51 - 05:14:18 - P.S.M.L. Plusquin
  05:14:18 - 05:14:29 - Th.J.F.M. Bovens
  05:19:25 - 05:23:14 - A. Dritty
  05:23:14 - 05:23:24 - A. Rossel
  05:23:24 - 05:23:31 - A. Dritty
  05:23:31 - 05:23:46 - A. Rossel
  05:23:46 - 05:24:14 - A. Dritty
  05:24:14 - 05:24:33 - L.H. Bastiaans
  05:24:33 - 05:27:52 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.


 • 8

  Moties
  Titel
  Motie 2527 Gewijzigd Rossel cs inzake Chemelot Safety First
  Motie 2528 Gewijzigd Rossel cs inzake Doelmatigheidsonderzoek VTH-taken RUDs Limburg
  Motie 2529 Rossel inzake Statenenquête overname en exploitatie Maastricht Aachen Airport
  Motie 2530 Mertens inzake Kabinetsmaatregelen inzake PAS-problematiek

  05:27:52 - 05:31:13 - A. Rossel
  05:31:13 - 05:31:38 - Th.J.F.M. Bovens
  05:31:38 - 05:33:19 - J.P. van den Akker
  05:33:19 - 05:34:12 - A. Rossel
  05:34:12 - 05:34:36 - J.P. van den Akker
  05:34:36 - 05:34:47 - Th.J.F.M. Bovens
  05:34:47 - 05:34:56 - A. Rossel
  05:34:56 - 05:35:31 - Th.J.F.M. Bovens
  05:35:31 - 05:37:03 - A. Rossel
  05:37:03 - 05:37:11 - Th.J.F.M. Bovens
  05:37:11 - 05:38:04 - R.W.P.E. Housmans
  05:38:04 - 05:38:15 - Th.J.F.M. Bovens
  05:38:15 - 05:38:40 - A. Rossel
  05:38:40 - 05:39:08 - Th.J.F.M. Bovens
  05:39:08 - 05:40:39 - K.G.M. Mertens
  05:40:39 - 05:44:02 - G.P.J. Koopmans
  05:44:02 - 05:44:36 - R.A.B. Claassen
  05:44:36 - 05:45:34 - G.P.J. Koopmans
  05:45:34 - 05:46:10 - R.A.B. Claassen
  05:46:10 - 05:46:23 - G.P.J. Koopmans
  05:46:23 - 05:46:31 - Th.J.F.M. Bovens
  05:46:31 - 05:46:39 - K.G.M. Mertens
  05:46:39 - 05:46:43 - Th.J.F.M. Bovens
  05:56:51 - 05:57:01 - A. Rossel
  05:57:01 - 05:57:20 - P.S.M.L. Plusquin
  05:57:20 - 05:58:11 - Th.J.F.M. Bovens
  05:58:11 - 05:58:28 - H.L.M. Nijskens
  05:58:28 - 05:58:41 - Th.J.F.M. Bovens
  05:58:41 - 05:59:12 - E.A. Schuuring
  05:59:12 - 05:59:26 - M. Werrij-Wetzels
  05:59:26 - 05:59:44 - Y.M. Claessens-Schepers
  05:59:44 - 06:01:13 - Th.J.F.M. Bovens
 • 9