(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

maandag 16 november 2020 19:00 - 21:00

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 16-11-2020 gewijzigd vast te stellen.

 • 2
 • 2.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 • 2.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten betreffende treasury advies en incentives met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit zullen opheffen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten betreffende treasury advies en incentives met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 3
 • 3.1

  Het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 “Ruimte voor Cultuur” stelt kaders en benoemt ook de inzet op de concrete uitvoering. Het is daarom beleidskader en uitvoeringsprogramma ineen. Het betreft autonoom beleid. Provinciale Staten is verantwoordelijk voor de vastgestelde kaders waaronder de uitgangspunten voor de Subsidieregeling Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024. Het kaderonderdeel daarvan is door uw Staten op 13-12-2019 vastgesteld. Na behandeling in uw Staten is het uitvoeringsprogrammaonderdeel vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het definitieve adviesrapport Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 van de Cultuurtank Limburg is een advies aan Gedeputeerde Staten. Zoals ook aangegeven in de begeleidende brief bij dit stuk kan Gedeputeerde Staten in het kader van de besluitvorming mogelijk anders oordelen dan het advies dat de Cultuurtank Limburg in overweging geeft. De besluitvorming over de subsidieaanvragen en de inzet van de beschikbare middelen vindt door Gedeputeerde Staten plaats, waarna de vaststelling van de Cultuurplanstatus 2021-2024 erkenning) door Provinciale Staten plaatsvindt. Het kaderstellend budgetrecht van Provinciale Staten is neergelegd in de Provinciewet.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie CS van 9-10-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 13-11-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. over te gaan tot de erkenning en afwijzing van de Cultuurplanstatus 2021 – 2024 conform onderstaande. Het betreft totaal bedragen voor de periode 2021 – 2024;

  aanvrager totaal
  Stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre € 300.000,00
  Stichting Bureau Europa € 0,00 *
  Stichting Cinesud € 540.000,00
  Stichting Collegium Ad Mosam € 305.333,50
  Stichting Covar € 0,00 *
  Stichting Cultura Nova € 583.200,00
  Stichting Dutch Design Desk Europe € 0,00 **
  Stichting Fashion Clash € 399.600,00
  Stichting Festivals Limburg (Kunstbende) € 0,00 *
  Stichting Het Laagland € 1.555.200,00
  Stichting Hoge Fronten € 248.400,00
  Stichting Jazz Maastricht € 96.000,00
  Stichting Jera on Air € 0,00 *
  Stichting Kamermuziek Limburg (Orlando) € 0,00 **
  Stichting Limburg Festival € 314.948,13
  Stichting Limburgse Koorschool Kokoz € 0,00 **
  Stichting Marres € 432.000,00
  Stichting Museum De Locht € 0,00 **
  Stichting Musica Sacra € 345.600,00
  Stichting Nederlandse Dansdagen € 540.000,00
  Stichting Opera Compact € 392.407,50
  Stichting Opera Zuid € 0,00 ***
  Stichting Prinses Christina Concours € 86.400,00
  Stichting Sally Dansgezelschap Maastricht € 540.000,00
  Stichting SCHUNCK € 384.259,68
  Stichting St. Odapark € 0,00 *
  Stichting StEP by StEP (Schrit_tmacher) € 0,00 *
  Stichting Studium Chorale € 227.880,00
  Stichting The Notorious IBE € 168.566,40
  Stichting Theatercollectief Het Geluid € 257.207,66
  Stichting Toneelgroep Maastricht € 1.036.800,00
  Stichting Van Eyck € 0,00 ***
  Stichting Via Zuid € 1.404.000,00
  Stichting Video Power € 336.137,13
  Stichting WMC Kerkrade € 345.600,00
  Stichting Zomerparkfeest € 378.000,00
  * instelling ontvangt een tweejarige projectsubsidie binnen de Subinfrastructuur voor de jaren 2021 – 2022.
  ** instelling heeft een nulscore op een verplicht criterium behaald en wordt daarom afgewezen.
  *** instelling is opgenomen op de provinciale begroting.

  1. Dat bovenstaande, totale subsidiebedragen middels jaarlijkse beschikkingen door Gedeputeerde Staten worden verleend.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. over te gaan tot de erkenning en afwijzing van de Cultuurplanstatus 2021 – 2024 conform onderstaande. Het betreft totaal bedragen voor de periode 2021 – 2024: aanvrager totaal Stichting Buitenplaats Kasteel Wijlre € 300.000,00 Stichting Bureau Europa € 0,00 \* Stichting Cinesud € 540.000,00 Stichting Collegium Ad Mosam € 305.333,50 Stichting Covar € 0,00 \* Stichting Cultura Nova € 583.200,00 Stichting Dutch Design Desk Europe € 0,00 \*\* Stichting Fashion Clash € 399.600,00 Stichting Festivals Limburg (Kunstbende) € 0,00 \* Stichting Het Laagland € 1.555.200,00 Stichting Hoge Fronten € 248.400,00 Stichting Jazz Maastricht € 96.000,00 Stichting Jera on Air € 0,00 \* Stichting Kamermuziek Limburg (Orlando) € 0,00 \*\* Stichting Limburg Festival € 314.948,13 Stichting Limburgse Koorschool Kokoz € 0,00 \*\* Stichting Marres € 432.000,00 Stichting Museum De Locht € 0,00 \*\* Stichting Musica Sacra € 345.600,00 Stichting Nederlandse Dansdagen € 540.000,00 Stichting Opera Compact € 392.407,50 Stichting Opera Zuid € 0,00 \*\*\* Stichting Prinses Christina Concours € 86.400,00 Stichting Sally Dansgezelschap Maastricht € 540.000,00 Stichting SCHUNCK € 384.259,68 Stichting St. Odapark € 0,00 \* Stichting StEP by StEP (Schrit\_tmacher) € 0,00 \* Stichting Studium Chorale € 227.880,00 Stichting The Notorious IBE € 168.566,40 Stichting Theatercollectief Het Geluid € 257.207,66 Stichting Toneelgroep Maastricht € 1.036.800,00 Stichting Van Eyck € 0,00 \*\*\* Stichting Via Zuid € 1.404.000,00 Stichting Video Power € 336.137,13 Stichting WMC Kerkrade € 345.600,00 Stichting Zomerparkfeest € 378.000,00 \* instelling ontvangt een tweejarige projectsubsidie binnen de Subinfrastructuur voor de jaren      2021 – 2022. \*\* instelling heeft een nulscore op een verplicht criterium behaald en wordt daarom afgewezen. \*\*\* instelling is opgenomen op de provinciale begroting. 2. dat bovenstaande, totale subsidiebedragen middels jaarlijkse beschikkingen door Gedeputeerde Staten worden verleend.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
  Tegen: PVV.


  Moties
  Titel
  Motie 2675 Gewijzigd Fischer-Otten cs inzake Subsidieverlening aan Stichting Kamermuziek Limburg - Orlando Festival
  Motie 2677 Jenneskens inzake Versterking Limburgse voedingsbodem voor talentontwikkeling cultuur en pop(sport)
 • 3.2

  In 2015 heeft PS € 2.000.000 extra beschikbaar gesteld voor de landschappelijke inpassing van Kasteel Reijmersbeek (Nuth) op het eigendom van de eigenaar als gevolg van de aanleg van de Buitenring en de Aansluiting Nuth. Sindsdien is het niet gelukt om te komen tot een eenduidig en helder voorstel voor deze herinrichting en de uitvoering daarvan. Daarnaast is in de onteigeningsprocedure de waardevermindering van het landgoed als gevolg van de aanleg van de Buitenring meegenomen. Gedeputeerde Staten concludeert dat de eigenaar reeds voldoende wordt gecompenseerd vanuit de onteigeningsprocedure waardoor het uitvoeren van deze landschappelijke inpassing zal leiden tot een dubbele vergoeding ten behoeve van een betere inpassing van het landgoed. De inpassing van de Buitenring buiten het eigendom van de eigenaar van Reijmersbeek wordt wel gerealiseerd en staat niet ter discussie.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 16-10-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 13-11-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het eerder genomen besluit omtrent de inpassing van kasteel Reijmersbeek te Nuth terug te draaien en de daardoor vrijvallende middelen toe te voegen aan de bereikbaarheidsmiddelen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 91 Van Wageningen cs inzake Bestem vrijvallende middelen Reijmersbeek voor landschappelijke inpassing elders in Limburg: het eerder genomen besluit omtrent de inpassing van kasteel Reijmersbeek te Nuth terug te draaien en de daardoor vrijvallende middelen toe te voegen aan de bereikbaarheidsmiddelen en deze te oormerken voor boven-wettelijke maatregelen voor landschappelijke inpassing van verkeers-infrastructuur en de Staten te informeren over de besteding van deze middelen.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP (3), GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
  Tegen: SP (1).


  Amendementen
  Titel
  Amendement 86 Gewijzigd Westhoff cs inzake Vrijgekomen middelen terugstorten naar de immunisatie reserve
  Amendement 87 Loomans inzake Heropen uitvoeringsbesprekingen met eigenaar Kasteel Reijmersbeek
  Amendement 91 Van Wageningen cs inzake Bestem vrijvallende middelen Reijmersbeek voor landschappelijke inpassing elders in Limburg
 • 3.3

  Provinciale Staten wordt verzocht wensen/bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van GS inzake om in het kader van de realisatie van het Energiepark Wells Meer in totaal 456 ha provinciale gronden te verkopen aan de gemeente Bergen.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 16-10-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 13-11-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorstel van GS van 15-9-2020 de volgende wensen ter kennis van GS van Limburg te brengen:
  1. de grond blijvend wordt gebruikt voor het doel zoals in het besluit indicatief is aangeduid;
  2. eventuele winsten uit de planrealisatie zoveel mogelijk in het publieke domein resp. bij de overheden blijven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: Gelezen Amendement 89 Gewijzigd Voncken cs inzake Te ontwikkelen natuur Wells Meer in mindering brengen op provinciale taakstelling ontwikkelopgave natuur: de volgende wensen ter kennis van Gedeputeerde Staten van Limburg te brengen: 1. de grond blijvend wordt gebruikt voor het doel zoals in het besluit indicatief is aangeduid; 2. eventuele winsten uit de planrealisatie zoveel mogelijk in het publieke domein resp. bij de overheden blijven; 3. dat de door gemeente Bergen te ontwikkelen natuur binnen het plangebied Wells Meer en de Groene Rivier, voor zover dat haalbaar is, in mindering wordt gebracht op de provinciale taakstelling ontwikkelopgave natuur die volgens het Statenvoorstel thans 948 hectaren bedraagt.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA (8), VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
  Tegen: CDA (1), Forum voor Democratie en PVV.
  Met stemverklaring tegen: Statenlid Geraats.


  Amendementen
  Titel
  Amendement 89 Gewijzigd Voncken cs inzake Te ontwikkelen natuur Wells Meer in mindering brengen op provinciale taakstelling ontwikkelopgave natuur
  Moties
  Titel
  Motie 2680 Gewijzigd Claassen cs inzake Motie van treurnis College van Gedeputeerde Staten
 • 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.


 • 5

  Moties
  Titel
  Motie 2679 3e Gewijzigd Claessens-Schepers cs inzake Behoud van de huisartsenpost Venray
  Motie 2681 Gewijzigd Kuntzelaers cs inzake VDL Nedcar
 • 6