(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Extra commissievergadering

vrijdag 5 juni 2020 15:00 - 18:05

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de extra commissievergadering van 5-6-2020 ongewijzigd vast te stellen. Het betreft een extra ingelaste vergadering uitsluitend bedoeld ter behandeling van een aantal prioritaire Statenvoorstellen.


  Toezeggingen
  Titel
  Overzicht van projecten gefinancierd door LEF
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 3.1

  Het Limburgs Energie Fonds is een vliegwiel voor duurzame economische ontwikkeling. Nu lopen er parallel een tweetal cruciale ontwikkelingen, zijnde een grote verduurzamingsopgave én een gelijktijdig een crisis die een actieve overheid vraagt. Het LEF kan instrumenteel zijn in beide ontwikkelingen, blijkens ook de grote vraag die op het LEF afkomt. Echter de fondsmiddelen zijn uitgeput en de Provincie constateert in de voorjaarsnota en strategisch kader Transitie Financierbaar dat de Provincie alleenstaand niet in staat is het tij te keren. Daarom wordt in dit voorstel mét - en onder de harde voorwaarde van - financieel partnerschap voorgesteld het Limburgs Energie Fonds verder uit te breiden tot een nog krachtiger instrument. De fondsomvang stijgt hiermee van € 90 mln. naar € 268 mln. Dit vergt een additioneel rendabel revolverende investering van de Provincie van € 74 mln. en aanvullende EIB financiering van € 104 mln.

  Voorafgaand aan de behandeling volgt een korte toelichtende presentatie.
  Behandeling in 2 termijnen waarbij de fracties in de tweede termijn de eventuele wensen/bedenkingen (1 en 2 hieronder) dienen te formuleren en in te brengen. De commissie bepaalt bij meerderheid welke wensen/bedenkingen worden overgenomen in het Ontwerpbesluit.

  Bij dit Statenvoorstel te betrekken het sonderend stuk inzake mogelijke aanwijzing Limburgs Energiefonds tot Groot Project.
  Motivatie: Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico’s voor de Provincie Limburg aan een dossier verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn. GS hebben de (financiële) risico’s in het Statenvoorstel G-20-033 inzake Fondsvergroting Limburgs Energie Fonds B.V. beschreven.
  De Statencommissie FEB kan de door GS aangeleverde informatie toetsen aan de overwegingen uit de RGP en op basis daarvan in overweging nemen om PS te adviseren, om het Limburgs Energiefonds (LEF) aan te wijzen als Groot Project.
  U wordt verzocht om bij de behandeling in de commissie te reageren op de sonderende vragen:
  - wilt u PS adviseren om het Limburgs Energiefonds (LEF) aan te wijzen als Groot Project?
  - zo ja, wilt u bij dit advies kaders en/of indicatoren meegeven waar GS in de basisrapportage en de voortgangsrapportages rekening mee zouden moeten houden?

  Voorgesteld besluit
  PS wordt gevraagd:
  1. wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de fondsvergroting van € 90 mln. naar € 268 mln. waarbij maximaal € 104 mln. additionele financiering bij de EIB wordt aangetrokken. en € 74 mln. additioneel kapitaal door de Provincie ter beschikking wordt gesteld (zie b en c);
  2. wensen en bedenkingen uit te spreken over de omzetting van de € 24 mln. Mijnwater garantie in een kapitaalstorting;
  3. een rendabel revolverend krediet van maximaal € 50 mln. (2 x € 25 mln.) ter beschikking te stellen voor 2 subfondsen warmte en circulair, onder voorwaarde dat tenminste € 50 mln. per subfonds cofinanciering door derden wordt ingebracht;
  4.in te stemmen met het dekkingsvoorstel zoals opgenomen onder paragraaf 8 voor de risicoreserve van € 12,6 mln.. Deze financiële consequentie wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in de 2e Afwijkingenrapportage 2020.  Toezeggingen
  Titel
  In lijn brengen investeringsreglement LEF met besluitvorming omtrent PES en andere beleidskaders
  PS betrekken bij besluit AvA in nieuwe warmtenetten Groene Net Zuid
  Vertrouwelijk ter inzage leggen jaarverslag LEF
  Voor daadwerkelijke inrichting van 2 subfondsen toezenden en bespreken brief hierover aan PS
  Wijzigen Statenvoorstel op punt lastenverlichting burger
 • 3.2

  Enexis is verantwoordelijk voor de vitale energie-infrastructuur in haar verzorgingsgebied (Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Groningen). De energietransitie en de uitvoering van het Klimaatakkoord brengen met zich mee dat Enexis in toenemende mate het energienetwerk moet uitbreiden en verzwaren voor decentrale energieopwekking en het toenemende elektriciteitsverbruik. Enexis verwacht dat de investeringen tot 2030 jaarlijks met € 170 mln. zullen toenemen. In totaliteit betekent dit voor Enexis een extra investeringsopgave van circa € 1,9 miljard. Investeringen leiden door afschrijvingen en rentelasten tot hogere kosten. Deze hogere kosten mag Enexis als gevolg van wetgeving pas met enkele jaren vertraging gefaseerd doorberekenen in de tarieven van huishoudens en bedrijven. Deze groei dient daarom voorgefinancierd te worden.
  Om voldoende en onder gunstige condities toegang te hebben tot kapitaal voert Enexis een solide financieel beleid dat gericht is op het behoud van minimaal een A-rating. Om de A-rating te behouden is versterking van het eigen vermogen (EV) noodzakelijk. Voor het versterken van het EV heeft Enexis op 15 april 2020 een verzoek uitgedaan aan haar aandeelhouders voor het verstrekken van een converteerbare hybride aandeelhouderslening ter hoogte van € 500 mln. Kredietbeoordelaar S&P beschouwt deze lening direct als 50% EV en na conversie (omzetten lening in aandelenkapitaal) valt de gehele lening (100%) onder het EV. Voor de Provincie Limburg ligt de financiële inbreng binnen een bandbreedte van € 80,7 tot € 107 mln. Versterking van het eigen vermogen wordt derhalve noodzakelijk geacht om de komende 10 jaren de noodzakelijke extra investeringen in de energietransitie te kunnen financieren. De precieze voorwaarden en condities zijn opgenomen in de zogenaamde leningsovereenkomst voor een converteerbare hybride aandeelhouderslening. De hoogte van het aandeel in deze nieuwe lening aan Enexis wordt bij voorkeur bepaald naar rato van ieders huidige aandelenbezit, zodat bij een eventuele toekomstige conversie van de lening geen, of zo min mogelijk verwatering van aandelenbezit op zal treden.
  De Provincie Limburg bezit 16,127% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Het concrete verzoek aan de Provincie Limburg betreft daarmee een bedrag van € 80,7 mln.(afgerond) doch kan, afhankelijk van het al dan niet participeren van de gemeentelijke aandeelhouders en er van uitgaande dat de provinciale grootaandeelhouders allemaal meefinancieren, een omvang voor de Provincie Limburg bereiken van maximaal € 107 mln. De gezamenlijke Limburgse gemeenten, verenigd in de VEGAL, wordt gevraagd om in totaliteit ruim € 47 mln. aan leningen te verstrekken.

  Voorafgaand aan de behandeling volgt een korte toelichtende presentatie door Enexis. Behandeling in 2 termijnen waarbij de fracties in de tweede termijn de eventuele wensen/bedenkingen (zie hieronder) dienen te formuleren en in te brengen. De commissie bepaalt bij meerderheid welke wensen/bedenkingen worden overgenomen in het Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  PS wordt gevraagd
  wensen en bedenkingen aan het college van Gedeputeerde Staten kenbaar te maken ten
  aanzien van haar voorgenomen besluit om te participeren in een converteerbare hybride
  aandeelhouderslening van Enexis ter grootte van € 80,7 tot maximaal € 107 mln.  Toezeggingen
  Titel
  Periodieke informatie over ontwikkeling credit rating Enexis Holding NV
  Uitvoeringskader aandeelhouderslening Enexis
 • 3.3
 • 4