(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Eindejaarsbijstelling)

vrijdag 11 december 2020 09:30 - 18:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting:

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering begint op 11-12-2020 en wordt voortgezet op 18-12-2020.

Op vrijdag 18-12-2020 wordt vanaf 18:00 uur over alle behandelde Statenvoorstellen op 11-12 en 18-12-2020 gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 18-12-2020 terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/619fdd8e-cf63-47f7-a0d5-fada4fbc152c

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 11-12-2020 gewijzigd vast te stellen.


  00:13:15 - 00:24:02 - Th.J.F.M. Bovens
 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3
 • 4

  n.v.t.

 • 5
 • 5.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 • 5.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 27 november 2020, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van de besloten Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 27 november 2020, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document ‘Brightlands Smart Services Campus Herijking strategie 2020’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document ‘Brightlands Smart Services Campus Herijking strategie 2020’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 24 november 2020)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 24 november 2020)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.2

  De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) is in 2004 ingesteld door de provincies Noord-Brabant en Limburg met een gemeenschappelijke regeling op basis van de Provinciewet. De ZRK onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de beide provincies. In 2010 is de eerste bestuursperiode en in 2016 is de tweede bestuursperiode geëvalueerd. De derde bestuursperiode (2016-2022) is nu halverwege. De Programmaraad heeft de wens uitgesproken, conform de gemeenschappelijke regeling, om een tussenevaluatie uit te voeren. De tijd tot de evaluatie na 6 jaar wordt als lang ervaren en de laatste tijd hebben er diverse wisselingen plaatsgevonden zowel bij de Zuidelijke Rekenkamer als bij de Programmaraad. Het doel van deze tussenevaluatie is tweeledig. Door ten eerste terug te kijken wat de Zuidelijke Rekenkamer in de eerste helft van deze bestuursperiode heeft bereikt. Ten tweede door vooruit te kijken op de tweede helft van de bestuursperiode en hiervoor leer- en verbeterpunten vast te stellen.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie van 4-12-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de aanbevelingen en leerpunten uit het rapport Tussenvaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019, voor zover gericht aan Provinciale Staten en de Programmaraad, over te nemen;
  2. Gedeputeerde Staten en de Zuidelijke Rekenkamer te verzoeken de aanbevelingen aan hun adres ook over te nemen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. de aanbevelingen en leerpunten uit het rapport Tussenvaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019, voor zover gericht aan Provinciale Staten en de Programmaraad, over te nemen. 2. Gedeputeerde Staten en de Zuidelijke Rekenkamer te verzoeken de aanbevelingen aan hun adres ook over te nemen.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.3

  In de Statencommissie MD is gesproken over het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg (IPML) in relatie tot de status Groot Project. Het toekennen van de status Groot Project gebeurt door PS, zo ook het wijzigen / afnemen van deze status. Bijgevoegd Statenvoorstel regelt de besproken wijzigingen van diverse projecten.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 27-11-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De navolgende adviezen van de Statencommissie MD over te nemen en:
  a. de status Groot Project voor de Maaslijn, tram Maastricht-Hasselt, spoorverdubbeling HeerlenLandgraaf, N280-wegvak Roermond, N280-wegvak Leudal en de Buitenring Parkstad Limburg te handhaven;
  b. de status Groot Project van de railprojecten: Elektrificatie Landgraaf-grens, Railterminal Greenport Venlo, Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot en Avantislijn te laten vervallen;
  c. de status Groot Project voor de railprojecten: grens- overschrijdende railverbindingen (Eurekarail) en Station Maastricht-noord fase 2 te laten vervallen;
  d. voor de railprojecten waarvan de status Groot Project kan komen te vervallen, de informatie in het IPML (GS2020-35886 d.d. 01-09-2020), als Eindevaluatie (zoals bedoeld in de Regeling Grote Projecten) te beschouwen;
  e. de Griffie te vragen om bij elke voortgangsrapportage van het IPML een quick scan te maken van de informatie voor de niet-Grote-Projecten in het IPML.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: de navolgende adviezen van de Statencommissie MD over te nemen en: a. de status Groot Project voor de Maaslijn, tram Maastricht-Hasselt, spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf , N280-wegvak Roermond, N280-wegvak Leudal en de Buitenring Parkstad Limburg, te handhaven; b. de status Groot Project van de railprojecten: Elektrificatie Landgraaf-grens, Railterminal Greenport Venlo, Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot en Avantislijn te laten vervallen; c. de status Groot Project voor de railprojecten: grens- overschrijdende railverbindingen (Eurekarail) en Station Maastricht-noord fase 2 te laten vervallen; d. voor de railprojecten waarvan de status Groot Project kan komen te vervallen, de informatie in het IPML (GS2020-35886 d.d. 01-09-2020), als Eindevaluatie (zoals bedoeld in de Regeling Grote Projecten) te beschouwen; e. de Griffie te vragen om bij elke voortgangsrapportage van het IPML een quick scan te maken van de informatie voor de niet-Grote-Projecten in het IPML.

  Zonder beraad aangenomen.


  00:24:02 - 00:27:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:27:29 - 00:27:37 - Th.J.F.M. Bovens
  00:27:51 - 00:34:43 - H.J.H. Mackus
  00:34:43 - 00:35:06 - Th.J.F.M. Bovens
  00:35:06 - 00:36:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:36:18 - 00:36:43 - Th.J.F.M. Bovens
  00:36:43 - 00:39:45 - T.M. Heldens
  00:39:45 - 00:39:55 - Th.J.F.M. Bovens
  00:40:12 - 00:41:10 - J. Wolters Gregório
  00:41:15 - 00:41:48 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:41:50 - 00:41:57 - Th.J.F.M. Bovens
  00:41:57 - 00:43:07 - R.A.B. Claassen
  00:43:07 - 00:44:15 - H.J.H. Mackus
  00:44:15 - 00:44:50 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:44:50 - 00:45:30 - H.J.H. Mackus
  00:45:30 - 00:47:43 - Th.J.F.M. Bovens
 • 5.4

  In de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijk Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020 is opgenomen dat de bestuursleden van de Zuidelijke Rekenkamer door Provinciale Staten worden benoemd voor 6 jaar (artikel 79c, eerste lid, van de Provinciewet). De mogelijkheid bestaat om de bestuursleden eenmaal te herbenoemen voor een zelfde periode (artikel 5 Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer).

  In de Controlecommissie van 4-12-2020 is het voorstel tot de herbenoeming van het bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer behandeld. Op 27-11-2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met de herbenoeming van mw. N. Verbugt. Indien beide Provinciale Staten positief besluiten over de herbenoeming, legt het bestuurslid de eed of belofte af in de vergadering van Provinciale Staten die als laatste een besluit neemt over de herbenoeming.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie van 4-12-2020. De Controlecommissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met:
  het herbenoemen van mw. N. Verbugt per 11 december 2020 als bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van 6 jaar.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: in te stemmen met: mevrouw drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt per 1 januari 2021 te herbenoemen als bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van 6 jaar.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.5

  De regelingen en verordeningen van Provinciale Staten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van gewijzigde werkwijzen, inzichten en/of gewijzigde modelreglementen en -verordeningen. De Commissie Integriteit (CI) heeft het initiatief genomen om de gedragscode, het protocol en de moresprudentie aan te vullen.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in het Presidium van 4-12-2020. Het Presidium heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te trekken:
  - gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2017;
  - protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2017;
  2. vast te stellen:
  - gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2020;
  - protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: 1. In te trekken: - Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2017; - Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden - Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2017; 2. Vast te stellen: - Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten van Limburg 2020; - Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2020.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.6

  Dit Statenvoorstel is behandeld in het Presidium van 4-12-2020. Het Presidium heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het bezwaarschrift van Duisburger Hafen AG, vertegenwoordigd door mr. R.J.G. Lamberti van Dentons Europe LLP, gedateerd 20 juli 2020, conform het advies van de adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg ongegrond te verklaren.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Provinciale Staten besluiten: het bezwaarschrift van Duisburger Hafen AG, gedateerd 20 juli 2020, conform advies van Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, ongegrond te verklaren.

  Zonder beraad aangenomen.

 • 5.7
 • 6
 • 7

  00:48:09 - 00:50:03 - G.H.C. Frische
 • 7.1

  Met het voorliggende Statenvoorstel PES-2 wordt een stip op de horizon gezet voor een innovatief energiebeleid in Limburg op weg naar 2030. Aan de hand van een vijftal perspectieven met concrete doelstellingen wordt voor onze inwoners, instellingen en bedrijven richting gegeven aan de energietransitie voor zowel de korte en middellange termijn (deze Statenperiode) in het licht van de langere termijn (2030 en verder). Tegelijkertijd is naast de ambitie, doelen en strategie een concreet uitvoeringsprogramma voor 2020-2030 opgesteld samen met de partners. Daarmee worden stappen gezet in de zoektocht naar een passende energiemix voor Limburg.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 27-11-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de “Provinciale Energie Strategie – Deel 2” vast te stellen;
  2. instemmen met de inzet van € 12,7 mln. voor de Provinciale Energie Strategie – Deel 2 en dit bedrag ten laste te brengen van de intensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie 2019-2023.  Amendementen
  Titel
  Amendement 95 Gewijzigd Megens inzake Zonneladder verplicht
  Moties
  Titel
  Motie 2683 Van der Linden inzake De zonneladder een handje helpen
  Motie 2684 Wolters Gregório inzake Duurzamer Thuis
  Motie 2686 Gewijzigd Palmen cs inzake Het goede voorbeeld
  Motie 2696 Megens inzake Zonneladder verplicht
  Toezeggingen
  Titel
  Gewijzigd Statenvoorstel Provinciale Energie Strategie Deel 2

  00:50:17 - 00:53:06 - J. Wolters Gregório
  00:53:06 - 00:53:14 - G.H.C. Frische
  00:53:19 - 00:56:24 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:56:42 - 01:02:21 - M.T.P. Jenneskens
  01:02:40 - 01:08:35 - H.M.V. van der Linden
  01:08:58 - 01:12:44 - E.E.C. Palmen
  01:12:44 - 01:13:05 - L.H. Bastiaans
  01:13:05 - 01:13:08 - E.E.C. Palmen
  01:13:08 - 01:13:22 - L.H. Bastiaans
  01:13:22 - 01:13:33 - E.E.C. Palmen
  01:14:06 - 01:14:22 - L.H. Bastiaans
  01:14:22 - 01:14:40 - E.E.C. Palmen
  01:14:40 - 01:14:49 - L.H. Bastiaans
  01:14:49 - 01:16:12 - E.E.C. Palmen
  01:16:27 - 01:22:48 - A. Berghorst
  01:23:00 - 01:29:19 - N.J.H.M. Vincken
  01:29:51 - 01:35:05 - P.J.M. Loomans
  01:35:05 - 01:35:49 - N.J.H.M. Vincken
  01:35:49 - 01:36:40 - P.J.M. Loomans
  01:36:40 - 01:36:54 - N.J.H.M. Vincken
  01:36:54 - 01:37:27 - P.J.M. Loomans
  01:37:27 - 01:38:12 - L.H. Bastiaans
  01:38:12 - 01:38:44 - P.J.M. Loomans
  01:38:44 - 01:39:13 - N.J.H.M. Vincken
  01:39:46 - 01:43:28 - B.J.M.H. Megens
  01:43:41 - 01:48:20 - L.H. Bastiaans
  01:48:50 - 01:52:37 - K.G.M. Mertens
  01:52:37 - 01:52:52 - N.J.H.M. Vincken
  01:52:52 - 01:53:08 - K.G.M. Mertens
  01:53:17 - 01:53:23 - G.H.C. Frische
  02:12:51 - 02:15:26 - C. Brugman-Rustenburg
  02:15:26 - 02:15:40 - A. Berghorst
  02:15:40 - 02:16:09 - C. Brugman-Rustenburg
  02:16:09 - 02:16:12 - A. Berghorst
  02:16:12 - 02:20:23 - C. Brugman-Rustenburg
  02:20:23 - 02:21:02 - M.T.P. Jenneskens
  02:21:02 - 02:21:52 - C. Brugman-Rustenburg
  02:21:52 - 02:22:23 - A. Berghorst
  02:22:23 - 02:23:15 - C. Brugman-Rustenburg
  02:23:15 - 02:23:41 - H.M.V. van der Linden
  02:23:41 - 02:25:36 - C. Brugman-Rustenburg
  02:25:36 - 02:26:28 - N.J.H.M. Vincken
  02:26:28 - 02:26:58 - C. Brugman-Rustenburg
  02:26:58 - 02:27:14 - N.J.H.M. Vincken
  02:27:14 - 02:28:00 - C. Brugman-Rustenburg
  02:28:00 - 02:28:15 - G.H.C. Frische
  02:28:15 - 02:28:21 - N.J.H.M. Vincken
  02:28:21 - 02:28:27 - C. Brugman-Rustenburg
  02:28:27 - 02:28:29 - B.J.M.H. Megens
  02:28:44 - 02:30:41 - C. Brugman-Rustenburg
  02:30:41 - 02:31:13 - L.H. Bastiaans
  02:31:13 - 02:31:26 - C. Brugman-Rustenburg
  02:31:26 - 02:32:05 - L.H. Bastiaans
  02:32:05 - 02:32:38 - C. Brugman-Rustenburg
  02:32:38 - 02:33:02 - J. Wolters Gregório
  02:33:02 - 02:35:44 - C. Brugman-Rustenburg
  02:35:44 - 02:36:44 - M.T.P. Jenneskens
  02:36:44 - 02:37:16 - C. Brugman-Rustenburg
  02:37:16 - 02:37:54 - M.T.P. Jenneskens
  02:37:54 - 02:38:24 - C. Brugman-Rustenburg
  02:38:24 - 02:38:27 - G.H.C. Frische
  02:38:27 - 02:38:36 - C. Brugman-Rustenburg
  02:38:36 - 02:39:11 - J. Wolters Gregório
  02:39:11 - 02:40:06 - C. Brugman-Rustenburg
  02:40:06 - 02:40:25 - J. Wolters Gregório
  02:40:25 - 02:42:43 - C. Brugman-Rustenburg
  02:42:43 - 02:42:47 - E.E.C. Palmen
  02:42:47 - 02:42:49 - M.T.P. Jenneskens
  02:42:50 - 02:43:21 - E.E.C. Palmen
  02:43:21 - 02:44:26 - C. Brugman-Rustenburg
  02:44:26 - 02:44:39 - L.H. Bastiaans
  02:44:39 - 02:45:44 - C. Brugman-Rustenburg
  02:45:44 - 02:45:50 - G.H.C. Frische
  02:45:55 - 02:46:08 - P.J.M. Loomans
  02:46:24 - 02:48:12 - G.P.J. Koopmans
  02:48:12 - 02:49:04 - J. Wolters Gregório
  02:49:04 - 02:50:18 - G.P.J. Koopmans
  02:50:18 - 02:50:20 - J. Wolters Gregório
  02:50:20 - 02:52:14 - G.P.J. Koopmans
  02:52:14 - 02:52:31 - L.H. Bastiaans
  02:52:31 - 02:53:16 - G.P.J. Koopmans
  02:53:16 - 02:53:40 - L.H. Bastiaans
  02:53:40 - 02:53:53 - G.P.J. Koopmans
  02:53:53 - 02:54:01 - G.H.C. Frische
  02:54:16 - 02:56:23 - R.J.H. Burlet
  02:56:23 - 02:56:44 - A. Berghorst
  02:56:44 - 02:56:47 - R.J.H. Burlet
  02:56:47 - 02:56:59 - A. Berghorst
  02:56:59 - 02:57:08 - R.J.H. Burlet
  02:57:08 - 02:57:42 - A. Berghorst
  02:57:42 - 02:58:10 - R.J.H. Burlet
  02:58:10 - 02:58:18 - M.T.P. Jenneskens
  02:58:18 - 02:58:22 - R.J.H. Burlet
  02:58:39 - 02:58:43 - M.T.P. Jenneskens
  02:58:43 - 02:58:51 - R.J.H. Burlet
  02:58:51 - 02:59:02 - L.H. Bastiaans
  02:59:02 - 03:01:05 - R.J.H. Burlet
  03:01:05 - 03:01:08 - G.H.C. Frische
  03:01:18 - 03:02:37 - A. Dritty
  03:02:37 - 03:03:01 - M.T.P. Jenneskens
  03:03:01 - 03:04:00 - A. Dritty
  03:04:00 - 03:04:15 - E.E.C. Palmen
  03:04:15 - 03:07:46 - A. Dritty
  03:07:46 - 03:08:47 - G.H.C. Frische
  03:08:51 - 03:09:03 - B.J.M.H. Megens
  03:09:03 - 03:09:05 - G.H.C. Frische
  03:18:08 - 03:20:39 - J. Wolters Gregório
  03:20:41 - 03:20:42 - G.H.C. Frische
  03:20:45 - 03:20:47 - R.J.H. Franssen
  03:20:52 - 03:21:36 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:21:36 - 03:23:48 - M.T.P. Jenneskens
  03:23:48 - 03:26:13 - H.M.V. van der Linden
  03:26:33 - 03:29:36 - E.E.C. Palmen
  03:29:59 - 03:31:44 - A. Berghorst
  03:32:32 - 03:33:28 - N.J.H.M. Vincken
  03:33:50 - 03:35:30 - P.J.M. Loomans
  03:35:47 - 03:36:04 - B.J.M.H. Megens
  03:36:19 - 03:37:35 - L.H. Bastiaans
  03:37:50 - 03:39:02 - K.G.M. Mertens
  03:39:02 - 03:39:19 - G.H.C. Frische
  03:39:44 - 03:42:29 - C. Brugman-Rustenburg
  03:42:29 - 03:43:13 - H.M.V. van der Linden
  03:43:13 - 03:43:35 - E.E.C. Palmen
  03:43:35 - 03:44:42 - C. Brugman-Rustenburg
  03:44:42 - 03:45:23 - E.E.C. Palmen
  03:45:23 - 03:46:30 - C. Brugman-Rustenburg
  03:46:30 - 03:46:53 - A. Berghorst
  03:46:53 - 03:49:16 - C. Brugman-Rustenburg
  03:49:34 - 03:50:21 - R.J.H. Burlet
  03:50:21 - 03:51:21 - A. Berghorst
  03:51:23 - 03:52:30 - R.J.H. Burlet
  03:52:43 - 03:55:16 - A. Dritty
  03:55:16 - 03:56:42 - M.T.P. Jenneskens
  03:56:42 - 03:56:47 - G.H.C. Frische
  03:56:47 - 03:57:02 - M.T.P. Jenneskens
  03:57:02 - 03:58:57 - A. Dritty
  03:58:57 - 03:59:15 - G.H.C. Frische
  03:59:15 - 03:59:27 - A.O.J. Pregled
  03:59:27 - 03:59:31 - H.M.V. van der Linden
  03:59:31 - 04:01:25 - A.O.J. Pregled
  04:01:25 - 04:01:48 - G.H.C. Frische
  04:01:57 - 04:03:08 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.2

  De Waterstofagenda is gebaseerd op en stimuleert de mogelijke kansen en toepassingen van waterstof in Limburg – op gebied van transport en logistiek, personenvervoer, de industrie en in de productie het transport en de distributie van waterstof. In de Provinciale Energie Strategie deel 2 wordt waterstof benoemd als een energiedrager voor de toekomst. Gezien de potentie van waterstof om te verduurzamen én investeringen in transport en opslag van energie te optimaliseren, is waterstof desondanks een speerpunt voor de Provincie. Dat is ook de reden een aparte Waterstofagenda te realiseren.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 27-11-2020. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 11-12-2020.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de “Limburgse Waterstofagenda 2.0” vast te stellen;
  2. instemmen met de inzet van € 500,000 voor de Limburgse Waterstofagenda 2.0 en dit bedrag ten laste te brengen van de intensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie 2019-2023.  05:01:00 - 05:03:00 - J. Wolters Gregório
  05:03:07 - 05:05:38 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:05:52 - 05:09:04 - H.M.V. van der Linden
  05:09:29 - 05:12:14 - K.G.M. Mertens
  05:12:31 - 05:15:54 - E.E.C. Palmen
  05:16:11 - 05:17:05 - A. Berghorst
  05:17:05 - 05:17:15 - Th.J.F.M. Bovens
  05:17:21 - 05:17:25 - N.J.H.M. Vincken
  05:20:08 - 05:20:39 - E.E.C. Palmen
  05:20:39 - 05:22:26 - N.J.H.M. Vincken
  05:22:26 - 05:22:46 - E.E.C. Palmen
  05:22:46 - 05:23:15 - Th.J.F.M. Bovens
  05:23:15 - 05:24:56 - L.H. Bastiaans
  05:24:56 - 05:25:20 - E.E.C. Palmen
  05:25:20 - 05:27:32 - L.H. Bastiaans
  05:27:32 - 05:27:44 - Th.J.F.M. Bovens
  05:27:51 - 05:30:29 - R.J.H. Burlet
  05:30:29 - 05:30:55 - E.E.C. Palmen
  05:30:55 - 05:34:20 - R.J.H. Burlet
  05:34:20 - 05:34:39 - Th.J.F.M. Bovens
  05:34:39 - 05:35:09 - E.E.C. Palmen
  05:35:09 - 05:37:22 - R.J.H. Burlet
  05:37:22 - 05:37:30 - Th.J.F.M. Bovens
  05:37:37 - 05:38:13 - C. Brugman-Rustenburg
  05:38:13 - 05:38:30 - Th.J.F.M. Bovens
  05:38:39 - 05:39:38 - J. Wolters Gregório
  05:39:38 - 05:40:13 - Th.J.F.M. Bovens
  05:40:13 - 05:41:35 - H.M.V. van der Linden
  05:41:35 - 05:41:37 - Th.J.F.M. Bovens
  05:41:48 - 05:42:04 - E.E.C. Palmen
  05:42:04 - 05:42:32 - Th.J.F.M. Bovens
  05:42:32 - 05:43:36 - R.J.H. Burlet
  05:43:36 - 05:50:13 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.3

  In dit Statenvoorstel wordt aan PS gevraagd om uit de beleidsintensivering 'Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt' middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herijkte strategie van de campus zoals die in maart 2020 door de aandeelhouders is vastgesteld. Het gaat daarbij om de middelen voor:
  - subsidie aan de campusorganisatie 'Campus Heerlen Management & Development BV' (CM&D BV) voor ingroei in haar rol als innovatiecluster en facilitator in het verder te ontwikkelen ecosysteem van de BSSC, en;
  - agiostortingen aan CM&D BV, waarin de Provincie aandeelhouder is.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 27-11-2020. De commissie heeft besloten het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. een bedrag ter hoogte van € 738.000,00 beschikbaar te stellen voor een subsidie aan CM&D BV;
  2. een bedrag ter hoogte van € 1.050.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van agiostortingen aan de campusorganisatie CM&D BV voor de periode 2021 – 2023;
  3. de bedragen van totaal € 1.788.000,00 ten laste te brengen van de beleidsintensiveringsmiddelen ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’;
  4. in te stemmen dat de financieel technische verwerking van dit voorstel wordt geëffectueerd in de eindejaarsbijstelling 2020.  05:52:44 - 05:55:51 - R.E. van der Valk
  05:55:51 - 05:55:55 - Th.J.F.M. Bovens
  05:55:58 - 05:56:45 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:56:45 - 05:56:56 - Th.J.F.M. Bovens
  05:56:56 - 05:59:21 - J. van Wageningen
  05:59:21 - 05:59:37 - Th.J.F.M. Bovens
  05:59:51 - 06:02:33 - R.J.H. Franssen
  06:02:33 - 06:03:02 - Th.J.F.M. Bovens
  06:03:02 - 06:06:10 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:06:10 - 06:06:20 - Th.J.F.M. Bovens
  06:06:56 - 06:09:10 - E.A. Schuuring
  06:09:10 - 06:09:24 - Th.J.F.M. Bovens
  06:09:24 - 06:12:27 - R.A.B. Claassen
  06:12:27 - 06:12:46 - Th.J.F.M. Bovens
  06:13:10 - 06:18:14 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:18:14 - 06:18:51 - J. van Wageningen
  06:18:51 - 06:19:37 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:19:45 - 06:24:16 - J.P. van den Akker
  06:24:16 - 06:25:12 - J. van Wageningen
  06:25:12 - 06:27:51 - J.P. van den Akker
  06:27:51 - 06:27:55 - R.A.B. Claassen
  06:28:29 - 06:30:24 - J.P. van den Akker
  06:30:24 - 06:31:32 - R.A.B. Claassen
  06:31:32 - 06:31:56 - J.P. van den Akker
  06:31:56 - 06:32:23 - R.A.B. Claassen
  06:32:23 - 06:32:24 - J.P. van den Akker
  06:32:24 - 06:32:28 - R.A.B. Claassen
  06:32:28 - 06:35:06 - J.P. van den Akker
  06:35:06 - 06:35:35 - Th.J.F.M. Bovens
  06:35:35 - 06:37:04 - R.E. van der Valk
  06:37:04 - 06:37:44 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  06:37:44 - 06:37:54 - Th.J.F.M. Bovens
  06:37:54 - 06:40:15 - R.J.H. Franssen
  06:40:20 - 06:42:45 - M.L.H. Depondt-Olivers
  06:42:45 - 06:43:57 - R.A.B. Claassen
  06:43:57 - 06:44:44 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:44:44 - 06:45:11 - R.A.B. Claassen
  06:45:11 - 06:46:33 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:46:33 - 06:46:35 - R.A.B. Claassen
  06:46:35 - 06:46:51 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:46:51 - 06:47:37 - R.A.B. Claassen
  06:47:37 - 06:48:26 - A.J.V.C. Lodewijks
  06:48:26 - 06:48:27 - Th.J.F.M. Bovens
  06:48:41 - 06:52:22 - J.P. van den Akker
  06:52:22 - 06:52:41 - R.A.B. Claassen
  06:52:41 - 06:53:01 - J.P. van den Akker
  06:53:01 - 06:54:53 - R.A.B. Claassen
  06:54:53 - 06:55:57 - J.P. van den Akker
  06:55:57 - 06:56:40 - R.A.B. Claassen
  06:56:40 - 06:57:30 - J.P. van den Akker
  06:57:30 - 06:58:02 - Th.J.F.M. Bovens
  06:58:02 - 06:58:18 - R.A.B. Claassen
  06:58:18 - 06:59:17 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.4

  Het Statenvoorstel betreft een dekkingsvoorstel om € 785.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van een subsidie aan de gemeente Leudal voor de realisatie van een Veilige Wieleromgeving en aan de gemeente Maasgouw voor de realisatie van een accommodatie van het RTC Tafeltennis. De realisatie van beide sportaccommodaties levert een bijdrage aan het versterken van de infrastructuur voor breedtesport/sportstimulering en talentontwikkeling. Tijdens de behandeling van het Gewijzigd Statenvoorstel beleidskader Sport 2020-2023 'Limburg Sport !' op 12 en 13 december 2019 in Provinciale Staten zijn een aantal toezeggingen gedaan over de dekking. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 29 juni 2020 is met betrekking tot de dekking van de onderhavige subsidieverzoeken van de gemeenten Leudal en Maasgouw het gewijzigde amendement 62 aangenomen. Het College heeft in het debat over de jaarrekening 2019 gezegd: ‘met een voorstel te zullen komen zodat de wielerbaan en de tafeltennisaccommodatie gefinancierd kunnen worden’. Dat voorstel ligt nu voor, zoals afgesproken, met daarbij een dekking uit de begroting voor dit jaar en niet (zoals in het oorspronkelijke amendement stond) uit het Sportkader.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie CS van 20-11-2020. De commissie heeft het voorstel als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  een bedrag van € 785.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van een subsidie aan de gemeente Leudal voor de realisatie van een Veilige Wieleromgeving en aan de gemeente Maasgouw voor de realisatie van een accommodatie van het RTC Tafeltennis en deze kosten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.  Toezeggingen
  Titel
  Gewijzigd Statenvoorstel Dekkingsvoorstel sportaccommodaties in Leudal en Maasgouw
  Gewijzigd Statenvoorstel Dekkingsvoorstel sportaccommodaties in Leudal en Maasgouw

  07:06:17 - 07:08:00 - R.E. van der Valk
  07:08:00 - 07:09:04 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:09:04 - 07:10:56 - R.E. van der Valk
  07:10:56 - 07:11:20 - Th.J.F.M. Bovens
  07:11:20 - 07:13:12 - O.D. Westen
  07:13:12 - 07:13:17 - Th.J.F.M. Bovens
  07:13:33 - 07:15:59 - P.S.M.L. Plusquin
  07:15:59 - 07:16:15 - Th.J.F.M. Bovens
  07:16:15 - 07:19:31 - H.M. van Bijnen
  07:19:31 - 07:19:42 - Th.J.F.M. Bovens
  07:19:50 - 07:24:20 - J.P. van den Akker
  07:24:20 - 07:25:03 - H.M. van Bijnen
  07:25:03 - 07:25:29 - J.P. van den Akker
  07:25:29 - 07:26:08 - R.E. van der Valk
  07:26:08 - 07:29:26 - J.P. van den Akker
  07:29:28 - 07:30:50 - H.M. van Bijnen
  07:30:50 - 07:31:35 - J.P. van den Akker
  07:31:42 - 07:31:44 - Th.J.F.M. Bovens
  07:31:44 - 07:32:03 - J.P. van den Akker
  07:32:03 - 07:32:35 - P.S.M.L. Plusquin
  07:32:35 - 07:32:38 - J.P. van den Akker
  07:32:38 - 07:32:42 - P.S.M.L. Plusquin
  07:32:42 - 07:32:52 - J.P. van den Akker
  07:32:52 - 07:33:00 - P.S.M.L. Plusquin
  07:33:00 - 07:33:13 - J.P. van den Akker
  07:33:13 - 07:33:40 - P.S.M.L. Plusquin
  07:33:40 - 07:34:04 - J.P. van den Akker
  07:34:04 - 07:34:21 - P.S.M.L. Plusquin
  07:34:21 - 07:34:41 - J.P. van den Akker
  07:34:41 - 07:35:08 - R.J.H. Franssen
  07:35:08 - 07:35:17 - J.P. van den Akker
  07:35:17 - 07:35:53 - R.J.H. Franssen
  07:35:53 - 07:36:06 - J.P. van den Akker
  07:36:06 - 07:36:19 - Th.J.F.M. Bovens
  07:37:24 - 07:38:42 - R.E. van der Valk
  07:38:46 - 07:39:00 - Th.J.F.M. Bovens
  07:39:05 - 07:39:53 - P.S.M.L. Plusquin
  07:40:11 - 07:42:23 - H.M. van Bijnen
  07:42:24 - 07:43:12 - Th.J.F.M. Bovens
  07:43:12 - 07:43:27 - P.S.M.L. Plusquin
  07:54:15 - 07:54:59 - Th.J.F.M. Bovens
  07:54:59 - 07:55:32 - P.S.M.L. Plusquin
  07:55:32 - 07:55:39 - Th.J.F.M. Bovens
  07:56:18 - 07:58:09 - J.P. van den Akker
  07:58:09 - 07:58:13 - Th.J.F.M. Bovens
  07:58:13 - 07:58:32 - P.S.M.L. Plusquin
  07:58:32 - 07:58:46 - J.P. van den Akker
  07:58:46 - 07:59:42 - Th.J.F.M. Bovens
 • 7.5

  De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. De Financiële Eindejaarsbijstelling 2020 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus.

  De Controlecommissie heeft vastgesteld dat er bij elke afwijkingenrapportage en eindejaarsbijstelling een (verkorte) schriftelijke vragenronde zal plaatsvinden. Er heeft geen behandeling in een extra FEB-vergadering plaatsgevonden.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. instemmen met de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2020 van de Programmabegroting 2020;
  2. de 5e begrotingswijziging 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en bijbehorende investeringsbesluiten, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2020, vast te stellen.  Toezeggingen
  Titel
  Statenvoorstel Financiële Eindejaarsbijstelling 2020

  08:02:32 - 08:03:51 - Th.J.F.M. Bovens
  08:03:56 - 08:05:49 - R.E. van der Valk
  08:05:49 - 08:05:54 - Th.J.F.M. Bovens
  08:05:54 - 08:06:38 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:06:51 - 08:13:28 - J. van Wageningen
  08:13:44 - 08:15:16 - P.D. Baneke
  08:15:16 - 08:16:46 - R.B. Driessen
  08:16:46 - 08:20:36 - R.A.B. Claassen
  08:20:50 - 08:24:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:24:59 - 08:36:56 - G.P.J. Koopmans
  08:36:56 - 08:37:38 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:37:38 - 08:39:20 - G.P.J. Koopmans
  08:39:20 - 08:39:49 - R.A.B. Claassen
  08:39:49 - 08:40:52 - G.P.J. Koopmans
  08:40:52 - 08:41:16 - R.A.B. Claassen
  08:41:16 - 08:43:01 - G.P.J. Koopmans
  08:43:01 - 08:43:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:43:43 - 08:44:41 - G.P.J. Koopmans
  08:44:41 - 08:45:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:45:18 - 08:45:56 - G.P.J. Koopmans
  08:46:17 - 08:48:27 - C. Brugman-Rustenburg
  08:48:27 - 08:49:21 - J. van Wageningen
  08:49:21 - 08:49:36 - C. Brugman-Rustenburg
  08:49:53 - 08:50:48 - R.W.P.E. Housmans
  08:50:48 - 08:51:13 - Th.J.F.M. Bovens
  08:51:13 - 08:51:15 - G.P.J. Koopmans
  08:51:15 - 08:51:17 - Th.J.F.M. Bovens
  08:51:17 - 08:51:26 - G.P.J. Koopmans
  08:51:26 - 08:51:33 - Th.J.F.M. Bovens
  08:51:49 - 08:52:26 - H.L.M. Nijskens
  08:52:26 - 08:52:56 - R.A.B. Claassen
  08:52:56 - 08:53:14 - Th.J.F.M. Bovens
  08:53:14 - 08:54:30 - J. van Wageningen
  08:54:30 - 08:54:32 - Th.J.F.M. Bovens
  08:54:43 - 08:55:15 - P.D. Baneke
  08:55:22 - 08:57:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:57:35 - 08:57:44 - Th.J.F.M. Bovens
  08:57:44 - 09:00:39 - G.P.J. Koopmans
  09:00:39 - 09:01:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:01:23 - 09:02:10 - G.P.J. Koopmans
  09:02:10 - 09:02:31 - H.L.M. Nijskens
  09:02:31 - 09:03:21 - G.P.J. Koopmans
  09:03:21 - 09:03:38 - H.L.M. Nijskens
  09:03:38 - 09:05:24 - G.P.J. Koopmans
  09:05:24 - 09:06:06 - H.L.M. Nijskens
  09:06:06 - 09:06:28 - G.P.J. Koopmans
  09:06:28 - 09:06:30 - Th.J.F.M. Bovens
  09:06:36 - 09:07:46 - J.P. van den Akker
  09:07:46 - 09:08:37 - Th.J.F.M. Bovens
 • 8