(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

Vervolg vergadering Statencommissie RLN

vrijdag 11 september 2020 09:00 - 11:46

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 11-9-2020 gewijzigd/ongewijzigd vast te stellen.

 • 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


 • 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-9-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.


 • 4

  U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 7-9-2020. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 10-9-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.


 • 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 4-9-2020, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.


 • 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 11-9-2020. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 4-9-2020, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.


 • 7
 • 7.1

  De begrotingswijziging gaat om een “herinrichting” van gemeentelijke taken in de RUD en raakt inhoudelijk de Provincie niet. Ook financieel heeft het geen betekenis voor de provincie. De provincie betalen aan de RUD LN een vaste bijdrage die hierdoor niet beïnvloed wordt (voor de gemeenten is het trouwens ook budgettair neutraal).
  Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de begrotingswijziging voor zienswijze worden voorgelegd aan PS. De commissie is hiertoe gemandateerd door het Presidium. U wordt verzocht de informerende notitie van GS te betrekken bij de voorbereiding van dit agendapunt.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn.
  Verwachte behandelduur: 15 minuten.


 • 7.2

  Het Sonderende stuk bevat de uitgangspunten waterprogramma 2022-2027 en het rapport Limburgse Integrale Watersysteem Analyse (LIWA).
  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 75 minuten.  Toezeggingen
  Titel
  Sonderend Uitgangspuntennotitie Waterprogramma
  Sonderend Uitgangspuntennotitie Waterprogramma
  Sonderend Uitgangspuntennotitie Waterprogramma

  00:00:02 - 00:01:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:01:51 - 00:02:04 - A. Dritty
  00:02:05 - 00:03:10 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:03:11 - 00:03:30 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:03:31 - 00:03:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:03:43 - 00:03:53 - M.Th. Bosch
  00:03:54 - 00:03:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:04:00 - 00:04:30 - A. Dritty
  00:04:31 - 00:10:10 - M.L.H. Depondt-Olivers
 • 7.3

  In de vergadering van uw Staten is op 12 juni motie 2567 Gewijzigd Voncken-Janssen cs inzake  Stop vertragende regels ingediend, waarin opgeroepen wordt om met een voorstel tot aanpassing  van de Omgevingsverordening Limburg 2014 te komen, dat voorziet in het wegnemen van  belemmerende regels door het concreet verwijderen van de verplichting om woningen te saneren  alsmede plannen te schrappen in de geplande woningvoorraad.  Hieraan hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven door het opstarten van de procedure tot  het schrappen van lid 6 uit artikel 2.4.2 van de omgevingsverordening Limburg 2014.
  Het Statenvoorstel is na de verzending van de vergaderstukken ontvangen. Dit betekent dat de commissie, bij de vaststelling van de agenda, bepaalt of het stuk tijdens deze vergadering behandelt zal worden of dat het doorgeschoven wordt naar de volgende vergadering van de commissie op 16 oktober a.s.
  Mocht de commissie besluiten het voorstel te behandelen dan gebeurt dit bij agendapunt 7.3 (Rondvraag en mededelingen schuift door naar 7.4) in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 60 minuten.  02:27:39 - 02:28:04 - E.A. Schuuring
  02:28:05 - 02:28:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:28:09 - 02:29:02 - C. Brugman-Rustenburg
  02:29:03 - 02:29:07 - E.A. Schuuring
  02:29:08 - 02:29:22 - C. Brugman-Rustenburg
  02:29:23 - 02:30:00 - M.L.H. Depondt-Olivers
 • 7.4

  De fractie van de PVV (dhr. Bosch) heeft, naar aanleiding van de mededeling portefeuillehouder inzake de inzet van de directeur IBA parkstad bv. brief verzonden 20-7-2020 kenmerk 28177, vragen voor de rondvraag ingediend. De vragen zijn in de bijlage bijgevoegd.

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


 • 8

  00:10:48 - 00:10:51 - R.A.M.M. Ernst
  00:10:52 - 00:14:51 - E.A. Schuuring
  00:14:52 - 00:15:01 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:15:04 - 00:21:33 - K.G.M. Mertens
  00:21:34 - 00:21:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:21:41 - 00:23:03 - M.M.G.M. Richter
  00:23:04 - 00:23:07 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:23:08 - 00:27:10 - P.S.M.L. Plusquin
  00:27:11 - 00:27:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:27:17 - 00:32:34 - H.M.V. van der Linden
  00:32:35 - 00:32:38 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:32:39 - 00:37:34 - N. Vennik
  00:37:35 - 00:37:38 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:37:39 - 00:39:05 - L.H. Bastiaans
  00:39:06 - 00:39:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:39:09 - 00:39:42 - K.G.M. Mertens
  00:39:43 - 00:44:55 - L.H. Bastiaans
  00:44:56 - 00:45:00 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:45:01 - 00:47:00 - N.J.H.M. Vincken
  00:47:01 - 00:47:04 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:47:05 - 00:47:11 - L.H. Bastiaans
  00:47:12 - 00:48:11 - N.J.H.M. Vincken
  00:48:12 - 00:48:15 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:48:16 - 00:48:39 - J.M.L. Geraats
  00:48:40 - 00:49:38 - N.J.H.M. Vincken
  00:49:39 - 00:49:41 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:49:42 - 00:50:16 - E.A. Schuuring
  00:50:17 - 00:50:52 - N.J.H.M. Vincken
  00:50:55 - 00:50:57 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:50:58 - 00:51:31 - E.A. Schuuring
  00:51:32 - 00:51:39 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:51:40 - 00:52:03 - M.Th. Bosch
  00:52:04 - 00:52:11 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:52:12 - 00:52:39 - J.M.L. Geraats
  00:52:40 - 00:52:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:52:43 - 00:55:00 - N.J.H.M. Vincken
  00:55:01 - 00:55:05 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:55:06 - 00:57:06 - N.J.H.M. Vincken
  00:57:07 - 00:57:21 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:57:22 - 00:58:10 - N.J.H.M. Vincken
  00:58:11 - 00:58:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:15 - 01:04:30 - J.M.L. Geraats
  01:04:31 - 01:04:33 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:04:34 - 01:04:58 - L.H. Bastiaans
  01:04:59 - 01:05:40 - J.M.L. Geraats
  01:05:41 - 01:05:44 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:05:46 - 01:07:56 - J. Wolters Gregório
  01:07:57 - 01:08:00 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:08:01 - 01:09:57 - M.Th. Bosch
  01:09:58 - 01:10:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:10:09 - 01:13:20 - C. Brugman-Rustenburg
  01:13:21 - 01:13:23 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:13:24 - 01:13:48 - E.A. Schuuring
  01:13:49 - 01:15:00 - C. Brugman-Rustenburg
  01:15:01 - 01:15:05 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:15:06 - 01:15:32 - N.J.H.M. Vincken
  01:15:33 - 01:15:54 - C. Brugman-Rustenburg
  01:15:55 - 01:16:08 - N.J.H.M. Vincken
  01:16:09 - 01:16:32 - C. Brugman-Rustenburg
  01:16:33 - 01:16:41 - N.J.H.M. Vincken
  01:16:42 - 01:19:32 - C. Brugman-Rustenburg
  01:19:33 - 01:19:35 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:19:36 - 01:19:58 - K.G.M. Mertens
  01:19:59 - 01:20:14 - C. Brugman-Rustenburg
  01:20:15 - 01:20:28 - K.G.M. Mertens
  01:20:30 - 01:21:10 - C. Brugman-Rustenburg
  01:21:11 - 01:21:14 - K.G.M. Mertens
  01:21:29 - 01:21:48 - C. Brugman-Rustenburg
  01:21:49 - 01:21:51 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:21:52 - 01:22:24 - J.M.L. Geraats
  01:22:25 - 01:22:29 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:22:30 - 01:22:48 - C. Brugman-Rustenburg
  01:22:49 - 01:22:52 - J.M.L. Geraats
  01:22:54 - 01:24:02 - C. Brugman-Rustenburg
  01:24:03 - 01:24:06 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:24:07 - 01:24:38 - L.H. Bastiaans
  01:24:39 - 01:24:45 - R.A.M.M. Ernst
  01:24:46 - 01:24:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:24:51 - 01:25:18 - E.A. Schuuring
  01:25:19 - 01:25:43 - C. Brugman-Rustenburg
  01:25:44 - 01:25:46 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:25:47 - 01:25:55 - M.M.G.M. Richter
  01:25:56 - 01:27:20 - C. Brugman-Rustenburg
  01:28:21 - 01:28:23 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:28:24 - 01:29:03 - P.S.M.L. Plusquin
  01:29:04 - 01:29:40 - C. Brugman-Rustenburg
  01:29:42 - 01:30:03 - N.J.H.M. Vincken
  01:30:04 - 01:30:23 - C. Brugman-Rustenburg
  01:30:24 - 01:30:31 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:30:32 - 01:30:52 - P.S.M.L. Plusquin
  01:30:53 - 01:30:59 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:31:00 - 01:31:31 - H.M.V. van der Linden
  01:31:32 - 01:31:34 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:31:35 - 01:32:20 - C. Brugman-Rustenburg
  01:32:21 - 01:32:24 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:32:32 - 01:33:10 - C. Brugman-Rustenburg
  01:33:11 - 01:33:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:33:15 - 01:33:47 - J.M.L. Geraats
  01:33:48 - 01:33:49 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:33:50 - 01:35:03 - C. Brugman-Rustenburg
  01:35:04 - 01:35:06 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:35:07 - 01:35:36 - H.M.V. van der Linden
  01:35:37 - 01:35:39 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:35:40 - 01:37:22 - C. Brugman-Rustenburg
  01:37:23 - 01:37:25 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:37:26 - 01:37:39 - J.M.L. Geraats
  01:37:40 - 01:38:08 - C. Brugman-Rustenburg
  01:38:09 - 01:38:11 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:38:14 - 01:39:17 - N.J.H.M. Vincken
  01:39:18 - 01:39:20 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:39:21 - 01:43:40 - C. Brugman-Rustenburg
  01:43:41 - 01:43:43 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:43:44 - 01:43:49 - L.H. Bastiaans
  01:43:50 - 01:44:43 - C. Brugman-Rustenburg
  01:44:44 - 01:44:46 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:44:47 - 01:45:16 - L.H. Bastiaans
  01:45:18 - 01:46:59 - C. Brugman-Rustenburg
  01:47:00 - 01:47:01 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:47:02 - 01:47:09 - J.M.L. Geraats
  01:47:10 - 01:48:02 - C. Brugman-Rustenburg
  01:48:03 - 01:48:05 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:48:06 - 01:48:30 - J.M.L. Geraats
  01:48:31 - 01:48:52 - C. Brugman-Rustenburg
  01:49:01 - 01:49:10 - J.M.L. Geraats
  01:49:11 - 01:50:12 - C. Brugman-Rustenburg
  01:50:13 - 01:50:28 - J.M.L. Geraats
  01:50:29 - 01:51:01 - C. Brugman-Rustenburg
  01:51:02 - 01:51:26 - J.M.L. Geraats
  01:51:27 - 01:51:59 - C. Brugman-Rustenburg
  01:52:00 - 01:52:02 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:52:03 - 01:52:21 - J.M.L. Geraats
  01:52:22 - 01:52:36 - C. Brugman-Rustenburg
  01:52:37 - 01:52:57 - J. Wolters Gregório
  01:52:58 - 01:54:11 - C. Brugman-Rustenburg
  01:54:12 - 01:54:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:54:15 - 01:54:40 - E.A. Schuuring
  01:54:41 - 01:55:02 - C. Brugman-Rustenburg
  01:55:03 - 01:55:04 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:55:05 - 01:55:17 - J. Wolters Gregório
  01:55:18 - 01:56:35 - C. Brugman-Rustenburg
  01:56:36 - 01:56:51 - J. Wolters Gregório
  01:56:52 - 01:57:04 - C. Brugman-Rustenburg
  01:57:05 - 01:57:35 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:57:36 - 01:57:57 - C. Brugman-Rustenburg
  01:57:58 - 01:58:29 - M.L.H. Depondt-Olivers
 • 8.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  02:03:52 - 02:04:11 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:05:28 - 02:09:01 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  02:09:02 - 02:09:04 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:09:05 - 02:09:22 - J. van Wageningen
  02:09:23 - 02:09:38 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  02:09:39 - 02:09:41 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:09:42 - 02:10:23 - J. Wolters Gregório
  02:10:24 - 02:10:31 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:10:32 - 02:10:45 - M.Th. Bosch
  02:10:46 - 02:10:48 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:10:49 - 02:11:30 - E.A. Schuuring
  02:11:31 - 02:11:32 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:11:33 - 02:12:02 - O.D. Westen
  02:12:03 - 02:12:05 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:12:06 - 02:12:13 - M.M.G.M. Richter
  02:12:14 - 02:12:15 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:12:16 - 02:12:47 - P.S.M.L. Plusquin
  02:12:48 - 02:12:49 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:12:50 - 02:13:43 - H.M.V. van der Linden
  02:13:44 - 02:13:45 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:13:46 - 02:15:01 - J. van Wageningen
  02:15:02 - 02:15:03 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:15:04 - 02:16:15 - L.H. Bastiaans
  02:16:16 - 02:16:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:16:51 - 02:16:58 - L.H. Bastiaans
  02:16:59 - 02:17:00 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:17:01 - 02:17:05 - N.J.H.M. Vincken
  02:17:06 - 02:17:10 - M.L.H. Depondt-Olivers
  02:17:11 - 02:26:13 - A. Dritty
  02:26:14 - 02:27:38 - M.L.H. Depondt-Olivers
 • 9
 • 9.1

  De fractie van de PvdA (mw. Schuuring) heeft de volgende vraag over de City Swim Roermond doorgegeven:
  Wij kregen deze vraag vanuit Roerdalen van een aantal mensen die zich zorgen maken, omdat het evenement door de Roer, een Natura2000 gebied, gaat. Bij navraag via het waterschap werd aangegeven dat dit kon en dat hier geen vergunning o.i.d. van de provincie voor nodig is. De vraag is wanneer het wel nodig is hier een vergunning voor te hebben en wat de criteria zijn.

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 • 10