Commissievergadering Fysiek

dinsdag 15 september 2020 19:30 - 20:27
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
mevrouw H. Wijers-van der Linden

Uitzending

Agendapunten

 • 0.0

  Om de uitzending van de commissievergadering te volgen, klik op de volgende hyperlink: https://channel.royalcast.com/leudal/#!/gemeenteleudal/20200915_1

  Helaas, door een fout van mij als griffier, is er geen live-uitzending te zien geweest.
  Ook achteraf is geen raadpleging van de webcast mogelijk.
  U zult helaas moeten volstaan met de besluitenlijst die van deze vergadering wordt gemaakt (ze wordt geplaatst bij de commissiestukken van 27okt20, waar de vaststelling aan de orde komt).

 • 0.1

  Door de coronavirus beperkingen zullen de fracties Samen Verder, Ronduit Open en CDA met maximaal één persoon aanwezig mogen zijn in plaats van de gebruikelijke 3, resp. 2 resp. 2 personen.
  De overige fracties worden altijd al door maximaal 1 persoon vertegenwoordigd.


 • 1


  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering in de raadzaal om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij meldt berichten van verhindering van: • commissielid L. van Kessel (PAL); hij wordt waargenomen door raadslid J. van der Stappen; • de wethouders A. Walraven en S. Backus. Commissielid P. Ramaekers is niet aanwezig, mogelijk komt hij later alsnog ter vergadering.

  00:00:14 - 00:02:01 - Commissievoorzitter Commissievoorzitter
 • 2


  Besluit
  De commissie stelt de agenda vast conform de door de voorzitter van de commissie d.d. 2sep20 aangeboden voorlopige agenda, met dien verstande dat het agendapunt 8 ‘Bespreken aanvraag omgevingsvergunning zorginstelling Stichting Dichterbij verbouwing pand Dorpstraat 49 Horn’, om welker agendering door raadslid M. Wagemans d.d. 15jul20 aanvankelijk was verzocht, op zijn verzoek van 10sep20 is ingetrokken, gelet op het inmiddels door het college in dezen op 8sep20 genomen besluit ‘om niet mee te werken aan het verzoek voor het huisvesten van 18 personen met een 24/7 zorg indicatie (Wet langdurige zorg) op het adres Dorpstraat 49 in Horn’.
 • 3


  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst vast conform concept, versie 2, dat wil zeggen inclusief het wijzigingsvoorstel van wethouder A. Walraven d.d. 17jun20 m.b.t. het agendapunt 6.4 ‘Vaststellen Beleidsplan Recreatie en Toerisme Gemeente Leudal Uitnodigend landschap’.
 • 4


  Besluit
  Vanwege de landelijke en regionale coronavirus beperkingen had het presidium in zijn vergadering van 23jun20 besloten dat publiek geen toegang tot de commissievergadering zou krijgen en dat eventuele insprekers om die reden hun inbreng schriftelijk zouden moeten overleggen aan de commissie. Hiervan werd geen gebruikgemaakt
 • 5


  Besluit
  5.1 Toepassen coördinatieregeling realisering bedrijfsverzamelgebouw aan        Kelperheide ongenummerd te Kelpen-Oler Waarnemend portefeuillehouder wethouder R. Martens beantwoordt de enkele vragen naar tevredenheid van de commissieleden. De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 29sep20 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen. 5.2 Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Neer - Heldenseweg 2020’ Wethouder P. Verlinden beantwoordt de enkele vragen naar tevredenheid van de commissieleden. Hij zegt op een vraag van de heer P. Ramaekers toe te zullen nagaan of de huidige ontsluiting van het bedrijventerrein de enige blijft. De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 29sep20 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.
 • 5.1


  Besluit
  Waarnemend portefeuillehouder wethouder R. Martens beantwoordt de enkele vragen naar tevredenheid van de commissieleden. De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 29sep20 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  00:02:01 - 00:02:10 - Joost van der Stappen
  00:02:11 - 00:02:11 - Thieu Bongers
  00:02:11 - 00:02:48 - Andre Kierkels
  00:02:48 - 00:03:08 - Thieu Bongers
  00:03:08 - 00:03:49 - Joost van der Stappen
  00:03:50 - 00:03:52 - Richard Verheul
  00:03:52 - 00:05:12 - Robert Martens
  00:05:13 - 00:05:34 - Andre Kierkels
  00:05:34 - 00:06:05 - Robert Martens
  00:06:05 - 00:06:05 - Thieu Bongers
  00:06:18 - 00:06:52 - Robert Martens
 • 5.2


  Besluit
  Wethouder P. Verlinden beantwoordt de enkele vragen naar tevredenheid van de commissieleden. Hij zegt op een vraag van de heer P. Ramaekers toe te zullen nagaan of de huidige ontsluiting van het bedrijventerrein de enige blijft. De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 29sep20 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.

  00:07:15 - 00:08:09 - Thieu Bongers
  00:08:09 - 00:08:49 - Jack Coolen
  00:08:49 - 00:09:12 - Joost van der Stappen
  00:09:18 - 00:10:51 - Piet Verlinden
  00:10:51 - 00:10:51 - Pim Ramaekers
  00:12:04 - 00:13:07 - Piet Verlinden
  00:13:07 - 00:13:19 - Thieu Bongers
  00:13:19 - 00:13:19 - Joost van der Stappen
  00:13:30 - 00:13:53 - Piet Verlinden
 • 6


  Besluit
  Op vragen van de commissieleden antwoordt wethouder P. Verlinden in hoofdzaak als volgt: - het is de bedoeling dat het afvalwater van een zodanige kwaliteit is dat het kan worden geloosd op de Maas; - het provinciebestuur is vergunningverlener en heeft de omgevingsvergunning en de waterwetvergunning ook afgegeven; - de bezwaren van de omwonenden richten zich met name op mogelijke geuroverlast. In de raadsvergadering van 11dec18 heeft de raad het ‘Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen Buggenum-Haelen’ vastgesteld. Het is zaak om theorie (geurbeleid) te laten overeenkomen met praktijk (ervaring in omgeving); - In America (gemeente Horst aan de Maas) is een hele toestand geweest omdat een mestverwerker veel meer verwerkte dan was vergund, waardoor de geur onvoldoende binnen de perken kon worden gehouden. Het blijkt juridisch niet mogelijk om vooraf in een convenant te laten vastleggen dat overschrijding van de geurnormen tot sluiting van de inrichting leidt; - De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg is met een zestal initiatieven bezig, overigens niet alle om mestverwerking te realiseren. Wethouder P. Verlinden zegt toe: a. met het provinciebestuur te zullen gaan spreken om ’t deelgenoot te maken van de zorgen die bij de commissieleden en de omwonenden van Zevenellen leven + om te weten te komen in hoeverre er (toch nog) afspraken te maken vallen tussen de mestverwerker en het toezichthoudende bestuursorgaan; b. via de griffier, bij deze besluitenlijst als bijlage te zullen laten voegen de presentatie (over berekeningen en contouren) die de heer Olaf Beckers van bureau Kragten in de commissievergadering van 27nov18 heeft gegeven in het kader van de bespreking van het raadsvoorstel tot vaststelling van het ‘Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen Buggenum-Haelen’, alsmede het rapport van dat bureau. De voorzitter constateert dat hiermee dit agendapunt voldoende is besproken.

  00:14:19 - 00:15:54 - Evert Franzen
  00:15:54 - 00:16:53 - Thieu Bongers
  00:16:53 - 00:22:28 - Piet Verlinden
  00:22:28 - 00:24:23 - Pim Ramaekers
  00:24:23 - 00:25:51 - Evert Franzen
  00:25:51 - 00:27:38 - Piet Verlinden
  00:27:38 - 00:28:12 - Evert Franzen
  00:28:15 - 00:28:15 - Thieu Bongers
  00:28:19 - 00:30:06 - Piet Verlinden
  00:30:06 - 00:30:19 - Thieu Bongers
  00:30:19 - 00:30:52 - Piet Verlinden
  00:30:52 - 00:31:09 - Robert Martens
  00:31:24 - 00:33:42 - Evert Franzen
 • 7


  Besluit
  De heer J. van der Stappen neemt vanwege een integriteitmelding niet deel aan de commissieberaadslagingen. Op vragen van de commissieleden antwoordt wethouder R. Martens in hoofdzaak als volgt: - er zijn door het college géén twee vastgestelde energie-kansenkaarten in omloop gebracht. Het college heeft bij het raadsvoorstel ‘Vaststellen beleidskader Duurzame Energie’, dat is behandeld in de raadsvergadering van 28apr20, een energie-kansenkaart gevoegd. De gemeenteraad heeft in die vergadering enkele amendementen aangenomen waardoor uiteindelijk de energie-kansenkaart door de raad is gewijzigd. Dat is ook zo richting de inwoners uitgelegd; - de raad wil zich in het kader van de energietransitie qua beleid niet beperken tot alleen het leggen van zonnepanelen op daken, ook zonneweides wil de raad mogelijk maken; - hij betwijfelt of vooraf als eis aan een exploitant van een zonneweide kan worden gesteld dat z’n energie kan worden afgenomen; - in het aangewezen gebied voor zonneweides bestaat geen schaarste voor terug-levering van energie op het energienet. Hij verwijst daartoe naar de door de griffier bij de stukken gevoegde informatie van Enexis Netbeheer d.d. 28jul20; - het gebied in Neer is het gebied waar de grootste zonneweiden aangelegd kunnen worden. Maximaal 3 projecten met een maximale omvang van 50 hectaren. Op 17sep20 krijgen 3 initiatiefnemers te horen dat zij ’t zijn geworden; er zijn voorstellen voor 11 projecten ingediend. De plannen van die 3 moeten vervolgens worden uitgewerkt in een nader plan, er dient een dialoog met de omgeving te worden gestart en de plannen dienen financieel verder te worden onderbouwd . Daarna komt pas een aanvraag om een omgevingsvergunning aan de orde (met alle rechtsbeschermings-mogelijkheden); - hij betwijfelt of het beveiligen van zonneweides een taak is van de gemeente, hij gaat zich daarover nog wel nader informeren; - er zijn geen rechtszaken meer aanhangig over de aanleg van windmolenparken in Leudal. Het college gaat ook geen uitspraken van rechters afwachten over windmolenparken in andere gemeenten, dergelijke uitspraken zijn meestal situationeel en dus niet te vergelijken met windmolenparken in Leudal. Mochten uitspraken worden die wél betekenis hebben voor de situatie in Leudal, dan zal het college daar uiteraard wel aandacht aan besteden. Maar zolang er dergelijke uitspraken niet zijn gaat het college niet wachten. Op vragen van de commissieleden antwoordt wethouder P. Verlinden in hoofdzaak als volgt: - Leudal gaat niet betalen voor uitbreiding van capaciteit op het energienet, dat is de taak van Enexis. Het college wil wél naar rato van het aantal aandelen meewerken aan een vraag van Enexis om te kunnen investeren. In de raadsvergadering van 29sep20 ligt daartoe een raadsvoorstel voor ‘Bespreken voorgenomen besluit college aangaan overeenkomst met Enexis Holding NV over beschikbaar stellen converteerbare hybride aandeelhouderslening’. Dat voorstel wordt in de commissievergadering bestuur en middelen van 16sep20 voor besproken; - Enexis heeft op grond van wettelijke bepalingen niet zo maar de vrijheid om haar tarieven te verhogen voor burgers en ondernemers omdat zij zich nu voor allerlei kostenverhogingen gesteld ziet; - Zonnepanelen op daken van burgers zijn geen probleem voor het energienet van Enexis. De voorzitter constateert dat hiermee dit agendapunt voldoende is besproken.

  00:33:42 - 00:36:00 - Andre Kierkels
  00:36:00 - 00:36:08 - Pim Ramaekers
  00:37:02 - 00:37:02 - Thieu Bongers
  00:37:41 - 00:38:05 - Piet Verlinden
  00:38:05 - 00:44:09 - Robert Martens
  00:44:09 - 00:46:36 - Piet Verlinden
  00:46:36 - 00:46:38 - Evert Franzen
  00:46:46 - 00:46:50 - Pim Ramaekers
  00:46:50 - 00:47:08 - Piet Verlinden
  00:47:51 - 00:48:50 - Pim Ramaekers
  00:48:50 - 00:49:30 - Piet Verlinden
  00:49:30 - 00:49:30 - Thieu Bongers
 • 8
 • 9


  Besluit
  Op vragen van de commissieleden antwoordt wethouder R. Martens in hoofdzaak als volgt: - Het college heeft de motie van de raad van 21mei19 in uitvoering genomen en beschouwd als raadsbesluit, dat heeft tot velerlei juridisch gedoe geleid; - Het college heeft aan de belanghebbenden het raadsbesluit meegedeeld onder vermelding ‘u kunt rechtstreeks bij de Raad van State in beroep’. Dat beroep is ook ingesteld; - De Raad van State denkt daar anders over, het beroep moet als een bij de gemeenteraad ingediend beroep worden gezien, het ligt nu voor advies voor bij de gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepschriften; - Een t.z.t. door de gemeenteraad, gehoord de commissie bezwaar- en beroepschriften, genomen besluit zal door een in het ongelijk gestelde partij wel weer tot een beroep bij de Rechtbank Limburg resp. bij de Raad van State leiden en dan zijn we 2 jaar verder.

  00:50:03 - 00:50:03 - Evert Franzen
  00:50:37 - 00:52:14 - Robert Martens
 • 10


  Besluit
  Lijst burgemeester Schmalschläger \- Toezegging luidt \(Join\-raadsvragenboek 2020\-95\):   Verzoek handhaving rommelige hangplek jeugd aan Zwaarveld/Wienerte Neer   Mevrouw E. van Tilburg zegt dat aan de achterzijde van het, vanwege grindwinning   gesaneerde, voormalige varkensbedrijf Verheijen aan het Zwaarveld / Wienerte in Neer een   hangplek voor jeugd is ontstaan waar veel rommel wordt achtergelaten. Zij vraagt het   college of de portefeuillehouder om te gaan handhaven.   De voorzitter zegt dat deze vraag door de griffier voor een reactie zal worden doorgeleid naar   burgemeester D. Schmalschläger. \- Stand van zaken:   Bij e-mail van de griffiesecretaresse van 12aug20 hebben commissielid E. van Tilburg,   alsmede de overige commissieleden, de afhandeling van de toezegging door burgemeester   D. Schmalschläger toegestuurd gekregen. De toezegging is afgehandeld. \- Toezegging luidt \(Join\-raadsvragenboek 2020\-96\):   Wat is stand van zaken raadswerkgroep woonwagenbeleid   Mevrouw E. van Tilburg zegt dat de raadswerkgroep woonwagenbeleid (bestaande uit de   raadsleden E. van Tilburg, M. Wagemans, M. Schreurs en destijds ex-raadslid K. Beurskens)   tot ergens in 2019 een heel eind was gekomen met de bespreking van enkele onderwerpen,   zoals de overdracht van woonwagens aan woningcorporaties, maar ineens is de werkgroep   inactief geworden. Wat is daarvoor de reden, wat is de stand van zaken, welke voornemens   heeft de portefeuillehouder met deze werkgroep?   De voorzitter zegt dat deze vraag door de griffier voor een reactie zal worden doorgeleid naar   burgemeester D. Schmalschläger. \- Stand van zaken:   Bij e-mail van de griffiesecretaresse van 6aug20 hebben commissielid E. van Tilburg,   alsmede de overige commissieleden, de afhandeling van de toezegging door burgemeester D.   Schmalschläger toegestuurd gekregen. De toezegging is, sec gezien, afgehandeld.   In september 2020 onderneemt de burgemeester een actie. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lijst wethouder Walraven   Er staan geen toezeggingen open. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lijst wethouder Verlinden \- Toezegging luidt \(Join\-raadsvragenboek 2020\-97\):   Oproep coulance toepassing tarieven milieustraten tijdens coronacrisis   De heer P. Ramaekers roept op om coulance toe te passen bij het heffen van tarieven bij de   milieustraten tijdens de coronacrisis. De milieustraat Roggel is 3 maanden gesloten geweest   en nu die straat weer toegankelijk is wordt er strikt gerekend per week op de aantallen   aangeleverde hoeveelheid afval. Voorbeeld: drie matrassen + 2 kuub afval = € 78.   De voorzitter zegt dat deze vraag/oproep door de griffier voor een reactie zal worden   doorgeleid naar wethouder P. Verlinden. \- Stand van zaken:   Bij e-mail van de griffiesecretaresse d.d. 6jul20 heeft de heer P. Ramaekers, alsmede hebben   de overige commissieleden, afhandelingsinformatie ontvangen. De toezegging is afgehandeld. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lijst wethouder Backus   Er staan geen toezeggingen open. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lijst wethouder Martens   Er staan geen toezeggingen open.
 • 11
 • 11.1

  Besluit
  De heer M. Bongers vraagt of de kwestie van de aanvraag voor een tijdelijke vestiging van een hondenpension aan de Veldstraat 4 in Grathem nog ooit terugkomt op de raadsagenda. Hij ziet daarover nu namelijk niets in de voorraadagenda van het college staan. Wethouder R. Martens zegt toe dat die vraag schriftelijk zal worden beantwoord. De commissie neemt de planning van het college d.d. 1sep20 overigens voor kennisgeving aan.
 • 12


  Besluit
  SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN 12.1 Presentatie conceptuitvoeringsprogramma wonen 2 juli 2020 De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan. 12.2 Uitstel uitreiking Ondernemersprijs Leudal 2020 De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan. 12.3 Aangepast tijdelijk handelingskader poly- en perfluoralkylstoffen De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan. 12.4 Informatieavond Reinigingsdienst Maasland te Haelen 7 oktober 2020 Wethouder P. Verlinden roept de fracties op om alsnog op de uitnodiging van Reinigingsdienst Maasland in te gaan (maximaal 5 personen vanuit Leudal zijn toegestaan in Don Bosco in Heel). Het gaat dan over een mogelijke wijziging in de wijze van afvalinzameling. De commissie neemt de schriftelijke mededeling overigens voor kennisgeving aan. 12.5 Digitale regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden Regionale Energie         Strategie Noord- en Midden-Limburg op 3 september 2020 De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan. 12.6 Digitale regionale informatiebijeenkomst voor belanghebbenden Regionale         Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg op 3 september 2020 De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan. 12.7 Digitale provinciale kennissessie warmtetransportnetten op 23 september 2020. Op een vraag van de heer J. van der Stappen of een warmtetransportnet überhaupt van toepassing kan zijn voor de gemeente Leudal, antwoordt wethouder P. Verlinden dat hij zich uit nieuwsgierigheid heeft ingeschreven voor de kennissessie. Leudal moet te zijner tijd van het aardgas af, in die zin kan het interessant zijn om na te denken over warmtetransport als één van de alternatieven voor aardgasgebruik. De commissie neemt de schriftelijke mededeling overigens voor kennisgeving aan. MONDELINGE MEDEDELINGEN Hiervan wordt geen gebruikgemaakt

  00:52:50 - 00:52:50 - Thieu Bongers
  00:53:47 - 00:54:59 - Piet Verlinden
  00:55:17 - 00:55:42 - Joost van der Stappen
  00:55:45 - 00:56:53 - Piet Verlinden
 • 12.1


  Besluit
  De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
 • 12.2


  Besluit
  De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
 • 12.3


  Besluit
  De commissie neemt de schriftelijke mededeling voor kennisgeving aan.
 • 12.4


  Besluit
  Wethouder P. Verlinden roept de fracties op om alsnog op de uitnodiging van Reinigingsdienst Maasland in te gaan (maximaal 5 personen vanuit Leudal zijn toegestaan in Don Bosco in Heel). Het gaat dan over een mogelijke wijziging in de wijze van afvalinzameling. De commissie neemt de schriftelijke mededeling overigens voor kennisgeving aan.
 • 12.5
 • 12.6
 • 12.7


  Besluit
  Op een vraag van de heer J. van der Stappen of een warmtetransportnet überhaupt van toepassing kan zijn voor de gemeente Leudal, antwoordt wethouder P. Verlinden dat hij zich uit nieuwsgierigheid heeft ingeschreven voor de kennissessie. Leudal moet te zijner tijd van het aardgas af, in die zin kan het interessant zijn om na te denken over warmtetransport als één van de alternatieven voor aardgasgebruik. De commissie neemt de schriftelijke mededeling overigens voor kennisgeving aan.
 • 13


  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
 • 14


  Besluit
  De commissie besluit om de volgende vergadering te houden op dinsdag 27okt20, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 te Heythuysen. Dit is conform de, in de commissievergadering fysiek van 22okt19, voor het jaar 2020 vastgestelde vergaderkalender.
 • 15


  Besluit
  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.27 uur.