Raadssessies (Raadzaal)

3. Meerjarenperspectief en beleidskader onderwijs huisvesting

dinsdag 25 juni 2019 19:00 - 19:50
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Schoone – Van Wageningen – Riepma
Toelichting:

Sessie 3 - Meerjarenperspectief en beleidskader onderwijs huisvesting (B/O)

Uitzending

Agendapunten

 • 0
 • 1

  Goede schoolgebouwen kunnen een belangrijke stimulerende en ondersteunende bijdrage leveren aan goed onderwijs. Het is een wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor passende en geschikte huisvesting voor de scholen. Maar veel gebouwen van het basisonderwijs in de stad zijn verouderd. Ze passen niet altijd meer bij deze tijd als het gaat om duurzaamheid, frisse scholen en de eisen voor modern, eigentijds onderwijs. Daarnaast kost het veel geld om de gebouwen goed te onderhouden. Geld dat beter besteed kan worden aan het onderwijs zelf.

  Het college maakt ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor investeringen in schoolgebouwen: het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Hierin staan de plannen die het volgende jaar uitgevoerd gaan worden. Naast dit programma voor de korte termijn is het nodig dat ook een plan wordt gemaakt voor wat er op de lange termijn met de gebouwen gaat gebeuren. Dan weten de besturen van de Lelystadse (speciale) basisscholen, maar ook de gemeente zelf, waar zij financieel rekening mee moeten houden als het gaat om investeringen in en onderhoud van de schoolgebouwen.

  De gemeenteraad heeft daarom gevraagd om zo’n plan uit te werken. Het doel ervan is om de schoolgebouwen geschikt te maken voor de toekomst. De gemeente heeft hier de afgelopen maanden samen met de schoolbesturen aan gewerkt. De schoolbesturen met één of meer basisscholen in Lelystad hebben samen ook nagedacht over wat nodig is en welke scholen zij het eerst zouden willen vernieuwen. Hiervoor hebben ze gezamenlijk bekeken welke schoolgebouwen de grootste knelpunten hebben, maar ook naar waar de beste kansen liggen om met een investering in de huisvesting het onderwijs een impuls te geven. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een investeringsagenda voor de komende jaren. In deze agenda zijn 9 schoolgebouwen opgenomen die als eerste aangepakt moeten worden. Ook is opgenomen dat wordt onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn om toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor nog eens 3 basisscholen.

  Een belangrijke vraag is in welk tempo de investeringsagenda wordt uitgevoerd. Dit hangt onder andere af van hoeveel geld de gemeenteraad wil en kan investeren in de vernieuwing van de schoolgebouwen. Om een goede keuze te maken is daarom onderzocht wat de financiële consequenties zijn voor de gemeentebegroting van de uitvoering van de investeringsagenda in 6, 8 of 10 jaar. Ook is berekend wat het kost om de schoolgebouwen “sober maar adequaat” te vernieuwen en wat het kost om gebouwen met een hoger kwaliteitsniveau, namelijk “onderscheidend en groen”, te realiseren. Het college van de gemeente Lelystad stelt aan de raad voor om te kiezen voor dit laatste kwaliteitsniveau. De uitvoeringstermijn van 8 jaar voor vernieuwing van de schoolgebouwen ziet het college als ambitieus maar wel reëel en haalbaar. Met de keuze voor een hoger kwaliteitsniveau krijgen de scholen de letterlijk ruimte voor vernieuwend, toekomstgericht onderwijs in frisse en duurzame gebouwen.

  Naast het opstellen van de investeringsagenda voor de komende jaren, heeft het college ook het beleid voor de onderwijshuisvesting opnieuw tegen het licht gehouden. Het beleidskader dat de gemeenteraad in 2012 heeft vastgesteld omvat criteria en spelregels voor de beoordeling van verzoeken van schoolbesturen voor investeringen in onderwijshuisvesting. Een van die regels is bijvoorbeeld dat scholen worden doorverwezen naar leegstaande lokalen in een school in de buurt als het eigen gebouw te klein wordt. De schoolbesturen vinden het echter ongewenst dat indien een school groeit er wordt doorverwezen naar meer dan 2 andere gebouwen. Voor deze en andere knelpunten heeft het college oplossingen bedacht die gelijk met het investeringsplan aan de raad worden voorgelegd in de vorm van een herzien beleidskader.

  De verschillende keuzeopties die zijn uitgewerkt in het beleidskader en de scenario’s over hoe en hoe snel de gebouwen vernieuwd kunnen worden en wat daarvan de financiële consequenties zijn, zijn op 2 april jongstleden besproken met de gemeenteraad. Met de opbrengsten van deze bespreking stelt het college de raad nu voor om te investeren in de noodzakelijke vernieuwing van de gebouwen voor het basisonderwijs in Lelystad.