Raadsvergadering archief

dinsdag 23 mei 2017 18:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:

Raadsbijeenkomst 23-05-2017

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


  Besluit
  1. De startnota ‘Omgevingsvisie’ vast te stellen. 2. De periodieke rapportage over de geactualiseerde structuurvisie te laten vervallen.
 • 10


  Besluit
  1. vast te stellen de navolgende: Verordening Blijverslening gemeente Lelystad Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. b) Maatregelen: maatregelen zoals bedoeld in artikel 3. c) Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning. c) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. d) Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. d) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Artikel 2 Toepassingsbereik 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een blijverslening aan een aanvrager toe te kennen met het oog op het verbeteren van de levensloopbestendigheid, de toegankelijkheid, de gebruikskwaliteit, de veiligheid en het comfort van de woning opdat daar door aanvrager langer zelfstandig gewoond kan worden. 2. Een blijverslening wordt verstrekt voor het treffen van maatregelen in bestaande koopwoningen die de aanvrager zelf bewoond en kan: a. Consumptief (consumptieve blijverslening) vastgesteld worden met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,- waarbij tenminste een van de aanvragers jonger is dan 76 jaar. b. Hypothecair (hypothecaire blijverslening) vastgesteld worden met een minimum van € 10.001,- en een maximum van € 50.000,-. De blijverslening is maximaal 80% van de WOZ waarde van de woning inclusief al lopende hypothecaire leningen (kadastrale inschrijving). 3. Een Blijverslening voldoet aan de kenmerken zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening. Artikel 3 Maatregelen 1. Tot de maatregelen worden gerekend die maatregelen zoals vermeld op de onderdeel van deze verordening uitmakende ‘lijst van maatregelen blijverslening’. 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde ‘lijst van maatregelen blijverslening’ uitbreiden en/of inkorten. Artikel 4 Budget 1. De gemeente Lelystad heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit een Blijverslening kan worden toegekend. Deze rekening is ondergebracht bij SVn. 2. De raad van de gemeente Lelystad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen. 3. Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is. Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing 1. Aanvragen worden schriftelijk gedaan via een aanvraagformulier, dat wordt getekend door alle eigenaren van de woning waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 2. De aanvrager verstrekt bij de aanvraag tenminste de volgende informatie: a. Naam, adres en woonplaats van de aanvrager; b. Adres van de betreffende woning; c. De te treffen maatregelen; d. Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen door middel van offerte(s); e. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden. 3. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. 5. Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag of het compleet worden van de aanvraag of de lening wordt toegekend. 6. Overschrijding van deze termijnen leidt niet tot een automatische toekenning van de Blijverslening. Artikel 6 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing 1. Het college wijst een aanvraag af als: a. Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; b. Er niet is voldaan aan de voorwaarden uit deze verordening; c. De maatregelen niet voorkomen op de ‘lijst van maatregelen blijverslening’; d. De maatregelen al zijn gestart of uitgevoerd; e. De woning waarvoor een aanvraag is gedaan geen bestaande koopwoning betreft met een woonbestemming voor permanente bewoning; f. De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-. 2. Het college trekt een toewijzingsbesluit blijverslening in als: a. De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; b. SVn een negatieve krediettoets uitbrengt; c. De maatregelen niet binnen een jaar na toewijzing van de lening zijn uitgevoerd; 3. Bij de intrekking, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Artikel 7 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. 2. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is. 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening. Artikel 8 Voorwaarden SVn 1. Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Lelystad en SVn, waarvan de SVn informatiemap onderdeel uitmaakt. 2. Op een Blijverslening zijn de volgende dan geldende documenten van toepassing: a. ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’; b. ‘Productspecificaties Blijverslening’; c. ‘Procedures Blijverslening’; d. ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’; e. ‘Toelichting op een Blijverslening’. De geldende documenten zitten in de SVn informatiemap en worden door SVn voor het sluiten van de lening aan de aanvrager uitgereikt. Artikel 9 Bouwkrediet 1. De Blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. 2. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte (bij de hypothecaire Blijverslening) of het ondertekenen van de onderhandse akte (bij de consumptieve Blijverslening). 3. De aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur die de maatregelen uitvoert of realiseert, en eventueel de factuur voor de materialen samen met het SVn declaratieformulier bij de gemeente in. 4. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen vanuit het bouwkrediet. Artikel 10 Nadere regels Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen Artikel 11 Hardheidsclausule 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening. 2. Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet. Artikel 12 Inwerkingtreding Deze verordening treedt op de dag na die van bekendmaking in werking. Artikel 13 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Lelystad”. 2. voor de uitvoering van de Verordening Blijverslening gemeente Lelystad een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar te stellen
 • 11


  Besluit
  De motie, ingediend door de fracties van VVD, InwonersPartij, PvdA, OPA Plus en D66, wordt aangenomen met 17 stemmen voor en de stemmen van SP, LL, LEUC, CU en GL tegen en spreekt als mening uit: - Bouwkundige diversiteit is van groot belang voor de kwaliteit van Parkwijk. Het is niet de bedoeling dat er alleen maar smalle woningen komen. Van alle verkochte kavels mag daarom maximaal 25% smaller zijn dan 5 meter 40 centimeter, en daarnaast mogen dergelijke smallere kavels niet aangrenzend worden uitgegeven. - Verzoekt het college dienovereenkomstig te handelen.
 • 12


  Besluit
  1. Kennis te nemen van de Nota Dierenwelzijn Lelystad en daarbij de volgende speerpunten van het beleid vast te stellen: a. voorkomen toename zwerfdieren; b. beperken overlast wilde dieren, ganzen en zwanen; c. adequaat vervoeren en opvangen van dieren; d. opvangdieren niet te euthanaseren, tenzij een dierenarts dit voor het welzijn van het dier noodzakelijk acht. 2. In de uitvoeringsnota in ieder geval de uitwerking op te nemen van het instellen van een Adviescommissie Dierenwelzijn waarbij tenminste de volgende instanties worden uitgenodigd in de commissie plaats te nemen: - natuurbeheer - (dieren)politie - dierenartsen - dierenasiel - zwerfdierenhostel - dierenambulance - vogel- en zoogdierenopvang - andere lokale stichtingen, die subsidie ontvangen voor opvang/zorg klein huisdieren (konijnen, knaagdieren, enz.) - maatschappelijke dienstverlening - onafhankelijke, adviserende partij 3. Met Zoogdieren- en vogelopvangcentrum De Toevlucht te Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor het opvangen van (met name) wilde zoogdieren uit Lelystad. 4. Als tegemoetkoming in de daarvoor te maken kosten voor het jaar 2017 een bedrag van € 2.500,00 aan Zoogdieren- en vogelopvangcentrum De Toevlucht te doen toekomen. 5. Deze kosten over 2017 te dekken uit de algemene reserve en deze zo nodig te betrekken bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016. 6. Om de vergoeding ook na 2017 te kunnen voortzetten het benodigde extra budget op reguliere wijze op te nemen in de respectievelijke begrotingen.
 • 13


  Besluit
  de kadernota 2018 – 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende besluitpunten: Kaders en uitgangspunten: 1. De programmabegroting 2018 – 2021 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn, waarbij de volgende drie leidende principes worden gehanteerd: a) Geen lastenverzwaring, behoudens indexeringen (met uitzondering van riool- en afvalstoffenheffing, want die zijn 100% kostendekkend). b) Sociale basisvoorzieningen in stand houden, maar met niet meer dan de middelen die de decentralisaties hiervoor bieden (dit wordt volgehouden, zolang niet onder het basisniveau terecht wordt gekomen). c) Geen verschuiving van lasten naar de toekomst. 2. a) Het indexatiepercentage voor jaarschijf 2018 vast te stellen op 1,1%. b) De jarenlange gehanteerde systematiek van begroten van OZB opbrengst, waarbij de opbrengst in jaar X+1 wordt begroot als de begrote opbrengst in jaar X met een correctie voor inflatie én een correctie voor areaalvergroting, ook voor de komende jaren te herbevestigen. Handelingsperspectieven financiële onzekerheden 3. De diverse ontwikkelingen / onzekerheden ten aanzien van het financieel perspectief te benaderen volgens de uitgangspunten die beschreven staan onder handelingsperspectief 2. Actualisaties en onontkoombare bijstellingen 4. Op basis van bovenstaande actualisaties de begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€229.000 in 2018, -€255.000 in 2019, -€263.000 in 2020 en -€221.000 met ingang van 2021. 5. Op basis van bovenstaande onontkoombare ontwikkelingen de begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019 – 2021 bij te stellen met de volgende bedragen: -€977.000 in 2018, -€1.206.000 in 2019, -€1.228.000 in 2020 en -€1.139.000 met ingang van 2021. Deze bedragen worden verhoogd met het Duurzaamheidsbeleid met bijbehorende middelen. 6. Op basis van de nominale ontwikkeling van de algemene uitkering de begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019 – 2021 budgetneutraal bij te stellen met €950.000. Bestemming jaarrekeningresultaat 2016 7. Op basis van bovenstaande watervalsystematiek het jaarrekeningresultaat 2016 van €8.893.000 als volgt te bestemmen: Stap 1 – aanzuiveren algemene reserve : €2.849.000 Stap 2 – aanzuiveren egalisatiereserve grondexploitaties: €1.296.000 Stap 2 – aanzuiveren egalisatiereserve participatiewet: €2.950.000 Stap 2 – aanzuiveren egalisatiereserve renterisico’s: €1.000.000 Stap 3 – aanzuiveren ROS: €798.000 Reserve Ontwikkeling Stad – wenselijke beklemmingen 8. Voorstellen voor wenselijke bestemmingen binnen de ROS te beklemmen en de bedragen en de prioriteiten bij programmabegroting 2018 vast te stellen. Op weg naar de programmabegroting 2018 - wenselijke voorstellen 9. Voor de wenselijke voorstellen de volgende volgorde vast te stellen: 1. Capaciteit veiligheid 2. Indexatie gesubsidieerde instellingen 3. Sportverkiezing 4. Sociaal raadslieden 5. Persoonsgerichte aanpak 6. Chief information officer (CIO) 7. Stimuleren cultuur, marketing en promotie, vergroening e.d. (BIZ) 8. Reparatie overheveling budget kunstzinnige vorming 9. JOGG 10. Kwaliteitsverbetering taalonderwijs Primair onderwijs 11. Lelystad creates 12. Begrotingsparticipatie 13. Verbetering aanzien dreven 14. Ondersteuning bestuur 15. Cofinanciering provinciale subsidie verkeer en vervoer 16. Indexatie materiële budgetten gemeentebegroting 17. Laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in de openbare ruimte 18. Merkpositionering Stadshart In dit geval wordt overgegaan tot inzet team Ollie onder de werktitel “Lelystad Creates” de bedragen niet structureel maar voor maximaal twee jaren te begroten en in tweede jaar te komen met een plan van aanpak voor integratie met Lelykracht. 10. De bovenstaande wenselijke voorstellen in de programmabegroting 2018 af te zetten tegen de alsdan bekende beschikbare financiële ruimte. Beeldbepalende en karakteristieke panden / objecten voorzien van schildjes 11. 1. Over te gaan tot het selecteren van beeldbepalende en karakteristieke panden / objecten. 2. De selectieprocedure / het selectieproces op te starten met behulp van een onafhankelijke adviescommissie, al dan niet bijgestaan door inwoners. 3. De geselecteerde panden / objecten te voorzien van (te ontwerpen) schildjes met de toevoeging ‘BP’. 4. Dit besluit zo mogelijk te betrekken bij het 50 jarig bestaan van Lelystad in 2017. 5. Waar mogelijk e.e.a. mee te nemen in o.a. de toeristische ambities van de stad alsook de versterking van verbinding, het imago van onze stad en het bijdragen aan ‘trots’. 6. De financiële gevolgen van dit besluit (maximaal €11.000,00 te onttrekken aan / reserveren vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad. 12. Sport als participatie middel in te zetten bij de meerjarenbegroting: Onderzoek te doen naar verbetering van het sport aanbod, waarbij het aanbod een breed scala aan sportactiviteiten behelst, geschikt voor zowel minima als de midden inkomens. Dit aanbod toekomstbestendig is en mede gericht is op het ontwikkelen van topsport in het onderwijs. Budget motiemarkt 13. Bij het opstellen van de begroting € 150.000,00 te onttrekken aan de aanzuivering ROS en beschikbaar te stellen voor de ideeën van de motiemarkt.
 • 14