Raadsvergadering

Extra Raadsvergadering 2 juni

dinsdag 2 juni 2020 23:00 - 23:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester Adema
Toelichting:

Extra Raadsvergadering 2 juni

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:07:24 - 00:08:21 - I.R. Adema
 • 2
 • 3
 • 3.a


  Voorgesteld besluit

  1. met overneming van het advies van de Commissie bezwaarschriften:
  a. het bezwaarschrift van Vesting Advocaten namens ondernemers en pandeigenaren van het Horecapleintje ontvankelijk te verklaren;
  b. het bestreden besluit, waarbij het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ‘Lelystad Midden-West (gedeeltelijk)’ is afgewezen, in stand te laten waarbij het door de commissie geconstateerde vormgebrek in het primaire besluit wordt hersteld door dit besluit op bezwaar door de raad te laten nemen en te ondertekenen;
  c. in navolging van het advies van de commissie geen aanleiding te zien voor de vergoeding van proceskosten.
  2. de brief van Vesting Advocaten te beantwoorden conform bijgevoegde concept brief ‘Besluit op bezwaar’;
  3. een afschrift van de concept brief Besluit op bezwaar te sturen aan de Commissie bezwaarschriften.


  Besluit
  1. met overneming van het advies van de Commissie bezwaarschriften: a. het bezwaarschrift van Vesting Advocaten namens ondernemers en pandeigenaren van het Horecapleintje ontvankelijk te verklaren; b. het bestreden besluit, waarbij het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ‘Lelystad Midden-West (gedeeltelijk)’ is afgewezen, in stand te laten waarbij het door de commissie geconstateerde vormgebrek in het primaire besluit wordt hersteld door dit besluit op bezwaar door de raad te laten nemen en te ondertekenen; c. in navolging van het advies van de commissie geen aanleiding te zien voor de vergoeding van proceskosten. 2. de brief van Vesting Advocaten te beantwoorden conform bijgevoegde concept brief ‘Besluit op bezwaar’; 3. een afschrift van de concept brief Besluit op bezwaar te sturen aan de Commissie bezwaarschriften.
 • 4
 • 4.a

  De Lelystadse woonvisie, ‘Samen aan de slag’, loopt eind 2020 af. De woonvisie is voor een gemeente het belangrijkste kader voor haar woonbeleid. Het is de basis voor prestatieafspraken met de corporaties en het woningbouwprogramma. Er is de afgelopen jaren veel veranderd op de lokale, regionale en landelijke woningmarkt. Een actualisatie van de huidige woonvisie is daarom noodzakelijk.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Startnotitie Woonvisie 2021-2030 en Woonagenda 2021-2025 en de volgende daarin opgenomen kaderstellende hoofdthema’s, resultaten en processtappen vast te stellen:
   a. als hoofdthema’s: evenwichtige woningbouwprogrammering en revitalisering ‘70/’80 wijken;
   b. als resultaat: een woonvisie voor een periode van tien jaar, met daaronder een woonagenda voor vier jaar;
   c. Proces en plan van aanpak:

  2. Organiseren informele startbijeenkomst met raad Q2 2020
   
  3. Organiseren formele participatiemomenten / brainstormsessies met genoemde partijen en raad Q2 – Q3 2020
   
  4. Opstellen Concept Uitgangspunten nota Q3 2020
   
  5. Behandeling Uitgangspuntennota in College Q3 2020
   
  6. Besluitvorming Uitgangspuntennota in de raad Q3 2020
   
  7. Opstellen eerste concept Woonvisie Q1 2021
   
  8. Concept bespreken met externe partijen (Centrada, HVOB, SHW, makelaarsoverleg, OBL, wijkraden) Q1 2021
   
  9. Resultaten van besprekingen verwerken in het tweede concept Q1 2021
   
  10. Opstellen definitieve versie en gereed maken voor collegebehandeling Q2 2021
   
  11. Behandeling in college Q2 2021
   
  12. Besluitvorming in de raad Q2 2021
   


  Besluit
  1.    Kennis te nemen van de Startnotitie Woonvisie 2021-2030 en Woonagenda 2021-2025 en de volgende daarin opgenomen kaderstellende hoofdthema’s, resultaten en processtappen vast te stellen: a.    Als hoofdthema’s: evenwichtige woningbouwprogrammering en revitalisering ‘70/’80 wijken; b.    Als resultaat: een woonvisie voor een periode van tien jaar, met daaronder een woonagenda voor vier jaar; c.    Proces en plan van aanpak uit te voeren: 1.    Organiseren informele startbijeenkomst met raad Q2 2020, mede aan de hand van de in te vullen matrix Wonen (stap 1 uit initiatiefvoorstel werkgroep wonen d.d. 14 april 2020); 2.    Organiseren van brainstormsessies met bewoners en betrokken partijen en raad (stap 2 uit initiatiefvoorstel werkgroep wonen d.d. 14 april 2020); 3.    Opstellen Concept Uitgangspunten nota Q3 2020 4.    Behandeling Uitgangspuntennota in College Q3 2020 5.    Besluitvorming Uitgangspuntennota in de raad Q3 2020 6.    Opstellen eerste concept Woonvisie Q1 2021 a.    Aanbieden 1e concept aan de Raad ter bespreking. b.    Resultaten besprekingen Raad verwerken in het 1e concept. 7.    Concept bespreken met externe partijen (Centrada, HVOB, SHW, makelaarsoverleg, OBL, wijkraden) en bewoners Q1 2021 8.    Resultaten van besprekingen verwerken in het tweede concept Q1 2021 a.    Aanbieden 2e concept aan de Raad ter bespreking. b.    Resultaten besprekingen Raad verwerkingen in het 2e concept. 9.    Opstellen definitieve versie en gereed maken voor collegebehandeling Q2 2021 10.    Behandeling in college Q2 2021 11.    Besluitvorming in de raad Q2 2021 d.    Een herijking van de woonvisie na het 3e en 6e jaar aan de Raad voor te leggen ter besluitvorming. e.    Vanuit de organisatie ondersteuning te halen zonder extra kosten.
 • 4.a.1

  Resultaat stemming:


  00:17:09 - 00:17:57 - I.R. Adema
  00:31:55 - 00:32:40 - N. Mosterman
  00:33:00 - 00:33:25 - I.R. Adema
 • 4.b.1
 • 4.b.2

  Resultaat stemming:


  Moties
  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake De Fontein
 • 6
 • 7

  Resultaat stemming:
 • 8
 • 9