Raadssessies (Trouwzaal)

Sessie 1 - Bijpraatsessie tekorten jeugdzorg (B)

dinsdag 29 oktober 2019 19:00 - 19:50
Locatie:
Trouwzaal
Voorzitter:
Schoone – Den Os - Noordman
Toelichting:

Bijpraatsessie tekorten jeugdzorg

Uitzending

Agendapunten

 • 0
 • 1

  Begin 2019 is de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 in de gemeenteraad besproken en zijn de kaders voor het sociaal domein vastgesteld. Op basis van deze Kadernota worden er nu programmaplannen voor de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp opgesteld. In deze programmaplannen worden relevante ontwikkelingen, speerpunten en een meerjarenperspectief geschetst. Ook wordt in deze programmaplannen aangegeven wat we gaan doen in 2019 en welke uitgaven daaraan zijn verbonden. Het Programmaplan Jeugd 2019/2020 is nu in concept gereed en zal voor advies aan de Cliëntenraad Sociaal Domein worden voorgelegd. Er zal, mede op basis van het advies, een definitieve versie worden opgesteld. Het definitieve Programmaplan Jeugd 2019/2020 zal vervolgens voor vaststelling aan het college worden voorgelegd en daarna ter informatie aan de raad worden aangeboden.
  Parallel aan het traject van het Programmaplan Jeugd lopen er twee trajecten rond jeugdhulp: Uitwerking bezuinigingsvoorstellen jeugd en het Aanvalsplan jeugd en onderwijs. De resultaten van deze trajecten zijn, gezien de verschillende tijdsplanningen, niet in dit programmaplan opgenomen. Nadat besluitvorming over deze trajecten heeft plaatsgevonden, kan het Programmaplan Jeugd hier eventueel op geactualiseerd worden. Met deze informatienota willen wij de raad alvast informeren over de planning en voortgang van de trajecten rond jeugdhulp.  Raadsvragen
  Onderwerp
  Beantwoording vragen VVD inzake sessie jeugdzorg 29 oktober 2019
  Technische vragen Fractie CDA inzake jeugdhulp
 • 2
 • 3

  Lelystad kampt, net als vele andere gemeenten, met flinke tekorten op de jeugdhulp. De gemeenteraad is in de begrotingsmonitor van mei geïnformeerd dat zich een extra tekort voordoet op de jeugdhulp in 2019. Het tekort voor 2019 wordt ingeschat op € 3,2 miljoen. Onlangs is de informatienota en begrotingsmonitor van september aan de raad voorgelegd waarin een nadere onderbouwing van het tekort wordt gegeven. Daarin is ook aangegeven dat de verwachte tekorten op de jeugdhulp en Wmo in 2019 nog voor een groot deel ten laste gebracht kunnen worden van de reserve sociaal domein.
  Inmiddels is op basis van actuele informatie een prognose gemaakt van de te verwachte tekorten in de komende vier jaren en de daarmee samenhangende bezuinigingsopgave. Het verwachte tekort, als er verder geen ingrepen / bezuinigingen doorgevoerd worden, loopt op van € 3,8 miljoen in 2020 tot
  € 4,1 miljoen in 2023.
  Er wordt vooralsnog ingezet op de volgende bezuinigingsmaatregelen:
  a. Opdracht JGT aanscherpen: begrenzing toegang, begeleiding door JGT en verwijzing naar andere voorzieningen
  b. Kritischer kijken naar alle gemeentelijke inzet in het onderwijs
  c. Terugdringen aantal kinderen en duur van behandelingen in Jeugd GGZ, samenwerking met huisartsen.
  d. Terugdringen aantal kinderen en duur van trajecten begeleiding en behandeling.
  De verwachting is, dat hiermee de taakstelling jeugdhulp gerealiseerd kan worden.


 • 4