Raadssessies (Trouwzaal)

1. Voorkeursalternatief fietsparkeren station

dinsdag 1 september 2020 19:00 - 19:50
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Wilcke - Baaten - Riepma
Toelichting:

Sessie 1. Voorkeursalternatief fietsparkeren station

Uitzending

Agendapunten

 • 0
 • 1

  Het fietsparkeren rondom het station is voor veel mensen een doorn in het oog.  De groei van de behoefte aan plekken, de veiligheid en de vele scooters vragen om een structurele oplossing. Afgelopen jaren is herhaaldelijk gewerkt aan oplossingen voor de korte termijn. Met ProRail is nu een proces in gang gezet om voor de lange termijn op zoek te gaan naar een lange termijn oplossing. Dit is onderdeel van de klimaatmaatregelen die door het ministerie van IenW in het leven zijn geroepen. De realisatie van een geïntegreerde OV-knoop Lelystad vraagt om  een grote kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslag in het fietsparkeren. De studie sluit dan ook aan bij de ideeën voor het Stationsgebied waar een seperaat visie traject voor loopt.
  In nauwe samenwerking met Prorail, Provincie en NS is een Alternatievenstudie uitgevoerd met als resultaat een voorkeursmodel, dat:
  • voorziet in de opvang van de verwachte verdubbeling van de vraag;
  • twee goed geclusterde locaties in het stationscomplex aan weerszijden van de centrale as door de stationshal biedt , alsmede een restlocatie op de Botter;
  • optimaal gebruik maakt van bestaande ruimten;
  • het mogelijk maakt de ruimtelijke en belevingskwaliteit rond het station  sterk te verbeteren.
  Dit voorkeursmodel wordt in het najaar voorgelegd aan het Ministerie van IenW en daarna uitgewerkt, zodat volgend jaar een aanvraag voor cofinanciering kan worden gedaan.  Raadsvragen
  Onderwerp
  Beantwoording vragen nr. 219. fietsparkeren station - InwonersPartij
  Technische vraag nr 219 Voorkeursalternatief fietsparkeren station - D66
  Technische vragen nr 219 Fietsparkeren Station - SP
  Technische vragen nr. 219 - Fietsparkeren station - LL
  Technische vragen nr. 219 Fietsparkeren station - CDA