Raadsvergadering

dinsdag 9 juli 2019 21:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester Adema
Toelichting:
Raadsvergadering 9 juli 2019

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  00:04:20 - 00:04:24 - Spreekgestoelte 2
  00:05:32 - 00:05:44 - I.R. (Ina) Adema
  00:09:03 - 00:09:22 - F.J.C. (Jarno) Volmer
  00:09:22 - 00:10:09 - I.R. (Ina) Adema
 • 1

  00:10:09 - 00:10:23 - I.R. (Ina) Adema
  00:10:23 - 00:10:38 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  00:10:38 - 00:10:52 - I.R. (Ina) Adema
  00:10:52 - 00:10:53 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:10:53 - 00:10:56 - I.R. (Ina) Adema
  00:10:56 - 00:10:59 - J. (Jack) Schoone
  00:10:59 - 00:11:20 - I.R. (Ina) Adema
  00:11:20 - 00:11:23 - J. (Jack) Schoone
  00:11:23 - 00:11:52 - I.R. (Ina) Adema
  00:11:52 - 00:12:06 - B. (Bahreddine) Belhaj
  00:12:06 - 00:12:53 - I.R. (Ina) Adema
  00:12:53 - 00:13:52 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:13:53 - 00:14:00 - I.R. (Ina) Adema
  00:14:00 - 00:14:19 - M.C (Marco) Boogaard
  00:14:19 - 00:14:20 - I.R. (Ina) Adema
  00:14:20 - 00:14:22 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  00:14:22 - 00:14:49 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:14:50 - 00:14:52 - I.R. (Ina) Adema
  00:14:52 - 00:15:06 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  00:15:06 - 00:15:09 - I.R. (Ina) Adema
  00:15:09 - 00:15:21 - J. (Jack) Schoone
  00:15:21 - 00:15:45 - I.R. (Ina) Adema
  00:15:45 - 00:15:55 - D.A. (Dennis) Grimbergen
  00:15:55 - 00:16:18 - I.R. (Ina) Adema
  00:16:18 - 00:16:32 - J. (Jack) Schoone
  00:16:32 - 00:16:45 - I.R. (Ina) Adema
 • 2
 • 3
 • 4

  Besluitenlijsten raad
  Titel
  Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2019
 • 5.a
 • 5.a.1

  Deze signaallijst bevat de raadsvoorstellen die de komende 4 jaar naar de raad toekomen. De signaallijst wordt door het college voor de raad opgesteld.


 • 5.a.2

  Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Die is ook van toepassing op de gemeente Lelystad waar immers met persoonsgegevens gewerkt wordt. De FG (Functionaris Gegevensbescherming) is intern toezichthouder en brengt met deze rapportage verslag uit over het jaar 2018.


 • 5.a.3
 • 5.a.5
 • 5.a.6

  Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van de fractie van D66 om de gemeente Lelystad aan te melden voor deelname aan het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’, zoals staat aangegeven in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III. 22 november 2017 heeft gemeente Lelystad al via een vooraanmelding zijn interesse voor deelname aan het experiment kenbaar gemaakt aan de VNG. Middels raadsinformatienota’s van 20 maart 2018 en 23 augustus 2018 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het experiment. Bij brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 17 april 2019 is de mogelijkheid geboden om de gemeente formeel aan te melden voor het experiment. Dit is, conform voornoemde motie, middels bijgevoegde brief gebeurd.


 • 5.a.7

  In 2018 heeft de gemeente Lelystad de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd op de gemeentelijke informatiebeveiliging. Deze maakt onderdeel uit van de ENSIA, het verantwoordingsproces op de informatiebeveiliging. De evaluatie omvatte de volledige breedte van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), met inbegrip van DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO). De uit de evaluatie geprioriteerde aanbevelingen zijn met de raad gedeeld door middel van de bijgevoegde “Informatienota ENSIA 2018”. Hiermee voldoet de gemeente Lelystad aan de wettelijke verplichting om zich aan de raad te verantwoorden over de gemeentelijke informatiebeveiliging.


 • 5.a.8

  In het dierenwelzijnsveld zetten professionals en vrijwilligers zich gezamenlijk in voor het welzijn van de dieren in Lelystad. Met de betrokken partijen zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden uitgewerkt en beschreven in de Uitvoeringsnota Dierenwelzijn.


 • 5.a.9

  Op 12 juni 2012 stelde de gemeenteraad gebiedsspecifiek bodembeleid vast, wat samen met de andere Flevolandse gemeenten is beschreven in de Nota bodembeheer. De bodemkwaliteitskaart, die deel uitmaakt van dit beleid, wil het college gaan vervangen door een nieuwe, provinciebrede bodemkwaliteitskaart, waarmee hergebruik van grond nog verder vereenvoudigd wordt. Tevens is het college voornemens de raad voor te stellen het bodembeleid te continueren nu evaluatie uitwijst dat gebruikers tevreden zijn over het beleid en veel gebruik maken van de mogelijkheden die dit biedt. Tijdens de inzagetermijn van een eerder ontwerp van deze besluiten is een zienswijze ingebracht die geleid heeft tot een zodanige aanpassing van het voorstel dat de stukken opnieuw ter inzage moeten worden gelegd.


 • 5.b


  Ingekomen stukken
  Titel
  Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand
  5G-neterken
  Implementatie abonnementstarief WMO
  Jaarbericht
  Jaarverslag Lelystad
  Tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie
  Uitstervende planten en dieren; 'De gevolgen worden ernstig onderschat'
  VNG ledenbrief - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies
  VNG ledenbrief - Oprichting Werkgevers-vereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
  VNG ledenbrief - Voortgang samenwerken aan water
  VNG ledenbrief inzake Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013
  VNG Ledenbrief Moties ALV en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II
  Woondroom Noordzoom
 • 6
 • 6.a

  De raad heeft in januari 2019 de Startnota, ‘herijking Meerjarenraming KSP Openbare Ruimte’ vastgesteld. In deze startnota is de route uitgestippeld gericht op het nemen van besluiten over hoe de korting van 2 miljoen euro op de ICL-bijdrage voor beheer en onderhoud en de wens van de raad over het groenonderhoud, zoals aangegeven in het raadsprogramma, worden gerealiseerd. Enerzijds gaat het dan om de verwerking in de vorm van bijstelling van het beheer en anderzijds de verankering daarvan, wat betreft de bijstelling van de kwaliteitsambitie, in het Kwaliteit Structuurplan (KSP) en vervolgens de financiële vertaling daarvan in de Meerjarenraming (MJR). De eventuele financiële effecten zullen vervolgens in de programmabegroting van de gemeente worden verwerkt. Twee deelprocessen zijn daarbij onderscheiden die gericht zijn op de twee opgaven: realiseren van een bezuiniging en verhoging van de tevredenheid van de inwoners over de beeldkwaliteit van het groen. De inwoners worden vooral betrokken bij het proces rond de tweede opgave. Het college heeft de mogelijkheden voor de bezuinigingen verkend en de wijze waarop de inwoners kunnen worden betrokken. De raad wordt over deze verkenning geïnformeerd en voorgesteld in te stemmen met de uitwerking van een variant om de bezuiniging te realiseren en een werkwijze om de inwoners te betrekken bij het onderhoud.  Besluit
  1. Kennis te nemen van de notitie ‘Variantenanalyse; ICL-bezuinigingsopgave en beeldkwaliteit’; 2. De variant LNL die in deze notitie globaal is toegelicht als voorkeursvariant vast te stellen voor de realisatie van de bezuiniging; 3. De ‘gecombineerde’ werkwijze die in de notitie is uiteengezet vast te stellen als werkwijze om de inwoners te betrekken om na te gaan hoe de beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan worden verhoogd.
 • 6.b

  Om een ziekenhuis en zorg-gerelateerde functies voor de ziekenhuislocatie (Ziekenhuisweg 100) zeker te stellen, legt het college de raad een Nota van Uitgangspunten (NvU) op hoofdlijnen voor. Hiermee wordt de raad in staat gesteld de kaders voor toekomstige ontwikkelingen op de ziekenhuislocatie vast te stellen. De kaders worden verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan dat het college voor 21 november 2019 voor inspraak ter inzage zal leggen.  Besluit
  1. De raad voor te stellen de Nota van Uitgangspunten ziekenhuisweg 100 vast te stellen met de volgende kernpunten: 1.1 De Nota van Uitgangspunten vormt het kader voor het op te stellen (ontwerp)bestemmingsplan; 1.2 A. Het maximale bebouwingspercentage is 45% van het bestemmingsvlak en de maximale bouwhoogte is 20 meter (conform vigerend bestemmingsplan) met hoogteaccenten tot ten hoogste 26 meter; B. Het bestemmingsvlak van de ziekenhuisfunctie hierbij van een dermate omvang te laten zijn dat in de toekomst uitbreiding mogelijk is; 1.3 Naast het behoud van de ziekenhuisfunctie zijn zorg gerelateerde maatschappelijke functies en het bestemmen van “zorg-wonen” voorzien; 1.4 Kantoor en detailhandel zijn toegestaan mits kleinschalig en ondergeschikt aan de hoofdfunctie; 1.5 Naast het voldoen aan het Bouwbesluit zijn ambities geformuleerd bij nieuwbouwinitiatieven ten aanzien van energieneutraliteit, gebruik van de warmteleiding langs de locatie, koppeling met omringende bouwontwikkelingen met betrekking tot de warmtevoorziening, en circulaire economie; 1.6 Het advies van de Erfgoedcommissie zal actief worden ingebracht in de planontwikkeling van nieuwbouwinitiatieven van het ziekenhuis. Hierbij is het behoud van de "specifieke architectonische kwaliteit" een uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen.

  Amendementen
  Titel
  Aangenomen amendement SP, VVD, GL, FvO, JL, FvF, LB, LL inzake Ziekenhuisweg besluitpunt 1.6.
  Aangenomen amendement SP, VVD, GL, FvO, JL, PVV, FvF, DENK, LokL, LB, CDA, LL inzake Ziekenhuisweg besluitpunt 1.2
  Moties
  Titel
  Verworpen motie GL, SP inzake Ziekenhuisweg variant optimale zorg toevoegen

  00:17:57 - 00:19:13 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:19:13 - 00:19:22 - I.R. (Ina) Adema
  00:19:32 - 00:20:24 - Spreekgestoelte 2
  00:20:24 - 00:20:35 - I.R. (Ina) Adema
  00:20:35 - 00:21:54 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:21:54 - 00:22:23 - I.R. (Ina) Adema
  00:22:33 - 00:23:06 - Spreekgestoelte 2
  00:23:06 - 00:23:31 - I.R. (Ina) Adema
  00:23:31 - 00:26:35 - J.W. (Janneke) Sparreboom-van der Spoel
  00:26:35 - 00:26:36 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:26:37 - 00:26:40 - I.R. (Ina) Adema
  00:26:40 - 00:27:11 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:27:11 - 00:27:39 - Spreekgestoelte 2
  00:27:39 - 00:27:46 - I.R. (Ina) Adema
  00:27:46 - 00:27:52 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:27:52 - 00:27:54 - I.R. (Ina) Adema
  00:27:57 - 00:28:01 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:28:01 - 00:28:07 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:28:07 - 00:28:11 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:28:11 - 00:28:19 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:28:19 - 00:28:23 - I.R. (Ina) Adema
  00:28:23 - 00:28:25 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:28:25 - 00:28:49 - J.W. (Janneke) Sparreboom-van der Spoel
  00:28:49 - 00:28:55 - I.R. (Ina) Adema
  00:28:55 - 00:29:09 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:29:09 - 00:29:34 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:29:34 - 00:29:41 - I.R. (Ina) Adema
  00:43:25 - 00:43:26 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:43:26 - 00:43:35 - I.R. (Ina) Adema
  00:43:35 - 00:43:59 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:43:59 - 00:44:02 - I.R. (Ina) Adema
  00:44:02 - 00:44:23 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:44:23 - 00:44:29 - I.R. (Ina) Adema
  00:44:31 - 00:44:40 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:44:40 - 00:44:43 - I.R. (Ina) Adema
  00:44:43 - 00:44:45 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:44:46 - 00:45:01 - I.R. (Ina) Adema
  00:45:01 - 00:45:10 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:45:10 - 00:45:17 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:45:18 - 00:45:25 - I.R. (Ina) Adema
  00:45:25 - 00:45:39 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:45:40 - 00:45:42 - I.R. (Ina) Adema
  00:45:42 - 00:45:45 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:46:00 - 00:46:03 - I.R. (Ina) Adema
  00:46:13 - 00:46:14 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:46:14 - 00:46:15 - G.J. (Judith) Boertjens
  00:46:15 - 00:46:25 - I.R. (Ina) Adema
  00:46:25 - 00:46:32 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:46:32 - 00:46:35 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:46:40 - 00:46:45 - I.R. (Ina) Adema
  00:46:45 - 00:46:54 - J.W. (Janneke) Sparreboom-van der Spoel
  00:46:54 - 00:47:09 - A.Y. (Alexander) Sprong
  00:47:09 - 00:47:18 - I.R. (Ina) Adema
  00:47:42 - 00:48:01 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:48:01 - 00:48:07 - J.W. (Janneke) Sparreboom-van der Spoel
  00:48:07 - 00:48:14 - E.(Emiel) van der Herberg
  00:48:14 - 00:48:16 - J.W. (Janneke) Sparreboom-van der Spoel
  00:48:17 - 00:48:20 - I.R. (Ina) Adema
  00:48:20 - 00:48:23 - A. (Ashwin) van Stormbroek
  00:48:23 - 00:48:23 - I.R. (Ina) Adema
  00:48:23 - 00:48:24 - J.W. (Janneke) Sparreboom-van der Spoel
  00:48:25 - 00:48:28 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  00:48:28 - 00:48:35 - I.R. (Ina) Adema
  00:50:03 - 00:52:02 - Spreekgestoelte 1
 • 6.c

  Goede schoolgebouwen kunnen een belangrijke stimulerende en ondersteunende bijdrage leveren aan goed onderwijs. Het is een wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor passende en geschikte huisvesting voor de scholen. Maar veel gebouwen van het basisonderwijs in de stad zijn verouderd. Ze passen niet altijd meer bij deze tijd als het gaat om duurzaamheid, frisse scholen en de eisen voor modern, eigentijds onderwijs. Daarnaast kost het veel geld om de gebouwen goed te onderhouden. Geld dat beter besteed kan worden aan het onderwijs zelf. Het college maakt ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor investeringen in schoolgebouwen: het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Hierin staan de plannen die het volgende jaar uitgevoerd gaan worden. Naast dit programma voor de korte termijn is het nodig dat ook een plan wordt gemaakt voor wat er op de lange termijn met de gebouwen gaat gebeuren. Dan weten de besturen van de Lelystadse (speciale) basisscholen, maar ook de gemeente zelf, waar zij financieel rekening mee moeten houden als het gaat om investeringen in en onderhoud van de schoolgebouwen. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd om zo’n plan uit te werken. Het doel ervan is om de schoolgebouwen geschikt te maken voor de toekomst. De gemeente heeft hier de afgelopen maanden samen met de schoolbesturen aan gewerkt. De schoolbesturen met één of meer basisscholen in Lelystad hebben samen ook nagedacht over wat nodig is en welke scholen zij het eerst zouden willen vernieuwen. Hiervoor hebben ze gezamenlijk bekeken welke schoolgebouwen de grootste knelpunten hebben, maar ook naar waar de beste kansen liggen om met een investering in de huisvesting het onderwijs een impuls te geven. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een investeringsagenda voor de komende jaren. In deze agenda zijn 9 schoolgebouwen opgenomen die als eerste aangepakt moeten worden. Ook is opgenomen dat wordt onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn om toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor nog eens 3 basisscholen. Een belangrijke vraag is in welk tempo de investeringsagenda wordt uitgevoerd. Dit hangt onder andere af van hoeveel geld de gemeenteraad wil en kan investeren in de vernieuwing van de schoolgebouwen. Om een goede keuze te maken is daarom onderzocht wat de financiële consequenties zijn voor de gemeentebegroting van de uitvoering van de investeringsagenda in 6, 8 of 10 jaar. Ook is berekend wat het kost om de schoolgebouwen “sober maar adequaat” te vernieuwen en wat het kost om gebouwen met een hoger kwaliteitsniveau, namelijk “onderscheidend en groen”, te realiseren. Het college van de gemeente Lelystad stelt aan de raad voor om te kiezen voor dit laatste kwaliteitsniveau. De uitvoeringstermijn van 8 jaar voor vernieuwing van de schoolgebouwen ziet het college als ambitieus maar wel reëel en haalbaar. Met de keuze voor een hoger kwaliteitsniveau krijgen de scholen de letterlijk ruimte voor vernieuwend, toekomstgericht onderwijs in frisse en duurzame gebouwen. Naast het opstellen van de investeringsagenda voor de komende jaren, heeft het college ook het beleid voor de onderwijshuisvesting opnieuw tegen het licht gehouden. Het beleidskader dat de gemeenteraad in 2012 heeft vastgesteld omvat criteria en spelregels voor de beoordeling van verzoeken van schoolbesturen voor investeringen in onderwijshuisvesting. Een van die regels is bijvoorbeeld dat scholen worden doorverwezen naar leegstaande lokalen in een school in de buurt als het eigen gebouw te klein wordt. De schoolbesturen vinden het echter ongewenst dat indien een school groeit er wordt doorverwezen naar meer dan 2 andere gebouwen. Voor deze en andere knelpunten heeft het college oplossingen bedacht die gelijk met het investeringsplan aan de raad worden voorgelegd in de vorm van een herzien beleidskader. De verschillende keuzeopties die zijn uitgewerkt in het beleidskader en de scenario’s over hoe en hoe snel de gebouwen vernieuwd kunnen worden en wat daarvan de financiële consequenties zijn, zijn op 2 april jongstleden besproken met de gemeenteraad. Met de opbrengsten van deze bespreking stelt het college de raad nu voor om te investeren in de noodzakelijke vernieuwing van de gebouwen voor het basisonderwijs in Lelystad.  Besluit
  1. Het Beleidskader onderwijshuisvesting Primair Onderwijs vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen – en in de bijlage van dit voorstel opgesomde – voorstellen. 2. In te stemmen met de in het IHP - meerjarenperspectief 2021-2034 opgenomen investeringsagenda voor vernieuwing van de gebouwen van het primair onderwijs. 3. De onder 2. bedoelde investeringsagenda uit te voeren in 8-jarige tranches conform het kwaliteitsniveau ‘groen en onderscheidend’; 4. Het kapitaallastenniveau onderwijshuisvesting vast te stellen op het huidige begrote niveau voor 2022 (ad. € 6.198.088) en de financiële ruimte die vanaf 2022 ontstaat ten opzichte van dit niveau te reserveren voor de onder 2. bedoelde investeringsagenda. 5. De financiële consequenties die voortvloeien uit de voorstellen onder 2. en 3. te betrekken bij de integrale afweging over de programmabegroting 2020-2023.

  00:16:59 - 00:17:01 - D.A. (Dennis) Grimbergen
  00:17:01 - 00:17:05 - Spreekgestoelte 1
  00:17:05 - 00:17:57 - I.R. (Ina) Adema
 • 6.d

  De gemeenteraad wordt gevraagd de grondexploitatie vast te stellen om de financiële uitvoerbaarheid mogelijk te maken. In de woonvisie is de voormalige schoollocatie aan de Waddenlaan opgenomen als gebied voor het ontwikkelen van woningbouw. In de prestatieafspraken met Centrada is afgesproken dat zij een deel van hun programma op deze locatie realiseren.  Besluit
  1. De grondexploitatie Waddenlaan (Centrada) 2019 vast te stellen; 2. De betreffende gronden zonder boekwaarde over te dragen van de strategische grondvoorraad naar de grondexploitatie Waddenlaan (Centrada) 2019; 3. Het college te machtigen tot het doen van de nodige uitgaven en investeringen binnen de vastgestelde grondexploitatie.
 • 7
 • 7.a

  Het college van B&W heeft de Kadernota ‘Lelystad in beweging’ 2019 – 2022 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze kadernota geeft voor de periode 2019 – 2022 aan: - Wat de gemeente Lelystad beleidsmatig doet en wil doen op het gebied van sport en bewe-gen; - Welke inhoudelijke en financiële kaders richting geven aan het sport- en beweegbeleid; - Wat de verbindingen zijn met andere beleidsterreinen en hoe wordt bijdragen aan een integrale aanpak van het gemeentelijk beleid. Met het vaststellen van de Hoofdlijnennotitie Sport en Bewegen 2019 – 2022 heeft de gemeenteraad gekozen om bij het gemeentelijk beleid op het gebied van sport- en bewegen prioriteit te geven aan de beleidsperspectieven ‘Bewegen’ en ‘Meedoen’. Dit houdt in dat breedtesport ook in de komende periode prioriteit krijgt en het sport- en beweegbeleid waar mogelijk inhoudelijk aansluit op het ge-meentelijk gezondheidsbeleid en de Kadernota Sociaal Domein 2019 – 2022. De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn gelimiteerd en vragen om de keuzes. Met het oog op de financiële situatie van de gemeente worden in de kadernota twee ambitieniveaus aan de ge-meenteraad voorgelegd: het continuïteitscenario en het ontwikkelscenario. Gelet op de noodzaak om als gemeente te bezuinigen ziet het college het continuïteitscenario als de logische keuze.  Besluit
  1. Op basis van de volgende beslispunten de Kadernota Sport en Bewegen voor de periode 2019-2022 vast te stellen: A] Het gemeentelijk sport- en beweegbeleid heeft de volgende hoofddoelstellingen: - Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. - Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma’s op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. B] De prioriteit van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid ligt bij de combinatie ‘bewegen’ en meedoen’. C] De beleidsmaatregelen op het gebied van sport en bewegen te continueren. D] Voor het gemeentelijk sport- en beweegbeleid uit te gaan van een continuïteitscenario op basis van het financiële kader van de Kadernota 2020.

  Amendementen
  Titel
  Verworpen amendement LL inzake Kadernota Sport en Bewegen 2019 - 2022
  Moties
  Titel
  Aangenomen motie CDA, PVV, LokL, PvdA en CU inzake Kadernota Sport en bewegen
  Aangenomen motie D66 en PvdA inzake evenementen in de basis Kadernora Sport en bewegen 2019 - 2022

  02:21:57 - 02:24:02 - J. (Jack) Schoone
  02:24:02 - 02:24:04 - I.R. (Ina) Adema
  02:24:04 - 02:24:23 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:24:23 - 02:24:26 - Spreekgestoelte 1
  02:24:26 - 02:24:37 - J. (Jack) Schoone
  02:24:40 - 02:24:46 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:24:46 - 02:24:48 - Spreekgestoelte 1
  02:24:48 - 02:24:52 - I.R. (Ina) Adema
  02:24:52 - 02:25:18 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:25:18 - 02:25:19 - M.B.A.C. (Mariëlla) Hermus
  02:25:27 - 02:25:34 - Spreekgestoelte 1
  02:25:34 - 02:25:35 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:25:35 - 02:25:45 - J. (Jack) Schoone
  02:25:45 - 02:25:54 - Spreekgestoelte 1
  02:25:54 - 02:25:58 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:25:58 - 02:26:02 - I.R. (Ina) Adema
  02:26:03 - 02:26:10 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:26:15 - 02:26:39 - Spreekgestoelte 2
  02:26:39 - 02:27:14 - J. (Jack) Schoone
  02:27:14 - 02:27:28 - I.R. (Ina) Adema
  02:27:28 - 02:27:54 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:27:54 - 02:28:03 - I.R. (Ina) Adema
  02:28:13 - 02:28:14 - Spreekgestoelte 1
  02:28:14 - 02:29:05 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:29:05 - 02:29:38 - I.R. (Ina) Adema
  02:30:20 - 02:30:29 - D.B.J. (Diane) Bergman
  02:30:41 - 02:31:09 - Spreekgestoelte 2
  02:31:09 - 02:31:23 - I.R. (Ina) Adema
  02:31:44 - 02:31:46 - G.J. (Judith) Boertjens
  02:31:46 - 02:31:48 - I.R. (Ina) Adema
  02:31:48 - 02:32:10 - H. (Henk) Schraa
  02:32:14 - 02:32:23 - G.J. (Judith) Boertjens
  02:32:23 - 02:32:24 - I.R. (Ina) Adema
  02:32:24 - 02:32:26 - G.J. (Judith) Boertjens
  02:32:27 - 02:32:31 - I.R. (Ina) Adema
  02:32:37 - 02:32:42 - Spreekgestoelte 2
  02:32:42 - 02:33:05 - H. (Henk) Schraa
  02:33:05 - 02:33:16 - G.J. (Judith) Boertjens
  02:33:16 - 02:33:27 - I.R. (Ina) Adema
  02:33:27 - 02:33:39 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:33:40 - 02:33:42 - I.R. (Ina) Adema
  02:33:42 - 02:33:53 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:33:53 - 02:33:54 - Spreekgestoelte 2
  02:33:54 - 02:34:00 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:34:00 - 02:34:08 - I.R. (Ina) Adema
  02:34:08 - 02:34:11 - F. (Freddy) Grin
  02:34:11 - 02:34:15 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:34:15 - 02:34:23 - I.R. (Ina) Adema
  02:34:26 - 02:34:30 - Spreekgestoelte 2
  02:34:30 - 02:34:53 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:34:53 - 02:35:13 - I.R. (Ina) Adema
  02:35:13 - 02:36:24 - E. (Elly) Wageningen
  02:36:24 - 02:36:25 - I.R. (Ina) Adema
  02:36:26 - 02:36:45 - D.B.J. (Diane) Bergman
  02:36:45 - 02:36:57 - Spreekgestoelte 2
  02:36:58 - 02:37:00 - I.R. (Ina) Adema
  02:37:00 - 02:37:06 - J. (Jack) Schoone
  02:37:07 - 02:37:18 - Spreekgestoelte 2
  02:37:18 - 02:37:32 - D.B.J. (Diane) Bergman
  02:37:33 - 02:37:34 - I.R. (Ina) Adema
  02:37:34 - 02:37:35 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:37:35 - 02:37:45 - E. (Elly) Wageningen
  02:37:45 - 02:37:53 - Spreekgestoelte 2
  02:37:53 - 02:38:01 - E. (Elly) Wageningen
  02:38:01 - 02:38:10 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:38:10 - 02:38:12 - E. (Elly) Wageningen
  02:38:12 - 02:38:20 - Spreekgestoelte 2
  02:38:20 - 02:38:25 - E. (Elly) Wageningen
  02:38:26 - 02:38:28 - I.R. (Ina) Adema
  02:38:28 - 02:38:28 - J.W. (Jelle) Hijmissen
  02:38:28 - 02:38:34 - I.R. (Ina) Adema
  02:38:34 - 02:38:47 - E. (Elly) Wageningen
  02:38:47 - 02:38:54 - H. (Henk) Schraa
  02:38:54 - 02:38:59 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:38:59 - 02:39:00 - I.R. (Ina) Adema
  02:39:00 - 02:39:01 - E. (Elly) Wageningen
  02:39:01 - 02:39:18 - M. (Murat) Aktan
  02:39:18 - 02:39:19 - I.R. (Ina) Adema
  02:39:20 - 02:39:28 - D.B.J. (Diane) Bergman
  02:39:29 - 02:39:30 - I.R. (Ina) Adema
  02:39:31 - 02:39:47 - S. (Symaiah) Verbeek
  02:39:47 - 02:39:55 - I.R. (Ina) Adema
  02:39:55 - 02:40:13 - M. (Murat) Aktan
  02:40:13 - 02:40:26 - D.B.J. (Diane) Bergman
  02:40:26 - 02:40:36 - S. (Symaiah) Verbeek
  02:40:36 - 02:40:41 - I.R. (Ina) Adema
  02:40:41 - 02:40:46 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:40:46 - 02:41:05 - I.R. (Ina) Adema
  02:41:08 - 02:41:18 - R. (Rob) Ros
  02:41:18 - 02:41:22 - I.R. (Ina) Adema
  02:41:26 - 02:41:31 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:41:34 - 02:41:36 - I.R. (Ina) Adema
  02:41:36 - 02:41:45 - J. (Jack) Schoone
  02:41:46 - 02:42:01 - I.R. (Ina) Adema
  02:42:01 - 02:42:16 - R. (Rob) Ros
  02:42:16 - 02:42:22 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:42:22 - 02:42:25 - I.R. (Ina) Adema
  02:42:25 - 02:42:31 - J. (Jack) Schoone
  02:42:31 - 02:42:49 - I.R. (Ina) Adema
 • 7.b

  Het college heeft de resultaten van de aanbesteding voor de ondergrondse containers ontvangen en stelt nu de raad voor een krediet beschikbaar te stellen en in het najaar over te gaan tot het plaatsen en invoeren van het nieuwe inzamelen. Ook stelt het college de raad voor uit de 3 varianten voor het gratis ophalen van grof vuil te kiezen voor de variant waarin het grof vuil 2x per week op afspraak wordt opgehaald  Besluit
  1. Een krediet van € 1.465.000,- beschikbaar te stellen voor het leveren en plaatsen van ondergrondse afvalinzamelsystemen en de jaarlijkse lasten (€ 113.000 bij een 15-jarige afschrijving) in de afvalstoffenheffing op te nemen. 2. De ophaalfrequentie van het gratis ophalen van grofvuil af te stemmen (met een maximum van twee keer per week) op het aanbod en het ter beschikking gestelde budget van € 150.000. Hierbij zal het uitgangspunt zijn dat per ophaaldag de inzamelauto maximaal zal worden ingezet. 3. Uiterlijk najaar 2020 zullen de uitkomsten van een evaluatie ten aanzien van het voorgaande aan de raad worden voorgelegd. 4. Het gratis ophalen van grofvuil, in geheel Lelystad, start gelijktijdig met de ingebruikname van de eerste nieuw geplaatste ondergrondse container(s). 5. Grofvuil in de vorm van huisraad, wit- en bruingoed en snoei-/tuinafval zal separaat worden opgehaald met daartoe geëigende transportmiddelen. Hiermee zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de inzameling van grofvuil worden begonnen doch uiterlijk 1 januari 2020. Indien financieel of anderzijds noodzakelijk, zal dit vooraf worden gegaan door een aan de raad voor te leggen besluit. 6. Uiterlijk najaar 2020 zullen de uitkomsten van een evaluatie ten aanzien van het ophalen van grofvuil plus een eventueel voorstel tot aanpassing daarvan aan de raad worden voorgelegd. Daarbij zal gekeken worden naar de bevindingen met inbegrip van de financiële consequenties voor het ophalen van grofvuil zoals bedoeld in beslispunt 2. 7. Het college inventariseert de mogelijkheden tot en organiseert vergaande samenwerking tussen de gemeente en andere organisaties* die zich bezig houden met of kunnen bijdragen aan het inzamelen, scheiden, hergebruiken of recyclen van afvalstromen in Lelystad. o Deze samenwerking dient te leiden tot: • optimaliseren van de verschillende afvalstromen met het oog op verdere vermindering van het percentage restafval; • verbetering van de dienstverlening aan de inwoners, waaronder het kunnen afgeven van geschikte afvalstromen op goed bereikbare locaties, te denken aan bijvoorbeeld: de kringloopbedrijven, HVC/Remondis/Schlepers (Gildenhof), het Repair Café. * Hierbij valt te denken aan, onder andere: Het Goed, De Groene Sluis, het Repair Café, HVC en het Werkbedrijf. 8. Met HVC zal overlegd worden hoe de inzameling bij het aanbiedcentrum op de Zeeasterweg kan worden verbeterd. Het overleg richt zich op het verbeteren van: o de toegang tot het terrein (met name de smalle rijstroken van en naar de slagboom) en de routing op het terrein zelf. o het nadrukkelijk door het personeel benaderen en adviseren van aanbieders bij binnenkomst op het terrein ter promotie van het afstaan van goederen voor hergebruik en gebruik van de juiste containers voor het deponeren van het aangevoerde grofvuil.

  Amendementen
  Titel
  Aangenomen amendement InwonersPartij, SP, VVD, FvO inzake afvalinzameling besluitpunt 2
  Aangenomen amendement SP, VVD, InwonersPartij, FvO, GL inzake afvalinzameling aanvulling besluitpunten
  Aangenomen amendement VVD, InwonersPartij, SP, FvO, PVV, D66, GL inzake afvalinzameling aanvulling besluitpunten
  Verworpen amendement D66 inzake afvalinzameling Keuze A i.p.v. B
  Moties
  Titel
  Aangenomen motie LL, PVV inzake afvalinzameling prognose en evaluatie

  01:09:04 - 01:09:04 - I.R. (Ina) Adema
  01:09:04 - 01:09:17 - J. (Jack) Schoone
  01:09:17 - 01:09:20 - Spreekgestoelte 1
  01:09:20 - 01:09:27 - Spreekgestoelte 2
  01:09:27 - 01:10:31 - J. (Jack) Schoone
  01:11:36 - 01:11:39 - Spreekgestoelte 1
  01:11:39 - 01:11:40 - I.R. (Ina) Adema
  01:11:41 - 01:11:58 - H. (Henk) Schraa
  01:11:58 - 01:12:26 - Spreekgestoelte 2
  01:12:26 - 01:12:27 - Spreekgestoelte 1
  01:12:27 - 01:12:30 - H. (Henk) Schraa
  01:12:30 - 01:12:33 - Spreekgestoelte 1
  01:12:33 - 01:12:35 - I.R. (Ina) Adema
  01:12:35 - 01:12:51 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:12:51 - 01:12:57 - Spreekgestoelte 2
  01:12:57 - 01:13:03 - H. (Henk) Schraa
  01:13:03 - 01:13:05 - Spreekgestoelte 1
  01:13:05 - 01:13:07 - I.R. (Ina) Adema
  01:13:08 - 01:13:28 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:13:28 - 01:13:29 - Spreekgestoelte 1
  01:13:38 - 01:13:41 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:13:41 - 01:13:43 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:13:43 - 01:13:48 - Spreekgestoelte 2
  01:13:48 - 01:13:51 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:13:51 - 01:13:57 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:14:03 - 01:14:04 - Spreekgestoelte 1
  01:14:04 - 01:14:05 - I.R. (Ina) Adema
  01:14:05 - 01:14:09 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:14:09 - 01:14:32 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:15:08 - 01:15:09 - Spreekgestoelte 1
  01:15:09 - 01:15:10 - Spreekgestoelte 2
  01:15:10 - 01:15:47 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:15:47 - 01:15:49 - Spreekgestoelte 1
  01:15:49 - 01:15:49 - I.R. (Ina) Adema
  01:15:49 - 01:15:50 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:15:50 - 01:16:00 - J. (Jack) Schoone
  01:16:00 - 01:16:04 - I.R. (Ina) Adema
  01:16:04 - 01:16:06 - E. (Edwin) Hers
  01:16:06 - 01:16:13 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:16:37 - 01:16:39 - I.R. (Ina) Adema
  01:16:39 - 01:16:50 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:16:50 - 01:16:57 - H. (Henk) Schraa
  01:16:57 - 01:17:16 - J. (Jack) Schoone
  01:17:16 - 01:17:17 - Spreekgestoelte 1
  01:17:17 - 01:17:19 - I.R. (Ina) Adema
  01:17:19 - 01:17:19 - Spreekgestoelte 1
  01:17:19 - 01:17:24 - E. (Edwin) Hers
  01:17:38 - 01:17:41 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:17:41 - 01:17:42 - I.R. (Ina) Adema
  01:17:42 - 01:17:43 - Spreekgestoelte 1
  01:17:44 - 01:17:45 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:17:45 - 01:17:54 - F. (Freddy) Grin
  01:17:54 - 01:18:01 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:18:02 - 01:18:03 - F. (Freddy) Grin
  01:18:03 - 01:18:04 - Spreekgestoelte 2
  01:18:04 - 01:18:10 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:18:10 - 01:18:12 - F. (Freddy) Grin
  01:18:17 - 01:18:17 - Spreekgestoelte 1
  01:18:17 - 01:18:19 - I.R. (Ina) Adema
  01:18:19 - 01:18:21 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:18:21 - 01:18:30 - E. (Edwin) Hers
  01:18:30 - 01:18:31 - Spreekgestoelte 1
  01:18:31 - 01:18:34 - I.R. (Ina) Adema
  01:18:35 - 01:18:38 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:18:38 - 01:18:40 - I.R. (Ina) Adema
  01:18:40 - 01:19:01 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:19:06 - 01:19:07 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:19:07 - 01:19:10 - I.R. (Ina) Adema
  01:19:10 - 01:19:40 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:19:40 - 01:19:42 - I.R. (Ina) Adema
  01:19:42 - 01:19:43 - J. (Jack) Schoone
  01:19:43 - 01:19:53 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:19:53 - 01:19:54 - Spreekgestoelte 1
  01:19:54 - 01:19:56 - I.R. (Ina) Adema
  01:19:56 - 01:19:59 - A. (Fred) Wilcke
  01:19:59 - 01:20:05 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:20:05 - 01:20:11 - I.R. (Ina) Adema
  01:20:11 - 01:20:14 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:20:14 - 01:20:25 - Spreekgestoelte 1
  01:20:25 - 01:20:49 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:20:49 - 01:20:57 - J. (Jack) Schoone
  01:20:57 - 01:21:11 - A. (Fred) Wilcke
  01:21:11 - 01:21:56 - I.R. (Ina) Adema
  01:22:27 - 01:22:42 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:22:43 - 01:22:45 - I.R. (Ina) Adema
  01:22:46 - 01:23:01 - H. (Henk) Schraa
  01:23:01 - 01:23:02 - Spreekgestoelte 1
  01:23:03 - 01:23:13 - H. (Henk) Schraa
  01:23:14 - 01:23:22 - Spreekgestoelte 1
  01:23:22 - 01:23:37 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:23:38 - 01:23:41 - I.R. (Ina) Adema
  01:23:41 - 01:24:03 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:24:03 - 01:24:14 - H. (Henk) Schraa
  01:24:14 - 01:24:29 - Spreekgestoelte 1
  01:24:29 - 01:24:57 - H. (Henk) Schraa
  01:24:59 - 01:25:00 - I.R. (Ina) Adema
  01:25:00 - 01:25:04 - J. (Jack) Schoone
  01:25:04 - 01:25:40 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:25:40 - 01:25:41 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:25:41 - 01:25:53 - Spreekgestoelte 1
  01:25:53 - 01:26:19 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:26:19 - 01:26:37 - J. (Jack) Schoone
  01:26:37 - 01:26:43 - I.R. (Ina) Adema
  01:26:43 - 01:26:50 - J. (Jack) Schoone
  01:26:56 - 01:27:04 - I.R. (Ina) Adema
  01:27:04 - 01:27:04 - H. (Henk) Schraa
  01:27:05 - 01:27:10 - Spreekgestoelte 2
  01:27:10 - 01:27:59 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:27:59 - 01:28:10 - I.R. (Ina) Adema
  01:28:10 - 01:28:19 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:28:19 - 01:28:22 - I.R. (Ina) Adema
  01:28:23 - 01:28:26 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:28:26 - 01:28:27 - I.R. (Ina) Adema
  01:28:27 - 01:28:40 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:28:40 - 01:28:41 - I.R. (Ina) Adema
  01:28:41 - 01:29:13 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:29:13 - 01:29:24 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:29:25 - 01:29:33 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:29:34 - 01:29:36 - I.R. (Ina) Adema
  01:29:37 - 01:29:42 - E. (Edwin) Hers
  01:29:42 - 01:30:09 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:30:09 - 01:30:32 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:30:32 - 01:30:36 - I.R. (Ina) Adema
  01:30:36 - 01:30:39 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:30:52 - 01:30:56 - Spreekgestoelte 2
  01:30:56 - 01:31:41 - E. (Edwin) Hers
  01:31:41 - 01:31:43 - I.R. (Ina) Adema
  01:31:43 - 01:31:55 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:31:55 - 01:31:56 - I.R. (Ina) Adema
  01:31:56 - 01:32:01 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:32:01 - 01:32:13 - Spreekgestoelte 2
  01:32:13 - 01:32:18 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:32:19 - 01:32:23 - Spreekgestoelte 2
  01:32:23 - 01:32:26 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:32:26 - 01:32:27 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:32:27 - 01:32:28 - I.R. (Ina) Adema
  01:32:28 - 01:32:36 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:32:36 - 01:32:38 - I.R. (Ina) Adema
  01:32:38 - 01:32:41 - Spreekgestoelte 2
  01:32:41 - 01:32:42 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:32:42 - 01:32:49 - A. (Fred) Wilcke
  01:32:49 - 01:32:52 - Spreekgestoelte 2
  01:32:52 - 01:32:54 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:32:54 - 01:32:56 - I.R. (Ina) Adema
  01:32:56 - 01:32:57 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:32:57 - 01:33:16 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:33:16 - 01:33:42 - Spreekgestoelte 2
  01:33:42 - 01:33:44 - I.R. (Ina) Adema
  01:33:44 - 01:34:03 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:34:03 - 01:34:09 - A. (Fred) Wilcke
  01:34:10 - 01:34:14 - Spreekgestoelte 2
  01:34:14 - 01:34:26 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:34:26 - 01:34:36 - I.R. (Ina) Adema
  01:34:36 - 01:34:41 - Spreekgestoelte 2
  01:34:41 - 01:34:58 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:34:58 - 01:34:59 - I.R. (Ina) Adema
  01:34:59 - 01:35:01 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:35:01 - 01:35:03 - A.Y. (Alexander) Sprong
  01:35:03 - 01:35:24 - I.R. (Ina) Adema
  01:35:29 - 01:35:41 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:35:41 - 01:35:44 - I.R. (Ina) Adema
  01:35:44 - 01:35:48 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:35:49 - 01:35:52 - I.R. (Ina) Adema
  01:35:54 - 01:36:03 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:36:03 - 01:36:04 - I.R. (Ina) Adema
  01:36:04 - 01:36:06 - Spreekgestoelte 2
  01:36:06 - 01:36:10 - J. (Jack) Schoone
  01:36:10 - 01:36:18 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:36:18 - 01:36:22 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:36:22 - 01:36:25 - I.R. (Ina) Adema
  01:36:25 - 01:36:27 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:36:27 - 01:36:40 - I.R. (Ina) Adema
  01:36:40 - 01:36:45 - E. (Edwin) Hers
  01:36:45 - 01:36:47 - I.R. (Ina) Adema
  01:36:47 - 01:36:53 - Spreekgestoelte 2
  01:36:53 - 01:36:57 - E. (Edwin) Hers
  01:40:34 - 01:40:37 - I.R. (Ina) Adema
  01:40:37 - 01:41:17 - Spreekgestoelte 2
  01:41:18 - 01:41:22 - I.R. (Ina) Adema
  01:41:22 - 01:41:46 - F. (Freddy) Grin
  01:41:47 - 01:42:16 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:42:16 - 01:42:37 - Spreekgestoelte 2
  01:42:37 - 01:42:48 - I.R. (Ina) Adema
  01:42:49 - 01:42:51 - F. (Freddy) Grin
  01:42:51 - 01:43:08 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:43:08 - 01:43:30 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:43:30 - 01:43:33 - Spreekgestoelte 2
  01:43:33 - 01:43:39 - I.R. (Ina) Adema
  01:43:39 - 01:43:40 - F. (Freddy) Grin
  01:43:40 - 01:43:41 - Spreekgestoelte 2
  01:43:41 - 01:43:46 - E. (Edwin) Hers
  01:43:46 - 01:44:05 - I.R. (Ina) Adema
  01:44:07 - 01:44:10 - Spreekgestoelte 2
  01:44:10 - 01:44:15 - B. (Bahreddine) Belhaj
  01:45:05 - 01:45:09 - E. (Edwin) Hers
  01:45:09 - 01:45:21 - I.R. (Ina) Adema
  01:45:21 - 01:51:41 - E. (Elly) Wageningen
  01:51:41 - 01:51:51 - I.R. (Ina) Adema
  01:51:51 - 01:52:00 - J. (Jack) Schoone
  01:52:00 - 01:52:10 - Spreekgestoelte 2
  01:52:10 - 01:52:15 - J. (Jack) Schoone
  01:52:15 - 01:52:16 - I.R. (Ina) Adema
  01:52:16 - 01:52:17 - J. (Jack) Schoone
  01:52:17 - 01:52:18 - Spreekgestoelte 2
  01:52:18 - 01:52:22 - J. (Jack) Schoone
  01:52:25 - 01:52:34 - I.R. (Ina) Adema
  01:52:34 - 01:52:46 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:52:48 - 01:53:02 - Spreekgestoelte 2
  01:53:02 - 01:53:15 - I.R. (Ina) Adema
  01:53:17 - 01:53:17 - J. (Jack) Schoone
  01:53:17 - 01:53:23 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:53:23 - 01:53:27 - E. (Edwin) Hers
  01:53:27 - 01:53:30 - I.R. (Ina) Adema
  01:53:30 - 01:53:31 - J. (Jack) Schoone
  01:53:31 - 01:53:36 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:53:37 - 01:53:40 - I.R. (Ina) Adema
  01:53:40 - 01:53:45 - E. (Edwin) Hers
  01:53:45 - 01:53:56 - I.R. (Ina) Adema
  01:53:56 - 01:54:11 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:54:11 - 01:54:16 - E. (Elly) Wageningen
  01:54:16 - 01:54:19 - I.R. (Ina) Adema
  01:54:19 - 01:54:22 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:54:22 - 01:54:24 - I.R. (Ina) Adema
  01:54:24 - 01:54:35 - E. (Elly) Wageningen
  01:54:35 - 01:54:52 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:54:52 - 01:54:53 - Spreekgestoelte 2
  01:54:53 - 01:54:57 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:54:57 - 01:55:01 - E. (Edwin) Hers
  01:55:01 - 01:55:02 - I.R. (Ina) Adema
  01:55:02 - 01:55:04 - J. (Jack) Schoone
  01:55:04 - 01:55:10 - E. (Edwin) Hers
  01:55:10 - 01:55:13 - Spreekgestoelte 2
  01:55:13 - 01:55:15 - E. (Elly) Wageningen
  01:55:15 - 01:55:17 - J. (Jack) Schoone
  01:55:17 - 01:55:18 - Spreekgestoelte 2
  01:55:18 - 01:55:27 - J. (Jack) Schoone
  01:55:27 - 01:55:37 - E. (Elly) Wageningen
  01:55:37 - 01:55:38 - G.J. (Judith) Boertjens
  01:55:40 - 01:55:57 - Spreekgestoelte 2
  01:55:57 - 01:56:00 - I.R. (Ina) Adema
  01:56:00 - 01:56:03 - J. (Jack) Schoone
  01:56:06 - 01:56:06 - Spreekgestoelte 2
  01:56:06 - 01:56:22 - I.R. (Ina) Adema
  01:56:22 - 01:56:59 - J. (Jack) Schoone
  01:56:59 - 01:57:29 - E. (Elly) Wageningen
  01:57:29 - 01:58:03 - I.R. (Ina) Adema
  02:04:43 - 02:04:49 - J. (Jack) Schoone
  02:04:49 - 02:05:03 - I.R. (Ina) Adema
  02:05:03 - 02:05:15 - A. (Fred) Wilcke
  02:05:15 - 02:05:23 - I.R. (Ina) Adema
  02:05:31 - 02:05:37 - A.Y. (Alexander) Sprong
  02:05:37 - 02:05:44 - I.R. (Ina) Adema
  02:05:45 - 02:05:52 - B. (Bahreddine) Belhaj
  02:05:52 - 02:06:03 - I.R. (Ina) Adema
  02:06:03 - 02:06:31 - J. (Jack) Schoone
  02:06:31 - 02:07:05 - A. (Fred) Wilcke
  02:07:05 - 02:07:16 - B. (Bahreddine) Belhaj
  02:07:16 - 02:08:00 - I.R. (Ina) Adema
  02:10:17 - 02:10:23 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:10:23 - 02:10:24 - I.R. (Ina) Adema
  02:11:41 - 02:12:17 - Spreekgestoelte 2
  02:12:17 - 02:13:07 - I.R. (Ina) Adema
  02:13:10 - 02:13:48 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:13:48 - 02:13:57 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:13:57 - 02:14:03 - I.R. (Ina) Adema
  02:14:03 - 02:14:05 - Spreekgestoelte 2
  02:14:05 - 02:14:11 - I.R. (Ina) Adema
  02:14:11 - 02:14:23 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:14:23 - 02:14:26 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:14:27 - 02:14:30 - I.R. (Ina) Adema
  02:14:30 - 02:14:33 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:14:33 - 02:14:35 - F.J.C. (Jarno) Volmer
  02:14:35 - 02:14:53 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  02:14:54 - 02:15:00 - I.R. (Ina) Adema
  02:15:00 - 02:15:19 - E. (Elly) Wageningen
  02:15:19 - 02:15:22 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:15:23 - 02:15:26 - I.R. (Ina) Adema
  02:15:26 - 02:15:51 - M. (Murat) Aktan
  02:15:51 - 02:16:26 - F.J.C. (Jarno) Volmer
  02:16:26 - 02:16:39 - E. (Elly) Wageningen
  02:16:39 - 02:16:49 - I.R. (Ina) Adema
  02:16:49 - 02:16:49 - M. (Murat) Aktan
  02:16:50 - 02:16:53 - I.R. (Ina) Adema
  02:16:54 - 02:17:04 - F. (Freddy) Grin
  02:17:04 - 02:17:16 - M. (Meral) Aktan
  02:17:16 - 02:17:23 - M. (Murat) Aktan
  02:17:24 - 02:17:28 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:17:28 - 02:17:49 - F.J.C. (Jarno) Volmer
  02:17:49 - 02:17:53 - I.R. (Ina) Adema
  02:17:54 - 02:18:07 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:18:07 - 02:18:08 - F. (Freddy) Grin
  02:18:08 - 02:18:30 - I.R. (Ina) Adema
  02:18:30 - 02:18:42 - E. (Elly) Wageningen
  02:18:42 - 02:18:51 - M. (Murat) Aktan
  02:18:51 - 02:18:54 - F.J.C. (Jarno) Volmer
  02:18:56 - 02:19:02 - E. (Elly) Wageningen
  02:19:02 - 02:19:03 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:19:03 - 02:19:04 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:19:04 - 02:19:11 - I.R. (Ina) Adema
  02:19:11 - 02:19:19 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:19:19 - 02:19:26 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:19:26 - 02:19:27 - I.R. (Ina) Adema
  02:19:45 - 02:19:55 - E. (Elly) Wageningen
  02:19:55 - 02:20:04 - E.(Emiel) van der Herberg
  02:20:04 - 02:20:08 - M. (Murat) Aktan
  02:20:08 - 02:20:11 - E. (Elly) Wageningen
  02:20:11 - 02:20:12 - I.R. (Ina) Adema
  02:20:12 - 02:20:15 - S.H. (Sanne) de Wilde
  02:20:15 - 02:20:25 - I.R. (Ina) Adema
  02:20:25 - 02:20:37 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  02:20:37 - 02:20:40 - I.R. (Ina) Adema
  02:20:46 - 02:21:08 - Spreekgestoelte 1
  02:21:08 - 02:21:23 - E.(Emiel) van der Herberg
  02:21:23 - 02:21:57 - I.R. (Ina) Adema
 • 7.c

  Met het vaststellen van de jaarstukken 2018 en het aanbieden van deze jaarstukken aan de Raad, legt het College verantwoording af over het 2018 gevoerde beleid en besteding van middelen.  Besluit
  1. Kennis te nemen van de reactie van het college op de bevindingen van de accountant in de bijgevoegde brief “controlebevindingen jaarstukken 2018. 2. De jaarstukken 2018 vast te stellen. 3. Het rekeningresultaat 2018 ad. € 7.162.000 als volgt te bestemmen: 3.1 Een bedrag van € 81.940 uit het rekening resultaat te bestemmen ter actualisatie doorschuifbudget 2018 t.a.v. Statushouders. 3.2 Bestemming via Waterval systematiek: Het aanzuiveren van de algemene reserves en specifieke reserves via de zogeheten ‘watervalsystematiek’. 1.2.1 Stap 1. Aanzuiveren algemene reserve met € 2.408.300 1.2.2 Stap 2. Aanzuiveren specifieke reserves: 3.2.2.1 Egalisatiereserve Sociaal Domein: De middelen ontvangen uit het Fonds tekortgemeenten ten behoeve van WMO en Jeugdhulp ad. € 2.444.000. 3.2.2.2 Egalisatiereserve Grondexploitaties: De in 2018 gerealiseerde opbrengst grondverkoop en erfpacht ad € 343.000 te bestemmen ten behoeve van aanvulling aan de Egalisatiereserve grondbedrijf. 1.2.3 Stap 3. Aanzuiveren reserve ontwikkeling stad (ROS): Het resterend saldo van het rekening resultaat ad. € 1.884.750 te bestemmen ter aanvulling van de Reserve Ontwikkeling Stad.

  Moties
  Titel
  Aangenomen motie FvO, VVD, PvdA, CU, LL, CDA, InwonersPartij, PVV, LokL, SP inzake jaarrekening 2018

  00:52:02 - 00:55:55 - K.A. (Koen) Dreesman
  00:55:55 - 00:56:06 - I.R. (Ina) Adema
  00:56:06 - 00:56:12 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:56:12 - 00:56:30 - I.R. (Ina) Adema
  00:56:30 - 00:56:42 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:56:42 - 00:56:47 - K.A. (Koen) Dreesman
  00:56:47 - 00:56:52 - I.R. (Ina) Adema
  00:56:53 - 00:57:06 - K.A. (Koen) Dreesman
  00:57:06 - 00:57:08 - Spreekgestoelte 1
  00:57:08 - 00:57:18 - I.R. (Ina) Adema
  00:57:18 - 00:58:09 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:58:09 - 00:59:10 - S.H. (Sanne) de Wilde
  00:59:10 - 00:59:42 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  00:59:43 - 00:59:48 - I.R. (Ina) Adema
  00:59:48 - 00:59:50 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  00:59:50 - 01:00:14 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  01:00:15 - 01:00:35 - Spreekgestoelte 1
  01:00:35 - 01:00:41 - I.R. (Ina) Adema
  01:00:41 - 01:00:43 - P.L.W,J. (Luc) Baaten
  01:00:55 - 01:00:57 - I.R. (Ina) Adema
  01:00:57 - 01:01:01 - Spreekgestoelte 1
  01:01:01 - 01:01:06 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:01:46 - 01:01:58 - I.R. (Ina) Adema
  01:01:58 - 01:02:29 - D.A. (Dennis) Grimbergen
  01:02:30 - 01:02:39 - I.R. (Ina) Adema
  01:02:39 - 01:02:40 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:02:46 - 01:02:50 - Spreekgestoelte 2
  01:02:50 - 01:04:14 - E.J.G. Eric van Luxemburg
  01:04:44 - 01:05:22 - J.M. (John) van den Heuvel
  01:05:22 - 01:05:37 - I.R. (Ina) Adema
  01:05:37 - 01:06:18 - J.M. (John) van den Heuvel
  01:06:18 - 01:06:20 - S.H. (Sanne) de Wilde
  01:06:20 - 01:06:33 - J.M. (John) van den Heuvel
  01:06:33 - 01:06:40 - I.R. (Ina) Adema
  01:06:42 - 01:06:47 - R. (Rob) Ros
  01:06:47 - 01:07:16 - I.R. (Ina) Adema
  01:07:17 - 01:07:18 - R. (Rob) Ros
  01:07:18 - 01:07:48 - I.R. (Ina) Adema
  01:07:50 - 01:07:54 - R. (Rob) Ros
  01:07:54 - 01:08:22 - Spreekgestoelte 1
  01:08:22 - 01:09:04 - I.R. (Ina) Adema
 • 7.d


  Besluit
  1. Een project te starten om de dekkingsgraad van AED’s in Lelystad te vergroten; 2. Voor de uitvoering van het AED project een projectorganisatie in te zetten en een gemeentelijke contactpersoon aan te wijzen; 3. Voor de inzet en werkzaamheden van de projectorganisatie en de aanschaf van AED’s en toebehoren door de gemeente te kiezen voor opdrachtverlening; 4. De projectorganisatie de volgende opdrachten mee te geven: 4.1 Het stimuleren van eigenaarschap bij inwoners; 4.2 Het op peil houden van het huidige aantal burgerhulpverleners en te zorgen voor een goede spreiding van burgerhulpverleners over Lelystad; 4.3 Het onderzoeken waar AED’s zijn en waar nodig aanvullend het plaatsen van AED’s op plekken die 24/7 toegankelijk zijn en de zichtbaarheid daarvan te optimaliseren; 4.4 Het inrichten van een lokale werkgroep. Deze groep betrokken inwoners kent de stad goed en fungeert als klankbord voor de projectorganisatie; 4.5 Verbeteren/optimaliseren van bestaande AED locaties door samen te werken met partners zoals de bedrijfskring en/of anderen; 4.6 Implementeren van het oproepsysteem, de AED’s en buitenkasten; 4.7 Bieden gedurende de looptijd van het project van support. Support bestaat uit alle taken die uitgevoerd moeten worden om het oproepsysteem goed draaiende te houden en om gemotiveerde burgerhulpverleners te hebben en te houden; 5. Het project zich gedurende vijf jaar te laten ontwikkelen met in het tweede en vierde jaar een evaluatiemoment. 6. Op basis van de evaluatie in het vierde jaar te een besluit te nemen over de voortzetting van het project; 7. Voor het AED project € 155.000,- (ex BTW) beschikbaar te stellen uit het voor raadsinitiatieven gereserveerde deel van de ROS.

  Amendementen
  Titel
  Aangenomen amendement D66 inzake AED nie perse extern
 • 8